Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitbreiding EU-voortgang op landbouwgebied

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2000/1767
datum
12-12-2000

onderwerp
Uitbreiding EU-voortgang op landbouwgebied
(TRC 2000/11623) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Conform mijn toezegging ontvangt u hierbij nadere informatie over de voortgang van de uitbreiding op landbouwgebied. De Tweede Kamer heeft onlangs het standpunt van de Nederlandse regering ontvangen over de uitbreiding. (brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17 november 2000, kenmerk Die/658/2000).

up

datum
12-12-2000

kenmerk
IZ. 2000/1767

bijlage

Op 8 november jl. heeft de Europese Commissie voortgangsrapporten gepubliceerd voor de kandidaat-lidstaten en een strategiedocument. Op het gebied van de landbouw hebben verschillende kandidaat-lidstaten goede vooruitgang geboekt. Het beleid van deze lidstaten komt inmiddels voor een belangrijk deel overeen met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit neemt niet weg dat er nog veel moet gebeuren in structurele zin. Daarbij moet gedacht worden aan de grootte van bedrijven, de verwerkende industrie, afzetkanalen en de grondmarkt. Op dit gebied zijn initiatieven nodig, zeker in die landen die dat het hardst nodig hebben zoals Polen en Roemenië. Op het terrein van de veterinaire en fytosanitaire maatregelen is eveneens sprake van vooruitgang. Maar juist daar zijn nog forse inspanningen nodig om aan het acquit te kunnen voldoen voordat de toetreding een feit is.

De Commissie stelt in het rapport een duidelijke strategie voor om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De hoofdelementen van die strategie zijn:

* een uitnodiging aan de lidstaten en de kandidaat-lidstaten om in de onderhandelingen de wezenlijke zaken op te nemen die naar voren komen in de eisen tot overgangsbepalingen;
* een analyse van dergelijke verzoeken, daarbij onderscheid makend tussen zaken die de Commissie acceptabel, onderhandelbaar of onacceptabel vindt;
* een gedetailleerde routekaart die een duidelijke volgorde garandeert voor het afhandelen van deze issues in de loop van 2001 en 2002;
* een voorstel tot het faciliteren van de onderhandelingen door bepaalde hoofdstukken, die een beperkt aantal resterende problemen bevatten, terzijde te stellen;
* een indicatie van de tijd die nodig is om de onderhandelingen af te ronden.

Dat een heldere strategie nodig is op het gebied van de overgangsbepalingen blijkt uit het aantal verzoeken daartoe. Op andere dan agrarische gebieden zijn dat er 170 en op agrarisch gebied 340. In ieder geval geldt nog steeds dat overgangsmaatregelen beperkt dienen te zijn qua tijd en reikwijdte. Tevens dient er een duidelijk plan te zijn om te komen tot volledige overname van het acquit. Amendementen op bestaande Europese regelgeving komen niet in aanmerking. 'Acceptabele verzoeken' zijn verzoeken van technische aard met weinig effect op de interne markt. 'Onderhandelbare verzoeken' hebben een grotere impact op de interne markt. 'Onacceptabele verzoeken' veroorzaken te grote problemen.

De routekaart voor de onderhandelingen geeft de volgorde van behandeling van de verschillende hoofdstukken in de onderhandelingen aan. In de eerste helft van 2001 komen kwesties aan de orde gerelateerd zijn aan de interne markt, naast sociale kwesties en zaken op milieugebied. In de tweede helft van 2001 staan moeilijker zaken op de agenda die verband houden met de interne markt. In dit stadium zijn ook de veterinaire en fytosanitaire zaken geagendeerd. Het derde semester, de eerste helft van 2002, gaat het om de resterende vragen op landbouwgebied en ook om institutionele, financiële en budgettaire zaken. De eigenlijke beslissingen op landbouwgebied zijn dus te verwachten in de loop van 2002.

De Commissie concludeert dat het mogelijk moet zijn dat de verst gevorderde kandidaatlidstaten in 2002 kunnen toetreden. Daarmee is het mogelijk aan de wens van het Europees Parlement te voldoen om de kandidaat-lidstaten in principe de mogelijkheid te bieden aan de verkiezingen voor het Europees Parlement mee te doen in 2004. Voor de Europese Unie betekent dit drie dingen:
* de financiën mogen het in Berlijn vastgestelde budget voor de periode tot aan 2007 niet te boven gaan,
* in Nice dienen de nodige beslissingen voor institutionele hervormingen genomen te worden,
* en de onderhandelingen dienen volgens de hier gevolgde strategie te worden voltooid voor het eind van 2002.

Tijdens de Algemene Raad is in het algemeen positief gereageerd op deze voorstellen die beogen het onderhandelingsproces te bevorderen.

Tegelijk met de onderhandelingen over toetreding wordt intensief samengewerkt met de kandidaat-lidstaten. Op basis van de Europa-akkoorden is voorzien in geleidelijke liberalisatie van de wederzijdse handel in landbouwproducten. Recent is overeenstemming bereikt over nieuwe wederzijdse concessies. De bedoeling is dat met deze liberalisatie verder wordt gegaan. Dit vormt een goede voorbereiding op de situatie na toetreding waar er sprake zal zijn van één interne markt.
Ook voorzien de Europa-akkoorden in financiële steun op basis van nationale programma's voor de overname van het acquit. Op deze wijze wordt er een relatie gelegd tussen de voorbereiding voor toetreding en financiële hulp. De EU geeft deze landen financiële hulp middels drie instrumenten, PHARE, ISPA en SAPARD.
Het PHARE-programma is in 1990 opgezet en is het belangrijkste kanaal voor ondersteuning met een budget van 1,5 miljard Euro per jaar. 30% is bestemd voor institutionele opbouw en 70% voor investeringssteun. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) is in 1999 ingesteld voor de periode 2000 - 2006 naar analogie van de cohesiefondsen. Per jaar is 1040 miljoen Euro beschikbaar, voornamelijk voor de financiering van grote infrastructurele projecten van belang voor een goed functionerende interne markt na toetreding. Het belangrijkste instrument voor de agrarische sector vormt SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Hiervoor is voor de periode 2000 - 2006 per jaar 529 miljoen Euro beschikbaar. Met dit programma wordt beoogd de kandidaat-lidstaten reeds vóór toetreding ervaring te laten opdoen met het Europese structuurbeleid. Er wordt dezelfde systematiek gevolgd als in het Europese plattelands-ontwikkelingsprogramma. SAPARD is van groot belang voor verbetering van de landbouwstructuren in die landen, niet alleen de primaire sector maar ook de verwerking en afzet van landbouwproducten.
Bijgevoegd is een uitgebreider overzicht van de Europese Commissie over de verschillende instrumenten.

Tenslotte deel ik u mede dat er onlangs een zgn. Interdepartementaal Beleidsonderzoek is gestart over EU-landbouwbeleid en uitbreiding. Dit onderzoek zal met name betrekking hebben op de consequenties voor de EU-landbouwuitgaven van verschillende toetredingsscenario's. De resultaten van het onderzoek zullen de Kamer worden toegezonden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Fact Sheet EU and enlargement - Pre-accession instruments: Focus on agriculture (PDF-formaat, 125 Kb)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie