Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht stimuleert bestrijding verdroging

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
12 december 2000

Provincie stimuleert bestrijding verdroging

Het college van GS adviseert het ministerie van LNV om op basis van de GeBeVe-rijksregeling (Gebiedsgericht Beleid Verdroging) een aantal projecten te subsidiëren. Het gaat om drie projecten van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (fl. totaal 993.950,-), twee projecten van waterschap Vallei en Eem (samen fl. 77.850,-) en twee projecten van de provincie zelf (bij elkaar fl. 73.750,-). Alle projecten met uitzondering van de Vinkeveense Plassen hebben op de verdrogingskaart Utrecht de hoogste prioriteit gekregen. Daarom adviseren gedeputeerde staten het ministerie om deze projecten voortvarend aan te pakken.

Projecten Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Vinkeveense Plassen (fl.600.000,-)
De subsidie wordt gebruikt voor een aantal maatregelen die de doorspoeling van de Vinkeveense Plassen moeten beperken. Er wordt nu voortdurend water aangevoerd om de plassen op peil te houden. Dit water zal in de toekomst van fosfaat ontdaan worden om de kwaliteit van het water te vergroten. Door de waterhuishouding in de Plassen te verbeteren hoeft aanzienlijk minder water van elders aangevoerd en gedesfosfateerd te worden. De belangrijkste maatregel is de bouw van een gemaal. Verder zullen bestaande gemalen beter op elkaar worden afgestemd en zal de Proostdijersluis lekdicht gemaakt worden. Hierdoor nemen de helderheid en kwaliteit van het water toe. Bovendien komt er water beschikbaar voor een natte ecologische verbindingszone tussen de plas en nieuwe natuurgebieden. De Vinkeveense Plassen hebben op de verdrogingskaart Utrecht niet de hoogste prioriteit gekregen. Daarom stellen gedeputeerde staten voor niet het maximale subsidiebedrag (de helft van de uitvoeringskosten) toe te kennen, maar subsidie te verlenen voor 20% van de kosten.

Baggerdepot Breukelerveense Plas (fl. 350.000,-) Deze plas heeft een natuurfunctie en maakt onderdeel uit van de Loosdrechtse Plassen. De helderheid van het water is zeer slecht, voornamelijk als gevolg van fijn zwevend slib dat niet de kans krijgt te bezinken. Door de bagger af te voeren zal de helderheid van de plas weer zo goed worden dat de natuurstreefbeelden worden gehaald. Daartoe is in 1999 met behulp van een damwand al een deel van de plas afgescheiden, waar de fijne en grovere bagger uit de rest van de plas kan worden geborgen. Het depot Hoogheemraadschap wil dit deel nu verder uitdiepen om alle bagger kwijt te kunnen. Het zand dat daarbij vrijkomt wordt weer gebruikt, deels om een wal aan te leggen om het baggerdepot aan het zicht te onttrekken en deels voor de uitbreiding van een recreatiestrook langs de Loosdrechtse Plas bij Tienhoven.

Mijnden (fl. 43.950,-)
De subsidie is nodig voor een onderzoek naar maatregelen tegen verdroging. De polder Mijnden ligt tussen de Loosdrechtse Plassen en de Vecht bij Breukelen. Het gebied bestaat uit vogel- en graslandreservaat en landgoedbossen en is aangemerkt als een gebied met waardevolle wateren die gekenmerkt worden door een grote biodiversiteit. De natuurwaarde is nu aangetast door verdroging. Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de natuurwaarden zijn aangetast en welke maatregelen nodig zijn.

Projecten Waterschap Vallei en Eem

Leusden (fl. 39.450,-)
Met de bijdrage kan een onderzoek worden uitgevoerd naar een gebied van 270 hectare verdroogde natuurterreinen bij Leusden, waaronder Groot Zandbrink en het landgoed van stichting De Boom. Het onderzoek richt zich op de vraag met welke maatregelen natuurwinst kan worden geboekt zonder dat er ongewenste vernatting optreedt. Daarbij wordt ook bekeken of het nodig is over te gaan tot aankoop of ontpachting van grond om een optimale winst voor de natuur te bewerkstelligen.

Cluster Praamsgracht (fl. 38.400,-)
De subsidie wordt besteed om onderzoek te doen naar maatregelen tegen verdroging van 75 hectare natuurterrein ten zuid-oosten van Lage Vuursche. De kern van het te onderzoeken gebied is Het Nonnenland van Staatsbosbeheer, dat hydrologisch gezien een eenheid vormt met het omringende natuurgebied. In de huidige situatie liggen de grondwaterstanden in het groeiseizoen te laag om de natuurstreefbeelden te bereiken. Het onderzoek moet uitmonden in maatregelen die binnen enkele jaren kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt onder meer gedacht aan herstel van twee historische beeklopen.

Provincie Utrecht

Broekhuizen (fl. 47.000,-)
Landgoed Broekhuizen ligt ten zuid-westen van Leersum in het gebied Langbroekerwetering en bestaat uit natte bossen en schraalgraslanden. De subsidie is nodig voor een vervolgonderzoek, waarin een aantal scenario's worden uitgewerkt om de verdroging van Landgoed Broekhuizen aan te pakken. Vorig jaar is al een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de verdroging te bestrijden. De maatregelen die uit dat onderzoek naar voren kwamen worden nu verder verfijnd. In de uitwerking worden ook de ideeën meegenomen die de bewoners uit het gebied naar voren hebben gebracht.

Kamerik (fl. 26.750,-)
Met de subsidie wil de provincie onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een duurzaam herstel en beheer van het bijzondere ecosysteem van De Kamerikse Nessen. Dit gebied bestaat uit moeras- en schraallandvegetaties en heeft de status van Bescherm Natuurmonument. De Kamerikse Nessen vormen samen met Botshol en Nieuwkoop de 'hotspots' voor biodiversiteit in De Venen.

De bijdragen voor de projecten passen binnen de doelstellingen van het Plan van Aanpak voor de verdrogingbestrijding van de provincie Utrecht. Een van de uitgangspunten is dat de uitvoering van verdrogingsprojecten zoveel mogelijk in handen van de betrokken partijen komt te liggen. Bovendien dragen alle projecten bij aan de doelstelling om in 2005 de verdroging met 25% te hebben teruggedrongen.

Voor nadere informatie: Susan van Vliet, 030 - 258 3151 of susan.van.vliet@provincie-utrecht.nl

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie