Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud informatierubriek gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 13 december 2000
COMMISSIEVERGADERING

Op maandag 18 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:
1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 17 november 2000;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. Bestemmingsplan Koeweg, 5e herziening (speelterrein Randweg);
5. Bestemmingsplan Het Veen, 41e herziening (stokkenberging golfclub);

6. Bestemmingsplan Het Veen, 42e herziening (Apeldoornseweg 1);
7. Eventuele bouwmogelijkheid 3e Walsteeg;
8. Rondvraag.

HERINRICHTING VECHTSTRAAT
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Eén van de daarin genoemde projecten is de Herinrichting van de Vechtstraat. Thans is de situatie zo dat door het bureau BVA en de gemeente een ontwerpplan is opgesteld op basis van de in het GVVP weergegeven uitgangspunten. Dit plan behelst de volgende maatregelen:

* verbeteren van de bestaande asfaltverharding tot een breedte van 7.00 m inclusief het aanbrengen van rode fietsstroken;
* het herstellen van de bestrating ter plaatse van de aanwezige langsparkeerhaven;

* het aanbrengen van snelheidsafremmende voorzieningen ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel;
* aanleg van een veilige voet-/fietsoversteek ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel;
* het voornemen om de voorrangssituatie ter plaatse van de kruising Vechtstraat - Burgemeester Bijleveldsingel aan te passen.

Hiermee wordt een totaal nieuw profiel beoogd overeenkomstig de inrichtingscriteria van het GVVP.
Wat betreft de uitvoering van het project wordt ernaar gestreefd om in april 2001 aan te vangen met de werkzaamheden. Het plan zal tot en met 29 december 2000 ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw M. Scholten van dit bureau (telefoon 038 - 4431637).

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om op grond van de Wet geluidhinder Gedeputeerde Staten van Gelderland te verzoeken hogere grenswaarden vast te stellen. Gevraagd wordt hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 'De Hilst, 36e partiële herziening' voor het realiseren van een zestal woningen (totaal 25 woningen) nabij de Hessenweg.
Burgemeester en wethouders stellen een ieder in de gelegenheid om met ingang van 14 december 2000 gedurende 4 weken het ontwerp-verzoek met de bijbehorende stukken, ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, in te zien en gedurende die termijn schriftelijke opmerkingen ten aanzien van het ontwerp in te dienen. Schriftelijke opmerkingen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem. Ook kan in deze periode, indien daarom wordt verzocht (tel. 038-4431639), een openbare zitting worden gehouden waarbij de gelegenheid bestaat mondeling opmerkingen ten aanzien van het ontwerp-verzoek te maken.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING.

De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van de heer A.A. Herkert, Kerkplein 16 te Hattem is ingekomen om een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 tot wijziging van het in het rijksmonumentenregister voorkomende pand Kerkplein 16 te Hattem. De wijziging betreft het aanbrengen van een plafond in de grote zaal beneden en het aanpassen van de toegangsdeur naar de zaal aan een normale doorgangshoogte.

Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 14 december 2000 gedurende twee weken in het stadhuis van Hattem, sector R.O.B., voor een ieder ter inzage. Tegen de aanvraag kan - gedurende de termijn van terinzagelegging - schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een garage/berging ter vervanging van bestaande garage, Dorpsweg 54 (01-12-2000);

* het veranderen en uitbreiden in volume van een woning, Grote Gracht 69 (VZ 01-12-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met een serre, Apeldoornseweg 14 (VZ 30-11-2000);

* het oprichten van een garage/berging, Apeldoornseweg 30 (VZ 30-11-2000);

* het veranderen van een woning, Rietkamp 24 (VZ 30-11-2000).
Sloopvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk slopen van een woning + dakbeschot woning, Berg en Bos 7 (VZ 01-12-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een woning met bijgebouw, Eijerdijk 6;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Klaverkamp 25;
* het geheel vernieuwen van een garage, Hezenbergerweg 48.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Koningin Emmalaan 7 (VZ 01-12-2000);

* Koningin Julianalaan 2 (VZ 01-12-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Gaedsberghweg 1, 1 boom;

* Veldweg 51, 10 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Foto advertentie...

DIGITALE STAD

Neem voor informatie over Hattem ook eens een kijkje in de digitale stad Hattem. Via www.hattem.nl komt u in de digitale stad Hattem. Klik op "Gemeentelijke dienstverlening" en u komt op de homepage van de gemeente Hattem. Hier vindt u niet alleen de wekelijkse informatierubriek maar ook bijvoorbeeld de openstaande vacatures bij de gemeente.

Hattem, 13 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie