Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemming vermogenssurplus Nedlloyd Pensioenfonds

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nedlloyd NV
Zoek soortgelijke berichten
Nedlloyd NV

PERSBERICHT

Rotterdam, 13 december 2000

Bestemming vermogenssurplus Nedlloyd Pensioenfonds: een

pakket maatregelen voor verzekerden en een eenmalige afkoopsom voor Koninklijke Nedlloyd N.V.

Het Bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds, waarin werknemers- en werkgeversbestuursleden gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, laat per 1 januari 2001 een pakket maatregelen ten goede komen aan verzekerden. De maatregelen worden gefinancierd uit het vermogenssurplus van het fonds.

Met Koninklijke Nedlloyd is een afkoopregeling overeengekomen, waarbij Koninklijke Nedlloyd een eenmalige afkoopsom van minimaal 150 miljoen en maximaal 200 miljoen ontvangt.

Koninklijke Nedlloyd N.V., het verantwoordelijke medezeggenschapsorgaan en de Deelnemersraad van het Nedlloyd Pensioenfonds hebben hun instemming betuigd met c.q. positief advies gegeven op het totale pakket maatregelen en de eenmalige afkoopsom.

Financiële positie Nedlloyd Pensioenfonds

Na uitvoering van de maatregelen en de eenmalige afkoopsom waarmee een totaal bedrag gemoeid is van maximaal 546 miljoen is het pensioenfonds nog altijd veilig gefinancierd. De dekkingsgraad bedraagt na uitvoering van de maatregelen 155%, hetgeen - gelet op het feit dat 85% van de verzekerden slapers en gepensioneerden zijn - nodig is om de pensioenuitkeringen tot in lengte van jaren te waarborgen.

Overzicht maatregelen voor verzekerden

* Indexatietoets slapers en gepensioneerde ex-slapers
Een deel van de pensioenaanspraken van slapers en gepensioneerde ex-slapers is in het verleden niet voor indexatie in aanmerking gekomen. Per 1 januari 2001 zal daarom een indexatietoets plaatsvinden. Daarbij worden pensioenen en slapersrechten vergeleken met Nedlloyd pensioenen die vanaf 1971 geïndexeerd zijn. In die gevallen waarin het verschil negatief is, wordt het pensioen of slapersrecht, zonder dat er een nabetaling over het verleden plaatsvindt, met ingang van 1 januari 2001 aangepast. Naar schatting zal met deze maatregel een bedrag van circa 125 miljoen gemoeid zijn.
Welvaartsvast maken van de ingegane pensioenen en slapersrechten

In plaats van indexatie middels de prijsindex zal het Nedlloyd Pensioenfonds ernaar streven de ingegane pensioenen en slapersrechten welvaartsvast te houden. Wanneer de dekkingsgraad van het fonds onverhoopt daalt onder de 130% zal worden teruggeschakeld naar de prijsindex.
De toekomstige extra kosten van deze maatregel bedragen circa 374 miljoen gerekend over een looptijd van 35 jaar. Dit bedrag is niet begrepen in de directe kosten van de maatregelen ad 546 miljoen. Eenmalige verhoging

Per 1 januari 2001 worden de ingegane pensioenen en de rechten van slapers verhoogd met 7,5%. Om ook de kleinere pensioenen een merkbare verbetering te kunnen geven, worden minimumbedragen gehanteerd.

Met deze maatregel is circa 155 miljoen gemoeid.
* Mogelijkheid tot vervroegd pensioen voor werknemers
Gelet op hetgeen maatschappelijk gebruikelijk is zal het Nedlloyd Pensioenfonds de vervroegde pensionering (vanaf 62 jaar) financieren voor verzekerden van Koninklijke Nedlloyd N.V., Nedlloyd Interne Dienst BV, Nedlloyd Pensioenfonds, P&O Nedlloyd BV (ex Nedlloyd Lijnen) en Damco Maritime BV. De hoogte van het prepensioen is vastgesteld op 80% van het pensioengevend salaris. De invoering zal, afhankelijk van het arbeidsvoorwaardenoverleg, per 1 januari 2001 kunnen plaatsvinden.

De kosten van deze maatregel bedragen circa 55 miljoen.
* Brutering overhevelingstoeslag

De in 1990 ingevoerde overhevelingstoeslag, die een compensatie vormde voor de vermindering van inkomen ten gevolge van het betalen van enige premies volksverzekeringen door werknemers, wordt per 1 januari 2001 afgeschaft.
Indien arbeidsvoorwaardelijk overeengekomen zal de brutering van de overhevelingstoeslag ad 1,9% in de pensioengrondslag van alle actieve deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds op 1 april 2001 worden opgenomen. De kosten daarvan bedragen ongeveer 10 miljoen. Voor per 1 januari 2001 reeds gepensioneerden jonger dan 65 jaar zal de overhevelingstoeslag ad 5,35% worden gebruteerd. De kosten daarvan bedragen in het eerste jaar ongeveer 0,7 miljoen en lopen daarna af.

Afkoopregeling werkgever

Het Bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds heeft met Koninklijke Nedlloyd N.V. als werkgever overeenstemming bereikt over een eenmalige afkoopregeling van minimaal 150 en maximaal 200 miljoen. De werkgever ziet verder af van aanspraken op in het pensioenfonds aanwezige overschotten, nu en in de toekomst en van instemmingsrecht op een aantal punten. Ook het verantwoordelijke medezeggenschapsorgaan ziet af van deze instemmingsrechten.

De afkoopsom die Koninklijke Nedlloyd eenmalig ontvangt, bedraagt in eerste instantie 150 miljoen. Daaraan wordt maximaal 50 miljoen toegevoegd voor zover de dekkingsgraad van het fonds op 31 december 2000 groter is dan 155%.

Premieholiday

De vanaf 1982 geldende premieholiday voor Koninklijke Nedlloyd NV en haar werknemers wordt gegarandeerd.

Voor zover het aantal deelnemers van de Nederlandse tak van P&O Nedlloyd (inclusief Damco Maritime BV) het huidige aantal van circa 800 niet overschrijdt geldt in principe een premieholiday als de dekkingsgraad minimaal 155% bedraagt. Vanaf 2003 geldt de premieholiday als de dekkingsgraad minimaal 160% bedraagt.

De premieholiday voor de in 1999 verkochte Nedlloyd ETD bedrijven blijft tot 1 juli 2002, het tijdstip waarop de pensioenopbouw bij een andere pensioenuitvoerder wordt voortgezet, van kracht.

De premieholiday voor Mammoet, dat dit jaar gedesinvesteerd werd, blijft tot 31 december 2002 gehandhaafd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie