Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen Atsma & Verburg (CDA) over Langman-akkoord

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 204
Datum: 13-12-2000

UITVOERING LANGMAN-AKKOORD

De leden van de Tweede Kamer Atsma en Verburg (CDA) hebben aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 november de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Sociale Zaken (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de uitvoering van het Langman-akkoord met Noord-Nederland frustreren? 1)


2 Klopt het bericht dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onvoldoende geld ter beschikking stelt voor de uitvoering van plannen voor land- en tuinbouw c.q. toerisme en recreatie Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de gemaakte afspraken in het kader van het Langman-akkoord?


3 Is het waar dat LNV weigert een aantal geldstromen onder zeggenschap van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) onder te brengen waardoor vertraging van projecten en geldverlies (verlies synergie-effect) optreedt Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de gemaakte afspraken in het kader van het Langman-akkoord?


4 Is het eveneens waar dat SZW de gelden uit de Europese structuurfondsen niet rechtstreeks ter beschikking wil stellen aan het SNN? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de gemaakte afspraken in het kader van het Langman-akkoord?


5 Is de staatssecretaris van Economische Zaken bereid als coordinerend bewindspersoon voor het regionaal beleid onmiddellijk alle maatregelen te treffen opdat de afspraken met Noord-Nederland volledig, onverwijld en in de geest van het Langman-akkoord worden uitgevoerd?1 Leeuwarder Courant 11 november jl.


De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft mede namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Neen. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal haar afspraken inzake de in het kader van het Langman-akkoord gedane financiele toezeggingen voor de Kompasperiode nakomen. Dit is nog eens bevestigd tijdens het Bestuurlijk Overleg met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland op 6 april jl.


3 Van het onderbrengen van een aantal geldstromen onder de zeggenschap van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is nooit sprake geweest. Van het begin af aan heeft LNV voorop gezet dat de middelen uit het Stimuleringskader onderworpen zijn aan landelijk geldende criteria en aan een landelijke procedure waarbij niet naar regio wordt gedifferentieerd.
De verschillende geldstromen zijn ondergebracht bij verschillende landelijke subsidieregelingen. Met het SNN zijn afspraken gemaakt over de wijze van inzet van de middelen en over de wijze van betrokkenheid van het SNN. Honorering van de noordelijke projectvoorstellen hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de voorstellen die door noordelijke initiatiefnemers worden ingediend en voorts van de spelregels en criteria van de subsidieregelingen. De betalingen verlopen via de erkende betaalorganen DLG en LASER. Overigens wil LNV binnenkort met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde verspreidingsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied als experiment een tender openstellen specifiek voor Noord-Nederland. Deze pilot zal worden benut om ervaring op te doen met een grotere betrokkenheid van het SNN bij de uitvoering van het Stimuleringskader. Door de regionale tenderprocedure worden de beste vernieuwende projecten gestimuleerd. De beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats met een sterke regionale betrokkenheid.


4 Voor de nieuwe programmaperiode 2000-2006 is thans voorzien in een beperkt aantal aangewezen coordinerende aanvragers (LISV, OCW, G 25, SZW, Arbeidsvoorziening en sectoren). De ESF-middelen worden via deze clusteraanvragers ter beschikking gesteld. In het kader van de Langman afspraken is door SZW aan Noord-Nederland de toezegging gedaan dat de ESF-middelen een substantiele bijdrage zullen leveren om, conform de toezegging van het Kabinet, de ontvangsten uit de structuurfondsen in Noord-Nederland in de periode 2000-2006 op het niveau 1994-1999 te houden. Dit betekent echter niet dat de ESF-middelen rechtstreeks aan het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beschikbaar worden gesteld maar dat deze via eerder genoemde clusteraanvragers worden verdeeld.


5 Als coordinerend bewindsman zet ik mij via de geeigende wegen - ambtelijke contacten, het bijwonen van bilateraal overleg met SNN, contacten met de betrokken bewindslieden- maximaal in om vragen over het nakomen van de Langman-afspraken aandacht te geven. Ik zal dat blijven doen naar de andere betrokken bewindspersonen, die wel een eigen verantwoordelijkheid blijven houden om die afspraken daadwerkelijk na te komen. De voordelen van een brede programmatische aanpak wil ik blijven uitdragen. En daarnaast vind ik belangrijk dat er monitoring plaatsvindt hoeveel middelen op welk moment neerslaan in het Noorden. In het kader van de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer over de voortgang van de afspraken van 16 april 1998 is monitoring een essentieel element om de feitelijke situatie goed weer te geven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie