Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet wil meer inzicht Marktwerking en Deregulering

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 205
Datum: 13-12-2000

MEER INZICHT IN RESULTATEN OPERATIE MARKTWERKING, DEREGULERING EN WETGEVINGSKWALITEIT

Het kabinet wil het inzicht in de merites van de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) vergroten door het in kaart brengen van kosten en baten van een aantal projecten. Centraal staat daarbij de vraag naar maatschappelijke effecten. Dit schrijven minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie in de vierde voortgangsrapportage over de implementatie van de MDW-operatie, die zij op 12 december 2000 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De gekozen projecten zijn geselecteerd aan de hand van vier beleidslijnen: de vermindering van (administratieve) belasting door de regelgeving, het slechten van toetredingsbelemmeringen tot markten, het bevorderen van kwaliteit en transparantie van de regelgeving en de ontwikkeling van wettelijke kaders voor vernieuwende regelgeving.
Enkele resultaten van de eerste evaluaties zijn:

- Met het project Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer is een substantieel aantal inrichtingen en bedrijven overgeheveld van het vergunningenstelsel van de Wet milieubeheer naar de algemene regels. Aanpassing van de inrichting gaat daardoor niet langer automatisch gepaard met een wijziging van de milieuvergunning. De bijbehorende besparing van administratieve lasten bij de drie inmiddels ingevoerde nieuwe algemene maatregelen van bestuur (in de sectoren horeca, detailhandel en bouw) bedraagt ongeveer f 75 miljoen. Naar verwachting zal de besparing aan administratieve lasten nog toenemen. Uit de evaluatie blijkt wel dat een aantal gemeenten binnen hun autonomie aanvullende eisen hebben gesteld, wat een opstuwend effect op de administratieve lasten heeft gehad.
- Het project Preventief toezicht vennootschappen heeft ertoe geleid dat verzoeken om een verklaring van geen bezwaar aanzienlijk sneller worden afgehandeld dan voorheen. Zo werden in de periode van mei tot augustus van dit jaar van de 13.500 verzoeken om een verklaring van geen bezwaar tot oprichting van een vennootschap 82 procent binnen 7 dagen ingewilligd. Van de 9000 verzoeken om zo'n verklaring voor een statutenwijziging werd 95 procent binnen 7 dagen afgehandeld. De verwachting is dat doorvoering van de op 1 januari 2001 in werking tredende wetswijziging tot een nog kortere behandelingsduur zal leiden. De hiermee gepaard gaande administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven wordt op minstens f 15 miljoen per jaar ingeschat.

- Het project Advocatuur heeft geleid tot een toename in tariefdifferentiatie tussen advocaten en soorten werkzaamheden en tot het aanbieden van meer diensten. Ook konden 200 juristen in dienstbetrekking tot de balie toetreden en zijn er nog 200 bedrijfsjuristen in opleiding. Bedrijven hebben op deze manier een alternatief voor het inhuren van een advocaat bij procedures. De verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter naar f 10.000 biedt bovendien rechtzoekende consumenten de mogelijkheid om meer geschillen zonder inschakeling van een advocaat (en dus goedkoper) aan de rechter voor te leggen.

- Het MDW-project Levensmiddelen heeft geleid tot per saldo 22 Warenwetbesluiten minder, 7 Landbouwkwaliteitsbesluiten minder en het vervallen van 36 PBO-verordeningen. De overzichtelijkheid van de levensmiddelenwetgeving is naar het oordeel van betrokkenen sterk bevorderd, terwijl gevreesde risico's voor voedselveiligheid zijn uitgebleven. Een punt van aandacht dat uit de evaluatie naar voren kwam, is de beperkende Europese regelgeving, die de ruimte die in de Nederlandse levensmiddelenwetgeving is gecreeerd, deels weer teniet heeft gedaan.
- Het project Handhavingskosten heeft geleid tot eenduidige richtsnoeren. In alle veertien wetgevingsdossiers in 1999 en de eerste helft van het jaar 2000 waarin doorberekening van handhavingskosten een rol speelde, zijn deze richtsnoeren gebruikt.

Het kabinet concludeert dat uit de inventarisatie blijkt dat MDW een belangrijke bijdrage levert aan de modernisering van wet- en regelgeving, die door de operatie beter aansluit bij de eisen van deze tijd. Niet alle verwachtingen ten aanzien van maatschappelijke effecten zijn al geheel uitgekomen. Maar de MDW-operatie creeert in ieder geval ruimte voor meer concurrentie en een soepeler verloop van het economische en maatschappelijk verkeer. De ervaring leert dat deze ruimte in de loop van de tijd wordt ingevuld.
Het kabinet beoordeelt het in kaart brengen van de maatschappelijke effecten van MDW-projecten als nuttig en leerzaam en zal deze aanpak ook voortzetten. In 2001 zal opnieuw een aantal projecten worden geevalueerd. Het gaat daarbij onder meer om de marktwerking in de makelaardij, om de resultaten van de inmiddels gestarte monitoringstrajecten voor de assurantiebemiddeling en het taxivervoer, de ontwikkelingen op de benzinemarkt, de kwaliteit van EG-regelgeving en het toezicht op de geliberaliseerde nutssectoren. Voor het voorjaar van 2002 worden in elk geval een evaluatie van het project arbowetgeving en van het project harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip voorzien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie