Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Van Aartsen op vragen lid Karimi

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405207Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Europa Afdeling Oost-Europa/Centraal-Azië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 december 2000 Auteur D. Prins

Kenmerk DEU-626/2000 Telefoon + 31 (0)70 348 5351

Blad /1 Fax + 31 (0)70 348 5329

Bijlage(n) - E-mail

Betreft Antwoord op de vragen van het lid Karimi

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 30 november 2000,

kenmerk 2000102990, waarbij gevoegd waren de door het lid van Uw Kamer Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het feit dat negen leden van de politieke partij HADEP in Turkije gearresteerd zijn? 1)

Antwoord

In de periode tussen 26 oktober en 12 november 2000 zijn 63 leden van de pro-Koerdische HADEP-partij door Turkse autoriteiten aangehouden, waarvan er 29 in hechtenis zijn genomen.

Vraag 2

Zijn de berichten dat deze negen HADEP leden gearresteerd zijn wegens vermeende steun aan 'Koerdische rebellen' waar? Zo ja, hoe beoordeelt u tegen de achtergrond van het EU kandidaat lidmaatschap van Turkije en haar 'wachtkamerpositie' in deze, de arrestatie van deze HADEP leden?

Antwoord

Alle bovengenoemde HADEP-leden werden gearresteerd wegens vermeende hulpverlening aan de in Turkije verboden Koerdische arbeiderspartij (PKK).

Nederland acht de vergaande beperkingen van de vrijheid van vereniging in Turkije een voorbeeld van de tekortkomingen in het Turkse systeem ten opzichte van de politieke criteria voor EU-kandidaatlanden die zijn vastgelegd op de Europese Raad van Kopenhagen. Turkije erkent dat het aan deze criteria nog niet voldoet. Specifieke aandachtspunten in dit verband zijn ook neergelegd in het Partnerschap voor Toetreding voor Turkije dat tijdens de Algemene Raad van 4 december werd goedgekeurd.

Vraag 3

Is het u bekend hoeveel HADEP leden er dit jaar gearresteerd zijn wegens vermeende steun aan 'Koerdische rebellen'?

Antwoord

Dit jaar zijn in Turkije ruim honderd HADEP-leden gearresteerd, steeds vanwege vermeende banden met de PKK. Een aantal van hen is inmiddels op vrije voeten gesteld.

Vraag 4

Is het waar dat de voorzitter van HADEP Ahmet Turan Demir tot 10 maanden gevangenschap is veroordeeld wegens separatistische propaganda? 2)

Antwoord

De tijdens het laatste HADEP-congres (25-26 november j.l.) afgetreden partijvoorzitter Demir heeft op 6 september 1998 een rede gehouden op een regionaal partijcongres in Manisa, waar hij volgens de Turkse justitiële autoriteiten op onaanvaardbare wijze steun uitsprak voor de Koerdische zaak. Krachtens artikel 8 van de Turkse anti-terreurwet is hij thans veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf en een boete van TL 660 miljoen (ca. f2500,-).

De heer Demir is tegen het vonnis in beroep gegaan.

Vraag 5

Kunt u aangeven of er vorderingen zijn in het Turkse mensenrechtenbeleid, waaronder het vinden van een vreedzame oplossing voor het Koerdische vraagstuk? Heeft u wellicht aanwijzingen dat de dialoog tussen de Turkse staat en de Koerden, waaronder de PKK, in een afzienbare tijd tot de mogelijkheden behoort?

Antwoord

Turkije maakt vorderingen op het gebied van de mensenrechten. Tijdens de huidige regering-Ecevit, die in 1999 aantrad, is onder andere wetgeving tot stand gekomen waarmee de straffen op foltering zijn verhoogd, militairen geen zitting meer hebben in staatsveiligheidsrechtbanken, en de positie van artsen die onderzoek doen naar foltering is verbeterd.

Echter, op een aantal zeer wezenlijke terreinen is geen vooruitgang geboekt. Te denken valt aan afschaffing van de doodstraf, de definitie van minderheden (per definitie alleen niet-moslims), de invloed van de krijgsmacht op de politieke besluitvorming, en de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, drukpers en vereniging.

Bovendien is de implementatie van de rechtsorde een punt van grote zorg (o.a. foltering, corruptie, ambtelijke en rechterlijke willekeur, situatie in de gevangenissen).

Op het gebied van de implementatie acht ik het wel positief, dat de Turkse autoriteiten onder leiding van minister voor mensenrechten Yücelen een serie consultaties zijn aangevangen waarbij ambtenaren, non-gouvernementele organisaties, vakbonden, politieke partijen, opinieleiders en mensenrechtenactivisten worden bijeengebracht om de mensenrechtensituatie in het land te bespreken.

Eerder reeds ontving de Turkse president een aantal burgemeesters van de - pas enkele jaren toegestane - HADEP-partij om de specifieke problemen van het voornamelijk Koerdische Zuid-Oost-Turkije te bespreken.

Een dialoog met de PKK heeft de Turkse regering tot op heden van de hand gewezen.

Vraag 6

Op welke wijze vindt er monitoring door de EU in Zuid-Oost Turkije, met name de positie en de situatie van de Koerden, plaats?

Antwoord

Ambassades van de EU-lidstaten in Ankara wisselen op zeer regelmatige basis informatie uit inzake de situatie in de betreffende regio, met name voor wat betreft de positie van de Koerden. Medewerkers van die ambassades reizen frequent af naar het Zuid-Oosten van Turkije om uit eerste hand gegevens te verzamelen. Ook vinden geregeld ambtelijke bezoeken plaats vanuit EU-hoofdsteden.

Bovendien wordt in Ankara intensief contact onderhouden met mensenrechtenorganisaties die goed op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse.

Overigens brengen leden van het 'Committee for the Prevention of Torture' van de Raad van Europa circa eens per zes maanden een bezoek aan Zuid-Oost-Turkije. Ook vanuit de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa brengt een dergelijk bezoek eenmaal per jaar.

Vraag 7

Bent u bereid deze arrestaties in EU verband aan de orde te stellen?

Antwoord

Ik acht deze en andere arrestaties slecht verenigbaar met Turkijes wens om toe te treden tot de Europese Unie. Dergelijke schendingen van fundamentele vrijheden stelt Nederland consequent in EU-verband aan de orde.

Overigens stelt de Regering dit soort kwesties ook aan de orde in directe contacten met de Turkse regering.

Agence France Press d.d. 18 november jl. (Zie bijlage)

Agence France Press d.d. 14 november jl. (Zie bijlage)

Kenmerk
DEU-
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie