Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hengelo

Datum nieuwsfeit: 13-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

GEEN VUURWERK
Koopzondag en koopavonden Kerst
Aangepaste openingstijden
Opening gem. sportaccommodaties
Maandag 2 januari 2001
Expositie Binnenstad
Afvalstrips geldig t/m januari
Inz.oud papier deel Groot Driene
Fietsen Stationsplein
Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2001
Lambertuskermis
Wijziging straatnaam
Artikel 84 Onteigeningswet
Gemeenteraad
Bestemmingsplannen
Week 49
Week 50

GEEN VUURWERK
Oud en nieuw zit er weer aan te komen. Dat betekent normaal gesproken: VUURWERK

Het gemeentebestuur roept u op het afsteken van vuurwerk achterwege te laten. Velen zijn getroffen door de vuurwerkramp en de nasleep ervan. De gemeente doet daarom een beroep op u en vraagt uw medewerking bij initiatieven om oud en nieuw op een andere wijze te vieren.

Koopzondag en koopavonden rond Kerst
Komende zondag 17 december 2000 is het koopzondag in de binnenstad. Op woensdag 20 december en vrijdag 22 december 2000 zijn er extra koopavonden.

Rond de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden.

Van 25 december 2000 tot en met 1 januari 2001 zijn gesloten: * De sector Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken
* De balie van de sector Sport en Recreatie
* De balies van Wonen, Grondzaken, Economische Zaken en Bestuurlijk Juridische Zaken
* De balies van Bouwen, Milieu en Vastgoed
* De Gemeentewinkel

Burgerzaken

De balie van Burgerzaken is tussen Kerst en Oud- en Nieuw (27, 28 en 29 december 2000) op de normale openingstijden geopend.

Wijkbeheer

Van 25 december 2000 tot en met 1 januari 2001 gesloten. U kunt wel 24 uur per dag bellen met het telnr. 2459459. U krijgt dan een antwoordapparaat. Dringende problemen worden direct verholpen. Andere berichten moeten wachten tot 2 januari 2001.

Sociale Zaken

Op donderdag 21 december 2000 is de hal vanaf 14.00 uur gesloten, behalve wanneer u een afspraak heeft. Van 23 december 2000 tot 2 januari 2001 is de sector Sociale Zaken gesloten. Op 2 januari 2001 is de balie vanaf 09.00 uur geopend en de consulenten zijn volgens de reguliere spreekuurtijden vanaf 9.00 bereikbaar. De overige afdelingen zijn vanaf 10.00 geopend.

Weekbetalingen budget

De uitbetaling van 28 december vervalt. Op 21 december wordt voor twee weken een betaling verstrekt.

Spreekuren tijdens de kerstvakantie

De consulenten van Sociale Zaken zijn in de week van 2 januari tot en met 5 januari 2001 telefonisch minder bereikbaar. De consulenten zijn in deze week telefonisch alleen bereikbaar tijdens het eerste telefonische spreekuur dat op het visitekaartje staat. Dit telefonisch spreekuur duurt dan een half uur langer. De inloopspreekuren van dinsdag en woensdag gaan gewoon door.

Kinderboerderij

De Kinderboerderij en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie zijn van 25 december 2000 tot en met 1 januari 2001 gesloten.

Sporthallen

De sporthallen zijn gesloten op:

* zondag 24 december 2000 na 16.00 uur

* 25 en 26 december 2000 de gehele dag (1e en 2e kerstdag)
* 31 december 2000 na 16.00 uur

* 1 januari 2001 de gehele dag (nieuwjaarsdag)
Gymnastieklokalen

De gymnastieklokalen zijn gesloten van 24 december 2000 tot en met 07 januari 2001.

Twente-bad

Het Twentebad is op zondag 24 december 2000 geopend volgens de normale openingstijden (van 10.00 tot 17.00 uur) Op 31 december 2000 (oudejaarsdag) is het Twentebad geopend van 10.00-13.00 uur.

Het Twentebad is gesloten op:

* 25 en 26 december 2000 (1e en 2e kerstdag)
* 1 januari 2001 (nieuwjaarsdag)

Alle balies van het stadhuis en het stadskantoor zijn vanaf 10.00 uur geopend. De balies van de Reitzstraat zijn vanaf 10.30 geopend.

De laatste jaren is er in de binnenstad veel veranderd. Om u een overzicht te geven van de geleidelijke vernieuwing die heeft plaatsgevonden is een tentoonstelling over de binnenstad ingericht in de Gemeentewinkel. Er zijn fotos tentoongesteld over het Stationsplein, de Schouwburg, het Marktplein en de Pastoriestraat, die een overzicht geven van de geleidelijke vernieuwing die heeft plaatsgevonden. Behalve de fotos kunt u een aantal maquettes van de binnenstad bekijken.

Bezichtiging

De tentoonstelling loopt tot maart 2001 en is op werkdagen te bezichtigen in de Gemeentewinkel, van 8.30 tot 16.30 uur.

De afvalstrips voor dit jaar kunt u t/m januari 2001 gebruiken om afval weg te brengen of te laten ophalen.

In de loop van januari 2001 ontvangt u per post tegelijk met de afvalwijzer een nieuwe strippenkaart.

In het deel van Groot Driene gelegen tussen de Laan van Driene, P.C. Hooftlaan, Staringstraat en de Reviusstraat, en in de Theo van Loonstraat, Frank Santmanstraat, Oude Grensweg, de Voskamp en de Wilmskamp wordt voorlopig iedere 3e woensdag van de maand oud papier ingezameld. Zorgt u ervoor dat het papier vanaf 18.30 uur aan de straat staat.

De gemeente heeft de afgelopen maand fietsen van het stationsplein weggehaald die niet in de stalling stonden. Deze fietsen zijn geplaatst bij de afdeling Productie aan de Asveldweg. De meeste fietsen zijn inmiddels opgehaald en kosten van doorgeknipte sloten zijn vergoed. Er staan nog een aantal oude barrels waarvan de eigenaar zich niet heeft gemeld. Deze fietsen worden per 20 december 2000 in de afvalcontainer gegooid.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. W. Linderman, afdeling Productie, telefoon 2459940.
De Lambertuskermis zal komend jaar plaatsvinden van woensdag 19 tot en met zondag 23 september 2001.

Openbare verpachting

Maandag 8 januari 2001 om 14.00 uur worden in het stadhuis van Hengelo in het openbaar voorgelezen de inschrijvingen voor de verpachting van standplaatsen van de Lambertuskermis.

De kermis wordt gehouden op de volgende straten en pleinen:
* Marktplein en aangrenzende Brinkstraat en Brinkplein
* Brinkstraat geen marktterrein

* Burgemeester Jansenplein, Burgemeester Jansenstraat, Enschedesestraat, Telgen, Molenstraat

* Nieuwstraat en Stationsplein

Inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend geschieden op formulieren uitgegeven door de gemeente Hengelo. Op het inschrijfformulier moeten de maten van de inrichtingen alsmede de maten van de kassa's, luifels en dergelijke duidelijk worden aangegeven. Bij het inschrijfformulier dient een recente foto/tekening van de attractie te worden meegestuurd.

Op aanvraag worden u inschrijvingsformulier(en), een exemplaar van de Kermisverhuurvoorwaarden 2001 en een locatietekening gratis toegezonden. U kunt deze formulieren aanvragen bij de sector Wijkbeheer, afdeling Kermiszaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo, telefoon 2459592.

Let op: het gemeentehuis is in de week tussen kerst en oud en nieuw gesloten.

Promotie

Door de gemeente wordt uitvoerig reclame gemaakt. Naast het plaatsen van reclameborden langs de wegen, reclame op een stadsbus, persberichten en dergelijke zorgt de gemeente voor een financiele en personele ondersteuning bij de overige promotieactiviteiten. Boven de inschrijfsom wordt 3 procent in rekening gebracht ten behoeve van de publiciteitscampagne.

Ritprijzen

* Tot 19.00 uur is de maximale ritprijs voor kinderzaken vastgesteld op
fl 1,50 en voor de overige vermaakzaken van fl 3,-.
* Na 19.00 uur geldt een maximale ritprijs voor kinderzaken van fl 2,- en voor de overige vermaakzaken van fl 4,-.

Betaling

Betaling dient te geschieden in twee termijnen, te weten 25 procent binnen dertig dagen nadat het bericht van de gunning is verzonden en het resterende bedrag dient dertig dagen voor aanvang van de kermis door de gemeente te zijn ontvangen.

Reeds gegund

Super Mouse, Mega Drop, Big Apple, Extreme, Autoscooter, Move it, De Katapult, Adventure ride, Ponyrijden, oliebollen, snacks, poffertjes, nougat en suikerwerken, paling.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2, lid 2 van de verordening op het benoemen van openbare ruimten ca. bij besluit van 7 november 2000 onderstaande straten door hen zijn benoemd c.q. vervallen:

* de straatnaam Twickelerweg te wijzigen in Petzoldweg (6754) en de Twickelerweg te laten vervallen.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001 en ligt vanaf deze datum met bijbehorende stukken ter inzage bij de afdeling Bouwen.

Artikel 84 Onteigeningswet (rectificatie) Terug Onteigeningsplan "Thiemsland"

Omdat in een eerdere publicatie het onteigeningsbesluit niet is genoemd vindt hierbij opnieuw publicatie plaats:

De burgemeester van Hengelo maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84 lid 1 van de Onteigeningswet, bekend dat met ingang van 18 december 2000 gedurende vier weken, bij de afdeling Grondzaken, Reitzstraat 15 kamer R215, voor een ieder ter visie ligt, het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad van Hengelo d.d. 21 november 2000, ten name van de gemeente Hengelo, betreffende de percelen c.q. perceelsgedeelten grond met de zich daarop bevindende opstallen, gelegen en staande aan de Deldenerstraat, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie B, nummer 9560 (ged.), groot 78 m²; nummer 10454, groot 1870 m²; nummer 10455, groot 170 m²; nummer 10457, groot 384 m² en nummer 10643 (ged.), groot 151 m².

De onteigening vindt plaats in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting, ter uitvoering van de bestemmingen "Verkeer en verblijf", "Centrumdoeleinden", "Woondoeleinden" en "Groenvoorziening" van het bestemmingsplan "Thiemsland". Dit plan is op 26 augustus 1997 door de raad vastgesteld, op 11 december 1997 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd en onherroepelijk geworden op 24 februari 1998. Voor het desbetreffende plandeel zijn op 25 januari 2000 en 30 mei 2000, door het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk het "Uitwerkingsplan 2 Thiemsland (De Schil)" en "Uitwerkingsplan 2A Thiemsland (De Schil)" vastgesteld.

De onteigening vindt plaats ter realisering van appartementen, detailhandel, een langzaamverkeer-route en een hoogwaardig openbaar vervoersysteem met aan- en toebehoren.

Ter inzage en informatie

Het onteigeningsplan ligt ter inzage bij de afdeling Grondzaken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H.G.F. Aman, telefoon 2459878.

Bedenkingen

Gedurende de termijn dat het onteigeningsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze met betrekking tot voormeld besluit bij het gemeentebestuur naar voren hebben gebracht, bedenkingen tegen dit onteigeningsbesluit bij de Kroon naar voren brengen. Geschriften, houdende bedenkingen, dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en te worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag.

Gemeenteraad Terug
Dinsdag 19 december 2000 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Subsidieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (14189)
* Verzoek tot vergoeden van planschade ex art. 49 WRO (14252)
* Verzoek tot vergoeden van planschade ex art. 49 WRO (11103)
* Verzoek tot vergoeden van planschade ex art. 49 WRO (14251)
* Kredietaanvraag uitvoering deelaanpassingen Binnenveld en Hasselerbaan t.b.v. Doorstroomas Vossenbelt (13836)
* Herontwikkeling (locatie) Ariënsschool en omgeving (15091)
* Nieuwbouw Centrale Bibliotheek (15847)

* Vaststelling bekostigingsbesluit baatbelasting Schouwburgplein/Beursstraat (15400)

* Vaststelling verordening Onroerende zaakbelastingen 2001 (15767)
* 3e Verzamelwijziging begrotingsjaar 2000 (15997)
* Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing verzoek om planschade (1341)

* Aankoop van kiosk Enschedesestraat 12A (16064)
* Aankoop van twee percelen grond aan de Busscherweg te Deurningen ten behoeve van de aanleg van de Oost-West-Tangent (15542)
* Vaststelling verordening Lijkbezorgingsrechten (16128)
* Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek toekenning planschade (11085)

* Subsidieaanvraag t.b.v. opening Schouwburg (14135)
* Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gebied gelegen aan de Drienerstraat (14155)

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en artikel 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een jongveestal aan de Wolfkaterweg 80 (14457)
* Gemeentelijke bijdragen Stichting Nieuwe bedrijven Twente (15582)
* Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een tweetal gebieden ten zuiden van het station (15090)

* Binnenstadsmanagement 2001 en verder (12635)
* Wijziging verordening Tarieven Sportaccommodaties (14526)
* Vaststelling programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2001 (15545)

* Aanpassing financieel systeem J.D. Edwards i.v.m. invoering van de Euro (14432)

* Aanpassen werkplekken in het kader van Arbo-normering (13689)
* Versterking Fonds Afvalverwerking n.a.v. verzelfstandiging afvalverwerkingsactiviteiten Regio Twente (3558)
* Restauratie Oeler Watermolen (12934)

* Vervanging Ammoniakreductieplan Hengelo onder gelijktijdige intrekking Verordening aanwijzing en uitsluiting voor verzuring gevoelige gebieden Hengelo (9897)

* Nota Gedenkparken in Hengelo (13669)

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geinteresseerde burgers. Op

maandag 18 december gebeurt dat door:

* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, zonder afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594975
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* het GPV/RPF van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* Unie 55+ of afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (schie.ljg.van.@gironet.nl))
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 16 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon. 2459 555.

Bestemmingsplannen Terug
Bestemmingsplan Thiemsland, uitwerking 2a onherroepelijk

Het plangebied omvat een strook grond dat grenst aan de Deldenerstraat/ hoek Bornsestraat. Met de uitwerking is het mogelijk fiets- en voetpaden aan te leggen en voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer te realiseren.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 in het stadhuis.
Melding
Een melding is ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Woltersweg 137

* veranderen en vergroten woonhuis, Klaverstraat 49
* oprichten Logistiek Servicepunt, Slachthuisweg (nabij Wegtersweg
1)

* veranderen en vergroten winkelpand, Sloetsweg 106
* plaatsen dakkapel, Piet Muyselaarstraat 77
* plaatsen dakkapel, Brederostraat 33

* veranderen schuur, Oelersteeg 36

* oprichten tuinhuisje, Paul Pellastraat 84
* vergroten 36 balkons Siriusstraat 25 t/m 59, Jupiterstraat 25 t/m 59

* plaatsen dakkapel en aanbrengen 2 deuren, Salamanderstraat 199
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul Pellastraat 32
* veranderen winkelpand, Nieuwstraat 39

* veranderen en vergroten woonhuis, Tollensstraat 22
* verbouwen magazijn tot bedrijfswoning/werkplaats, Berflobeekweg 11
* plaatsen dakkapel, IJsselstraat 42

* veranderen en vergroten woonhuis, Bankastraat 47 In de week van 4 tot en met 8 december is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Jacques Urlusstraat 27
* oprichten berging, Turnhoutstraat 2
In de week van 4 tot en met 8 december is vergunning verleend voor:
* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 144
* veranderen winkel in een autostalling en wijzigen voorgevel, Bornsestraat 100

* oprichten loods annex timmerwerkplaats, Wolfkaterweg 46
* oprichten opslagloods, Schalmedenweg 24
* veranderen en vergroten woonhuis, Steenbakkersweg 26
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Bantingstraat 11

* oprichten berging, Libellestraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis, Rumkehof 14
* veranderen en vergroten woonhuis, Deurningerstraat 153
* plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 65

Reclamevergunningen

In de week van 4 tot en met 8 december is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* een lichtbak, Bornsestraat 1D

* een opschrift, Molenstraat 10

* een neonlichtreclame en 2 opschriften, Pastoriestraat 33
* 2 lichtbakken, Beursstraat 15

* een reclamebord, Drienerstraat 4
Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 4 tot en met 8 december 2000.

Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Artikel 19, lid 3 WRO
Onderstaande bouwaanvragen zijn ingediend.

* oprichten tuinhuisje, Paul Pellastraat 84
* oprichten middenspanningsruimte, perceel in het nog uit te werken bestemmingsplan t Broek I

* oprichten middenspanningsruimte, perceel in het nog uit te werken bestemmingsplan t Broek II

Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.
Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 19 december 2000 tot 23 januari 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 19 december 2000 tot 23 januari 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
* het veranderen van een cafetaria op het perceel Willemstraat 50 Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 19 december 2000 tot 3 ontheffing kunt u van 19 december 2000 tot 3 januari 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht op grond van artikel 50, lid 4 Woningwet

Er is een bouwplan ingediend voor het oprichten van:
* een kapschuur op het perceel Oelersteeg 23
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.
Het bouwplan ligt voor een ieder ter inzage van 19 december 2000 tot 23 januari 2001 bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 19 december 2000 tot 23 januari 2001 schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Binnenplanse vrijstellingen, artikel 15 WRO
de geldende bestemmingsplanbepalingen:

* veranderen/vergroten woning, Beckumerschoolweg 28
* veranderen/vergroten bedrijfspand, Deldenerstraat 26 Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 19 december 2000 tot 9 van vrijstelling kunt u van 19 december 2000 tot 9 januari 2001 Vergunning wet milieubeheer
Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, zijn door Burgemeester en wethouders vergunningen verleend aan:
* J.F.M. Scholten te Hengelo een algehele nieuwe (revisie)vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij, gelegen aan het Kerkpad 8 te Beckum,

Het vergunningbesluit, dat strekt tot het vergunnen van een wijziging van de veestapel binnen het bestaande emissie- en depositierecht, is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
* Boermarke Holding B.V. te Enschede voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor voedingsmiddelenfabricage, genaamd "Boermarke Vers", gelegen aan de Diamantstraat 44.

De activiteiten van het bedrijf betreffen in hoofdzaak het produceren van desserts. De vergunning is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
De vergunningen met andere van belang zijnde stukken liggen vanaf maandag 18 december 2000 tot dinsdag 30 januari 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu. Aangezien de vergunningbesluiten niet gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpen daarvan kan hiertegen alleen degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen een van de betreffende ontwerpbesluiten tot dinsdag 30 januari 2001 beroep daartegen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens bestaat deze mogelijkheid voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Tevens dient in dat geval binnen vier weken ná een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van fl. 225,- (rechtspersonen fl. 450,-) te worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 ten name van de Raad van State. Dezelfde bedragen aan griffierecht dienen boven op het griffierecht verschuldigd voor het instellen van beroep te worden voldaan door degene die voor dinsdag 30 januari 2001, naast een beroepschrift, een voorlopig voorzieningverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Een zodanig verzoek moet, evenals het beroepschrift, voorzien zijn van een dagtekening, een motivering en een handtekening. Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht bestaat het voornemen bij onder vermelde besluiten over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van:

* de revisievergunning die eerder op 10 november 2000 onder nummer 16809A ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan de heer L.G. Asbroek voor een vleesvarkensbedrijf gelegen aan de Wolfkaterweg 59a te Beckum, gemeente Hengelo.

De voorgenomen intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van 193 vleesvarkens met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 482,5 kg ammoniak per jaar respectievelijk 10,5 mol potentieel zuur per ha per jaar. Het besluit tot intrekking staat in onmiddellijke verband met de wens verlenen van een milieuvergunning voor:

* een veehouderij aan de heer J.W.M. Hendrik, Woesterndijk 7 te Witharen, gemeente Ommen.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 18 december 2000 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij de Afdeling Milieu. Gedurende deze periode kan een ieder hiertegen schriftelijke bedenkingen indienen bij het College van B en W, afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Verzocht kan daarbij worden de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Voor de goede orde zij opgemerkt dat in beginsel slechts belanghebbenden die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een van de te nemen intrekkingbesluiten later beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een zodanig beroep kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening. Overigens wordt slechts als belanghebbende aangemerkt degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij het door ons te nemen besluit.
Er is besloten tot gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning welke in 1999 onder nummer 3320 op grond van de Wet milieubeheer is verleend aan:

* J.H. Lammertink voor een rundvee- en mestvarkenshouderij, Voetpad Delden-Borne 26.

De voorgenomen intrekking betreft het recht om 125 vleesvarkens te houden, dit met bijbehorende dierplaatsen en ammoniakemissie- en depositie. Het houden van deze vleesvarkens heeft een emissie van ammoniak tot gevolg van in totaal 312,5 kg en een ammoniakdepositie op het meest nabij gelegen voor

verzuring gevoelig gebied van in totaal 740,6 mol potentieel zuur per besluit op de aanvraag om een milieuvergunning voor een veehouderij in de gemeente Rijssen.
Vanaf maandag 18 december 2000 tot dinsdag 30 januari 2001 ligt het afdeling Milieu.

Nu het intrekkingbesluit inhoudelijk niet gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan slechts door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden tegengeworpen dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bovendien kan in dat geval de Voorzitter van deze Afdeling verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. In beide gevallen is op eerste verzoek van de Griffier een griffierecht van fl. 225,- (rechtspersonen: fl. 450,-) verschuldigd.
Kapvergunningen Terug
Weideweg Plein 1 en Plein 4
Bij besluit van 5 december 2000, kenmerk: SBO16180, is aan de gemeente Hengelo een kapvergunning verleend voor het kappen van 1 eikenboom en
1 honingboom in de Weideweg in Plein 1 en Plein 4 in Hengelo. Herplant: 3 eiken in de maat 12/14 worden in het voorjaar van 2001 herplant.
Grundellaan
Bij besluit van 5 december 2000, kenmerk: SBO16152, is aan de gemeente Hengelo een kapvergunning verleend voor het kappen van 1 berk in de Grundellaan (voor het appartementencomplex) in Hengelo. Herplant: binnen een termijn van 1 jaar wordt 1 tulpenboom in de maat 16/18 herplant.
Backenhagenlaan
Bij besluit van 6 december 2000, kenmerk: SBO16400, is aan de gemeente Hengelo een kapvergunning verleend voor het kappen van 1 kastanjeboom in de Backenhagenlaan achter huisnummer 18 in Hengelo. Albert van der Meerstraat naast huisnummer 19
Bij besluit van 6 december 2000, kenmerk: SBO16399, is aan de gemeente Hengelo een kapvergunning verleend voor het kappen van 3 coniferen in de Albert van der Meerstraat naast huisnummer 19 in Hengelo. Nijhofsbos aan de Deurningerstraat
Bij besluit van 11 december 2000, kenmerk: SBO13729, is aan de gemeente Hengelo een kapvergunning verleend voor het kappen van 125 are bos oppervlakte (onder andere els, eik, es) gelegen aan de Deurningerstraat, kadastrale aanduiding T 4471/T 6464 in Hengelo. De besluiten liggen tot 27 januari 2001 ter inzage bij de balie van de bezwaarschrift indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...