Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanwijzing Stationsgebied Doetinchem

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem

(artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten)

Aanwijzing Stationsgebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem maken ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 12 december 2000, de Raad van de gemeente Doetinchem hebben voorgesteld de percelen die gelegen zijn in het Stationsgebied aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aanwijzing heeft als planologische basis het ontwerpbestemmingsplan Hamburgerbroek 2000, Fase 1 Stationsgebied, welke op 11 december 2000 ter inzage is gelegd. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Aan de aangewezen percelen worden de bestemmingen uit te werken woondoeleinden, kantoordoeleinden, verkeersdoeleinden 1 en 2 en spoordoeleinden toegedacht. Het voorstel van ons college van burgemeester en wethouders van 12 december 2000 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 13 december 2000 en geldt voor een termijn van vijf maanden.

Aanbiedingsplicht

Door het voorstel van het college van b & w tot aanwijzing van de percelen gelegen in het stationsgebied als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht, als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, van toepassing verklaard. Dit houdt in dat de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Doetinchem te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen

Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2000. U kunt uw zienswijzen schriftelijk indienen vanaf 14 december t/m 12 januari 2001 bij de raad van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Mondeling kunnen zienswijzen op 22 februari 2001 naar voren gebracht worden. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan kunt u zich tot en met 12 januari 2001 schriftelijk aanmelden.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op het voorstel van het college van b&w tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het stationsgebied als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Vervolgens kunnen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een voorstel van het college van b&w van de gemeente Doetinchem, bestaat tevens de mogelijkheid om de President van de Arrondissementsrechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De President zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen vanaf 14 december ter inzage in het informatiecentrum in het stadhuis. Inzage op donderdagavond is mogelijk van 17.00 tot 20.00 uur, na telefonische afspraak met de heer R.F. Nijland, tel. (0314) 377471 of de heer B.C. Brouwer, tel. (0314) 377475.

Voorts houdt de gemeente een registratie bij. Deze registratie bevat gegevens per perceel of perceelsgedeelte die nodig zijn voor het verkrijgen van een goed inzicht in het gevestigde voorkeursrecht. Ook deze registratie ligt met ingang van 14 december ter inzage in het informatiecentrum.

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich richten tot de heer R.F. Nijland of de heer B.C. Brouwer, tel. 377471/377475.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie