Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen Tariefwet 2001 en Belastingplan 2001

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Beantwoording vragen van mevrouw RemakDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 2000-00837 M

14 december 2000

Onderwerp

Nadere schriftelijke beantwoording van vragen van mevrouw Remak tijdens het wetgevingsoverleg op 20 november 2000 (Tariefwet 2001 en Belastingplan 2001)

Aanleiding

Tijdens het wetgevingsoverleg van maandag 20 november 2000 werden door mevrouw Remak enkele vragen gesteld met betrekking tot de afvalstoffenbelasting die tijdens het overleg en in mijn daarop aansluitende brief aan uw Kamer van 21 november 2000 (TK 2000-2001, 27 415 en 27 431, nr. 7) niet volledig konden worden beantwoord. Aan mevrouw Remak werd toegezegd deze vragen schriftelijk nader te beantwoorden.

Afvalstoffenbelasting en motie-Remak

Tijdens het wetgevingsoverleg heeft mevrouw Remak de vrees uitgesproken dat, als gevolg van de voorgestelde wijziging in de afvalstoffenbelasting, de stortplaatsexploitanten toch nog worden geconfronteerd met een financieringsnadeel. Met de motie-Remak, die bij het Belastingplan 2000 aan de orde is geweest, werd juist beoogd om aan een dergelijk financieringsnadeel een halt toe te roepen. Mevrouw Remak wees in het overleg met name op afvalstromen die voor langere tijd binnen de inrichting verblijven.

Uit nader onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat de door de regering voorgestelde methodiek een afdoende oplossing biedt voorzover sprake is van continue productieprocessen binnen de inrichting. Bij de jaarlijkse eindafrekening op basis van de werkelijke cijfers zal er als gevolg van schommelingen in aan- en afvoer soms sprake zijn van een winstje en soms van een klein verlies. Op langere termijn vallen deze verschillen tegen elkaar weg.

Ook in geval van tijdelijke opslag zal er geen sprake zijn van een financieringsnadeel omdat - conform de huidige praktijk van de Belastingdienst - het te hanteren verhoudingsgetal dan in beginsel op nihil wordt gesteld.

Bij bepaalde discontinue productieprocessen kan strikte toepassing van artikel 18b, vierde lid, Wbm echter nog tot een zeker financieringsnadeel leiden, omdat daarin is voorgeschreven dat de herrekening op basis van de werkelijke cijfers moet plaatsvinden na afloop van het kalenderjaar.

Ik ben bereid, in die gevallen waarin de Belastingdienst het verzoek heeft ingewilligd om een verhoudingsgetal toe te passen, de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden in die situatie de definitieve afrekening te laten plaatsvinden na afloop van de periode waarin het productieproces heeft plaatsgevonden.

Amendement Schoenmakers en Klein Molekamp

Mevrouw Remak vroeg verder naar het mogelijk effect op de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) van het amendement Schoenmakers en Klein Molekamp op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, TK 2000-2001, 26 638, nr. 15). In de door de regering voorgestelde wijziging binnen de voorkeursvolgorde voor het verwijderen van afvalstoffen was een extra stap ingebouwd met betrekking tot het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie met als bijproduct energieopwekking. Door het amendement is thans aangesloten bij de Europese terminologie, waardoor het verbranden in een AVI als aparte stap is komen te vervallen en waarmee het verbranden in een AVI gelijk wordt gesteld aan het verbranden op land (zonder terugwinning van energie). Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de toepassing van de Wet belastingen op milieugrondslag; noch voor de mogelijkheden om een tarief voor het verbranden van afvalstoffen (Wbm, artikel 18, eerste lid, sub b) te introduceren, noch voor de toepassing van de bijzondere regeling voor afvalverbrandingsinstallaties (Wbm, artikel 36r).

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie