Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
14 december 2000


Agenda raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 19 december 2000 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Voorstel inzake Toekomstvisie 2015 (proces en beschikbaarstellen krediet).

3. Voorstel inzake benoeming leden Klachtencommissie Rijswijk.
4. Voorstel inzake Parkeerverordening

5. Voorstel inzake gronduitgifte aan Vereenigde Telepoort Compagnie B.V.

6. Voorstel inzake overeenkomst Gemeente Rijswijk - Hoogvoorde V.O.F. inzake verkoop en aanvaarding "om niet" diverse percelen grond.
7. Voorstel inzake tariefdifferentiatie OZB.
8. Voorstel inzake nota "Jeugdbeleid Rijswijk. Bouwsteen voor integraal beleid".

9. Voorstel inzake wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rijswijk.

10. Voorstel inzake uitbreiding samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche.

11. VERVALLEN.

12. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Julialaantje 38 (Huize Westhof).

13. Voorstel inzake Najaarsrapportage 2000.
14. Voorstel inzake aankoop van de Landgoederen De Voorden en Julianapark.

15. Voorstel inzake invulling nieuw beleid 2001 en zgn. Enecogelden.
16. Voorstel inzake planwijziging gemeentehuis.
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij de sectie Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.
De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.

.

Uitnodiging aanbesteding kinderopvangplaatsen in de gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk wil, in het kader van de regeling "uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang", voor eind 2002, nog minimaal 86,9 kindplaatsen uitbreiden. Het gaat hierbij om plaatsen voor hele dagopvang en voor buitenschoolse opvang.

Het college heeft de randvoorwaarden en hoofdlijnen voor de uitbreiding vastgesteld en wil een deel van de 86,9 kindplaatsen openbaar aanbesteden. Een informatiepakket hierover kunt u aanvragen of ophalen bij het Team Communicatie van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, telefoon 070 3959863. Team Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Tijdens een informatie bijeenkomst op dinsdag 19 december om 14.30 uur in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, zullen de plannen mondeling toegelicht worden en kunnen resterende vragen gesteld worden. Indien u deze vragen van tevoren al zou kunnen faxen zou dat de bijeenkomst bespoedigen. U kunt de vragen faxen naar Serv Vinders Advies 020 - 6440620 of vragen doorgeven via tel.nr. 020 - 6233365 of 06-53377141.

Instellingen die belangstelling hebben voor deze aanbesteding of een deel ervan, worden gevraagd een offerte in te dienen met een plan van aanpak voor 1 februari 2001. Deze moet gestuurd worden naar: Serv Vinders Advies, Herengracht 489, 1017 BT Amsterdam o.v.v. aanbesteding gemeente Rijswijk.

.

Bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 november 2000 het bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" gewijzigd heeft vastgesteld.

Bij vaststelling heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, de volgende wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen:

* Binnen de bestemming centrumdoeleinden zijn de locaties van de woontorens aangepast waarbij in het gebied dat wordt begrensd door de Plesmanlaan, de Frits Diepenlaan, de Rijswijkse Landingsbaan en de Laan van Hoornwijck vier mogelijke locaties aangegeven zijn. Er is voor dit gebied echter een regeling opgenomen die slechts de realisatie van maximaal 2 woontorens mogelijk maakt. In het overige deel van het centrumgebied kunnen nog 7 woontorens worden gerealiseerd. De maximale bouwhoogte van de woontorens is op de plankaart aangegeven.

* De vestiging van kleine kantoren (tot 500 m2 per kantoor) is in de bestemming centrumdoeleinden mogelijk gemaakt.
* Binnen de bestemming centrumdoeleinden zijn bedrijfsactiviteiten uit categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.
* Er is een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen die tussen de Middelweg en de Rijswijkse Waterweg de aanleg van een verbindingsweg mogelijk maakt.

* De criteria in de wijzigingsbevoegdheid voor de windturbines zijn concreter gemaakt.

* De activiteiten van defensie, te weten de legering en opleiding van defensiepersoneel, is binnen de bestemming bedrijfsdoeleinden mogelijk.

* De wijze van meten van de afstand tussen gebouwen en de as van de rijkswegen is aangepast.

* De plaatsing van verlichting langs de A4 wordt mogelijk gemaakt.
Ambtshalve zijn nog de volgende wijzigingen aangebracht:
* In artikel 20 Paardenfokkerij is de maat van 600 m2 gecorrigeerd tot 600 m3.

* De verwijzing in artikel 12 Beschrijving in Hoofdlijnen naar artikel 23 lid 1 onder a is gecorrigeerd naar artikel 25 lid 1 onder a.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 december 2000 gedurende vier weken, dat wil zeggen tot en met donderdag 11 januari 2001 voor een ieder ter inzage op de volgende locaties:
* Gemeentehuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, sectie communicatie, kamer 77 (op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur)
* Informatiecentrum Ypenburg, ILSY-plantsoen 1 (op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur)
* Alle filialen van de Rijswijkse openbare bibliotheek tijdens openingstijden.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2500 LP Den Haag.Bedenkingen kunnen worden ingebracht door degenen die tijdig, op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om hun zienswijze op het bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij vaststelling heeft aangebracht, ten opzichte van het ontwerp, kunnen door een ieder bedenkingen worden ingediend.

.

Extra vergadering Raadscommissie

Op maandag 18 december 2000, aanvang 20.00 uur wordt een openbare hoorzitting gehouden van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW).De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.Het onderwerp betreft:
* Het (voor)ontwerp bestemmingsplan Bomenbuurt
Tijdens deze zitting worden degenen die schriftelijk hebben gereageerd in de gelegenheid gesteld om hun reacties mondeling toe te lichten.Na afloop van de hoorzitting is er een openbare vergadering van de commissie VROW, waarin het (voor)ontwerp bestemmingsplan Broekpolder, tweede herziening, wordt besproken.

.

Sloop oude politiebureau Offwegenlaan

Deze week start de firma Van Vliet uit Utrecht met voorbereidende werkzaamheden voor de gefaseerde sloop van het voormalig politiebureau (Burgemeester Elsenlaan 315) met aangebouwde brandweerkazerne (Jacob van Offwegenlaan 55).

Het voorbereidende werk omvat het plaatsen van hekken en van de keet, voorts wordt de bestrating van het parkeerterrein verwijderd. Na de jaarwisseling wordt gestart met de daadwerkelijke sloop van de eerste fase (het voormalige politiebureau).

Op deze lokatie komt het eerste deel van de nieuwe brandweerkazerne te staan. Als alles naar wens verloopt wordt dat eind 2001 in gebruik genomen. Daarna wordt het aangrenzende deel van de oude brandweerkazerne gesloopt om de bouw van de tweede fase mogelijk te maken, dat volgens planning medio 2002 wordt opgeleverd.

.

Verkoop vuurwerk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voor de volgende percelen een vergunning hebben afgegeven voor het afleveren, danwel ter aflevering hebben van vuurwerk:

1. Caan van Necklaan 4-6;

2. Herenstraat 72 ;

3. Willem van Rijswijckstraat 36-38;

4. Haantje 25d;

5. Lange Kleiweg 3c;

Eveneens maken zij bekend dat krachtens artikel 8 van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen een verkooptermijn van drie dagen vóór de jaarwisseling van toepassing is. Voor dit jaar mag dus uitsluitend op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december vuurwerk aan particulieren worden verkocht.

Indien wordt geconstateerd dat op 31 december 2000 vuurwerk wordt verkocht danwel ter aflevering wordt aangeboden zal direct bestuursrechtelijk danwel strafrechtelijk worden opgetreden

Inlichtingen over de verleende vergunningen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070-39.59.830.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door de gemeenteRijswijk een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het vergroten van een multifunctioneel centrum op het perceel plaatselijk bekend Pieter Postmapad 4, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie H, nummer 00892.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Rijswijk Zuid.Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen van 14 december 2000 tot en met 12 januari 2001 ter inzage bij het Team Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2.Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 08.30 tot 14.00 uur.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Voertuigwrak

De eigenaren/houders van de hierna omschreven voertuigwrakken die door de gemeente Rijswijk op de openbare weg zijn aangetroffen, worden verzocht zich binnen acht dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG.Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk

Het gaat om de volgende voertuigwrakken:

* Honda Kenteken PS-04-FF

* Volkswagenbestel Kenteken 58-SB-65

* Subaru Kenteken NJ-14-RB

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo snel mogelijk te worden getoond.

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente Rijswijk overgaan tot vernietiging van deze voertuigwrakken.
Inlichtingen bij de heer H. Hooiveld, telefoon (070) 3959318.

.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 01-12-2000 : het vergroten van een 3-tal woningen te: Strijplaan 100, 102 en 104

* bouwaanvraag , ingediend: 27-11-2000 : het plaatsen van een dakopbouw te: Lindelaan 56

* bouwaanvraag , ingediend: 04-12-2000 : het vergroten van een woning te: Strijplaan 240

* melding, ingediend: 01-12-2000 : het plaatsen van een tuinhuisje te: Cornelia schellingerlaan 4

* bouwaanvraag , ingediend: 27-11-2000 : het gedeeltelijk vernieuwen van een woning te: Huis te landelaan 100

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 16 december 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Zuiderweg 70, het vergroten van kantoren met bedrijfshal, verleend en verzonden:

* 4 december 2000

* Park Hoornwijck 39, het oprichten van een woning, verleend en verzonden:

* 28 november 2000

* Hoornwijck, Kavel 10, het oprichten van een woning, verleend en verzonden:

* 28 november 2000

* Hammarskjöldlaan 4a, het vergroten van een woning door middel van een achteruitbouw, verleend en verzonden: 28 november 2000
* Generaal Spoorlaan 687, het vergroten van een bestaande doorgang, verleend en verzonden: 6 december 2000

* Cederlaan 7, het plaatsen van een dakkapel in voor- en achtergevel, verleend en verzonden: 6 december 2000
* Van Vredenburchweg 108, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden:

* 6 december 2000

* Prins Johan Friso Promenade 5, het plaatsen van een geldautomaat, verleend en verzonden:

* 6 december 2000

* Cor Ruysstraat 2, het gedeeltelijk veranderen van de gevel, verleend en verzonden:

* 6 december 2000

* Acacialaan, nabij Haagweg, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, verleend en verzonden: 6 december 2000
* Strijplaan 279, 283, 287 en 291, het vergroten van 4 woningen door middel van een dakopbouw, verleend en verzonden: 14 december 2000
* Generaal Spoorlaan 805, het gedeeltelijk veranderen van de gevel (fictieve vergunning)

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Julialaantje, t.h.v. perceel 38 (middenbermen van parkeerterrein) 9 berken en 1 sierkers wegens tijdelijke huisvesting van het somatisch verpleeghuis.Aangevraagd door Stichting Zorginstellingen Rijswijk

* Generaal Spoorlaan 161-1751 sierappel wegens het wegdrukken van een muur staande in de tuinAangevraagd door V.V.E Generaal Spoorlaan 161 t/m 175

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 14 december 2000:

* Mr. Beerninckplantsoen 86
3 coniferen wegens te forse groei en schaduwwerking
* Julianastraat 24

1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking
* Jozef Israelslaan 285

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking
* W. Pyrmontlaan 28

1 lijsterbes wegens gebrek aan vitaliteit
* Regentesselaan 62

1 conifeer wegens gebrek aan vitaliteit
* Jacob van der Wielelaan 1 B

1 haagbeuk wegens te dichte groei


Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar. Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie