Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergadering nr.23 14 december gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering nr.23 van 14 december 2000

Rectificatie
In het Raadsbericht d.d. 8 december is abusievelijk vermeld dat de VVD fractie in haar geheel tegen de motie-Vlaardingerbroek heeft gestemd. Eén lid van de fractie steunde de motie, waarin werd aangedrongen op het vertrek van oud-wethouder Linthorst als Commissaris bij ECT.

Verbeterplan Gemeentebelastingen
De Gemeenteraad heeft een debat gehouden over de Rekening 1999 van de Dienst Gemeentelijke Belastingen (DGB) en het verbeterplan van de dienst. De Rekening 1999 is, door de problemen waarmee de DGB kampt, moeizaam tot stand gekomen. De Commissie tot Onderzoek van de Rekening heeft geen advies en oordeel over het financiële beheer gegeven en in het accountantsrapport is geen oordeel gegeven over de getrouwheid van de jaarrekening van de DGB. Het verbeterplan moet er voor zorgen dat de de DGB op het juiste moment de juiste gegevens kan verstrekken voor de jaarrekening 2000. Overige doelstel-lingen van het plan zijn de kwaliteit van de herwaarderingsoperatie in verband met de OZB, de afwikkeling van oude bezwaarschriften, het tijdig opleggen en innen van aanslagen en de kwaliteit van de dienstverlening van Gemeentebelastingen. Hoewel de Gemeenteraad zich kritisch uitliet over de ernst van de problemen bij de DGB had de meerderheid vertrouwen in het verbeterplan. Het vertrouwen wordt niet gedeeld door D66, de SP en de Stadspartij.

Bijna vijf miljoen voor vervanging verkeerslichten De Gemeenteraad heeft fl. 4.985.000,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van elf verkeerslichten. Het gaat om kruispunten waar verkeerslichten noodzakelijk blijven en waar andere maatregelen, zoals aanleg van een minirotonde of instelling van een 30 km/uur-gebied, niet mogelijk zijn. De installaties zijn alle meer dan 20 jaar oud en versleten. De kruispunten zijn Heemraadssingel-Rochussenstraat, Bergambachtstraat-IJsselmondse Randweg, Kleiweg-Rozenlaan, Botlekweg-Welplaatweg, Abraham Kuyperlaan-Schieweg, Beukelsdijk-Statentunnel, Afrit A15-Vondelingenweg, Melanchtonweg-Wilgenplaslaan, Boompjes-Willemsbrug, Burg. Meineszplein en Botlekweg-Tienmorgenseweg.

Geld uit Groeifonds naar drie projecten
De Gemeenteraad heeft uit het groeifonds geld beschikbaar gesteld voor drie projecten. Rond het Excelsior stadion wordt voor fl. 1,2 miljoen de infrastructuur verbeterd. Er komt een parkeerterrein met aansluiting op het kruispunt Honingerdijk, het kruispunt wordt aangepast en er komt een entree voor bussen met supporters van bezoekende verenigingen. Er is 8,5 ton beschikbaar voor de aanpak van zeven verkeersonveilige kruispunten. Op deze zogenaamde blackspots hebben zich de laatste drie jaar zes of meer letselongevallen voorgedaan. Het gaat om Goudsesingel-Meent,
Roentgenstraat-Oranjeboomstraat, Roelantweg-Koninginneweg, Kralingse Zoom-v.d. Mandelelaan, Kralingseweg-K.Atatürk/Zeelenbergsingel, Stadhoudersplein en Woudsepolderweg-Collosseumweg. De Stadsregio financiert de resterende fl. 850.000. Voor 1,5 miljoen komt er een rollend fietspad in Pernis ter hoogte van de Oud-Pernisseweg. Dit pad is nodig omdat door de aanleg van de havenspoorlijn alle kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt. Fietsers moeten een hoogteverschil van ca. 13 meter overbruggen bij de Oud-Pernisserweg.

Ruim een miljoen voor onderhoud Boijmans Van Beuningen De Gemeenteraad heeft fl. 1.050.000 beschikbaar gesteld voor onderhoudswerk in het Museum Boijmans Van Beuningen. Het werk, dat past in het meerjarig onderhoudsplan, is opgeschoven om het te kunnen uitvoeren tijdens de sluiting van het museum, zodat het publiek geen hinder ondervindt. Het gaat om de reparatie van het dak van de Bodonvleugel, inbraakbeveiliging, een ontruimingsinstallatie en de depotindeling van de kelder.

Gemeentegarantie voor financiering kinderdagverblijf De Gemeente heeft zich garant gesteld voor de lening van 8,5 ton die de stichting dagverblijf 'Het Kleine Rijk' heeft afgesloten om een kinderdagverblijf aan de 's Gravendijkwal 50 - 52 te beginnen. De twee bestaande dagverlbijven van de stichting aan de Kipstraat en de Parklaan zijn vol en er is een wachtlijst. Het nieuwe kinderdagverblijf (in het voormalige Goethe-instituut) krijgt 84 kindplaatsen. In het (huur)pand moet voor ca. fl. 1,8 miljoen worden geïnvesteerd. Met een bijdrage van de verhuurder en van de gemeente is al 1 miljoen gefinancierd; de rest wordt geleend.

Schadevergoeding voor 19 huiseigenaren
Eigenaren van 19 huizen die grenzen aan de Lage Landstrook in Prins Alexander krijgen in totaal een schadevergoeding van fl. 187.500,- in verband met waardevermindering van hun woning. Het bedrag verschilt per woning. Door planologische wijzigingen in het gebied is grootschalig gebouwd voor zeer gemengde bestemmingen, is de bouwdichtheid groter geworden en is het uitzicht verminderd.

Derde tranche Monumenten Selectie Project
De Gemeenteraad heeft de derde tranche geselecteerd van toekomstige rijksmonumenten. Dit gebeurt in het kader van het Monumenten Selectie Project (MSP), dat het Rijk in 1992 in het leven heeft geroepen. De gemeenteraad adviseert de staatssecretaris van OCW over de plaatsing op de rijksmonumentenlijst van gebouwen uit de periode 1850 - 1940. De derde tranche behandelt de deelgemeenten Noord en Delfshaven en het Schiehaven-/Müllerpier- en Vierhavens-/Merwehavensgebied. Een amendement van de VVD om het spoorwegviadcut van de Hofpleinlijn van de lijst te halen om toekomstige ontwikkelingen niet te verstoren kreeg onvoldoende steun (voor: VVD, D66 en Stadspartij). Het SP-amendement om een deel van het viaduct van de lijst te halen om zo de mogelijkheid voor meer groen en open ruimte in Noord open te laten kreeg alleen steun van de SP en de Stadspartij en haalde het evenmin.

Gemeenteraad stelt bijstandsbeleid 2001 vast
De Gemeenteraad heeft het Beleidsplan voor de Algemene Bijstandswet voor 2001 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe)vastgesteld. Alles blijft erop gericht om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te activeren, aan werk te helpen en financieel te ondersteunen. De uitvoering van bestaande verbeteringsplannen en nieuw rijksbeleid gaan daarbij hand in hand. De uitvoering van het verbeterplan SoZaWe aan Zet, waarin o.a. staat dat de dienstverlening aan de klant verbetert en dat de uitvoeringskosten omlaag gaan wordt volgend jaar voortgezet. Dan krijgt bijvoorbeeld iedere uitkeringsgerechtigde een vaste bijstandsconsulent toegewezen. Daarnaast komt er nieuwe wetgeving aan die van grote invloed is op het werk van de dienst. De nieuwe Vreemdelingenwet heeft tot gevolg dat asielzoekers aanspraak kunnen maken op vrije vestiging, werk, een bijstandsuitkering en op andere voorzieningen. Dat levert extra werk op voor de dienst. Ook de invoering van het nieuwe belastingsysteem heeft ingrijpende gevolgen zowel voor de dienst als voor de uitkeringsgerechtigden.

Ruim fl. 650 miljoen voor infrastructuur containerterminal De gemeenteraad heeft een krediet van 654,4 miljoen gulden verstrekt aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR). Dit bedrag is bedoeld voor de aanleg van de basisinfras-tructuur (342,7 mln. gulden) en de infrastructuur plus (311,7 mln. gulden) op de Noordwest-hoek van Maasvlakte-1 waar P&O Nedlloyd en ECT een nieuwe containerterminal willen bouwen. Het gaat om een terrein van in totaal 125 ha. De basisinfrastructuur betreft het aanleggen van de kademuur (totaal 2350 meter) en uitbaggeren van de Yangtzehaven. De infrastructuur plus omvat verharding van het terrein, ondergrondse infrastructuur en kraanbanen. De eerste fase zal in 2004 operationeel moeten zijn en de gehele terminal in 2007. De Stadspartij stemde tegen het voorstel.

Raad stemt in met Raamovereenkomst voor Rotterdam Airport De Gemeenteraad heeft ingestemd met de Raamovereenkomst met de NV Luchthaven Schiphol. Hierin is de uitgifte in erfpacht van gronden op Rotterdam Airport overeengekomen. Deze overeenkomst is tevens de vervanging van de tijdelijke gebruikersovereenkomst. De Raamovereenkomst regelt op hoofdlijnen welke contracten partijen met elkaar sluiten. De Raamovereenkomst maakt een onderscheid tot aan de definitieve vaststelling van het Aanwijzingsbesluit voor het vliegveld die in 2004 wordt verwacht en voor de periode daarna. Tot de definitieve aanwijzing er is, is er voor de luchtzijde sprake van een tijdelijk huurcontract. De Gemeenteraad aanvaardde met algemene stemmen de motie-Van Middelkoop, ondertekend door alle partijen in de raad, om te onderstrepen dat de raad pleit voor de uitplaatsing van de kleine recreatieve luchtvaart van Rotterdam Airport en de inspanningen (richting V&W) van het college om dit te realiseren waardeert. De SP en de Stadspartij stemden tegen de raamovereenkomst.

Wijziging verordening Voorzieningen Gehandicapten De Gemeenteraad heeft een nieuwe verordening Voorzieningen Gehandicapten vastgesteld. De nieuwe verordening bevat onder meer wijzigingen over de invoering van een forfaitaire vergoeding voor vervoer binnen en buiten Rotterdam; de verhoging van de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting en een financiële tegemoetkoming van woningaanpassing indien men niet wenst te verhuizen. De termijn om op aanvragen te beslissen is ingekort van 20 naar 8 weken met de mogelijkheid deze te verlengen of op te schorten. Het SP-amendement om aan deze termijn een maximum van 20 weken te verbinden kreeg alleen steun van en werd dus verworpen. Datzelfde gold voor een SP-amendement om de prijsindexering in elk geval jaarlijks aan te passen. De meeste wijzigingen gaan in per 1 januari 2001.

Woningbedrijf Rotterdam verder verzelfstandigd
De Gemeenteraad heeft besloten dat hij niet langer de Commissarissen van het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) benoemt en dat niet langer een lid van het college van B. en W. deel uit kan maken van de Raad van Commissarisen. Bij de verzelfstandiging van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf is besloten deze geleidelijk te laten verlopen. Op termijn moet het WBR dezelfde positie hebben als andere woningcorporaties. Het besluit van de raad past in deze geleidelijke groei naar volledige zelfstandigheid. De Stadspartij stemde tegen het voorstel.

Bedrijfsplan Bibliotheek vastgesteld
De Gemeenteraad heeft het bedrijfsplan 2001 - 2004 van de Gemeentebibliotheek Rotterdam (GBR) vastgesteld. De bibliotheek heeft te maken met het feit mensen minder (zijn) gaan lezen en dat de informatiestroom - vooral in digitale vorm - toeneemt. Daarnaast ondervindt de GBR gevolgen van de individualisering, de 24-uurs economie, de complexer wordende maatschappij en de multiculturele samenleving. De vier kernfuncties van de GBR zijn informatie, educatie, recreatie en cultuur. De GBR wil zich ontwikkelen tot hét informatie-centrum van Rotterdam, waarbij wordt verwacht dat de plaats waar de informatie wordt geleverd op termijn minder van belang zal zijn. De Gemeenteraad zal begin volgend jaar aan de hand van een tarievennota een discussie voeren over de tarieven van de bibliotheek. De SP stemde tegen het voorstel.

Raad akkoord met convenant Windenergie
De Gemeenteraad heeft besloten een convenant aan te gaan met alle betrokken partijen om de uitbreiding van windenergie in het Rotterdamse havengebied in twee fasen mogelijk te maken. In de eerste fase tot 2005 gaat het om vervangen van de reeds bestaande windturbines door grotere die meer Megawatt kunnen produceren en nieuwe windturbines langs de Slufter, de landtong van Rozenburg, bij de entree van het havengebied en langs het Hartelkanaal. In totaal moet dit 84 Megawatt gaan opleveren. In de tweede fase van 2005 tot 2010 gaat het om nieuwe windturbines langs de noordkant van De Nieuwe Waterweg en bij Rozenburg. Dit betekent nog eens een energievoorziening van 35 Megawatt. Naar definitieve locaties voor plaatsing van windturbines in de tweede fase is echter nog aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Hoogbouwbeleid geactualiseerd
De Gemeenteraad heeft het hoogbouwbeleid, een instrument om te verstedelijken en de woon- en economische functie te verdichten, geactualiseerd. Het hoogbouwbeleid geldt nu voor de hele stad en niet uitsluitend voor de binnenstad, er komt een in hoogte gedifferentieerde hoogbouwzone en de kwaliteit wordt bewaakt door een speciale Kamer van Welstand. Het hoogbouwbeleid langs de stadsas van het Hofplein naar de Kop van Zuid/Wilhelminapier wordt voortgezet. Rond de knopen Weena/Coolsingel/Varkenoord komt verdere verdichting. De Schiedamsedijk blijft onderdeel van de hoogbouwzone. Nieuwe hoogbouw langs de rivier moet zodanig worden geplaatst dat het zicht vanaf de rivier op de hoogbouw in de achterliggende stad blijft verzekerd. De nota 'Actualisering Hoogbouwbeleid' is de bestuurlijk/planologische onderlegger voor te maken bestemmings-plannen en voor bouwplannen die wel passen binnen de kaders van de nota, maar niet in het geldende bestemmingsplan. Een amendement van GroenLinks om de zone waar tot maximaal 150 m. hoogte mag worden gebouwd uit te breiden naar het Hofplein (waardoor Coolsingel en omgeving in deze zone vallen) kreeg alleen steun van GroenLinks (inclusief de wethouder), de Stadspartij en één lid van de D66 fractie en haalde het dus niet. De Stadspartij en 2 leden van GroenLinks stemden tegen het voorstel.

Vacatures eerder open voor diversiteitsgroepen
Binnenkort krijgen, na overleg met de vakorganisaties, leden uit diversiteitsgroepen - met name allochtonen - na de herplaatsingskandidaten, de status van interne kandidaat. De vacatures worden ook onder de aandacht gebracht van externe netwerken van allochtonen. Er zal voor deze sollicitanten een servicepunt Werving worden opgezet. Op korte termijn zullen gemeentelijke managers deelnemen aan programma's gericht op cultuur- en mentaliteits-verandering. De diensten dienen ook te rapporteren over hun initiatieven gericht op de werving van diversiteitsgroepen. Daarnaast zal, om te voorkomen dat deze kandidaten te snel uit een wervingsprocedure vallen, de sollicitatiecode worden geactualiseerd. De Gemeenteraad heeft dit besloten naar aanleiding van de motie-Bourzik, die constateerde dat door de bestaande wervingsprocedure, waarbij interne kandidaten voorrang hebben, vacatures te lang worden afgeschermd voor met name allochtonen.

Asbestinventarisatie gemeentepanden gaat door
De Gemeenteraad heeft besloten om door te gaan met de inventarisatie op aanwezigheid van asbest in alle panden, waarvan de gemeente economisch eigenaar is. De eerstkomende drie jaar komen de meest risicovolle panden - naar schatting 1500 - aan de beurt. De inventarisatie zal zo'n zes tot acht miljoen kosten; de saneringskosten zijn nog onbekend. In een proefonderzoek in 50 panden van de gemeente Rotterdam is bij 33 panden asbest aangetroffen. In de meeste gevallen was het asbest verwerkt in technische ruimten. In overleg met de beheerders wordt een plan van aanpak opgesteld om het asbest te verwijderen of om beschermende voorzieningen aan te brengen. In een aantal gevallen zijn al maatregelen genomen. De saneringskosten van de 33 panden worden geschat op twee miljoen. De Gemeenteraad heeft begin vorig jaar besloten om het proefproject te starten naar aanleiding van de motie-Van Heumen.

Werkgroep dagindeling voor verbetering relatie arbeid/zorg Rotterdam krijgt voor twee jaar een Werkgroep Dagindeling, die voorstellen moet ontwikkelen om een betere balans te krijgen tussen werken en de mogelijkheid zorgtaken te vervullen. Ook komt er een fonds om experimenten met een betere dagindeling uit te voeren. De Gemeenteraad heeft dit besloten naar aanleiding van de motie-Kruse. De Werkgroep moet een groep zijn met status en uitstraling, een aansprekende voorzitters, en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en publieke organisaties. De werkgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B. & W. Haar opdracht is onder meer om knelpunten voor dagindeling te benoemen, de rol van overheid en bedrijfsleven te onderzoeken, aanjager te zijn voor beleidsmaatregelen en experimenten op het snijvlak van publiek-private samenwerking en het draagvlak voor dit onderwerp te vergroten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...