Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen

Besluit van 15 december 2000, nr. WV2000/659M, Stcrt. nr. 247

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Gelet op de artikelen 28p, 35, vijfde lid, en 37a, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, op de bij die wet behorende tabel I, onderdeel a, post 32, en tabel II, onderdeel a, post 8, onder a en onder b, alsmede op artikel 9, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968;

Besluit:

Artikel I

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

.....


1) Stcrt. 169, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 14 juli 2000, Stcrt. 137.

A. In artikel 1, eerste lid, wordt 35, vijfde lid en 37a, derde lid vervangen door: en 35, vijfde lid.

B. In artikel 9a, onderdeel g, wordt Arbeids-omstandighedenwet 1998 vervangen door: Arbeidsomstandighedenwet 1998.

C. In artikel 32, onderdeel a, wordt openbaar vervoer of taxivervoer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen e en g, van de Wet personenvervoer vervangen door: openbaar vervoer of taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdelen h en j, van de Wet personenvervoer 2000.

D. Artikel 33a vervalt.

E. In artikel 34b, derde lid, wordt Met afwijking in zover van artikel 33 van de wet vervangen door: In afwijking in zoverre van artikel 33 van de wet.

Artikel II

In de bijlagen bij de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Bijlage H vervalt.

B. In bijlage I wordt na de goederenomschrijving met vermelding van post 7202 ingevoegd:

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal 7207;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed 7208;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed 7209;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed 7210;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed 7211;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed 7212;

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal 7216;

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer 7219;

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm 7220;

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer 7225;

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm 7226;.

C. In bijlage K wordt na de goederenomschrijving met vermelding van post 7202 ingevoegd:

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal 7207;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed 7208;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed 7209;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed 7210;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed 7211;

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed 7212;

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal 7216;

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer 7219;

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm 7220;

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer 7225;

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm 7226;.

D. Bijlage L wordt vervangen door de bijlage L zoals die is opgenomen in de BIJLAGE bij deze regeling.

Artikel III


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.


2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel C, in werking op het tijdstip waarop artikel 127 van de Wet personenvervoer 2000 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 1)

.....


1) Stcrt. 247, d.d. 20 december 2000.
Toelichting

Deze regeling strekt ertoe om de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: uitvoeringsbeschikking) op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen vloeien deels voort uit het belastingplan 2001 (Wet van 14 december 2000, Stb. 569) (het gaat dan met name om de vaststelling van het zogenoemde listingformulier) en hebben deels een andere achtergrond (bij dit laatste gaat het om een uitbreiding van de lijst met goederen die vallen onder de regeling voor zogenoemde (niet-)plaatsgebonden BTW-entrepots, om de jaarlijkse vaststelling van de lijst met gouden beleggingsmunten en om de aanpassing van een bepaling aan de nieuwe Wet personenvervoer 2000). Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de uitvoeringsbeschikking enkele wijzigingen van redactionele aard aan te brengen die hierna niet meer worden toegelicht.

Artikel I, onderdelen A en D; artikel II, onderdeel A. Ingevolge voornoemd Belastingplan 2001 is artikel 37a, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de wet) vervallen: het in dat artikel bedoelde zogenoemde listingformulier Opgaaf Intracommunautaire leveringen wordt niet langer formeel vastgesteld bij ministeriële regeling maar in uitvoeringsbeleid. In verband daarmee kan de verwijzing in artikel 1, eerste lid, van de uitvoeringsbeschikking - welk lid een opsomming bevat van delegatiebepalingen in de wet waaraan in de uitvoeringsbeschikking uitvoering wordt gegeven - naar artikel 37a, derde lid, van de wet, vervallen (artikel I, onderdeel A). De wijzigingen in artikel I, onderdeel D en artikel II, onderdeel A, betreffen het vervallen van de vaststelling van bedoeld formulier bij ministeriële regeling.

Artikel I, onderdeel C. Ingevolge artikel 32 van de uitvoeringsbeschikking zijn ondernemers die personen vervoeren in de vorm van openbaar vervoer of taxivervoer ontheven van de verplichting tot het uitreiken van facturen. Voor de definitie van openbaar vervoer of taxivervoer verwees dit artikel naar de Wet personenvervoer. Bij Wet van 6 juli 2000, houdende nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer, besloten busvervoer en taxivervoer (Stb. 2000, 314), is de Wet personenvervoer evenwel vervangen door de Wet personenvervoer 2000. De wijziging van artikel 32 strekt ertoe voor de definities van openbaar vervoer en taxivervoer nu te verwijzen naar de nieuwe Wet personenvervoer 2000.

De definities onder de oude en de nieuwe Wet personenvervoer stemmen inhoudelijk met elkaar overeen, met dien verstande dat ingevolge de nieuwe Wet personenvervoer 2000 een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig ook onder openbaar vervoer wordt gerekend. Deze uitbreiding is bedoeld om nieuwe en nog in de ontwikkelingsfase verkerende vervoertechnieken, zoals voertuigen die op basis van luchtcompressie en magneetkracht langs een baan worden geleid, onder de werking van die Wet te brengen. De wijziging van de uitvoeringsbeschikking impliceert daarmee tevens dat de ontheffing van de factuurplicht ook voor deze vorm van openbaar vervoer geldt.

Artikel II, onderdelen B en C. Met de onderdelen B en C van artikel II wordt opnieuw een uitbreiding bewerkstelligd van de bijlagen I en K van de uitvoeringsbeschikking. In deze bijlagen zijn goederen vermeld die onder voorwaarden kunnen worden verhandeld tegen het BTW-tarief van nihil op grond van tabel II, onderdeel a, post 8, onder a en b, van de wet. Het gaat daarbij om goederen die vallen onder de regeling voor de zogenoemde niet-plaatsgebonden en plaatsgebonden BTW-entrepots. Bij de goederen die zijn vermeld in de bijlagen I en K gaat het in alle gevallen om goederen waarin internationaal veel handel wordt gedreven en die zich kenmerken door het feit dat ze niet geschikt zijn om zonder nadere be- of verwerking in de particuliere verbruikssfeer te worden gebracht. De BTW-heffing over het uiteindelijke verbruik van de goederen kan daardoor niet worden ontgaan. Met de onderhavige wijzigingen - het gaat in dit geval om staalproducten - wordt tegemoet gekomen aan een daartoe strekkend verzoek van het bedrijfsleven.

Artikel II, onderdeel D. Ingevolge artikel 29a van de uitvoeringsbeschikking zijn in de bij deze beschikking behorende bijlage L de gouden beleggingsmunten opgenomen die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd in de C-versie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2000/C321/02). Deze munten worden daarmee geacht te voldoen aan de criteria voor beleggingsmunten in artikel 28j, eerste lid, onderdeel b, van de wet - zie onderdeel c van dat lid
- en wel gedurende het gehele jaar waarvoor de gepubliceerde lijst geldt. Voor deze munten geldt dan het vrijstellingsregime voor beleggingsgoud. De voor het jaar 2000 geldende lijst zoals die in bijlage L was opgenomen, wordt thans vervangen door een nieuwe lijst voor het jaar 2001. Daarbij zij nog vermeld dat in de kolom munteenheid de benaming en de waarde-aanduiding staan vermeld zoals die op de munten zijn aangegeven. In die gevallen waarin dit niet zichtbaar op de munt is aangegeven, is de munteenheid tussen haakjes vermeld.

Artikel III. Het eerste lid van dit artikel stelt het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op 1 januari 2001.

De intrekking van de Wet personenvervoer en de inwerkingtreding van de Wet personenvervoer 2000 geschieden op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip dat zal worden bepaald door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Het tweede lid bewerkstelligt dat de in artikel I, onderdeel C, opgenomen wijziging van artikel 32 van de uitvoeringsbeschikking ook op dat tijdstip - gestreefd wordt daarbij overigens naar 1 januari 2001 - in werking treedt.

De staatssecretaris van Financiën,

Bijlage. Bijlage L

Lijst van gouden munten als bedoeld in artikel 28j, eerste lid, onderdeel c, van de wet (artikel 29a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968)

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 2000/C 321/02)

Geldig voor het jaar 2001

LAND VAN UITGIFTE

MUNTEENHEID

AFGHANISTAN

½ AMANI


1 AMANI


4 GRAM

8 GRAM


2 TILLA


ALBANIË

10 FRANKA

20 FRANKA

100 FRANKA

20 LEKE

ANDORRA

100 DINERS

250 DINERS


1 SOVEREIGN


ANGUILLA


5 DOLLARS


ARGENTINIË


1 ARGENTINO


AUSTRALIË


5 DOLLARS15 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS500 DOLLARS1 000 DOLLARS2 500 DOLLARS3 000 DOLLARS10 000 DOLLARS


½ OUNCE

¼ OUNCE


1/10 OUNCE1/20 OUNCE1 POUND


½ SOVEREIGN


1 SOVEREIGN


BAHAMAS


10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS


BELGIË


25 ECU (uitgezonderd Diocletianus 1989 QP)50 ECU (uitgezonderd Charlemagne 1989 QP, Charlemagne 1991 QP, Roi Baudouin présidence européenne 1993, Roi Albert 50 ans ONU 1995 QP, Roi Albert & Reine Paola 50 ans UNICEF 1996 QP, Roi Albert & Roi Baudouin 40 ans traité de Rome 1997 QP, Roi Albert 50 ans déclaration universelle des droits de l'homme 1998 QP)


100 ECU (uitgezonderd Maria-Theresa 1989 QP en Maria-Theresa 1989 PF)


20 FRANCS


BELIZE


100 DOLLARS


BERMUDA


100 DOLLARS


BHUTAN


5 SERTUMS


BOLIVIA


4 000 PESOS BOLIVIANOS


BOTSWANA


10 THEBE


BRAZILIË


300 CRUZEIROS4 000 (REIS)5 000 (REIS)6 400 (REIS)10 000 (REIS)


BULGARIJE


10 LEVA100 LEVA


CANADA


1 DOLLAR5 DOLLARS10 DOLLARS20 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS200 DOLLARS


CHILI


1 PESO2 PESOS


5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

CHINA

5 YUAN

10 YUAN

25 YUAN

50 YUAN

100 YUAN

400 YUAN

450 YUAN

500 YUAN

1 000 YUAN

COLOMBIA


1 PESO2 PESOS2½ PESOS5 PESOS10 PESOS16 PESOS300 PESOS1 500 PESOS


COOKEILANDEN


100 DOLLARS200 DOLLARS250 DOLLARS


COSTA RICA


5 COLONES10 COLONES20 COLONES50 COLONES100 COLONES200 COLONES500 COLONES1 000 COLONES1 500 COLONES5 000 COLONES


CUBA


1 PESO2 PESOS4 PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS


DENEMARKEN


10 KRONER20 KRONER


DOMINICAANSE REPUBLIEK


30 PESOS100 PESOS200 PESOS


DUITSLAND


10 MARKS20 MARKS


ECUADOR


10 SUCRES1 CONDOR


EILAND MAN


1/20 ANGEL1/10 ANGEL


¼ ANGEL

½ ANGEL


1 ANGEL1¼ ANGEL2½ ANGEL5 ANGEL10 ANGEL15 ANGEL20 ANGEL1/25 CROWN1/10 CROWN1/5 CROWN


½ CROWN

¼ CROWN


1 CROWN2 PENCE5 PENCE10 PENCE20 PENCE50 PENCE1 PENNY1 POUND1¼ POUND2 POUNDS2½ POUNDS5 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS


½ SOVEREIGN


1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS


EQUATORIAAL-GUINEA


250 PESETAS


ETHIOPIË


400 BIRR600 BIRR10 (DOLLARS)100 (DOLLARS)200 (DOLLARS)


FIJI


200 DOLLARS250 DOLLARS


FILIPIJNEN


1 000 PISO1 500 PISO5 000 PISO


FINLAND


20 MARKKAA (uitgezonderd de munten van 1878, 1880 en 1891)

FRANKRIJK


10 FRANCS20 FRANCS40 FRANCS (uitgezonderd de munt van 1818)50 FRANCS100 FRANCS500 FRANCS


GABON


25 FRANCS100 FRANCS


GAMBIA


500 DALASIS


GHANA


500 CEDIS


GIBRALTAR


2 CROWNS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS1/25 ROYAL1/10 ROYAL1/5 ROYAL


½ ROYAL


1 ROYAL


(¼) SOVEREIGN

(½) SOVEREIGN


1 SOVEREIGN


GRIEKENLAND


20 DRACHMAI


GUATEMALA


5 QUETZALES10 QUETZALES20 QUETZALES


HAÏTI


200 GOURDES1 000 GOURDES


HONDURAS


200 LEMPIRAS


HONGARIJE


1 DUKAT4 FORINT = 10 FRANCS8 FORINT = 20 FRANCS1 000 FORINT10 KORONA20 KORONA100 KORONA


HYDERABAD

¼ ASHRAFI

½ ASHRAFI


1 ASHRAFI


IJSLAND


500 KRONOR10 000 KRONOR


INDONESIË


100 000 RUPIAHS


IRAK


100 DINARS


IRAN

½ AZADI


1 AZADI


¼ PAHLAVI

½ PAHLAVI


1 PAHLAVI2½ PAHLAVI5 PAHLAVI10 PAHLAVI2000 RIALS


ISRAËL


50 LIROT100 LIROT200 LIROT500 LIROT1 000 LIROT5 000 LIROT10 SHEQALIM500 SHEQEL


ITALIË


10 LIRE20 LIRE40 LIRE80 LIRE


JAMAICA


100 DOLLARS250 DOLLARS


JAPAN


100 000 YEN


JERSEY


5 POUNDS20 POUNDS


JOEGOSLAVIË


200 DINARA500 DINARA1 000 DINARA1 500 DINARA2 000 DINARA1 DUKAT


JOEGOSLAVIË (SERVIË)


20 DINARA


JORDANIË


25 DINARS50 DINARS60 DINARS


KATANGA


5 FRANCS


KENIA


250 SHILLINGS500 SHILLINGS


KUTCH


25 KORI50 KORI100 KORI


LESOTHO


4 MALOTI250 MALOTI


LIBERIA


20 DOLLARS25 DOLLARS30 DOLLARS100 DOLLARS


LIECHTENSTEIN


10 FRANCS20 FRANCS25 FRANCS100 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN


LUXEMBURG


20 FRANCS


MACAO


500 PATACAS1 000 PATACAS


MALAWI


250 KWACHA


MALEISIË


200 RINGGIT250 RINGGIT500 RINGGIT


MALTA


10 POUNDS


MARSHALLEILANDEN


20 DOLLARS50 DOLLARS200 DOLLARS


MEXICO


1 PESO2 PESOS2½ PESOS5 PESOS10 PESOS20 PESOS50 PESOS250 PESOS500 PESOS1 000 PESOS2 000 PESOS1/20 ONZA1/10 ONZA


¼ ONZA

½ ONZA


1 ONZA


MONACO


20 FRANCS100 FRANCS200 FRANCS


MONGOLIË


750 TUGRIK1 000 TUGRIK


NEDERLAND


10 GULDEN1 DUKAAT


NEDERLANDSE ANTILLEN


10 GULDEN50 GULDEN100 GULDEN300 GULDEN


NEPAL


1/10 ASARFI


½ ASARFI


1 ASARFI


NICARAGUA


50 CORDOBAS


NIGER


100 FRANCS


NOORWEGEN


20 KRONER


OEGANDA


50 SHILLINGS100 SHILLINGS500 SHILLINGS1 000 SHILLINGS


OOSTENRIJK


1 DUKAT4 DUKATEN4 GULDEN = 10 FRANCS8 GULDEN = 20 FRANCS10 KRONEN20 KRONEN100 KRONEN25 SCHILLING100 SCHILLING200 SCHILLING (Philharmoniker)500 SCHILLING (Christi Geburt)500 SCHILLING (Philharmoniker)1 000 SCHILLING (Babenberger)1 000 SCHILLING (Philharmoniker)2 000 SCHILLING (Philharmoniker)


PANAMA


100 BALBOAS500 BALBOAS


PAPOEA-NIEUW-GUINEA


100 KINA


PERU


1/5 DE LIBRA


½ DE LIBRA


1 LIBRA5 SOLES10 SOLES20 SOLES50 SOLES100 SOLES


POLEN


10 ZLOTICH500 000 ZLOTICH


PORTUGAL


100 ESCUDOS200 ESCUDOS5 000 REIS10 000 REIS


ROEMENIË


12½ LEI20 LEI25 LEI50 LEI100 LEI


RUSLAND


5 ROUBLES (uitgezonderd de munten van 1848, 1852, 1863 en 1879)


7½ ROUBLES10 ROUBLES15 ROUBLES100 ROUBLES


RWANDA


25 FRANCS50 FRANCS100 FRANCS


SAOEDI-ARABIË


1 GUINEA1 SAUDI POUND


SENEGAL


100 FRANCS


SEYCHELLEN


1 000 RUPEES1 500 RUPEES


SIERRA LEONE

¼ GOLDE

½ GOLDE


1 GOLDE10 GOLDE


SINGAPORE


1 DOLLAR2 DOLLARS5 DOLLARS10 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS100 DOLLARS150 DOLLARS250 DOLLARS500 DOLLARS


SOEDAN


25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS


SOMALIË


50 SHILLINGS100 SHILLINGS200 SHILLINGS500 SHILLINGS


SPANJE


2 ES (ESCUDOS)4 ES (ESCUDOS)10 ES (ESCUDOS)10 PESETAS20 PESETAS25 PESETAS100 PESETAS20 RS (REALES)40 RS (REALES)80 RS (REALES)100 RS (REALES)


SURINAME


100 GULDEN


SWAZILAND


2 EMALANGENI25 EMALANGENI


SYRIË


1 POUND


TANZANIA


1 500 SHILINGI


THAILAND


150 BAHT (uitgezonderd de munt van 1968)400 BAHT600 BAHT800 BAHT3 000 BAHT5 000 BAHT


TONGA

¼ KOULA


1 KOULA


TSCHECHOSLOWAKIJE


1 (DUCAT)2 (DUCATS)3 (DUCATS)4 (DUCATS)5 (DUCATS)10 (DUCATS)


TUNESIË


5 DINARS10 DINARS20 DINARS40 DINARS75 DINARS10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS5 PIASTRAS


TURKIJE


25 KURUSH50 KURUSH100 KURUSH250 KURUSH500 KURUSH10 000 LIRA50 PIASTRES100 PIASTRES250 PIASTRES500 PIASTRES


URUGUAY


5 000 NUEVOS PESOS5 PESOS


VATICAANSTAD


10 LIRE20 LIRE (uitgezonderd de munt van 1867)100 LIRE


VENEZUELA


10 BOLIVARES20 BOLIVARES25 BOLIVARES100 BOLIVARES1 000 BOLIVARES5 000 BOLIVARES10 000 BOLIVARES


VERENIGD KONINKRIJK


1/3 GUINEA


½ GUINEA


2 POUNDS5 POUNDS10 POUNDS25 POUNDS50 POUNDS100 POUNDS


½ SOVEREIGN


1 SOVEREIGN2 SOVEREIGNS5 SOVEREIGNS


VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN


500 DIRHAMS750 DIRHAMS


VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA


1 DOLLAR2½ DOLLARS5 DOLLARS (uitgezonderd de munt van 1913 (Indian Head))


10 DOLLARS20 DOLLARS25 DOLLARS50 DOLLARS


WEST-SAMOA


50 DOLLARS100 DOLLARS


ZAÏRE


1 ZAIRE10 ZAIRES50 ZAIRES100 ZAIRES


ZUID-AFRIKA


1/10 KRUGERRAND


¼ KRUGERRAND

½ KRUGERRAND


1 KRUGERRAND


½ POND


1 POND1 RAND2 RAND


½ SOVEREIGN


1 SOVEREIGN


ZUID-KOREA


25 000 WON50 000 WON


ZWEDEN


10 KRONOR (uitgezonderd de munt van 1876)20 KRONOR (uitgezonderd de munten van 1901 en 1925)

ZWITSERLAND


10 FRANCS20 FRANCS100 FRANCS
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...