Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

104de conferentie van de IPU

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405355Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie naar de Interparlementaire Unie Mr. M. Zijlstra Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bureau Secretaris Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 15 december 2000 Auteur D.J. Nieuwenhuis

Kenmerk BSG 516/00 Telefoon 070-3485081

Blad /3 Fax 070-3484800

Bijlage(n) E-mail (dj.nieuwenhuis@minbuza.nl)

Betreft 104de conferentie van de IPU

Zeer geachte Voorzitter,

Bij brief van de griffier voor Interparlementaire betrekkingen van 9 november, kenmerk, IPU/143/gk, vroeg u om een reactie op de resoluties van de 104de conferentie van de Interparlementaire Unie (IPU). Hiermee wil ik u, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, als volgt informeren.

Coups en mensenrechtenschendingen

De regering kan in zijn algemeenheid de tekst van de resolutie onderschrijven. Parlementen hebben, als gekozen vertegenwoordiger van het volk middels periodieke vrije en eerlijke verkiezingen, een spilfunctie als het gaat om het bewaken van de democratie en het uitdragen van beginselen van goed bestuur en respect voor de rechten van de mens. Indien (individuele) leden van het parlement daardoor extra kwetsbaar worden, verdienen zij (moreel) te worden gesteund door de internationale gemeenschap.

Armoedebestrijding

De Interparlementaire Unie sluit zich in deze resolutie aan bij de huidige internationale opvattingen over armoedebestrijding via een multi-dimensionale benadering. Op het punt van het belang en de noodzaak van armoedebestrijding past een aanvullende kanttekening. Armoede is namelijk niet "one of the priorities", maar '
the'
priority.

Op elke daarvoor geschikte gelegenheid dient gehamerd te worden op het op peil brengen van ODA-verplichtingen - ook dit is een cruciaal onderdeel van de resolutie. Andere aspecten van de resolutie die in lijn zijn met het OS-beleid betreffen het belang van 'good governance', mensenrechten en 'empowerment', het opheffen van onredelijke handelsbelemmeringen en het HIPC-initiatief.

Naar de mening van de Nederlandse regering vormt de invoering van een wereldwijde belasting op korte-termijn kapitaalstromen geen adequate oplossing om de ontwrichtende invloed van flitskapitaal op de economische groei van ontwikkelingslanden aan banden te leggen. De praktische uitvoerbaarheid van deze veelbesproken Tobin-tax schiet namelijk tekort en bovendien wordt het principe van een vrije kapitaalmarkt er door ondergraven.

De resolutie onderstreept enerzijds de groeiende internationale overeenstemming over armoedebestrijding, maar anderzijds ook het feit dat er nog omvangrijke uitdagingen voor ons liggen . Tenslotte is de verwijzing aan het slot van de resolutie, over de cruciale rol van parlementariërs in de wereld bij armoedebestrijding van belang.

Economische Sancties

De aanbevelingen die worden gedaan in de resolutie komen in belangrijke mate overeen met het regeringsbeleid inzake sancties zoals neergelegd in de notitie "
Sancties: een balans tussen legitimiteit, proportionaliteit en effectiviteit ", die op 27 oktober van dit jaar aan de Kamer werd aangeboden (Kamerstuk 27 477 nr. 1).

Sancties vormen een tussenweg tussen diplomatieke inspanningen en militair ingrijpen. Zij zijn -met inachtneming van een aantal voorwaarden- een belangrijk instrument ten behoeve van een goed functionerend systeem van internationale betrekkingen. De internationale gemeenschap streeft er voortdurend naar de sancties zo 'smart', zo selectief en gericht mogelijk in te zetten. Dit met als doel de ongewenste humanitaire neveneffecten te minimaliseren en de effectiviteit te maximaliseren. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de formulering van verifieerbare en haalbare doelstellingen, standaard humanitaire uitzonderingen voor voedsel en medicijnen, tijdige evaluatie en eventuele aanpassing van sanctieregimes, de (nationale) uitvoeringscapaciteit alsmede uniforme en eenduidige uitwerking en naleving van de maatregelen door de verschillende landen. De regering is van mening dat het vooraf vaststellen en uitdragen van een bepaalde tijdsduur van een sanctieregime in strijd is met de gedachte dat sancties pas (gedeeltelijk) worden opgeheven nadat de (sub-) doelstellingen zijn bereikt.

Midden Oosten

De regering deelt de bezorgdheid van de IPU over de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De gebeurtenissen in de afgelopen weken hebben helaas slechts een verdere escalatie van het conflict te zien gegeven. De regering deelt dan ook de strekking van de resolutie dat het zaak is dat de geweldspiraal zo spoedig mogelijk wordt doorbroken en de vredesonderhandelingen onmiddellijk worden hervat. Voor de algemene standpunten van de regering met betrekking tot het Midden Oosten wordt verwezen naar de brief van 20 oktober jl. aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 23 432 nr. 31).

de Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
Blad /3

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie