Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER-advies over gezond stelsel van Ziektekostenverzekeringen

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging VNO-NCW

Leden

SER-advies 'Naar een gezond stelsel van Ziektekostenverzekeringen' Sociaal-Economische Raad - 15 december 2000

Kern van het advies
De kern van het advies omvat enerzijds liberalisering van het aanbod van de gezondheidszorg, opdat door concurrentie en meer bewegingsvrijheid de prijs/kwaliteitsverhouding van de zorg verbetert. Anderzijds wordt het stelsel van
ziektekostenverzekeringen aangepast om als sterke countervailing power te kunnen fungeren en tegelijkertijd de toegankelijkheid te waarborgen.

Vraagsturing
Belangrijk is dat de huidige lappendeken en inconsistente structuur wordt vervangen door één eenduidig sturingsconcept. Het huidige model van aanbodregulering wordt vervangen door vraagsturing. Voor vraagsturing is meer aanbod noodzakelijk. Toetreding van nieuwe aanbieders en de ruimte voor bestaande aanbieders om uit te breiden en/of ook andere vormen van zorg te leveren, worden vrijgegeven. De overheid toetst slechts de kwaliteit. Ook opheffing van de wettelijke domeinmonopolies voor medische beroepsbeoefenaren is noodzakelijk. Deregulering zal meer bewegingsvrijheid en handelingsbevoegdheid van het zorgaanbod tot gevolg hebben. Daardoor kunnen zij beter inspelen op de wensen van de cliënt. De budgettering van de zorginstelling vervalt, instellingen worden afgerekend op de output door de zorgverzekeraar. De tarieven worden geleidelijk losgelaten, waardoor de prijs tot stand komt op de markt van vraag en aanbod, tussen de aanbieder, verzekeraar en verzekerde. De verzekeraar krijgt meer bevoegdheden en instrumenten om een sterkere tegenspeler te worden van het zorgaanbod. Instrumenten als bonus/malus, vrije prijsonderhandelingen en contracteervrijheid zijn daarbij essentieel.

Er wordt overgegaan van de huidige aanbod-, prijs- en budgetbeheersing naar vraagsturing, concurrentie en marktwerking.

De overheid komt meer op afstand en krijgt een voornamelijk voorwaardescheppende rol. Denk daarbij aan: het waarborgen van de kwaliteit, de functionele beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de spreiding van de zorg in geografische zin.

Ziektekostenverzekering
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) blijft in de huidige vorm bestaan. De premie blijft inkomensafhankelijk. Het pakket wordt teruggebracht tot de onverzekerbare risico's en langdurige zorg (langer dan 1 jaar). Ook de woonfunctie wordt niet meer uit de AWBZ gefinancierd. De AWBZ wordt uitgevoerd door concurrerende risicodragende zorgverzekeraars. Het monopolistische zorgkantoor past niet in het bepleite stelsel. Voor de curatieve zorg wordt er een private algemene zorgverzekering ingevoerd. Deze bestaat uit enerzijds een basispakket van kostbare zorg. Iedereen is verplicht zich hiervoor ten minste te verzekeren. Anderzijds is er een standaardpakket dat alle gepaste zorg vergoedt. Hiervoor hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Tussen deze twee uitersten kunnen zich een aantal polissen ontwikkelen. De verzekering is gesitueerd in het private domein. De algemene zorgverzekering krijgt juridisch vorm op basis van een wettelijke verplichting tot het sluiten van een privaatrechtelijke verzekeringsovereenkomst met zelfstandig, landelijk concurrerende zorgverzekeraars die winst mogen maken en onder toezicht staan van de Verzekeringskamer. De verzekeraar stelt zelf de premie vast. De premieheffing is volledig nominaal. Door interne en externe risicoverevening op de factoren leeftijd en gezondheid zal risicoselectie worden voorkomen. Er wordt een premiebandbreedte ingevoerd die intern de risico's verevent. Met betrekking tot de standaardpolis met 200 gulden eigen risico mag de verzekeraar geen premiedifferentiatie toepassen. Een jonge gezonde persoon betaalt dus meer premie dan op basis van zijn risicoprofiel noodzakelijk is en een oude, zieke betaalt minder premie. Extern worden de risico's tussen de verzekeraars verevend. Verzekeraars met een oververtegenwoordiging van ouderen en/of zieken krijgt geld van de verzekeraar die daarin een ondervertegenwoordiging heeft.

Een eigen risico van minimaal 200 gulden is verplicht. De verzekerde kan kiezen voor een groter eigen risico in ruil voor een lagere premie. Dit geeft - tezamen met het inzicht in de kosten dat ontstaat door nominale premieheffing - ook de verzekerde een belang bij doelmatige zorgverlening en een prikkel om daarop te letten.

Koopkrachteffecten
Inkomensherverdeling heeft plaats buiten het
gezondheidszorgstelsel, in het fiscale stelsel. Daartoe reikt het advies een aantal instrumenten aan. Een evenwichtige mix hiervan kan deze reparatie goed uitvoeren, terwijl anderzijds ook rekening wordt gehouden met andere doelstellingen van het sociaal-economische beleid, zoals de armoedevalproblematiek. De hervorming van het verzekeringsstelsel moet zoveel mogelijk inkomensneutraal plaatshebben. De rijksbijdrage (7 miljard gulden) wordt gebruikt voor inkomenscompensatie. Daarnaast wijzen de CPB/SCP-berekeningen uit dat het maximale budgettaire beslag 6 miljard gulden omvat. Daarbij zijn alle doelmatigheidsbevorderende systeemwijzigingen buiten beschouwing gelaten en zijn er sterke plussen te zien bij bepaalde groepen verzekerden.

Betekenis van dit advies
VNO-NCW is van mening dat gesproken kan worden van een uniek SER-advies. Kroonleden, werknemers- en werkgeversorganisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) doen hiermee een gewaagde poging om de negatieve sfeer rond de gezondheidszorg te doorbreken. Dit advies mag worden beschouwd als een historische doorbraak, omdat werkgevers en werknemers al decennia lang de tegenpolen vormen in de discussie over de financiering en sturing van de gezondheidszorg. Dit advies is een evenwichtig compromis en komt aan veel gevoeligheden van weerskanten tegemoet. Bovendien zal implementatie van dit advies tot aanwijsbaar grote winstpunten leiden voor alle betrokkenen. Dit SER-advies geeft een doordacht en onderling samenhangend toekomstperspectief. De diverse bouwstenen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is ook geen vrijblijvend advies. Na een historie van verdeeldheid is de SER tot het uiterste gegaan om de samenleving een robuust toekomstperspectief te kunnen bieden. Dit intern evenwicht is zeer precair, iedere wijziging kan het bereikte compromis ernstig verstoren.

Mw. drs. E.I. Schippers
Telefoon: 070-34 90 224

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie