Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handelssystematiek Euronext positief voor mid en small caps

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam

15 Dec 2000 Handelssystematiek Euronext Positief voor mid en small caps
Persbericht 2000.125

Handelssystematiek Euronext positief voor mid en small caps

"De nieuwe moderne handelssystematiek van Euronext betekent een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de huidige handelssystematiek. De invoering van deze internationale Euronext handelssystematiek is in het belang voor alle partijen die betrokken zijn bij de aandelenhandel maar vooral ook voor ondernemingen en beleggers."

Dit zegt George Möller, COO van Euronext, in een brief die vandaag naar aanleiding van diverse publicaties in de media omtrent de nieuwe handelssystematiek van Euronext ter toelichting is uitgegaan naar alle op Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen.

Bijlage: Brief Handelssytematiek Euronext

Naar aanleiding van diverse publicaties in de media omtrent de nieuwe handelssystematiek van Euronext, geven wij u graag de volgende toelichting.

Alvorens wat uitgebreider op het onderwerp in te gaan komt de kern van de zaak ons inziens hier op neer:

* automatische executie voor `mid en small cap' bedrijven met handelsregels gelijk aan de handelsregels voor de meest liquide aandelen; dit betekent dat het verschil dat er nu nog is tussen de zogenoemde Limietenboekfondsen en de overige aandelen zal verdwijnen; juist voor fondsen die nu net buiten het limietenboek vallen, biedt dit interessante perspectieven;
* een bredere kring van potentiële liquiditeitsproviders;
* een aanmerkelijk sterker bemiddelingselement omdat de liquiditeitsprovider direct toegang krijgt tot de eindbelegger;
* ondernemingen hebben de wijze waarop de aandelen van die onderneming kunnen worden verhandeld zelf in de hand: het `M-Prime segment';

* een Europees geïntegreerde verhandelingsmethodiek voor small- en midcap fondsen.

Euronext heeft de stellige verwachting dat in vrijwel alle op Euronext Amsterdam genoteerde Nederlandse aandelenfondsen een liquiditeitsprovider actief zal worden. Eerste reacties uit de markt duiden op belangstelling van diverse partijen voor de rol van liquiditeitsprovider. Eerst na verloop van registratie van liquiditeitsproviders valt vast te stellen in hoeverre de bovengenoemde verwachting gerechtvaardigd is.

Voor fondsen waarin geen liquiditeitsprovider is, betekent de nieuwe systematiek dat een fonds door middel van een fixatiesysteem zal worden verhandeld. Het "order-driven" element wordt hierbij versterkt zodanig dat er een concentratie van orders in de tijd plaatsvindt waardoor de kwaliteit van de prijsvorming wordt verbeterd in vergelijking met een situatie waarin orderexecutie op ieder moment kan geschieden. Voor professionele beleggers bestaat voorts de mogelijkheid om buiten het orderboek te handelen. Dergelijke transacties zullen wel door Euronext worden gepubliceerd. Het fixatiesysteem betekent daarom vooral voor de particuliere beleggers een extra bescherming.

Ook wil ik opmerken dat de wijze van verhandeling geen onderdeel uitmaakt van de noteringsovereenkomst. In het verleden is diverse malen de handelssystematiek veranderd zonder formele inspraak van de genoteerde ondernemingen. In dit verband verwijs ik naar de wijzigingen in 1994 en 1998. Zo is bijvoorbeeld de overgang van de vloer- naar schermenhandel in 1994 geschied, hetgeen een majeure wijziging is geweest. Dit doet echter niet af aan de vanzelfsprekendheid dat met de mening en de belangen van alle genoteerde ondernemingen rekening wordt gehouden.

Het nieuwe moderne Euronext concept: Geen onderscheid tussen groot of klein

Euronext is voor de mid- en small cap fondsen een veel beter alternatief in vergelijking met eerdere voorstellen die door de Europese beurzen zijn gedaan bij het samengaan van de onderlinge markten. Bij eerdere voorstellen is er alleen voor de grote bedrijven een Europees `Big Board' concept neergelegd. De kleinere bedrijven zouden verhandelbaar blijven op een lokaal platform, hetgeen een Europese tweedeling tot gevolg zou hebben gehad. Voorheen Amsterdam Exchanges heeft vanaf het begin van de discussie over integratie van handelsplatformen gezegd dat aan alle bedrijven, groot en klein, een Europees concept moet worden aangeboden en niet alleen aan grote bedrijven. Euronext voert dat concept nu in. De verhandeling van grote en minder grote bedrijven blijft op één en hetzelfde platform. Geen tweedeling in Europa: dit is een belangrijke verworvenheid van Euronext.

De belangen van de kleine en middelgrote ondernemingen gaan Euronext zeer ter harte. Dit blijkt heel duidelijk uit ons besluit om juist voor deze ondernemingen twee speciale marktsegmenten te creëren, namelijk "M-Prime" en "Next Economy". In deze segmenten zal sprake zijn van continue handel. Euronext wil met de creatie van de nieuwe marktsegmenten kleinere en middelgrote ondernemingen in staat stellen te profiteren van meer zichtbaarheid en meer herkenbaarheid. De bedrijven die voor opname in deze segmenten kiezen zullen in ruil hiervoor wel aan extra eisen moeten voldoen, die met name liggen op het terrein van openbaarmaking. Door Euronext zullen ten behoeve van de nieuwe marktsegmenten ook extra marketinginspanningen worden verricht. Juist de vorming van deze nieuwe marktsegmenten zal er voor zorgen dat ondernemingen, die bereid zijn om op het gebied van informatieverstrekking aan beleggers een aantal aanvullende inspanningen te verrichten, zichtbaar zullen blijven en niet naamloos zullen opgaan in de groep van de ruim 1800 op Euronext genoteerde bedrijven.

Een genoteerde onderneming kan daarmee zelf bepalen of haar aandeel al dan niet continu kan worden verhandeld. Het initiatief ligt hierdoor veel meer dan in het verleden bij de onderneming zelf. Voor de opname in de genoemde segmenten zal niet de omvang van de onderneming maar de kwaliteit van de informatieverstrekking aan de belegger doorslaggevend zijn.

Waar verschillen in toelatingscriteria van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de genoteerde ondernemingen, kan een verschil in handelssystematiek dat nimmer zijn. Toelatingscriteria bepalen immers welke ondernemingen op een markt worden genoteerd, de handelssystematiek bepaalt slechts op welke wijze de verhandeling van aandelen geschied. Dat hierbij rekening gehouden wordt met de liquiditeit van een fonds, spreekt voor zich. Dit uitgangspunt is overigens op de internationale effectenmarkten volstrekt geaccepteerd.

De order gedreven markt

Een volledig order gedreven handelssysteem functioneert zichtbaar beter, zeker voor de meest liquide fondsen. Voor de minder liquide fondsen is het van belang dat extra liquiditeit door een liquiditeitsprovider wordt toegevoegd.

De liquiditeitsprovider voegt liquiditeit toe doordat hij bereid is om voor eigen rekening en risico transacties in dat fonds aan te gaan. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke bereidheid zijn grenzen.

Geen enkele intermediair kan oneindig veel aandelen kopen en verkopen. Ook zal de bereidheid van een intermediair minder worden om dit te doen naarmate de omzet in een fonds kleiner is en naarmate de kans kleiner is dat een door hem aangegane positie weer geneutraliseerd kan worden. Dit geldt met name voor minder liquide fondsen die de professionele intermediair verkoopt. Hij moet immers de aandelen leveren. Als deze niet in de markt aanwezig zijn krijgt hij leveringsproblemen en houdt zijn bereidheid om koersen af te geven snel op. In het marktmodel van Euronext is een rol voor een liquiditeitsprovider opgenomen. Alle fondsen die één of meerdere liquiditeitsproviders aan zich weten te binden worden continu verhandeld. Euronext zal daarnaast een alternatief bieden voor fondsen die niet in aanmerking komen voor continue handel vanwege een te lage dagelijkse omzet. Voor de handel in deze fondsen introduceert Euronext het fixatiesysteem. Dit systeem is voor deze fondsen verreweg de beste oplossing.

Fixatiesysteem heeft juist voor minder liquide fondsen voordelen

Er zijn fondsen die momenteel maar enkele keren per dag worden verhandeld. In sommige fondsen komt zelfs op een dag in het geheel geen handel voor. Er moet rekening mee worden gehouden dat in de nieuwe handelssystematiek voor sommige fondsen geen liquiditeitsproviders gevonden kunnen worden. Voor deze fondsen wordt gekozen voor een concentratie van liquiditeit op een bepaald moment van de dag door middel van een fixatiesysteem.

Dit systeem zal de verhandeling van minder liquide fondsen verbeteren. De concentratie van de beschikbare liquiditeit is nu eenmaal in sommige fondsen te prefereren boven een vermeende onmiddellijkheid. In aandelenfondsen waarin (in dubbeltelling) bijvoorbeeld gemiddeld vier transacties per dag tot stand komen zal absoluut geen sprake zijn van doorlopende handel, ook niet indien in theorie denkbaar is dat op ieder moment van de dag transacties tot stand kunnen komen.

Tenslotte wil ik ten aanzien van de verhandeling door middel van het fixatiesysteem opmerken dat dit systeem geenszins impliceert dat er buiten de minimaal twee fixatiemomenten per dag verder geen transacties tot stand kunnen komen. Het verrichten van transacties buiten het orderbook is toegestaan conform de regels. Dit betekent dat orders van particuliere beleggers in beginsel op fixatiemomenten zullen worden uitgevoerd (tenzij de opdracht expliciet anderszins luidt). Professionele beleggers hebben daarentegen de vrijheid om, rekening houdend met de daarvoor geldende regels, buiten de fixatiemomenten om transacties te verrichten. Dergelijke transacties zullen door Euronext worden gepubliceerd.

Criteria voor Selectie fondsen

De selectie van fondsen voor een marktsegment vindt plaats op grond van duidelijke criteria. Het meest belangrijke criterium ligt, zoals al eerder is vermeld, in handen van de onderneming zelf: de wijze van openbaarmaking van bedrijfsgegevens ten behoeve van beleggers en het zich verschaffen van een liquiditeitsprovider.

De criteria kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en over de invulling van deze criteria kan ook overleg met de marktpartijen plaatsvinden. Ook zal de vastgestelde lijst van fondsen periodiek worden herzien. Er is dus geenszins sprake van een status quo.

Een tweede element in de selectie is de marktwerking. Euronext is van mening dat ieder fonds waarin tenminste één liquiditeitsprovider actief is (d.w.z. een quote driven element aan de werking van het orderboek wordt toegevoegd) in beginsel geschikt is voor continue verhandeling. Teneinde het optreden als liquiditeitsprovider aantrekkelijker te maken, zal Euronext diens quote vrijstellen van order- en transactiekosten. Tevens is Euronext bereid om marketingactiviteiten te ontplooien teneinde de liquiditeitsprovider in staat te stellen zich beter te kunnen profileren. De liquiditeitsprovider krijgt verder de gelegenheid zich te profileren doordat Euronext hem in de gelegenheid stelt om desgewenst voor zijn quote de anonimiteit op te heffen. Andere marktpartijen zullen daarmee weten wie zij kunnen benaderen voor bemiddeling.

De liquiditeitsproviders zullen gaan optreden voor die fondsen die reeds over een behoorlijke omzet beschikken. Ergens op de liquiditeitsranglijst zal echter een punt zijn waarop een dergelijke activiteit niet meer aantrekkelijk is. Voor intermediairs kan dit punt verschillend zijn. Naar onze mening is het niet zinvol om te streven naar uniforme regels die verplicht voorschrijven in welke fondsen wel of niet als liquiditeitsprovider mag worden opgetreden. De door Euronext gekozen benadering bevat een grotere kans op één liquiditeitsprovider dan een rigide, uniform systeem. Wel is het mogelijk dat aandelen uitgevende ondernemingen met een kostenvergoeding aan de liquiditeitsprovider de kosten/batenverhouding van deze activiteit nader kunnen beïnvloeden.

Tot Slot

Met het bovenstaande hopen wij duidelijk te hebben gemaakt dat de nieuwe moderne handelssystematiek van Euronext een aanmerkelijke verbetering betekent ten opzichte van de huidige handelssystematiek. De invoering van deze internationale Euronext handelssystematiek is in het belang voor alle partijen die betrokken zijn bij de aandelenhandel maar vooral ook voor ondernemingen en beleggers.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Euronext Amsterdam N.V.

Drs. G.A. Möller
Chief Operating Officer

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...