Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handelssystematiek Euronext positief voor mid en small caps

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Euronext Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Euronext Amsterdam

15 Dec 2000 Handelssystematiek Euronext Positief voor mid en small caps
Persbericht 2000.125

Handelssystematiek Euronext positief voor mid en small caps

"De nieuwe moderne handelssystematiek van Euronext betekent een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de huidige handelssystematiek. De invoering van deze internationale Euronext handelssystematiek is in het belang voor alle partijen die betrokken zijn bij de aandelenhandel maar vooral ook voor ondernemingen en beleggers."

Dit zegt George Möller, COO van Euronext, in een brief die vandaag naar aanleiding van diverse publicaties in de media omtrent de nieuwe handelssystematiek van Euronext ter toelichting is uitgegaan naar alle op Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen.

Bijlage: Brief Handelssytematiek Euronext

Naar aanleiding van diverse publicaties in de media omtrent de nieuwe handelssystematiek van Euronext, geven wij u graag de volgende toelichting.

Alvorens wat uitgebreider op het onderwerp in te gaan komt de kern van de zaak ons inziens hier op neer:

* automatische executie voor `mid en small cap' bedrijven met handelsregels gelijk aan de handelsregels voor de meest liquide aandelen; dit betekent dat het verschil dat er nu nog is tussen de zogenoemde Limietenboekfondsen en de overige aandelen zal verdwijnen; juist voor fondsen die nu net buiten het limietenboek vallen, biedt dit interessante perspectieven;
* een bredere kring van potentiële liquiditeitsproviders;
* een aanmerkelijk sterker bemiddelingselement omdat de liquiditeitsprovider direct toegang krijgt tot de eindbelegger;
* ondernemingen hebben de wijze waarop de aandelen van die onderneming kunnen worden verhandeld zelf in de hand: het `M-Prime segment';

* een Europees geïntegreerde verhandelingsmethodiek voor small- en midcap fondsen.

Euronext heeft de stellige verwachting dat in vrijwel alle op Euronext Amsterdam genoteerde Nederlandse aandelenfondsen een liquiditeitsprovider actief zal worden. Eerste reacties uit de markt duiden op belangstelling van diverse partijen voor de rol van liquiditeitsprovider. Eerst na verloop van registratie van liquiditeitsproviders valt vast te stellen in hoeverre de bovengenoemde verwachting gerechtvaardigd is.

Voor fondsen waarin geen liquiditeitsprovider is, betekent de nieuwe systematiek dat een fonds door middel van een fixatiesysteem zal worden verhandeld. Het "order-driven" element wordt hierbij versterkt zodanig dat er een concentratie van orders in de tijd plaatsvindt waardoor de kwaliteit van de prijsvorming wordt verbeterd in vergelijking met een situatie waarin orderexecutie op ieder moment kan geschieden. Voor professionele beleggers bestaat voorts de mogelijkheid om buiten het orderboek te handelen. Dergelijke transacties zullen wel door Euronext worden gepubliceerd. Het fixatiesysteem betekent daarom vooral voor de particuliere beleggers een extra bescherming.

Ook wil ik opmerken dat de wijze van verhandeling geen onderdeel uitmaakt van de noteringsovereenkomst. In het verleden is diverse malen de handelssystematiek veranderd zonder formele inspraak van de genoteerde ondernemingen. In dit verband verwijs ik naar de wijzigingen in 1994 en 1998. Zo is bijvoorbeeld de overgang van de vloer- naar schermenhandel in 1994 geschied, hetgeen een majeure wijziging is geweest. Dit doet echter niet af aan de vanzelfsprekendheid dat met de mening en de belangen van alle genoteerde ondernemingen rekening wordt gehouden.

Het nieuwe moderne Euronext concept: Geen onderscheid tussen groot of klein

Euronext is voor de mid- en small cap fondsen een veel beter alternatief in vergelijking met eerdere voorstellen die door de Europese beurzen zijn gedaan bij het samengaan van de onderlinge markten. Bij eerdere voorstellen is er alleen voor de grote bedrijven een Europees `Big Board' concept neergelegd. De kleinere bedrijven zouden verhandelbaar blijven op een lokaal platform, hetgeen een Europese tweedeling tot gevolg zou hebben gehad. Voorheen Amsterdam Exchanges heeft vanaf het begin van de discussie over integratie van handelsplatformen gezegd dat aan alle bedrijven, groot en klein, een Europees concept moet worden aangeboden en niet alleen aan grote bedrijven. Euronext voert dat concept nu in. De verhandeling van grote en minder grote bedrijven blijft op één en hetzelfde platform. Geen tweedeling in Europa: dit is een belangrijke verworvenheid van Euronext.

De belangen van de kleine en middelgrote ondernemingen gaan Euronext zeer ter harte. Dit blijkt heel duidelijk uit ons besluit om juist voor deze ondernemingen twee speciale marktsegmenten te creëren, namelijk "M-Prime" en "Next Economy". In deze segmenten zal sprake zijn van continue handel. Euronext wil met de creatie van de nieuwe marktsegmenten kleinere en middelgrote ondernemingen in staat stellen te profiteren van meer zichtbaarheid en meer herkenbaarheid. De bedrijven die voor opname in deze segmenten kiezen zullen in ruil hiervoor wel aan extra eisen moeten voldoen, die met name liggen op het terrein van openbaarmaking. Door Euronext zullen ten behoeve van de nieuwe marktsegmenten ook extra marketinginspanningen worden verricht. Juist de vorming van deze nieuwe marktsegmenten zal er voor zorgen dat ondernemingen, die bereid zijn om op het gebied van informatieverstrekking aan beleggers een aantal aanvullende inspanningen te verrichten, zichtbaar zullen blijven en niet naamloos zullen opgaan in de groep van de ruim 1800 op Euronext genoteerde bedrijven.

Een genoteerde onderneming kan daarmee zelf bepalen of haar aandeel al dan niet continu kan worden verhandeld. Het initiatief ligt hierdoor veel meer dan in het verleden bij de onderneming zelf. Voor de opname in de genoemde segmenten zal niet de omvang van de onderneming maar de kwaliteit van de informatieverstrekking aan de belegger doorslaggevend zijn.

Waar verschillen in toelatingscriteria van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de genoteerde ondernemingen, kan een verschil in handelssystematiek dat nimmer zijn. Toelatingscriteria bepalen immers welke ondernemingen op een markt worden genoteerd, de handelssystematiek bepaalt slechts op welke wijze de verhandeling van aandelen geschied. Dat hierbij rekening gehouden wordt met de liquiditeit van een fonds, spreekt voor zich. Dit uitgangspunt is overigens op de internationale effectenmarkten volstrekt geaccepteerd.

De order gedreven markt

Een volledig order gedreven handelssysteem functioneert zichtbaar beter, zeker voor de meest liquide fondsen. Voor de minder liquide fondsen is het van belang dat extra liquiditeit door een liquiditeitsprovider wordt toegevoegd.

De liquiditeitsprovider voegt liquiditeit toe doordat hij bereid is om voor eigen rekening en risico transacties in dat fonds aan te gaan. Vanzelfsprekend heeft een dergelijke bereidheid zijn grenzen.

Geen enkele intermediair kan oneindig veel aandelen kopen en verkopen. Ook zal de bereidheid van een intermediair minder worden om dit te doen naarmate de omzet in een fonds kleiner is en naarmate de kans kleiner is dat een door hem aangegane positie weer geneutraliseerd kan worden. Dit geldt met name voor minder liquide fondsen die de professionele intermediair verkoopt. Hij moet immers de aandelen leveren. Als deze niet in de markt aanwezig zijn krijgt hij leveringsproblemen en houdt zijn bereidheid om koersen af te geven snel op. In het marktmodel van Euronext is een rol voor een liquiditeitsprovider opgenomen. Alle fondsen die één of meerdere liquiditeitsproviders aan zich weten te binden worden continu verhandeld. Euronext zal daarnaast een alternatief bieden voor fondsen die niet in aanmerking komen voor continue handel vanwege een te lage dagelijkse omzet. Voor de handel in deze fondsen introduceert Euronext het fixatiesysteem. Dit systeem is voor deze fondsen verreweg de beste oplossing.

Fixatiesysteem heeft juist voor minder liquide fondsen voordelen

Er zijn fondsen die momenteel maar enkele keren per dag worden verhandeld. In sommige fondsen komt zelfs op een dag in het geheel geen handel voor. Er moet rekening mee worden gehouden dat in de nieuwe handelssystematiek voor sommige fondsen geen liquiditeitsproviders gevonden kunnen worden. Voor deze fondsen wordt gekozen voor een concentratie van liquiditeit op een bepaald moment van de dag door middel van een fixatiesysteem.

Dit systeem zal de verhandeling van minder liquide fondsen verbeteren. De concentratie van de beschikbare liquiditeit is nu eenmaal in sommige fondsen te prefereren boven een vermeende onmiddellijkheid. In aandelenfondsen waarin (in dubbeltelling) bijvoorbeeld gemiddeld vier transacties per dag tot stand komen zal absoluut geen sprake zijn van doorlopende handel, ook niet indien in theorie denkbaar is dat op ieder moment van de dag transacties tot stand kunnen komen.

Tenslotte wil ik ten aanzien van de verhandeling door middel van het fixatiesysteem opmerken dat dit systeem geenszins impliceert dat er buiten de minimaal twee fixatiemomenten per dag verder geen transacties tot stand kunnen komen. Het verrichten van transacties buiten het orderbook is toegestaan conform de regels. Dit betekent dat orders van particuliere beleggers in beginsel op fixatiemomenten zullen worden uitgevoerd (tenzij de opdracht expliciet anderszins luidt). Professionele beleggers hebben daarentegen de vrijheid om, rekening houdend met de daarvoor geldende regels, buiten de fixatiemomenten om transacties te verrichten. Dergelijke transacties zullen door Euronext worden gepubliceerd.

Criteria voor Selectie fondsen

De selectie van fondsen voor een marktsegment vindt plaats op grond van duidelijke criteria. Het meest belangrijke criterium ligt, zoals al eerder is vermeld, in handen van de onderneming zelf: de wijze van openbaarmaking van bedrijfsgegevens ten behoeve van beleggers en het zich verschaffen van een liquiditeitsprovider.

De criteria kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en over de invulling van deze criteria kan ook overleg met de marktpartijen plaatsvinden. Ook zal de vastgestelde lijst van fondsen periodiek worden herzien. Er is dus geenszins sprake van een status quo.

Een tweede element in de selectie is de marktwerking. Euronext is van mening dat ieder fonds waarin tenminste één liquiditeitsprovider actief is (d.w.z. een quote driven element aan de werking van het orderboek wordt toegevoegd) in beginsel geschikt is voor continue verhandeling. Teneinde het optreden als liquiditeitsprovider aantrekkelijker te maken, zal Euronext diens quote vrijstellen van order- en transactiekosten. Tevens is Euronext bereid om marketingactiviteiten te ontplooien teneinde de liquiditeitsprovider in staat te stellen zich beter te kunnen profileren. De liquiditeitsprovider krijgt verder de gelegenheid zich te profileren doordat Euronext hem in de gelegenheid stelt om desgewenst voor zijn quote de anonimiteit op te heffen. Andere marktpartijen zullen daarmee weten wie zij kunnen benaderen voor bemiddeling.

De liquiditeitsproviders zullen gaan optreden voor die fondsen die reeds over een behoorlijke omzet beschikken. Ergens op de liquiditeitsranglijst zal echter een punt zijn waarop een dergelijke activiteit niet meer aantrekkelijk is. Voor intermediairs kan dit punt verschillend zijn. Naar onze mening is het niet zinvol om te streven naar uniforme regels die verplicht voorschrijven in welke fondsen wel of niet als liquiditeitsprovider mag worden opgetreden. De door Euronext gekozen benadering bevat een grotere kans op één liquiditeitsprovider dan een rigide, uniform systeem. Wel is het mogelijk dat aandelen uitgevende ondernemingen met een kostenvergoeding aan de liquiditeitsprovider de kosten/batenverhouding van deze activiteit nader kunnen beïnvloeden.

Tot Slot

Met het bovenstaande hopen wij duidelijk te hebben gemaakt dat de nieuwe moderne handelssystematiek van Euronext een aanmerkelijke verbetering betekent ten opzichte van de huidige handelssystematiek. De invoering van deze internationale Euronext handelssystematiek is in het belang voor alle partijen die betrokken zijn bij de aandelenhandel maar vooral ook voor ondernemingen en beleggers.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Euronext Amsterdam N.V.

Drs. G.A. Möller
Chief Operating Officer

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie