Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedgekeurde voorstellen Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 15-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 15 DECEMBER 2000
IN KORT BESTEK - 2

Hieronder vindt u in kort bestek het vervolg van het overzicht der overige dossiers
die de Vlaamse regering
vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een uitbreiding van de Beoordelingscom- missie voor de muziek met twee experten inzake niet-klas- sieke muziek.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 15 miljoen fr. toe aan het project "ontwikkeling van rurale micro-onder- nemingen" in Nicaragua, in het kader van de trilaterale coöperatie tussen Vlaanderen, Chili en Nicaragua.


* * *

De definitieve invoering van de euro begin 2002 noopt tot aanpassing van een aantal regelgevende teksten. In het kader daarvan keurt de Vlaamse regering nu principieel een voorontwerp van decreet en een ontwerpbesluit goed dat de nodige aanpassingen van de regelgeving in de cul- turele sector doorvoert. Beide teksten zullen voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het aantal Vlaamse Brusselaars van 65+ die een aanvraag ingediend hebben om gebruik te kunnen maken van het gratis busvervoer door De Lijn overtreft de verwachtin- gen. De oorspronkelijke subsidie van 7,6 miljoen fr. die de Vlaamse regering daarvoor toekende aan vzw Senioren- centrum Brussel, volstond dus niet. De Vlaamse regering keurt daarom een aanvullende subsidie van 1,2 miljoen fr. goed.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt voor het academiejaar 2000-2001 de subsidies goed voor de universiteiten en hogescholen die deelnemen aan de studenten- en docentenmobiliteit in het kader van het Erasmusluik van het Socratesprogramma. De totale subsidie bedraagt 37,5 miljoen fr.


* * *

De uitbetaling van de laatste schijf van de werkings- toelagen 1995 voor de hogescholen wordt goedgekeurd. Een en ander houdt verband met betwistingen naar aanleiding van de overgang naar een systeem van enveloppefinan- ciering, zoals ingeschreven in het Hogescholendecreet van 1994.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot voortzetting van de sub- sidiëring van gecoördineerde initiatieven van institutio- nele en onderwijskundige grensoverschrijdende samenwer- king tussen Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs en partners uit regio's die onder het zgn. grenslandenbeleid vallen. Voor de 7 initiatieven samen wordt een subsidie van 12 miljoen fr. voorzien.


* * *

De overeenkomst met vzw Voorrangsbeleid Brussel, waarbij deze vzw een aantal basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest begeleidt op de wijze zoals bepaald in het beleidsplan Voorrangsbeleid Brussel, wordt goedgekeurd.


* * *

Met vzw Werkgroep Immigratie wordt ook voor 2000 een overeenkomst gesloten voor de organisatie en onder- steuning van 7 projecten van bicultureel onderwijs in Brussel en voor het verzorgen van vorming voor basis- en secundaire scholen om de schoolwerking naar allochtone leerlingen en hun ouders te ondersteunen. De kostprijs bedraagt 18,7 miljoen fr.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitef in met het ontwerpdecreet betreffende de eind- termen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties in het secundair onderwijs. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit betreffende infor- matiseringstoelagen voor de centra voor leerlingenbegele- iding goed. Er wordt een budget van 100 miljoen fr. voorzien voor de invoering van een geautomatiseerd en uniform netoverschrijdend registratiesysteem.


* * *

In het kader van de onderhandelingen voor de nieuwe Onderwijs-CAO stelde de Vlaamse regering de uitvoering op korte termijn van een vergelijkende studie over de verlo- ning van het onderwijspersoneel in het vooruitzicht. De Vlaamse regering beslist nu de opdracht voor uitvoering van deze studie te gunnen aan Hay Management Consultants, voor een bedrag van 9,4 miljoen fr.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Mieke VOGELS :

In de voorbereiding van de opstart van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) werd de behoefte aangevoeld aan een geautomatiseerd, uniform en netoverschrijdend registratiesysteem. Om de centra toe te laten vanaf het schooljaar 2001-2002 op een uniforme wijze te registre- ren, keurt de Vlaamse regering nu principieel het project voor de informatisering van de CLB's goed. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist tot aankoop van een aantal bibliografische gegevensbestanden en tijdschriften in elektronische vorm ten behoeve van de Vlaamse universi- teiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen, voor een totaal bedrag van 76 miljoen fr.


* * *

De selectie van projectvoorstellen in het kader van het programma Wetenschapsinformatie 2000 kan niet vòòr het eind van dit jaar afgewerkt worden. Om de voorziene mid- delen op de begroting 2000 niet verloren te laten gaan, beslist de Vlaamse regering tot een zgn. onbestemde vast- legging van de voorziene 32 miljoen fr.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering keurt de modaliteiten voor de werking van de adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling goed. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet van 13 april 1999 inzake de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met een ver- nieuwde subsidieregeling voor permanente vorming en opleiding in bedrijven, het zogenaamde "hefboomkrediet- besluit". Er worden een aantal technische wijzigingen en verduidelijkingen aan het besluit aangebracht, die zullen toelaten om de inwerkingtreding van het hefboombesluit te bespoedigen. Bepaalde onderdelen van het besluit zullen nog aangemeld worden bij de Europese Commissie, en het advies van de Raad van State zal ingewonnen worden.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad wordt het Milieu- jaarprogramma 2001 definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt de samenwerkingsovereenkomst voor 2001 goed tussen het departement Onderwijs en het departement Leefmilieu en Infrastructuur rond natuur- en milieueducatie (NME). De overeenkomst voorziet in de tewerkstelling van 22 gedetacheerde leerkrachten bij de NME-cel van Aminal te Brussel, het NME-centrum 'De Helix' te Grimminge, het NE-centrum 'De Vroente' te Kalmthout en het VB-centrum 'De Otter' te Woumen.


* * *

De nv VMH-Asset Management wordt erkend als gespecia- liseerde dochter van de nv Vlaamse Milieuholding.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Mevr. Karina De Beule en dhr. Eddy Scheers worden aangeduid als nieuwe vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de algemene ledenvergadering van de vzw Soci- ale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap. Zij vervangen mevr. Sonja Van Blaere, die ontslag nam, en een enige tijd geleden overleden lid.


* * *

Op 20/10/2000 keurde de Vlaamse regering principieel een besluit goed dat een vlotte personeelsbeweging mogelijk maakt tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, negentien Vlaamse openbare instellingen (VOI's) en de vijf Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (VWI's). Het besluit creëert een verruimde interne arbeidsmarkt voor de diensten van de Vlaamse regering; het schrijft de regeling en de principes van de globale arbeidsmarkt in in het Vlaams Personeelsstauut, het Stambesluit VOI en het personeelsstatuut van de VWI. Na onderhandelingen met de vakbonden wordt het besluit nu opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Nadat de Vlaamse regering eerder al principieel instemde met een geleidelijke vereenvoudiging en deregulering van de functioneringsevaluatie voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gaat zij nu ook dezelfde principes tot vereenvoudiging van het evaluatie- systeem toepassen voor het personeel van de Vlaamse open- bare instellingen. Daartoe beslist zij principieel het stambesluit voor de Vlaamse openbare instellingen aan te passen. Het nieuwe besluit zal voor advies nog worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een reeks wijzigin- gen aan het stambesluit voor de Vlaamse openbare instel- lingen goed. Over deze bijsturing zal onderhandeld wor- den met de vakbonden, en hij zal voor advies worden voor- gelegd aan de Raad van State. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de uitbreiding van het stelsel van loopbaanonderbreking, de invoering van de interne arbeidsmarkt, intellectuele eigendomsrechten, aanpassin- gen aan de Europese rechtspraak, de invoering van exper- tenfuncties, enz.


* * *

De Vlaamse regering beslist ook voor het personeel van Vlaamse wetenschappelijke instellingen tot vereenvoudi- ging van de functioneringsevaluatie. Daartoe keurt zij principieel een wijziging goed van het personeelsstatuut van deze instellingen. Het nieuwe besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan de vzw Instituut Topsport Vlaanderen wordt voor 2001 een werkingssubsidie van maximaal 10 miljoen fr. toege- kend. Het Instituut wil de trainingsomkadering binnen de Vlaamse topsportfederaties begeleiden en ondersteunen op het vlak van trainingstechnische, sportwetenschappelijke en medisch-paramedische begeleiding.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Voor de inhoudelijke en budgettaire organisatie van de cofinanciering voor 2000 van het Doelstelling 2-programma 2000-2006 (gedeelte van Limburg dat door de EU-Commissie eind 1999 erkend werd) en phasing out Doelstelling 2-pro- gramma 2000-2005 (voor het gedeelte van Limburg dat niet langer erkend wordt als Doelstelling 2) beslist de Vlaamse regering een conventie af te sluiten tussen het Limburgfonds en het provinciebestuur van Limburg.


* * *

De Vlaamse regering keurt de modaliteiten goed van de prefinanciering van de Vlaamse bedrijven die deelnemen aan het A340-500/600 programma van Airbus. Hiervoor wordt een budget van 102,3 miljoen fr. vastgelegd. De betrokken bedrijven zijn Asco Aero Industrie, Eurair en Sabca Limburg.


* * *

De grindexploitanten zijn onderworpen aan een grindhef- fing. De Vlaamse regering bepaalt nu de heffingscoëffi- ciënt inzake de grindwinning voor 2001. Ook de omslag- sleutel voor de aanwending van de middelen van het Grind- fonds voor het begrotingsjaar 2001 wordt goedgekeurd.


* * *

De termijn voor de definitieve vaststelling van de wij- ziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van 12 gemeenten wordt verlengd met 60 dagen.


* * *

Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening bevat een verval- regeling voor gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van vòòr het gewestplan of van vòòr gewestplan- wijzigingen die betrekking hebben op hetzelfde grondge- bied als de betrokken plannen. Ter uitvoering van deze vervalregeling keurt de Vlaamse regering nu, op voorstel van de betrokken gemeenten, besluiten goed tot behoud van gemeentelijke plannen van aanleg of delen van gemeente- lijke plannen van aanleg. Ze hebben betrekking op de gemeenten Steenokkerzeel, Zemst, Schoten, Boom, Stabroek, Rumst en Lochristi.


* * *

Ter vervanging van de hh. J. Logghe en R. Dhelft, die ontslag genomen hebben, worden mevr. Gerda Vanden- driessche en Cathy Vandenbogaerde aangesteld als lid van de Commissie van advies voor de ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen.


* * *

De Vlaamse regering keurt een productiepremie van 24 mil- joen fr. goed voor de televisieserie "Team Spirit". De serie zal 6 afleveringen van 50 minuten tellen en op VTM uitgezonden worden, wordt geregisseerd door Jan Verheyen en sluit aan op de gelijknamige bioscoopfilm.


* * *

De Vlaamse regering kent een productiepremie van 21,5 miljoen fr. goed voor de langspeelfilm "Pauline & Paulette". De film wordt geregisseerd door Lieven Debrauwer en vertelt het ontroerende verhaal van de moei- zame relatie tussen twee bejaarde zusters, van wie de ene mentaal gehandicapt is, die elkaar uiteindelijk toch vin- den.


* * *

De Vlaamse regering beslist een productiepremie van 73,7 miljoen toe te kennen voor de televisieserie "De Vorlats". Het wordt een tv-fictieserie van 13 afleverin- gen voor de VRT in een regie van Mark De Geest en Frank Van Mechelen. De Vorlats is een moderne saga die zich afspeelt in het Scheldedorp Terhaven, waar de plaatselij- ke ondernemer en enige werkgever Alexander Vorlat regeert.


* * *

Het Decreet van 14/11/2000 tot wijziging van sommige bepalingen inzake radio en televisie maakt particuliere landelijke radio mogelijk in Vlaanderen. De omroepen dienen erkend te worden door het Vlaams Commissariaat voor de Media. Ter uitvoering van het Decreet keurt de Vlaamse regering nu principieel een besluit goed dat de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media aan- past aan deze nieuwe opdracht. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Vlaamse Mediaraad en de SERV.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...