Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeente Gilze en Rijen

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda
Agenda Raadsvergadering - 18 december 2000
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in Word97- formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergadering van 27 november 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel inzake aanpassing van de nota "Het Behoud van Bomen". Toelichting
Naar aanleiding van de evaluatie van kapvergunningen over de jaren 1998 en 1999, wordt voorgesteld een aantal wijzigingen in de nota op de nemen.


4. Voorstel inzake beslisdocument nazorgfase Centrumplan Rijen. Toelichting
Uw raad wordt verzocht in te stemmen met het laatste beslisdocument van het project Centrumplan Rijen (nazorgfase) en met de besluiten die het college van burgemeester en wethouders alsmede de commissie Ruimtelijke Ordening hieromtrent hebben genomen. Tevens verzoeken wij u een krediet te voteren voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.


5. Voorstel inzake het organisatie ontwikkelingstraject. Toelichting
In november 2000 is de rapportage van de 1e fase van het organisatie-ontwikkelingstraject uitgebracht. Hierin worden zes verbeterpunten genoemd die moeten bijdragen tot een betere bedrijfsvoering in de organisatie. Ten behoeve van de voortgang wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.


6. Voorstel inzake benoeming leden in het algemeen bestuur van GGD en GHOR.
Toelichting
Voorgesteld wordt een lid en plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst aan te wijzen.
Voorgesteld wordt een lid en plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen aan te wijzen.


7. Voorstel inzake gewijzigde belastingverordeningen 2001. Toelichting
De belastingverordeningen voor het jaar 2001 moeten zoals gebruikelijk worden aangepast. Aanleiding hiertoe is vooral het opnemen van nieuwe tarieven welke aansluiten bij de geraamde opbrengst van de begroting 2001. Daarnaast zijn veelal diverse redactionele aanpassingen gewenst om aansluiting te blijven houden bij wetswijzigingen. Voor de heffing van alle gemeentelijke belastingen ingaande 1 januari 2001 is het noodzakelijk de verordeningen tijdig vast te stellen en te publiceren.


8. Voorstel:
a. inzake vaststellen kostenverhaalbesluit HBG Vastgoed BV gevestigd te Eindhoven.
Toelichting
HBG Vastgoed BV gevestigd te Eindhoven verzocht medewerking te verlenen tot het in exploitatie brengen van een perceel grond gelegen aan Laagstraat te Rijen, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie B nummer 4821 (geheel) met een oppervlakte van in totaal ± 21.236 m2.
Uw raad wordt verzocht medewerking te verlenen tot het in exploitatie brengen van genoemd perceel en hiertoe een kostenverhaalbesluit met daarbij behorende kostenbegroting vast te stellen. De bevoegdheid tot het afsluiten van een exploitatieovereenkomst is ingevolge uw besluit van 23 maart 1998 gedelegeerd aan het college van B&W.
b. inzake ruiltransactie in het gebied "Exploitatiegebied HBG". Toelichting
Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel gemeenterond en de aankoop van een perceel grond in eigendom van HBG Vastgoed. Beide percelen zijn gelegen nabij de Laagstraat, gelegen in het "Exploitatiegebied HBG" voorheen ook bekend als Machinebouw Kin. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met deze verkoop.


9. Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bezwaar betreffende instelling van een bestuurscommissie Subsidiëring RIO Midden-Brabant op grond van de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant.
Toelichting
Per 1 januari 2001 zal de taak 'subsidiëring RIO Midden-Brabant' worden neergelegd bij de GGD Hart voor Brabant, de opvolger van de GGD Midden-Brabant.
Voor deze taak zal door het Algemeen Bestuur van de GGD een commissie met bestuursbevoegdheden worden ingesteld. Met het oog daarop wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven.


10. Voorstel inzake integrale nota afvalstoffen. Toelichting
Jaarlijks wordt een evaluatienota opgesteld met betrekking tot de resultaten van het gemeentelijke afvalbeleid. Uw raad heeft om een integrale nota afvalstoffenbeleid gevraagd waarin het afvalstoffenbeleid van de gemeente Gilze en Rijen wordt beschreven en waarin wordt aangegeven of Diftar in de gemeente Gilze en Rijen is in te voeren. In de integrale nota d.d. augustus 2000 is dit beschreven. Op onderdelen hebben wij de aanbevelingen aangepast. Voorgesteld wordt de nota met de in dit voorstel beschreven aanpassingen voor kennisgeving aan te nemen.


11. Voorstel inzake meerjarenafspraak betreffende de financiering van het Muziekinstituut Dongen, Gilze en Rijen. Toelichting
De subsidiëring van het Muziekinstituut Dongen-Gilze en Rijen is reeds lang onderwerp van discussie. Ook in de bezinning op de gemeentelijke taken is het weer nadrukkelijk aan de orde gekomen. Er wordt met klem gevraagd om op de kortste termijn de nodige veranderingen door te voeren.
In het overleg hierover tussen de beide betrokken gemeenten is vastgesteld, dat vernieuwing en bijstelling van beleid wenselijk zijn, maar dat daarbij vooralsnog de bestaande gemeenschappelijke regeling als het kader blijft gelden waarbinnen de veranderingen gestalte zullen krijgen.
Een besluit tot eenzijdig uittreden uit de gemeenschappelijke regeling is, gelet op de hoge kosten, zeer onverkieslijk. Dit neemt niet weg, dat beide gemeenten én de directie en het bestuur van het Muziekinstituut tot het gezamenlijke standpunt zijn gekomen, dat er nu gewerkt dient te worden aan een gefaseerde overgang naar een zelfstandig instituut, dat los staat van de beide gemeenten en dat in de toekomst op basis van met beide gemeenten te sluiten budgetfinancieringsovereenkomsten gesubsidieerd zal worden voor het leveren van afgesproken diensten. Er worden nu afspraken gemaakt voor een (overgangs)periode van drie jaren (2001, 2002, 2003), waarin die verzelfstandiging geleidelijk vorm zal krijgen. Een en ander is vastgelegd in een meerjarenafspraak die thans ter vaststelling door uw raad voorligt.


12. Voorstel inzake gemeenschappelijke lasten van het onderwijs. Toelichting
In het raadsvoorstel, waarin de herbezinning van taken centraal staat, wordt ingegaan op gemeentelijke onderwijsgelden, de financiële positie van de scholen en de regierol van de gemeente qua lokaal onderwijsbeleid. Tevens worden adviezen gegeven met betrekking tot: het eventueel vaststellen van een `verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs´; het vervaardigen van een integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP); schoolbegeleiding; het beëindigen van het subsidiëren van de werkzaamheden van de districtscatecheet; het subsidiëren van de conciërges van de basisscholen; het gebruiken van schoolgebouwen voor andere doeleinden.


13. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 13 tot en met 15 december 2000. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 15 december 2000 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.Copyrights Reserved by Gemeente Gilze en Rijen 1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie