Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen gemeente Gilze en Rijen

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda
Agenda Raadsvergadering - 18 december 2000
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in Word97- formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergadering van 27 november 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel inzake aanpassing van de nota "Het Behoud van Bomen". Toelichting
Naar aanleiding van de evaluatie van kapvergunningen over de jaren 1998 en 1999, wordt voorgesteld een aantal wijzigingen in de nota op de nemen.


4. Voorstel inzake beslisdocument nazorgfase Centrumplan Rijen. Toelichting
Uw raad wordt verzocht in te stemmen met het laatste beslisdocument van het project Centrumplan Rijen (nazorgfase) en met de besluiten die het college van burgemeester en wethouders alsmede de commissie Ruimtelijke Ordening hieromtrent hebben genomen. Tevens verzoeken wij u een krediet te voteren voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.


5. Voorstel inzake het organisatie ontwikkelingstraject. Toelichting
In november 2000 is de rapportage van de 1e fase van het organisatie-ontwikkelingstraject uitgebracht. Hierin worden zes verbeterpunten genoemd die moeten bijdragen tot een betere bedrijfsvoering in de organisatie. Ten behoeve van de voortgang wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.


6. Voorstel inzake benoeming leden in het algemeen bestuur van GGD en GHOR.
Toelichting
Voorgesteld wordt een lid en plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst aan te wijzen.
Voorgesteld wordt een lid en plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen aan te wijzen.


7. Voorstel inzake gewijzigde belastingverordeningen 2001. Toelichting
De belastingverordeningen voor het jaar 2001 moeten zoals gebruikelijk worden aangepast. Aanleiding hiertoe is vooral het opnemen van nieuwe tarieven welke aansluiten bij de geraamde opbrengst van de begroting 2001. Daarnaast zijn veelal diverse redactionele aanpassingen gewenst om aansluiting te blijven houden bij wetswijzigingen. Voor de heffing van alle gemeentelijke belastingen ingaande 1 januari 2001 is het noodzakelijk de verordeningen tijdig vast te stellen en te publiceren.


8. Voorstel:
a. inzake vaststellen kostenverhaalbesluit HBG Vastgoed BV gevestigd te Eindhoven.
Toelichting
HBG Vastgoed BV gevestigd te Eindhoven verzocht medewerking te verlenen tot het in exploitatie brengen van een perceel grond gelegen aan Laagstraat te Rijen, kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie B nummer 4821 (geheel) met een oppervlakte van in totaal ± 21.236 m2.
Uw raad wordt verzocht medewerking te verlenen tot het in exploitatie brengen van genoemd perceel en hiertoe een kostenverhaalbesluit met daarbij behorende kostenbegroting vast te stellen. De bevoegdheid tot het afsluiten van een exploitatieovereenkomst is ingevolge uw besluit van 23 maart 1998 gedelegeerd aan het college van B&W.
b. inzake ruiltransactie in het gebied "Exploitatiegebied HBG". Toelichting
Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van een perceel gemeenterond en de aankoop van een perceel grond in eigendom van HBG Vastgoed. Beide percelen zijn gelegen nabij de Laagstraat, gelegen in het "Exploitatiegebied HBG" voorheen ook bekend als Machinebouw Kin. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met deze verkoop.


9. Voorstel inzake afgeven verklaring van geen bezwaar betreffende instelling van een bestuurscommissie Subsidiëring RIO Midden-Brabant op grond van de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant.
Toelichting
Per 1 januari 2001 zal de taak 'subsidiëring RIO Midden-Brabant' worden neergelegd bij de GGD Hart voor Brabant, de opvolger van de GGD Midden-Brabant.
Voor deze taak zal door het Algemeen Bestuur van de GGD een commissie met bestuursbevoegdheden worden ingesteld. Met het oog daarop wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven.


10. Voorstel inzake integrale nota afvalstoffen. Toelichting
Jaarlijks wordt een evaluatienota opgesteld met betrekking tot de resultaten van het gemeentelijke afvalbeleid. Uw raad heeft om een integrale nota afvalstoffenbeleid gevraagd waarin het afvalstoffenbeleid van de gemeente Gilze en Rijen wordt beschreven en waarin wordt aangegeven of Diftar in de gemeente Gilze en Rijen is in te voeren. In de integrale nota d.d. augustus 2000 is dit beschreven. Op onderdelen hebben wij de aanbevelingen aangepast. Voorgesteld wordt de nota met de in dit voorstel beschreven aanpassingen voor kennisgeving aan te nemen.


11. Voorstel inzake meerjarenafspraak betreffende de financiering van het Muziekinstituut Dongen, Gilze en Rijen. Toelichting
De subsidiëring van het Muziekinstituut Dongen-Gilze en Rijen is reeds lang onderwerp van discussie. Ook in de bezinning op de gemeentelijke taken is het weer nadrukkelijk aan de orde gekomen. Er wordt met klem gevraagd om op de kortste termijn de nodige veranderingen door te voeren.
In het overleg hierover tussen de beide betrokken gemeenten is vastgesteld, dat vernieuwing en bijstelling van beleid wenselijk zijn, maar dat daarbij vooralsnog de bestaande gemeenschappelijke regeling als het kader blijft gelden waarbinnen de veranderingen gestalte zullen krijgen.
Een besluit tot eenzijdig uittreden uit de gemeenschappelijke regeling is, gelet op de hoge kosten, zeer onverkieslijk. Dit neemt niet weg, dat beide gemeenten én de directie en het bestuur van het Muziekinstituut tot het gezamenlijke standpunt zijn gekomen, dat er nu gewerkt dient te worden aan een gefaseerde overgang naar een zelfstandig instituut, dat los staat van de beide gemeenten en dat in de toekomst op basis van met beide gemeenten te sluiten budgetfinancieringsovereenkomsten gesubsidieerd zal worden voor het leveren van afgesproken diensten. Er worden nu afspraken gemaakt voor een (overgangs)periode van drie jaren (2001, 2002, 2003), waarin die verzelfstandiging geleidelijk vorm zal krijgen. Een en ander is vastgelegd in een meerjarenafspraak die thans ter vaststelling door uw raad voorligt.


12. Voorstel inzake gemeenschappelijke lasten van het onderwijs. Toelichting
In het raadsvoorstel, waarin de herbezinning van taken centraal staat, wordt ingegaan op gemeentelijke onderwijsgelden, de financiële positie van de scholen en de regierol van de gemeente qua lokaal onderwijsbeleid. Tevens worden adviezen gegeven met betrekking tot: het eventueel vaststellen van een `verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs´; het vervaardigen van een integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP); schoolbegeleiding; het beëindigen van het subsidiëren van de werkzaamheden van de districtscatecheet; het subsidiëren van de conciërges van de basisscholen; het gebruiken van schoolgebouwen voor andere doeleinden.


13. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 13 tot en met 15 december 2000. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 15 december 2000 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.Copyrights Reserved by Gemeente Gilze en Rijen 1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...