Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behoeftestelling 'Landing Platform Dock II'

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Behoeftestelling "Landing Platform Dock II"

18-12-2000

Inleiding
Om op grote afstand van het eigen grondgebied te kunnen opereren bestaat het voornemen een tweede Landing Platform Dock (LPD-2) te verwerven dat in 2007 operationeel zal zijn. De Defensienota 2000 maakte hiervan al gewag. In Navo- en in EU-verband is vastgesteld dat er behoefte is aan uitbreiding van dergelijke strategische zeetransportcapaciteit. Het LPD-2 zal tevens worden uitgerust met commandofaciliteiten om als internationaal hoofdkwartier te kunnen dienen. Met deze brief informeer ik u over de behoeftestelling en het voorziene verwervingstraject.

Operationele behoefte
De Koninklijke marine beschikt over één amfibisch transportschip, Hr. Ms. Rotterdam, dat ook wel "Landing Platform Dock" (LPD) wordt genoemd. Het tweede LPD (LPD-2) vergroot het voortzettingsvermogen en zal derhalve over minimaal dezelfde functionaliteiten beschikken. Evenals bij het LPD-1 moet de transportcapaciteit van het LPD-2 onafhankelijk zijn van infrastructuur aan de wal, moet het schip meer flexibiliteit en inzetmogelijkheden bieden dan een koopvaardijschip en moet het over zelfbeschermingsmiddelen beschikken. Terwijl Hr. Ms. Rotterdam bedoeld is voor het transporteren van de gevechtseenheden van een mariniersbataljon, is het LPD-2 bedoeld om de benodigde logistieke en gevechtsondersteunende elementen van een mariniersbataljon te vervoeren. Als beide LPD's in de amfibische rol beschikbaar zijn, kunnen ze samen in één keer een volledig uitgerust mariniersbataljon transporteren en aan land zetten.

De versterking van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke amfibische transportcapaciteit is van belang in het licht van het tekort aan dergelijke middelen dat de Navo-Top van Washington in april 1999 heeft geconstateerd. Het "Defence Capabilities Initiative" onderstreept onder meer het belang van het vermogen militaire middelen over grote afstanden te verplaatsen. Ook de Europse Top van Helsinki in december 1999 heeft dit belang onderstreept. Het LPD-2 is ook een belangrijke versterking van de "UK/NL Amphibious Force" (UK/NLAF), die dan - met twee Nederlandse LPD's en met Britse amfibische eenheden - in staat is een volledige Brits-Nederlandse mariniersbrigade in te zetten.

Het LPD-2 kan worden ingezet voor het transport van personeel en materieel van de gehele krijgsmacht. Het is mogelijk vrijwel elk type voertuig te transporteren, met inbegrip van tanks en pantserrupsvoertuigen. Ook kunnen met het schip helikopters van bijvoorbeeld de Luchtmobiele brigade en luchtverdedigingseenheden zoals de Patriot worden vervoerd. Tevens kan het schip worden ingezet voor humanitaire noodhulp, evacuatie en de bestrijding van rampen. Het schip moet daartoe onder meer beschikken over een hospitaalcomplex met een operatiekamer, een intensive care-afdeling, behandelingskamers en een ziekenboeg.

Behalve aan amfibische transportcapaciteit is er ook behoefte aan capaciteit voor commandovoering vanuit zee. Bij crisisbeheersingsoperaties kan commandovoering vanuit zee wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn als er (nog) geen commandofaciliteit aan de wal is. Ook is er een toenemende behoefte aan "Command, Control, Communications, Computers and Information(C4I)"-capaciteiten. Dit is het gevolg van een toenemende behoefte aan "real time" coördinatie van militair optreden en de noodzaak van coördinatie tussen een groeiend aantal gouvernementele en niet-gouvernementele partijen.

In Navo- en EU-verband is een tekort aan commandofaciliteiten bij verschillende gelegenheden geconstateerd. Met de voorziene commandofaciliteiten op het LPD-2 draagt Nederland dan ook bij aan de versterking van de Europese capaciteiten op dit terrein. Het schip kan tijdens crisisbeheersingsoperaties een hoofdkwartier met een internationale commandostaf huisvesten. De commandofaciliteit kan bijvoorbeeld worden ingezet in het kader van de "European Multinational Maritime Force" (EMMF) en kan wellicht een rol spelen bij de uitwerking van het "European Amphibious Initiative", de verklaring van 5 december jl. waarmee de ministers van Defensie van Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hun bereidheid tot nauwere samenwerking tot uitdrukking hebben gebracht. Ook kan een deel van de staf van het Duits-Nederlandse legerkorpshoofdkwartier worden ondergebracht of een staf die een nationale bijdrage aan een multinationale operatie coördineert.

Het LPD-2 wordt geschikt gemaakt voor een staf van ongeveer 400 mensen. Dit is vergelijkbaar met een staf die nodig is om een divisie te leiden. Hiermee komt Nederland voor een deel tegemoet aan de Navo-behoefte aan een "seabased headquarters" voor CJTF-operaties tot op legerkorpsniveau. Met de voorziene commandocapaciteit kan het LPD-2 ook worden gebruikt door de "Commander Combined Amphibious Task Force" en de "Commander Combined Landing Force". Het LPD-2 vergroot hierdoor de inzetmogelijkheden van de Nederlandse en andere Europese krijgsmachten, in overeenstemming met de Defensienota 2000 en de beleidsontwikkelingen na Helsinki.

Als het LPD-2 wordt ingezet als hoofdkwartier kan het slechts een beperkte amfibische rol vervullen. Niet altijd zal echter de volledige commandocapaciteit worden benut. Dit hangt, uiteraard, samen met de complexiteit van de desbetreffende operatie. Met een beperkte commandostaf aan boord kunnen ook nog mariniers en materieel worden vervoerd.

Ontwerp
Bij het ontwerp van het schip wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van civiele normen en voorschriften. Militaire eisen worden toegepast voor de bewapening, de communicatiemiddelen en voorzieningen om personeel gedurende langere tijd te beschermen tegen chemische wapens. Het LPD-2 berust op het ontwerp van Hr. Ms. Rotterdam, maar is aangepast op grond van nieuwe feiten en ervaringen. De belangrijkste verschillen zijn:

- De Britse marine voorziet vanaf 2002 de ingebruikneming van de "Landing Craft Unit" (LCU) Mk10 bij de UK/NLAF. Om het dok voor de Britse LCU's geschikt te maken, en dus interoperabel te blijven met de UK/NLAF, moet het LPD-2 ongeveer een meter breder worden dan het LPD-1. Bij een amfibische operatie bevordert dit de flexibiliteit tijdens landingen, wanneer personeel en materieel kwetsbaar zijn.
- Om in de toekomst de interoperabiliteit met de voornaamste bondgenoten te handhaven, in het bijzonder binnen de UK/NLAF, en de inzetmogelijkheden van de gehele Nederlandse krijgsmacht te verbeteren, wordt het LPD-2 voorzien van een zwaarder helikopterdek. Daarmee worden operaties met zwaardere toestellen mogelijk.
- Het LPD-2 moet de logistieke en gevechtsondersteunende elementen van een mariniersbataljon kunnen vervoeren. Daarvoor is een grotere transportcapaciteit voor materieel en voertuigen nodig dan op het LPD-1. Met het oog hierop wordt het dok ingekort en de bovenbouw aangepast. De wijzigingen in de bovenbouw zijn nodig omdat een korter dok niet genoeg plaats biedt voor vier landingsvaartuigen. Dit probleem wordt opgelost door twee landingsvaartuigen elders op het schip aan davits op te hangen. De behoefte aan veel en ruime vervoerscapaciteit manifesteerde zich nadrukkelijk tijdens de recente operaties van Hr. Ms. Rotterdam in de wateren rondom de Balkan.
- Er zijn slaap-, werk- en operationele ruimtes nodig voor de leden van een commandostaf. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de transportcapaciteit, wordt het LPD-2 ongeveer twaalf meter langer dan het LPD-1.

- Met het oog op de hoofdkwartierfunctie zal het LPD-2 beschikken over commandoverbindingsmiddelen met bijbehorend antennepark, een basisinrichting van de operationele stafruimten en netwerkvoorzieningen waaraan een commandostaf naar behoefte eigen hardware kan koppelen ("plug and fight"). Een commandostaf moet in voorkomend geval zélf beschikken over C4I hardware en software of de benodigde eindapparatuur per geval huren of leasen. De basisuitrusting van het hoofdkwartier biedt wel de mogelijkheid om vanaf het schip amfibische commandofuncties uit te voeren.

Personeel
Er wordt rekening gehouden met een bemanning van 146 personen, waarvan ongeveer twintig procent vrouwen.

Financieel
De totale kosten van het LPD-2, inclusief de commandofaciliteiten, worden geraamd op fl. 495 miljoen (prijspeil 2000) in de periode 2001
- 2007. De Koninklijke marine zal fl. 418 miljoen voor het LPD-2 in de plannen opnemen. De kosten van de commandofaciliteiten, geraamd op fl. 77 miljoen, zijn nog niet in de plannen verwerkt. Dit is al gemeld in de Defensienota 2000, evenals het streven om door extra inspanningen, onder meer op het gebied van doelmatigheid, extra gelden vrij te maken. In de Kamerbrief van 13 november jl. over de mogelijke Nederlandse bijdragen aan de "Helsinki Headline Goal" zijn de commandofaciliteiten op het LPD-2 opgenomen in de lijst van projecten die in aanmerking komen voor financiering uit de extra gelden die het kabinet voor het Europees Veiligheids- en Defensie Beleid (EVDB) beschikbaar heeft gesteld. In deze brief is ook uiteengezet dat internationalisering van de commandofaciliteiten, gelet op de inzet bij crisisbeheersingsoperaties, voor de hand ligt en dat met het oog op de bevordering van doelmatig internationaal militair optreden internationale financiering het uitgangspunt is. De mogelijkheden hiervoor worden thans uitgebreid onderzocht.

De exploitatiekosten van het LPD-2 bedragen naar verwachting fl. 24 miljoen per jaar, uitgaande van een operationele levensduur van 25 jaar. Voor de commandofaciliteiten wordt rekening gehouden met beperkte extra exploitatiekosten van ongeveer fl. 1 miljoen.

Internationale samenwerking
Vastgesteld is dat internationale samenwerking bij de bouw van het LPD-2 niet mogelijk is. Zoals hierboven is uiteengezet brengt Defensie thans de internationale samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van de commandofaciliteiten zo gedetailleerd mogelijk in kaart. Bezien wordt of de nationale plannen van Europese partners aanknopingspunten bieden. Zeker is dat diverse bondgenoten, waaronder België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, plannen ontwikkelen voor (amfibische) transportschepen, al dan niet in combinatie met (beperkte) commandovoeringscapaciteiten. Uit bilaterale contacten is gebleken dat België in beginsel behoefte heeft aan een "Command Logistic Transport Ship", een veel groter transportschip voor de Belgische landmacht met mogelijkheden voor commandovoering voor mijnenbestrijdingsoperaties. Frankrijk laat twee LPD's bouwen met faciliteiten voor amfibische commandofuncties. Deze schepen zouden in de eerste plaats zijn bedoeld voor nationaal gebruik. Duitsland overweegt de verwerving van twee LPD's. Er zijn echter nog geen concrete plannen. Het Verenigd Koninkrijk laat LPD's van de Albion-klasse bouwen. Deze schepen zullen niet worden voorzien van uitgebreide commandofaciliteiten. Daarnaast laat het Verenigd Koninkrijk voor aanvullende logistieke ondersteuning vier "Alternative Landing Ship Logistic" (ALSL) schepen bouwen.

Inschakeling van de Nederlandse industrie
In het kader van de overname van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) door Damen Shipyards Group (Damen) heeft de Staat het voornemen uitgesproken, mits er sprake is van redelijke voorwaarden en een aanvaardbaar prijsniveau, het LPD-2 aan te besteden bij de KSG. Bovendien heeft de KSG al de nodige deskundigheid opgebouwd met de bouw van Hr. Ms. Rotterdam. Inschakeling van de Nederlandse industrie is ook mogelijk voor de uitrusting van het schip.

Tijdschema
Mede omdat het LPD-2 berust op het ontwerp van Hr. Ms. Rotterdam kan de voorstudiefase worden gecombineerd met de studiefase. Het voornemen is de B/C-brief in het eerste helft van 2001 aan de Kamer aan te bieden. De voltooiing van de verwervingsvoorbereiding is thans voorzien voor november 2001, waarna na parlementaire goedkeuring het contract voor de bouw van het LPD-2 in april 2002 zou kunnen worden gesloten. De proefvaart is voorzien voor 2006, gevolgd door een garantieonderhoudsperiode en een aansluitende opwerkperiode. Het LPD-2 kan dan, zoals gesteld in de Defensienota 2000, in 2007 operationeel inzetbaar zijn.

Competitieve dienstverlening
Een CDV-onderzoek in het kader van het LPD-2 lijkt om twee redenen niet zinvol. Ten eerste moet het LPD-2 kunnen opereren in oorlogstijd en onder crisisomstandigheden. Het gaat, kortom, om situaties waarin de aard en de omvang van potentiële dreigingen nopen tot militair optreden en waarin de inzet van een civiele scheepsbemanning niet aannemelijk is. Ten tweede is er, er werd eerder in deze brief al aan gerefereerd, het voornemen de bouw van het LPD-2 bij de KSG aan te besteden.

Tot slot
Ik ben voornemens, eventueel na overleg met u, de Koninklijke marine toestemming te verlenen het project LPD-2 inclusief commandofaciliteiten voort te zetten met de voorstudie/studiefase.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...