Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Belgisch-Nederlandse Conferentie in Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405589Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Europa Afdeling West Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 18 december 2000 Auteur Drs. L.A. Kleinjan

Kenmerk DEU-636/00 Telefoon 070 - 348 41 73

Blad /3 Fax 070 - 348 53 29

Bijlage(n) - E-mail (LA.Kleinjan@MinBuZa.NL)

Betreft Belgisch-Nederlandse Conferentie (BNC) Eindhoven, 21 november 2000

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Gaarne informeer ik U bij deze over de eerste publieke Belgisch-Nederlandse Confe-rentie (BNC), die op 21 november jongstleden plaatsvond in het Evoluon te Eindhoven.

Samenvatting

De eerste Belgisch-Nederlandse Conferentie stond in het teken van de Belgische staatshervormingen en de invloed daarvan op de bilaterale betrekkingen met Neder-land. De Conferentie besprak diverse actuele thema's; zij voldeed aan de gestelde doelstellingen en er werd een aantal prioritaire operationele conclusies geformuleerd. België zal in 2002 optreden als gastheer van de volgende BNC.

Strekking van de BNC

De BNC, die een weerkerend
evenement zal worden, beurtelings te houden in Neder-land en België, is opgezet met het oog op intensivering van de bilaterale betrekkin-gen, zoals ook voorgestaan met enige andere Westeuropese landen. Een vergelijkbare wens tot het aanhalen van de relaties bestaat aan Belgische zijde. De conferentie staat onder het beschermheerschap van de Prins van Oranje en de Belgische Kroonprins Filip.

Inhoud

Ik had het genoegen de conferentie te openen, samen met mijn Belgische collega Louis Michel. Voorts participeerden onder andere aan Nederlandse zijde de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en de burgemeester van Breda en aan Belgische zijde alle Ministers-Presidenten van de Belgische gefedereerde entiteiten - het was voor hen de eerste keer dat zij in een dergelijk politiek kader bijeen waren.

De overige ruim 250 deelnemers kwamen uit diverse geledingen van de overheid, bedrijfsleven, universiteiten, media en het maatschappelijk middenveld, van beide zijden van de grens.

In mijn openingsrede ging ik onder andere in op de beeldvorming over en weer, verschillen en overeenkomsten tussen beide landen, het belang van goede bilaterale betrekkingen ook in het voortraject van multilaterale besluitvorming en op de nood-zaak tot meer daadkracht bij de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking. Tevens heb ik uitdrukkelijk de hoop uitgesproken dat de conferentie een impuls voor de Nederlandse betrekkingen met de Frans- en Duitstalige gemeenschap in België zou betekenen.

Minister Michel sprak met name over de intern-Belgische dimensie van de BNC en op de mogelijkheid bilateraal meer samen te werken bij de behandeling van diverse actuele beleidsthema's.

De gezamenlijke aanwezigheid van de genoemde Belgische bewindslieden en hun deelname aan een breed panel, dat inging op de diverse thematisch en geografisch bepaalde kenmerken van onze relaties, maakte de bijeenkomst uniek - in het bijzon-der voor de Belgische politiek. Het plenaire ochtendgedeelte van de conferentie stond verder in het teken van het aan elkaar uitleggen van de respectieve staatsstructuren, en de presentatie van een door de beide Ministeries van Buitenlandse Zaken opgezet Vademecum van de bilaterale betrekkingen. Voor de inhoud van dit Vademecum verwijs ik kortheidshalve naar de elektronische versie ervan, op internetsite WWW.BNC-CBN.NET
.

Het middaggedeelte van de conferentie concentreerde zich in paralelle sessies op specifieke maatschappelijke thema's binnen de betrekkingen: Grensoverschrijdend ondernemen, Grotestedenbeleid, Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en Cultuur & Onder-wijs. Daaraan werd van Nederlandse zijde o.a. deelgenomen door B.-J. Baron Van Voorst tot Voorst (Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg), Mevr. Van Leeuwen (DG Arbeidsmarktvraagstukken SoZaWe), Mevr. W. Brouwer-Korf (burgemeester van Utrecht), Dhr. F. ter Borg (EVD) en Prof. P. de Meijer (Voorzitter van de nationale Unesco Commissie).

Uitkomsten

Gaarne deel ik met U enkele operationele conclusies waartoe de conferentie leidde:


· Deelnemers committeerden zich aan het betrekken van particuliere organisaties en instellingen, zoals de (bilaterale) Kamers van Koophandel, bij informa-tie-uitwisseling omtrent grensarbeid, gebruik makend van informatie beschikbaar bij bestaande platformen, zoals Eures en Euregio's en in aansluiting op het 'Grens-Info-Punt' dat de provincie Limburg heeft - een concentratiepunt van informatie omtrent grensarbeid, ten behoeve van burgers, bedrijven en overheden;


· Er zal worden bezien of kan worden gekomen tot een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid, onder andere door middel van het wegwerken van belemmeringen bij internationale arbeidsbemiddeling en het faciliteren van arbeidsbemiddeling van overheidswege;


· Er zal contact worden gelegd tussen vertegenwoordigers van de Duitstalige en de Franstalige Gemeenschap enerzijds en de Raad voor de Cultuur, de Staats-secretaris en/of de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen anderzijds, zodat betrokkenen de mogelijkheid kunnen verkennen van het aangaan van een cultureel verdrag of intensievere samenwerking op het gebied van cultuur met genoemde Gemeenschappen;


· De betreffende instanties zullen worden uitgenodigd de mogelijkheid te bezien de geldigheid van de Nederlandse Museum-jaarkaart uit te breiden tot geheel België;


· Er zal worden gestreefd naar het intensiveren van de handelsbetrekkingen met Wallonië, mede door middel van het inhalen van de informatie-achterstand;


· In aanloop naar het Belgisch EU-voorzitterschap zal gepoogd worden afstem-ming en overleg op het terrein van het grotestedenbeleid te initiëren.

De conferentie voldeed volgens de deelnemers aan de volgende doelstellingen:


- Zichtbaar maken van de huidige Belgisch-Nederlandse samenwerking;

- Inzicht geven in de Belgische en Nederlandse staatsstructuur;

- Wederzijds leren over de aanpak van actuele beleidsthema's;

- Leren van elkaars ervaringen daarbij;


- Versterken van de grensoverschrijdende netwerken;

- Identificeren van nieuwe samenwerkingsverbanden.
Vervolg

Mijn collega Michel kondigde ter conferentie aan dat in de eerste helft van 2002 de tweede Belgisch-Nederlandse Conferentie zal worden gehouden in België. Ik zeg U toe Uw Kamer daarover te gelegener tijd te informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
DEU-636/00
Blad /3

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie