Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet: 2,8 miljard extra voor anders omgaan met water

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

18 december 2000 nr. 5938

Kabinet: 2,8 miljard extra voor anders omgaan met water

Meer ruimte voor water en waterbewust bouwen. Dat zijn de hoofdpunten van het kabinetsstandpunt voor de nieuwe aanpak van veiligheid en wateroverlast. Meer ruimte is nodig om incidenteel water op te vangen. Waterbewust bouwen moet voorkomen dat de bestaande ruimte voor water geleidelijk afneemt. Het kabinet stelt zich daarmee in hoofdlijnen achter het advies van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw. Voor de uitvoering van deze plannen stelt de regering 2,8 miljard gulden extra ter beschikking tot 2020.

Het nieuwe beleid is vastgelegd in drie nota's: de overkoepelende nota `Anders omgaan met water', en de uitwerking in de nota's Ruimte voor de Rivier en de Derde Kustnota.

Daarmee kiest het kabinet voor een andere aanpak van het waterbeheer. Zonder verdere inspanning neemt onder invloed van klimaatverandering (stijging van de zeespiegel en meer neerslag) en bodemdaling de wateroverlast toe en de veiligheid af. Door nu te anticiperen op deze ontwikkelingen kan ook in de toekomst wateroverlast beperkt en veiligheid gewaarborgd blijven. Meer ruimte voor water is nodig om de gevolgen van zeespiegelstijging en bodemdaling op te vangen.Technische maatregelen blijven echter noodzakelijk.

Het kabinet wil met deze aanpak voorkomen dat wateroverlast en veiligheidsproblemen worden afgewenteld op benedenstrooms gelegen regio's. Dat betekent dat in het waterbeheer de drietrapsstrategie "vasthouden-bergen-afvoeren" het leidend principe wordt. Dit houdt in dat neerslag allereerst zo lang mogelijk wordt vastgehouden in het gebied waarin het valt. Wanneer dit niet langer mogelijk is, wordt het water opgevangen in daarvoor bestemde retentiegebieden. Pas in laatste instantie wordt het overtollige water afgevoerd.

Om de bestaande opvangcapaciteit voor bescherming tegen overstromingen te waarborgen kiest het kabinet voor het principe van waterbewust bouwen. Dat betekent dat bij de ruimtelijke inrichting en het grondgebruik in Nederland nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met ruimte voor water. In bestemmingsplannen, streekplannen, bij woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen en nieuwe infrastructuur moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast voortaan expliciet in beeld worden gebracht en onderdeel uitmaken van de afwegingen. De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt voldoende mogelijkheden voor deze "watertoets". Zo moeten sinds dit jaar Waterschappen altijd betrokken worden bij overleg over bestemmingsplannen. Het kabinet wil dat het principe van waterbewust bouwen vanaf heden wordt toegepast door alle overheden. Toepassing van waterbewust bouwen zal in 2002 worden geëvalueerd. Het kabinet zal dan besluiten of aan waterbewust bouwen een sterkere wettelijke inhoud gegeven zal worden.

Ruimte voor de rivier

In plaats van verdere dijkverhogingen wordt aan de rivieren de benodigde ruimte gegeven. Daartoe zijn ook retentiegebieden nodig. Het kabinet is van plan in ieder geval de Ooijpolder, het Rijnstrangengebied en de Biesbosch daarvoor te reserveren. Het rijk zal dit op de kortst mogelijke termijn in overleg met regionale bestuurders uitwerken. Uiteindelijk blijft er langs de grote rivieren altijd nog een kans dat het misgaat door extreme watertoevoer. Het kabinet wil in een dergelijke rampsituaties "gecontroleerde overstroming" kunnen overwegen. Daarom moeten van tevoren noodoverloopgebieden beschikbaar zijn. Een onafhankelijke commissie werkt dit uit in samenspraak met bewoners en bedrijven van het gebied.

Derde Kustnota

Op termijn moeten de zwakste schakels in de waterkering langs de kust worden versterkt door de zeespiegelstijging. Tot die schakels behoren in ieder geval: Callantsoog en omgeving, Delfland-Ter Heijde en delen van Zeeuws-Vlaanderen. De komende tijd onderzoekt het Rijk welke risico's in de kustplaatsen nog aanvaardbaar zijn. De consequenties voor bijvoorbeeld bouwen aan de kust worden uitgewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen.

De nieuwe aanpak in het waterbeleid vraagt om een goede samenwerking tussen alle bestuurslagen. Daarom wil het kabinet begin 2001 een startovereenkomst sluiten met IPO, Unie van waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de startovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over het opstellen van regionale watervisies en de concrete maatregelen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie