Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Nog geen verbetering in uitvoering WAO-keuringen'

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: College van Toezicht Sociale Verzekeringen
Zoek soortgelijke berichten
College van Toezicht Sociale Verzekeringen

Inlichtingen: Afdeling Communicatie Postbus 100 2700 AC ZOETERMEER Contactpersonen: L. Hulshof, tel. (079) 329 18 08 D. Meiners, tel. (079) 329 18 13 M.M. Moerer-van der Drift, tel. (079) 329 18 92

Persbericht Datum 19 december 2000

Nummer 2000-13

Ctsv: nog geen verbetering in uitvoering WAO-keuringen De maatregelen die zijn getroffen om de tijdigheid en kwaliteit van de WAO- keuringen te verbeteren, hebben nog weinig resultaat. Dat concludeert het Ctsv in zijn tweede voortgangsrapportage claimbeoordeling WAO. Van het bedrag van vijftig miljoen dat staatssecretaris Hoogervorst dit jaar beschik- baar heeft gesteld voor verbetering van de claimbeoordeling kan niet worden vastgesteld waaraan het precies is besteed. De achterstanden blijven on- verminderd groot. De maatregelen die het Lisv en de uitvoeringsinstellingen hebben genomen ter verhoging van de kwaliteit van de keuringen wijzen weliswaar op verhoogde aandacht voor dit aspect van de claimbeoordeling, maar zullen pas op termijn effect hebben. Of experimenten met de inzet van niet-artsen bij de WAO-keuringen daadwerkelijk tot verlichting van de keu- ringsproblematiek leiden, wordt door het Ctsv betwijfeld. Achterstanden en capaciteitsgebrek
Uitvoeringsinstellingen hebben nog steeds te maken met achterstanden en met een tekort aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij het uitvoe- ren van WAO-keuringen. De thans beschikbare informatie over de capaci- teitsproblematiek biedt nog onvoldoende duidelijkheid over aard, achtergrond en oorzaak hiervan. Het Ctsv heeft becijferd dat bij de eindewachttijdbeoor- delingen een achterstand van 18.000 keuringen is ontstaan; bij de herbe- oordelingen zijn dat er 70.000. Een aantal uitvoeringsinstellingen zet daar- om niet-artsen in bij de WAO-keuringen. Het Ctsv staat op voorhand niet afwijzend tegenover een dergelijke werkwijze, maar waarschuwt dat wan- neer de verzekeringsarts eindverantwoordelijk blijft, dit nauwelijks tijdwinst oplevert. Het Ctsv zal de juridische houdbaarheid van de inzet van niet- artsen bij de claimbeoordeling nader onderzoeken. Kwaliteit keuring
Wanneer mensen volledig worden afgekeurd op medische gronden, dient de verzekeringsarts dit goed te motiveren. Hoe hij dit moet doen staat be- schreven in de standaard `Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden'. Uit Ctsv onderzoek blijkt dat de standaard onduidelijkheden en tegenstrijdighe- den oplevert. Verzekeringsartsen gebruiken termen uit de standaard in hun rapportages, maar passen de standaard feitelijk niet toe. De onderzochte rapportages geven daardoor onvoldoende zicht op de daadwerkelijke argu- menten en overwegingen van verzekeringsartsen om iemand medisch 80-

2000-13 blad 2 van 2

100% arbeidsongeschikt te verklaren. Verder laat het onderzoek zien dat verzekeringsartsen in een aantal gevallen mensen niet uitsluitend op medi- sche gronden arbeidsongeschikt verklaren, maar omdat ze verwachten dat de betrokken persoon toch niet aan het werk komt.
Het Ctsv dringt erop aan dat de uitvoeringsinstellingen investeren in gekwa- lificeerd management. Daarbij komt dat managers bij uitvoeringsinstellingen niet beschikken over managementinformatie die inzicht geeft in de ontwikke- ling van de inhoudelijke kwaliteit van de keuringen. Het is voor managers dan ook moeilijk om deze ontwikkeling te volgen en te sturen. Ook vindt het Ctsv dat het wetenschappelijk fundament van het vak van verzekeringsarts verder moet worden ontwikkeld. Momenteel biedt de verzeke- ringsgeneeskunde nog te veel ruimte voor verschillende opvattingen, waar- door de WAO-keuringen verschillend worden uitgevoerd. Het Ctsv consta- teert dat uitvoeringsinstellingen meer aandacht krijgen voor de professionali- sering van het vak van verzekeringsarts. Uvi-management en opdrachtgever dienen in overleg met de beroepsgroep de aandacht voor vakinhoudelijke ontwikkeling vast te houden en stevig uit te bouwen. De introductie van het Claimbeoordelings- en Borgings Systeem (CBBS), een geautomatiseerd hulpmiddel voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen dat informatie geeft over werkwijze en methodiek (dit om de kwaliteit van de keuringen te verbeteren) biedt aanknopingspunten om hieraan een belangrijke impuls te geven.
Verbeteringen
In het definiëren en bepalen van het benodigd aantal verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen dienen de uitvoeringsinstellingen transparante normen te hanteren. De problematiek rond de WAO-keuringen eist een strak geregis- seerde en samenhangende aanpak. Het Ctsv blijft de ontwikkeling op dit vlak daarom nauwlettend volgen en zal het Lisv en de uvi's stimuleren noodzakelijke verbeteringen aan te brengen.
Het Ctsv is van mening dat de vernieuwing van de uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid mogelijkheden biedt om een belangrijk deel van de hui- dige problemen in het claimbeoordelingsproces op te lossen. Medio mei 2001 zal het Ctsv een derde voortgangsrapportage uitbrengen over de ver- betermaatregelen in de WAO-claimbeoordeling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie