Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Besluitenlijst gedeputeerde staten d.d. 19 december 2000

Assen, 19 december 2000
Persberichtnummer 00-112Gedoogperiode voor Circuit van Drenthe verlengd In oktober 1997 werd een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van het Circuit van Drenthe (TT-circuit). De omwonenden tekenden dat zelfde jaar beroep aan tegen deze vergunning. De Raad van State vernietigde vervolgens de vergunning vanwege het ontbreken van een milieueffectrapportage beoordelingsbesluit (mer). De Raad trof ook een voorlopige voorziening: het TT-circuit mocht worden opgericht en in werking zijn overeenkomstig de vergunningaanvraag uit 1997. Deze gedoogsituatie zou vervallen zodra een nieuwe vergunning werd verleend en uiterlijk tot 1 januari aanstaande gelden. Op dit moment zijn een milieueffectrapport en de aan te vragen nieuwe milieuvergunning in voorbereiding. De termijn van de mer-procedure duurt langer, omdat hierin ook grootschalige muziekevenementen worden meegenomen. De provincie heeft daarom besloten de gedoogperiode voorlopig te verlengen. Dit betekent dat het circuit haar huidige activiteiten mag voortzetten.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)

Convenant onderwijs- en jeugdmonitor
Gedeputeerde staten hebben ingestemd met deelname in de ontwikkeling van een onderwijs- en jeugdmonitor voor Drenthe. De provincie draagt jaarlijks 35.000 gulden bij aan het project. De monitor wordt samen met de Drentse gemeenten ontwikkeld. Met de monitor worden op gemeentelijk niveau gegevens verzameld om het onderwijs(achterstanden)- en jeugdbeleid van de gemeenten en de provincie te volgen en waar nodig bij te stellen. Gedeputeerde Margriet Brink-Masier is door GS gemachtigd het convenant voor de samenwerking met de gemeenten te ondertekenen in januari 2001. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)

Subsidie voor project: nieuwe samenwerkingsvormen akkerbouw en veehouderij
De Landbouw Voorlichting (DLV) en de Noordelijke Accountants Unie (NAU) ontvangen een bijdrage van 35.000 gulden voor het project 'Naar een nieuwe samenwerkingsvorm akkerbouw/ veehouderij'. Het project heeft als doel het opzetten van innovatieve samenwerkingscontracten tussen akkerbouw- en veeteeltbedrijven in Zuidoost Drenthe. Deze projeten zijnmet name gericht op de afzet van mest. Ook kijkt men naar de mogelijkheden voor verbouw van voedergewassen door akkerbouwers ten behoeve van de veehouders. Met de samenwerking loopt men vooruit op de verwachte ontwikkelingen in het mestbeleid. Veehouderijbedrijven die de mest niet doelmatig op of buiten hun bedrijf kunnen toepassen moet een heffing betalen. Ook kan door regionale afstemming de aanvoer van mest uit de rest van het land afnemen. Het bedrag komt uit het Krediet Duurzame Landbouw 2000.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)

Bijdrage voor gesprekken grondeigenaren in omgeving Rolderdiep De provincie stelt een bedrag van maximaal 35.000 gulden beschikbaar voor gesprekken met grondeigenaren in het gebied van het Rolderdiep. De gesprekken zijn een vervolg op het onderzoek door de Grontmij afgelopen zomer, waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor hermeandering van het Rolderdiep. Het onderzoek is een onderdeel van het ROM/WCL programma Drentsche Aa. Het gesprek met de grondeigenaren is bedoeld om af te tasten waar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor uitvoering van een hermeanderingsproject liggen. Het onderzoek wordt gedaan op initiatief van gedeputeerde staten en het waterschap Hunze en Aa's. De bijdrage komt uit het NMP fonds.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365263)

GS geven startschot voor nieuwe nota 'Wonen'
Gedeputeerde staten hebben besloten om een provinciale nota 'Wonen' op te stellen. Deze nota 'Wonen' zal een actualisatie zijn van de woningbehoefte uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP). De nota moet de provincie en gemeenten een handreiking bieden bij plannen en uitvoering van het woningbouwbeleid binnen de hoofdstructuur van het POP. De vaststelling van de nota is voorzien in september/oktober 2001.
De actualisatie is wenselijk door de volgende ontwikkelingen:
1) het verschijnen van de nota 'Mensen, wensen, wonen' van staatsecretaris J. Remkes, die uitgaat van een hogere woonbehoefte, het inspelen op de vraag naar woonkwaliteit en het inlopen van het woningtekort;

2) de afstemming met de woningbouwontwikkelingen in de provincie Groningen, die via de regiovisie Groningen-Assen ook het Drentse grondgebied raken;

3) de vraag van de Drentse Staten om een nadere beleidsbepaling. De Staten signaleren ondermeer knelpunten bij geschikte huisvesting voor starters, ouderen, voor woon-zorg projecten en bij de verbouw van boerderijen;

4) de knelpunten bij de woningbouwontwikkelingen waar de gemeenten op hebben gewezen in verband met de uitvoering van het POP. De commissieleden van de statencommissie Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Mobiliteit (RIM) ontvangen over deze nota een brief.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paula Kleine van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)

Goedkeuring voor bestemmingsplan Industrieweg/Groningerstraat in Assen
Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan Industrieweg/Groningerstraat in Assen goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op een beperkt deel van de bebouwing aan de oostzijde van de Groningerstraat en een perceel aan de Industrieweg. Hiermee wil Assen de vestigingsmogelijkheden voor de detailhandel rond het stadscentrum beperken.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Frank Schröer van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365266)

Bestemmingsplan Tweede Exloërmond goedgekeurd Gedeputeerde staten hebben het bestemmingsplan Tweede Exloërmond in Borger-Odoorn goedgekeurd. Borger-Odoorn wil hiermee de planologische regeling voor de gehele kern Tweede Exloërmond en Exloërkijl-Zuid actualiseren. In totaal kunnen volgens dit plan 84 woningen worden gebouwd. GS gaan niet akkoord met de woningbouwmogelijkheden aan de zuidzijde van de Tuinbouwstraat. De 9 woningen die de gemeente hier had gepland, maken geen deel uit van de kernstructuur. Bovendien zijn in de kern voldoende mogelijkheden tot woningbouw aanwezig.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Frank Schröer van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365266).Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie