Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitleg over beslotenheid van personenvennootschappen

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Beslotenheid van personenvennootschappenBeslotenheid van personenvennootschappen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2157M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Naar aanleiding van het besluit over fiscale aspecten van ondernemerschap bij personenvennootschappen tussen echtgenoten (Besluit van 30 november 1998, nr. DB98/841M zoals dit is herdrukt bij het besluit van 12 april 1999, nr. DB99/1140M, zie ook Infobulletin 99/335) en het besluit vragen en antwoorden over ondernemerschap in de inkomstenbelasting van 8 september 1999, nr. DB99/2344M (Infobulletin 99/673), zijn mij enkele vragen over het al dan niet besloten karakter van personenvennootschappen voorgelegd.

Deze vragen geven mij aanleiding mijn standpunt ten aanzien van het stapelen van personenvennootschappen hierna in onderdeel I integraal weer te geven. Daarnaast heb ik in onderdeel II een overgangsregeling getroffen voor gevallen die niet voldoen aan de eisen voor beslotenheid zoals deze volgen uit onderdeel I van dit besluit. In onderdeel III tenslotte beantwoord ik een aantal vragen die zijn gesteld over het unanieme toestemmingsvereiste bij de toetreding of vervanging van commanditaire vennoten van een besloten commanditaire vennootschap.

I. Het stapelen van personenvennootschappen

Onder het stapelen van personenvennootschappen versta ik de situatie waarin een fiscaal transparant lichaam deelneemt in een ander fiscaal transparant lichaam (het onderliggende lichaam). In een dergelijke situatie stel ik mij op het standpunt dat de participanten van het deelnemende lichaam fiscaal worden geacht ook ieder individueel deel te nemen in het onderliggende lichaam. Dit uitgangspunt kan als volgt worden verduidelijkt.

Commanditair vennoot in een CV in een besloten CV

Stel een besloten commanditaire vennootschap (CV I) is op haar beurt commanditair vennoot in een andere commanditaire vennootschap (CV II). Om het besloten karakter van CV II te waarborgen, is voor de toetreding en vervanging van commanditaire vennoten de toestemming vereist van alle vennoten van CV II. Onder alle vennoten van CV II vallen in deze situatie ook alle individuele vennoten van CV I. De vennoten van CV I dienen dus ieder voor zich toestemming te verlenen voor de toetreding of de vervanging van commanditaire vennoten van CV II.

In geval toetreding plaatsvindt van een vennoot van CV I, wordt deze vennoot tevens geacht toe te treden als commanditair vennoot van CV II. Om het besloten karakter van CV II te waarborgen, is voor deze toetreding dus de toestemming vereist van alle vennoten van CV II. Daarnaast dient uiteraard de unanieme toestemming te worden verkregen van alle vennoten van CV I om het besloten karakter van deze CV te waarborgen. Het komt er in deze situatie dus op neer dat alle vennoten van zowel CV I als CV II hun toestemming voor een dergelijke toetreding moeten verlenen.

Beherend vennoot in een besloten CV

Een andere situatie doet zich voor in geval CV I als beherend vennoot deelneemt in CV II.

Uit artikel 2 lid 3, onderdeel c Algemene wet inzake rijksbelastingen volgt dat het voor het besloten karakter van een CV niet van belang is dat voor toetreding of vervanging van een beherend vennoot de toestemming van alle overige vennoten wordt verkregen.

Dit betekent dat voor de toetreding of vervanging van een vennoot van CV I geen toestemming vereist is van de vennoten van CV II. Daarentegen is voor de toetreding of vervanging van een commanditair vennoot van CV II wel weer de toestemming vereist van alle individuele vennoten van CV I.

Ter vermijding van misverstanden merk ik op dat het voorgaande behalve voor de commanditaire vennootschap eveneens geldt voor de maatschap, de vennootschap onder firma, fondsen voor gemene rekening en met voornoemde lichamen vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse limited partnership.

Tenslotte kan zich de vraag voordoen hoe het besloten karakter van een CV waarin wordt deelgenomen door een andere besloten CV kan worden gewaarborgd zonder dat de commanditaire vennoten van de deelnemende CV rechtstreeks hun individuele toestemming moeten verlenen. Hierover merk ik op dat de oplossing kan worden gezocht in de onderlinge contractuele verhoudingen tussen de vennoten van de deelnemende CV. Denkbaar is dat in een beheerovereenkomst tussen de beherend vennoot en de commanditaire vennoten van de deelnemende CV wordt overeengekomen dat de beherend vennoot de toestemming verleent namens de deelnemende CV onder de voorwaarde dat daaraan voorafgaand alle andere vennoten individueel hebben aangegeven hun toestemming te willen verlenen.

II. Overgangsregeling

Personenvennootschappen die deel uitmaken van een stapelstructuur en die op grond van het gestelde in onderdeel I van dit besluit als open moeten worden aangemerkt, stel ik in de gelegenheid om binnen één jaar na publicatiedatum van dit besluit de contracten aan te passen teneinde desgewenst alsnog te voldoen aan de eisen voor beslotenheid. Na aanpassing zullen deze personenvennootschappen dan van aanvang af als besloten worden aangemerkt.

III. Vragen en antwoorden over het unanieme toestemmingsvereiste

Vraag 1

In het antwoord op vraag 7 in het besluit van 8 september 1999, nr. DB99/2344M wordt gesteld dat om het besloten karakter van een CV te waarborgen alle vennoten zelf actief toestemming moeten geven voor iedere wijziging van de verhoudingen tussen de vennoten onderling en toetreding of vervanging door derden. Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot de uitspraak van het Hof Arnhem van 13 april 2000, nummer 00/00101?

Antwoord 1

De uitspraak van het Hof Arnhem berust mijns inziens op een onjuiste lezing van artikel 2, lid 3 letter c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tegen deze uitspraak heb ik niettemin geen cassatie ingesteld omdat ik mij kan vinden in het eindoordeel van het Hof dat toch sprake is van een open CV. Hiervoor verwijs ik naar mijn onderschrift bij deze uitspraak zoals gepubliceerd in Infobulletin nummer 2000/413.

Vraag 2

Is met het oog op het besloten karakter van een CV de unanieme toestemming van de vennoten vereist in de volgende situaties:


a. Vestiging van een recht van vruchtgebruik op een commanditaire participatie?


b. Plaatsing van extra kapitaal binnen de kring van zittende vennoten?

c. Overdracht van een commanditaire participatie aan een stroman die houdt voor rekening en risico van de overdrager? (NB: situatie doet zich met name voor bij sommige Duitse CV-achtigen waarbij de rechtsfiguur van de Treuhand een rol kan spelen).


d. Overdracht van een participatie aan een door de overdrager opgerichte trust?

Antwoord 2


a. Ja. Vestiging van een recht van vruchtgebruik houdt immers in dat een wezenlijk deel van het economisch belang in een CV wordt vervreemd.


b. Ja, maar alleen indien deze extra kapitaalstortingen leiden tot wijziging in de relatieve belangen (onderlinge machtsverhoudingen) van de zittende vennoten.


c. Nee. Materieel wijzigt er immers niets.


d. Dit is afhankelijk van het type trust waaraan wordt overgedragen. Bij overdracht aan een zgn. irrevocable discretionary trust heeft de overdrager na de overdracht van de participatie geen invloed meer. Voor een dergelijke overdracht is dus de toestemming vereist van de andere vennoten. Bij een zuivere, non-discretionaire trust ligt dit anders en is geen toestemming van de andere participanten vereist. Materieel wijzigt er immers niets.

Vraag 3

In de praktijk komt het vaak voor dat beleggers de gelegenheid wordt geboden om met een zekere inleg toe te treden tot een besloten personenvennootschap welke tot doel heeft het voor gezamenlijke rekening en risico beleggen van gelden. Daarbij is het soms wenselijk dat deze vennootschap reeds wordt aangegaan op een moment dat er nog onvoldoende participanten zijn om het beoogde beleggingskapitaal bijeen te brengen. De vragen die daarbij opkomen zijn de volgende:


a. Kan, nadat het samenwerkingsverband tot stand is gekomen, de initiatiefnemer van het samenwerkingsverband zonder toestemming van de overige participanten nieuwe participanten toelaten totdat het beoogde beleggingskapitaal is volgetekend? Hierbij wordt opgemerkt dat de initiatiefnemer de nog niet geplaatste participaties houdt voor rekening en risico van toekomstige participanten.


b. Kan, als variant op hetgeen genoemd is onder a, de beherend vennoot van een CV op eigen naam de nog niet bij derden geplaatste commanditaire participaties verwerven en deze zonder toestemming van de overige vennoten binnen zes maanden na totstandkoming van de CV aan derden overdragen?

Antwoord 3


a. Bij wijze van tegemoetkoming aan de praktijk keur ik goed dat in dergelijke gevallen nog niet bij derden geplaatste participaties zonder toestemming van de overige participanten alsnog bij derden kunnen worden geplaatst, mits dit geschiedt binnen zes maanden gerekend vanaf het moment dat het samenwerkingsverband tot stand is gekomen.


b. Nee. Door zelf commanditaire participaties te verwerven verkrijgt de beherend vennoot tevens de status van commanditair vennoot. Het toestemmingsvereiste voor vervreemding van de aldus verkregen commanditaire participaties geldt dan onverkort.

Vraag 4

In veel contracten van met name Amerikaanse limited partnerships is voorzien in sanctiebepalingen voor situaties waarin een partner niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet (de zgn. "defaulting partner"). In hoeverre geldt met het oog op de beslotenheid van dergelijke partnerships het toestemmingsvereiste bij toepassing van de volgende sancties:


a. De partner verliest zijn stemrecht en kan dientengevolge geen invloed meer uitoefenen op de toetreding en vervanging van andere partners.


b. De samenwerking met de partner wordt opgezegd en deze krijgt zijn aandeel uitgekeerd.


c. De samenwerking met de partner wordt opgezegd en deze verliest zijn aandeel aan de overige partners.

Antwoord 4


a. Er is sprake van een bijzondere situatie die zich in veel gevallen nooit voor zal doen. De achtergrond van het verlies van stemrecht is immers een sanctie. De bedoeling van contractspartijen is niet om te bewerkstelligen dat er geen unanieme toestemming nodig is voor toetreding of vervanging van partners. In deze situatie ben ik daarom van mening dat het niet kunnen verlenen van toestemming door de betrokken partner er op zichzelf niet toe leidt dat de partnership haar besloten karakter verliest.


b. Er is in feite sprake van een inkrimping van de partnership met het aandeel van de vertrekkende partner. De relatieve en absolute belangen van de achterblijvende partners blijven gelijk. Het toestemmingsvereiste is in deze situatie niet aan de orde.


c. In deze situatie treden de achterblijvende partners in de plaats van de vertrekkende partner en is er dus sprake van vervanging. Indien het aandeel van de vertrekkende partner pro rata toevalt aan de achterblijvende partners blijven de relatieve belangen van de achterblijvende partners gelijk. Het toestemmingsvereiste is in deze situatie niet van toepassing. Wordt het aandeel van vertrekkende partner daarentegen niet pro rata toebedeeld aan de achterblijvers of wordt dit aandeel aangeboden aan een derde, dan dienen de achterblijvende partners hun unanieme toestemming te verlenen.

Vraag 5

Gelden de eisen die worden gesteld aan de besloten CV onverkort voor andere personenvennootschappen zoals de maatschap?

Antwoord 5

Nee. De eisen die worden gesteld aan de CV teneinde het besloten karakter te waarborgen zijn een invulling van het in artikel 2, lid 3, letter c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen geformuleerde criterium met betrekking tot de vrije toetreding en vervanging van commanditaire vennoten. Een dergelijke wettelijke bepaling geldt niet voor de maatschap en evenmin voor de vennootschap onder firma. Deze rechtsvormen dienen in beginsel altijd als fiscaal transparant te worden aangemerkt. Slechts in bijzondere gevallen zal van dit uitgangspunt worden afgeweken, namelijk indien er sprake is van een zogenoemde maatschap of VOF "op aandelen". Voor de vraag of van een dergelijk geval sprake is dient het arrest van de Hoge Raad van 24 november 1976, nr. 17 998 (BNB 1978/13) tot leidraad te worden genomen.

In dit verband merk ik op dat maatschappen, VOF's en daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen in ieder geval verzekerd zullen zijn van de kwalificatie 'besloten' in geval zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde bepalingen hanteren ten aanzien van de toetreding en vervanging van maten respectievelijk vennoten als in het geval er sprake zou zijn van een besloten CV.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...