Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afschrift brieven aan WNF en FFF

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2000/5458
datum
19-12-2000

onderwerp
Afschrift brieven aan WNF en FFF
(TRC 2000/12070) doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

In vervolg op het Algemeen Overleg over de handhaving van CITES op 7 december 2000 zend ik u hierbij een afschrift van de brieven aan het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Fast Forward Foundation.

In aanvulling op deze reacties kan ik u melden dat ik de door beide organisaties aangedragen gedetailleerde aanbevelingen als constructieve bijdragen beschouw voor het vervolgtraject omtrent de handhaving van de CITES-regelgeving. Ik zal deze dan ook graag betrekken bij het verdere overleg met betrokken collega's naar aanleiding van de aanbevelingen die in het eindverslag van het CITES-project zijn geformuleerd. Dit eindverslag heb ik u op 6 december jl. aangeboden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage

Bestuur van Fast Forward Foundation
Postbus 4625
4803 EP Breda

Uw brief van: 4-10-2000
Uw kenmerk:
Kenmerk: AID. 2000/3118
Datum: 5 december 2000
Onderwerp: Handhaving CITES (TRC 2000/9490)

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 4 oktober jl., met bijgevoegd het evaluatierapport 'CITES opsporing verzocht' van 1 september jl., deel ik u het volgende mede.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de inhoud van uw brief en het onderliggende evaluatierapport. Het geeft blijk van een grote betrokkenheid bij de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten, alsmede de producten hiervan.

In uw brief stelt u dat de Algemene Inspectiedienst mij een rooskleuriger beeld over de handhaving van CITES schildert dan de werkelijkheid zou rechtvaardigen. Uw stelling zal ik betrekken bij de beschouwing van de definitieve eindevaluatie van de Stuurgroep CITES die eind dit jaar valt te verwachten. Deze eindevaluatie zal eveneens aan de Tweede Kamer beschikbaar worden gesteld.

Op basis van de bevindingen in de - mede namens de minister van Justitie - op 12 september jl. aan de Tweede Kamer aangeboden voortgangsrapportage CITES concludeer ik dat sedert de start van het Project CITES vooruitgang is geboekt met het bestrijden van de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten in of vanuit Nederland. Met name in de sfeer van de organisatie van de handhaving is veel verbeterd. De douane neemt haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van CITES aan de grens, de politie neemt initiatieven voor het uitvoeren van regionale projecten en de AID draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning middels het beschikbaar stellen van expertise.

De landelijke contactdag CITES voor handhavers vanuit douane, politie, Algemene Inspectiedienst en Koninklijke Marechaussee op 18 oktober jl. te Apeldoorn, mocht zich met ruim honderd deelnemers in een grote belangstelling verheugen.
Deze bijeenkomst voorzag in de doelstelling om actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen tussen de diverse handhavingspartners uit te wisselen.

Dergelijke impulsen zijn nodig om het reguliere toezicht op de handel in bedreigde dier- en plantensoorten in ons land verder vorm te kunnen geven. Daarnaast is de inzet erop gericht om via het spoor van de multidisciplinaire opsporingsonderzoeken de illegale handelsstromen met eventueel internationale vertakkingen te kunnen indammen.

Met u onderken ik echter dat de landelijke implementatie van de samenwerking, het bewustwordingsproces en de gegevensuitwisseling in dit verband een langdurig proces is. Ook het beschikbaar stellen van capaciteit voor multidisciplinaire opsporingsonderzoeken vergt, onder andere als gevolg van prioritaire afwegingen binnen de politie, veel afstemming en overleg. Het aantal onderzoeken over de afgelopen jaren is - mede als gevolg van minder aanbod - inderdaad teruggelopen. Met het opstarten van de Landelijke Milieugroep Milieu onder auspiciën van het Korps Landelijke Politiediensten ga ik er echter van uit dat de aanpak van deze onderzoeken weer zal worden verstevigd.

Ik deel uw opvatting dat de handhaving van CITES bij de betrokken handhavingsinstanties prioriteit dient te behouden en ik zet mij er voor in om dit onderwerp op de agenda te houden. De inzet, kennis en ervaring van alle betrokken partners is immers nodig om het terugdringen van de illegale handel op dit vlak te realiseren.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage

Wereld Natuur Fonds
T.a.v. de heer G. van den Top
Directeur Natuurbescherming
Postbus 7
3700 AA Zeist

Uw brief van: 15-6-2000
Uw kenmerk: U00.028/eb
Kenmerk: DN. 2000/4925
Datum: 28 november 2000
Onderwerp: Voortgangsrapportage handhaving CITES (TRC 2000/5871)

Geachte heer Van den Top,

In bovenvermelde brief van de heer Braakhekke heeft uw organisatie in juni jl. de aandacht gevraagd voor de "voortgangsrapportage handhaving CITES" en de evaluatie van het CITES-project. Daarbij heeft u ook aanbevelingen gedaan voor verdere inbedding van de CITES-handhaving binnen de diverse opsporingsdiensten. Bij deze wil ik, met excuses voor mijn late reactie, kort ingaan op deze onderwerpen.

Inmiddels heb ik, mede namens de minister van Justitie, op 12 september jl. de Tweede Kamer de recente voortgangsrapportage over de handhaving van CITES aangeboden. Deze rapportage heb ik bijgevoegd (bijlage 1). Daarin zijn tevens de bevindingen van het Project CITES verwerkt. In de rapportage wordt impliciet op een groot aantal punten uit uw brief ingegaan.

Op basis van de bevindingen concludeer ik dat sinds de start van het Project CITES vooruitgang is geboekt met het bestrijden van de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Vooral in de organisatie van de handhaving is veel verbeterd. De douane neemt haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van CITES aan de grens, de politie neemt initiatieven voor het uitvoeren van regionale projecten en de AID draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning middels het beschikbaar stellen van expertise. Door voorlichting, informatieuitwisseling en het uitvoeren van opsporingsonderzoeken is de samenwerking geïntensiveerd.

Met u onderken ik dat landelijke implementatie van de samenwerking en betrokkenheid van alle diensten ook blijvende aandacht en verbetering vraagt. Via diverse impulsen, zoals de recent gehouden landelijke contactdag CITES voor handhavers uit de betrokken opsporingsdiensten (18 oktober jl.), wordt het belang van toezicht op de CITES-handel en van samenwerking tussen de diensten verder onderstreept. Voorts ga ik ervan uit dat met het opstarten van de Landelijke Milieugroep onder auspiciën van het Korps Landelijke Politiediensten ook de aanpak van multidisciplinaire opsporingsonderzoeken verder krachtdadig wordt opgepakt.

Uw verdere aanbevelingen acht ik waardevolle, concrete suggesties, die ik zal betrekken bij mijn beschouwingen ten aanzien van het definitieve verslag van het CITES-project, dat naar verwachting eind dit jaar wordt afgerond.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faberreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie