Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breedtesportimpuls ook voor de gemeente Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

19-12-2000

Breedtesportimpuls ook voor de gemeente Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Delfzijl voorgesteld, dat er in de periode 2001 - 2006 in de gemeente Delfzijl uitvoering wordt gegeven aan de "breedtesportimpuls" van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25-01-2001 zal hier een besluit over genomen worden.

De "breedtesportimpuls" van het Ministerie van VWS heeft als uitgangspunt: "Sport heeft een maatschappelijke functie en die dient beter benut te worden".

Wil de sport haar toegedichte rol optimaal vervullen, dan behoeft zij nog wel de nodige versterking, met name op het lokale niveau. Daar zijn de sporters actief en manifesteren zich de maatschappelijke problemen.

De doelen van de "breedtesportimpuls" zijn:

versterking van de lokale infrastructuur, met name die van de sportverenigingen;

het inzetten van sport als middel om maatschappelijke problemen te helpen oplossen of om de algemene lokale sociale infrastructuur te versterken;

het leggen van lokale dwarsverbanden tussen diverse sportaanbieders en gerelateerde sectoren als onderwijs, recreatie, welzijnswerk en de gezondheidszorg.

Met sport als onderdeel van lokaal integraal beleid wordt nog niet zo lang geëxperimenteerd. Er zijn hele goede initiatieven ontwikkeld, maar de overheid ziet er graag meer. Vandaar dat zij ten behoeve van de "breedtesportimpuls" een tijdelijke stimuleringsregeling voor gemeenten instelt.

Voor nieuwe programma's of projecten kunnen gemeenten bij VWS de komende jaren een bijdrage voor de gehele projectperiode van 50 procent in de werkelijk gemaakte en subsidiabele kosten aanvragen. De plannen moeten zich vanuit een integrale visie richten op versterking van de breedtesport en / of verbetering van de deelname van lokale achterstandsgroepen en de leefbaarheid in wijken en buurten. Om de duurzaamheid van deze tijdelijke impuls te vergroten, stimuleert VWS dat het om meerjarige (3-6 jaar) activiteiten gaat. Bovendien verplichten de subsidieontvangers zich tot continuering van de betreffende projecten. Uiteindelijk moeten de gemeenten en de betrokken organisaties of deelnemers zelf de kosten gaan dragen.

De provincie Groningen heeft samen met de gemeenten, de Provinciale Groninger Sportraad (PGS), Provinciaal Ondersteunings Instituut voor Welzijn en Zorg (SPRONG) en de provinciale sportkoepels een verhoogde inzet gepleegd en aangesloten op de mogelijkheden die het Ministerie van VWS biedt door het bundelen van de aanvragen uit bepaalde gebieden. In gesprekken met gedeputeerde de heer H. Bleker en de portefeuillehouders sport van de 25 gemeenten heeft de gemeente Delfzijl, naast een groot aantal overige gemeenten, uitgesproken mee te willen werken aan zo'n project.

In de sportnota van de provincie Groningen worden nadere voorstellen gedaan, uitmondend in een drietal speerpunten, die inmiddels met de portefeuillehouders sport van alle gemeenten zijn besproken en vertaalt naar de berekeningssystematiek van de "breedtesportimpuls" van VWS.

Speerpunt 1:
De ondersteuning van de sportverenigingen moet "zo dicht mogelijk bij huis" plaats vinden in de vorm van accountmanagement en verenigingsondersteuning.

Speerpunt 2:
Initiëren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het oplossen van lokale maatschappelijke knelpunten of aan de versterking van de sociale infrastructuur.

Speerpunt 3:
Afstemmen van beleidssectoren, het leggen van dwarsverbindingen.

De regeling betreft een tijdelijke kwaliteitsimpuls waarbij uiteindelijk de gemeenten, organisaties en / of deelnemers zelf de kosten moeten dragen. Om deze reden wordt van de gemeente "een duidelijk te onderscheiden eigen financiële bijdrage verwacht."

Er bestaat in principe geen bezwaar tegen het invullen van deze eigen financiële inbreng met bijvoorbeeld gelden van provincies, sponsors of fondsen.

Door deze geboden mogelijkheid van VWS om de eigen financiële bijdrage van de gemeente te vergroten, kunnen extra middelen gegenereerd worden. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om op lokaal niveau een extra impuls te leveren (naast versteviging van de lokale infrastructuur ook het uitvoeren van doelgroepprojecten)

De volgende verdeelsleutel is reeds met de gemeenten besproken:


- De gemeente draagt bij in de kosten: 50 cent per inwoner

- De provincie draagt bij in de kosten: 50 cent per inwoner

- Het rijk (VWS) draagt bij in de kosten: 100 cent per inwoner
Vertaald naar de situatie Delfzijl betekent dit:


- gemeente: 50 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) vijftienduizend gulden


- provincie: 50 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) vijftienduizend gulden


- rijk: 100 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) dertigduizend gulden

Totaal beschikbaar (per jaar) = (afgerond) zestigduizend gulden.

Op basis van de ingezette en verkregen gelden kan de gemeente in de komende 6 jaar verenigingen / organisaties ondersteunen op het gebied van overleving, management, deskundigheid etcetera, alsmede een uitgebreid project gericht op het basisonderwijs en sportverenigingen starten waarbij sport als middel wordt ingezet om bepaalde knelpunten (mede) op te lossen.

22 gemeenten in de provincie Groningen hebben dit jaar aangegeven positief tegenover dit project te staan. Op initiatief van gedeputeerde de heer H. Bleker is de provincie Groningen opgesplitst in vier

regio's. Deze vier regio's hebben voor 01- 04 - 2000 een aanvraag bij het Ministerie van VWS ingediend.

Het Ministerie van VWS heeft ons op 27 - 10 - 2000 jongstleden schriftelijk bericht dat onze aanvraag voor een uitkering in het kader van de "breedtesportimpuls" is gehonoreerd.

Het betreft een project voor 6 jaren en in dit kader zal worden samengewerkt met de gemeenten

Appingedam, Ten Boer, Loppersum, Bedum en Eemsmond (= Regio II).

Delfzijl is de aanvrager geweest voor de "Regio II" en zal hierbij optreden als spilgemeente voor de regio. In totaal is door het Ministerie van VWS voor Regio II één miljoen
honderdvijfenvijftigduizend gulden toegezegd.

Delfzijl heeft samen met de overige genoemde gemeenten uit de regio gekozen voor het ondersteunen van verenigingen en organisaties op het gebied van overleving, management, deskundigheid etcetera, alsmede een uitgebreid project, gericht op het basis- en voortgezet onderwijs en sportverenigingen, waarbij sport als middel wordt ingezet om genoemde knelpunten op te lossen.

Begin 2001 zal met vertegenwoordigers van de Regiogemeenten, de Provinciale Groninger Sportraad (PGS) en het Provinciaal Ondersteunings Instituut voor Welzijn en Zorg (SPRONG) worden gesproken over de verdere invulling en start van dit meerjarenproject.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.S. van Reeken, telefoon 0596-635280.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie