Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslagen Gedeputeerde Staten Friesland 19 december 2000

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 19 december 2000


1. Gedeputeerde Staten zullen voor de ad-hoc commissie Jier fan de Talen (2001) de volgende leden benoemen:

- mevr. J. Liemburg, burgemeester van Littenseradiel
- mevr. J.A. de Vries, directeur Middelen bij de gemeente Leeuwarden
- J. van der Bij, oud-voorzitter CHN

- J. de Vries, oud-directeur zuivelfabriek
De commissie heeft tot doel een aantal activiteiten te coördineren rondom het Europees Jaar van de Talen.
Meer...


2. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om voor Omrop Fryslân in extra bijdrage van 694.738,- beschikbaar te stellen. De extra bijdrage is mogelijk door een zogenaamde indexering van regionale omroepbijdragen over de jaren 1990-1999. Meer...


3. In 1999 hebben Gedeputeerde Staten besloten tot het laten uitvoeren van een onderzoek binnen het basis- en voortgezet onderwijs in Fryslân. Onderzoeksvraag was: is er sprake van een onderwijsachterstand. De Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit Groningen voeren het onderzoek uit. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten kennis genomen van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek.

Meer...


4. Gedeputeerde Staten hebben besloten in het Provinsjehûs een modernere werkomgeving te realiseren. Dit omdat het Provinsjehûs aan uitgebreid interieuronderhoud toe is en omdat de eisen die aan een modern kantoorgebouw worden gesteld, steeds sneller veranderen. Er zijn drie varianten in beeld.
Vervolgprocedure: 24 januari 2001 Statencommissie Algemene & Economische Zaken
Meer...


5. De provincie stelt kosteloos aan de Friese gemeenten het BIO-bestand beschikbaar. Dit is een informatiesysteem waarmee beschikbare bodemgegevens verwerkt kunnen worden. Werken met hetzelfde informatiesysteem biedt onder andere vele praktische voordelen. BIO staat voor Bijzonder Inventariserend Onderzoek. Meer...


6. Op 21 december 2000 zal de Bestuursovereenkomst Gebiedsgerichte Inrichting Landelijk Gebied 2001-2004 ondertekend worden door de ministeries van LNV, VROM en V&W en door het IPO namens alle Colleges van GS van de provincies.


7. Gedeputeerde Staten hebben op 18 juli 2000 de conceptsportnotitie Fryslân in Beweging vastgesteld. Op 13 september 2000 hebben de leden van de Statencommissie Welzijnszaken de conceptnotitie inspraakrijp verklaard. De inspraakperiode duurde tot 1 december 2000. In deze periode zijn 27 schriftelijk reacties binnengekomen. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten hun antwoorden, opgesteld in een Reactienota, vastgesteld.
Vervolgprocedure: 17 januari 2001 Statencommissie Welzijnszaken 7 februari 2001 Provinciale Staten


8. Vier keer per jaar moet aan de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer & Visserij de voortgang van het 5B-programma gerapporteerd worden.
Gedeputeerde Staten hebben vandaag de 21e voortgangsrapportage van het 5B-programma voor kennisgeving aangenomen en zullen deze aan de leden van de Statencommissie Algemene & Economische Zaken en aan de ministeries voorleggen. In deze 21e rapportage staat de stand van zaken tot 30 september 2000.
Vervolgprocedure: 24 januari 2001 Statencommissie Algemene & Economische Zaken
Voortgangsrapportage beschikbaar


9. Gedeputeerde Staten hebben een bijdrage van 1149,- beschikbaar gesteld voor de uitgifte van het boek: Fryske fredespolityk 77-99. De bijdrage is aangevraagg door het IKV-Fryslân (Interkerkelijk Vredesberaad)


10. In juli hebben Provinciale Staten de Wegenverordening provincie Fryslân vastgesteld. Deze is vervolgens, zoals de Provinciewet voorschrijft, gemeld bij het ministerie van Verkeer & waterstaat. Drie maanden daarna kan de datum van inwerkingtreding vastgesteld worden. Gedeputeerde Staten hebben de datum van inwerkingtreding van de Wegenverordening vandaag vastgesteld op 1 januari 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie