Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

Sluiting gemeentelijk diensten

Vuurwerk

Huisvuilinzameling

Meldingen Wet Milieubeheer

Aanvraag Bouwvergunning

Afgegeven beschikkingen

Grunneger schriefwedstried

Vacature Brandweer Bellingwedde


SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Net als het vorig jaar zullen alle gemeentelijke diensten (gemeentehuis, gemeentewerkplaats, afvalbrengstation) gesloten zijn tussen Kerst en nieuwjaar. Daarnaast zijn de gemeentewerkplaats en het afvalbrengstation ook gesloten op donderdagmiddag 21 december. De laatste werkdag dit jaar is 22 december, de eerste in het nieuwe jaar 2 januari. Op deze dag kunt u vanaf 10.30 uur weer bij de gemeente terecht.
Aangezien er voor geboorte- en overlijdensaangifte wettelijke aangiftetermijnen zijn kunt u in onderstaand schema zien hoe te handelen.Voor geboorte-aangifte op woensdag 27, donderdag 28 of vrijdag 29 december kunt u deze dagen tussen 8 en 9 uur contact opnemen met dhr. Grijze, tel. 0597-532704 voor het maken van een afspraak. Voor aangifte van overlijden neemt de uitvaartverzorger in spoedeisende gevallen contact op met het vorenstaande telefoonnummer.

naar boven
VUURWERK

Ieder jaar wordt er tijdens oud en nieuw veel vuurwerk afgestoken. Dit levert 's nachts een schitterend schouwspel op, maar vuurwerk kan bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn.
Het is belangrijk om van tevoren even goed bij de mogelijke gevaren stil te staan. Er vallen jaarlijks immers nog steeds gewonden door het verkeerd gebruik ervan. Om ongelukken te voor komen, zijn er in het Vuurwerkbesluit een aantal bindende regels opgesteld. Ten eerste mag u natuurlijk alleen goedgekeurd vuurwerk afsteken. Zogenaamde "strijkers" en Chinese rollen vallen in Nederland buiten deze categorie en zijn dus verboden. Op de verpakking van het vuurwerk moeten bovendien een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing staan, met daarbij een beschrijving van het te verwachten effect. De verkoop van vuurwerk is alleen toegestaan op 28, 29 en 30 december aan personen van 16 jaar en ouder. De totale hoeveelheid die een consument op zak mag hebben is 10 kilogram.
Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot

1 januari 02.00 uur. Buiten deze tijden mag vuurwerk alleen vervoerd worden op weg van het verkooppunt naar huis, of van huis naar de 'afsteekplaats'. De politie zal streng op misbruik van vuurwerk controleren.
Nog een aantal adviezen:

-Steek vuurwerk aan met een speciaal aansteeklont of met een sigaret, nooit met een aansteker of lucifers. Bij een windvlaag kan de vlam in het vuurwerk waaien en het voortijdig laten ontploffen.
-Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren.

-Steek vuurpijlen niet uit de hand af, maar zet ze in een stevig staande fles. Dit voorkomt de mogelijkheid dat een vuurpijl ineens een onverwachte kant op schiet.

-Steek 'weigeraars' of vuurwerk met een beschadigd of gebroken lontje niet aan, maar gooi ze weg.

-Ga uitermate voorzichtig om met vuurwerk en voorkom ongelukken. Wie wil het jaar 2001 nu niet ingaan met twee handen, tien vingers en twee ogen?

naar boven
HUISVUILINZAMELING


Wijziging tijdstip route:
De route van dinsdag 26 december (tweede kerstdag) vervalt en wordt woensdag 27 december gereden.
Aanbieden Containers:
Week 1: grijze container
Week 2: groene container
Week 3: grijze container
Week 4: groene container
Week 5: grijzen container
Slepen:
In verband met de traditie van het 'slepen' van losstaande spullen in de nacht van de jaarwisseling, adviseren wij u een veilige plek voor uw containers te zoeken.
Resten vuurwerk:
In de eerste week van het nieuwe jaar liggen her en der nog de resten van een 'knallend' uiteinde. De ervaring leert, dat hoe langer de resten van vuurwerk blijven liggen, hoe moeilijker ze weg te krijgen zijn. Als u snel weer een schone stoep of straat wilt hebben, kunt u het beste zo snel mogelijk de bezem ter hand nemen en de rommel even opruimen.

naar boven
MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningsplichtig In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van een Algemene Maatregelen van Bestuur voldoen aan voorschriften, behorende bij het betreffende besluit.
Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* Goudsmederij 34 karaat, Dorpsstraat 34 te Vriescheloo, voor een goudsmederij aldaar.

Op deze melding is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubheer van toepassing.


* Stichting Landschaspsbeheer Groningen, Van Maerlantlaan 1, Haren voor een werkplaats aan de Tweekarspelenweg 5 te Blijham.
Op deze melding is het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer van toepassing.


* M.M. Oostdijck, Tweekarspelenweg 5 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf aldaar;

* J.G.H. Jurrius, Tweekarspelenwef 6 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf aldaar;

* B.L. Dijkhoff, Dorpsstraat 31, Vriescheloo, voor een akkerbouwbedrijf aldaar.

Op deze meldingen is het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.


* Nederlands Hervormde Gemeente Vriescheloo, Dorpsstraat 29, Vriescheloo voor een kerkgebouw aan de Dorpsstraat 119 te Vriescheloo;

* Cursuscentrum Bouw, Koeweg 20, Vriescheloo, voor een cursuscentrum aan de Dorpsstraat 3b te Vriescheloo;

* P. Heutink, Hoofdweg 210 te Bellingwolde voor een praktijk voor Ostheopathie aldaar.

Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing.


* Handelsonderneming De Boer, Bovenvenneweg 27, Veelerveen, voor de opslag van goederen aldaar.

Op deze melding is het Besluit opslag goederen milieubeheer van toepassing.

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 20 december 2000 tot en met 17 januari 2001 ter inzage op het gemeentehuis, bureau milieuzaken. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100), worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

naar boven
AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 01-12-2000 tot 14-12-2000 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Voor het oprichten van een garage/berging Lageweg 72 Wedde.
* Voor het oprichten van een garage/berging Louwdijk 26 Blijham.
* Voor het veranderen van een groentewinkel in cafe/groentewinkel Hoofdweg 154 Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage/berging en een vogelhok Kastanjelaan 34 Bellingwolde.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.


naar boven
AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 13-12-2000 zijn afgegeven:
* Voor het oprichten van een mestsilo Nieuwe Veendijk 3 Veelerveen .
* Voor het slopen van een schuur Zandstroom A7 Blijham.
* Voor het oprichten van een garage en een overkapping Ribesweg 16 Vriescheloo.

* Voor het slopen van een dubbele woning Hoofdweg 38-40 Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage Oostersingel 15 Wedde.
Rectificatie
Op 22 november 2000 is een weigering bouwvergunning afgegeven voor het oprichten van 3 woningen aan de B.L.Tijdenskanaal west 2 Veelerveen, in plaats van een bouwvergunning.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven
GRUNNEGER SCHRIEFWEDSTRIED

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om in 2001 voor de 5ekeer voor de inwoners een Grunneger Schriefwedstried te organiseren. Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 1 februari 2001. U kunt dit opsturen naar de Gemeente Bellingwedde, afd. BAZ, postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad. Doet u daarom toch vooral mee.

De regels zijn eenvoudig nl.:


* De keuze van het onderwerp is vrij.

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken.
* De lengte van de inzending: geschreven maximaal 3xA4; getypt maximaal 2x A4.

* per persoon mag één verhaal of een gedicht worden ingezonden.
* Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 18 jaar en en 18 jaar ouder
* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden.

Veel succes gewenst.

Het gemeentebestuur.

naar boven
VACATURE BRANDWEER BELLINGWEDDE

Brandweer Bellingwedde bestaat uit de blusgroep Bellingwolde. De huidige bemensing bestaat uit 21 personen met een modern blusvoertuig en een goede accommodatie.

Op korte termijn ontstaan er bij de brandweer Bellingwedde een aantal vacatures voor

BRANDWACHTEN m / v

Kandidaten die in principe voldoen aan de volgende uitgangspunten en belangstelling hebben om tot het brandweerkorps toe te treden worden verzocht om op deze oproep te reageren.


* wonend en / of werkend in Bellingwedde, bij voorkeur in Bellingwolde

* bereid te zijn om cursussen en oefeningen te volgen
* op onregelmatige tijden beschikbaar zijn voor inzetten
* beschikbaar zijn tijdens consignaties

* niet baarddragend zijn

Voor de diverse activiteiten geldt de rechtspositieregeling Vrijwilligers bij de Brandweer.

Vrouwen worden met nadruk verzocht om te reflecteren bij de brandweer Bellingwedde.

Informatie kan word verstrekt door:
H.F. Korvemaker, commandant brandweer, tel. 0597 - 537100 of 0597 - 561403

Sollicitaties kunnen binnen twee weken na publicatie worden gezonden aan:
Brandweer Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie