Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

Sluiting gemeentelijk diensten

Vuurwerk

Huisvuilinzameling

Meldingen Wet Milieubeheer

Aanvraag Bouwvergunning

Afgegeven beschikkingen

Grunneger schriefwedstried

Vacature Brandweer Bellingwedde


SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Net als het vorig jaar zullen alle gemeentelijke diensten (gemeentehuis, gemeentewerkplaats, afvalbrengstation) gesloten zijn tussen Kerst en nieuwjaar. Daarnaast zijn de gemeentewerkplaats en het afvalbrengstation ook gesloten op donderdagmiddag 21 december. De laatste werkdag dit jaar is 22 december, de eerste in het nieuwe jaar 2 januari. Op deze dag kunt u vanaf 10.30 uur weer bij de gemeente terecht.
Aangezien er voor geboorte- en overlijdensaangifte wettelijke aangiftetermijnen zijn kunt u in onderstaand schema zien hoe te handelen.Voor geboorte-aangifte op woensdag 27, donderdag 28 of vrijdag 29 december kunt u deze dagen tussen 8 en 9 uur contact opnemen met dhr. Grijze, tel. 0597-532704 voor het maken van een afspraak. Voor aangifte van overlijden neemt de uitvaartverzorger in spoedeisende gevallen contact op met het vorenstaande telefoonnummer.

naar boven
VUURWERK

Ieder jaar wordt er tijdens oud en nieuw veel vuurwerk afgestoken. Dit levert 's nachts een schitterend schouwspel op, maar vuurwerk kan bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn.
Het is belangrijk om van tevoren even goed bij de mogelijke gevaren stil te staan. Er vallen jaarlijks immers nog steeds gewonden door het verkeerd gebruik ervan. Om ongelukken te voor komen, zijn er in het Vuurwerkbesluit een aantal bindende regels opgesteld. Ten eerste mag u natuurlijk alleen goedgekeurd vuurwerk afsteken. Zogenaamde "strijkers" en Chinese rollen vallen in Nederland buiten deze categorie en zijn dus verboden. Op de verpakking van het vuurwerk moeten bovendien een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing staan, met daarbij een beschrijving van het te verwachten effect. De verkoop van vuurwerk is alleen toegestaan op 28, 29 en 30 december aan personen van 16 jaar en ouder. De totale hoeveelheid die een consument op zak mag hebben is 10 kilogram.
Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot

1 januari 02.00 uur. Buiten deze tijden mag vuurwerk alleen vervoerd worden op weg van het verkooppunt naar huis, of van huis naar de 'afsteekplaats'. De politie zal streng op misbruik van vuurwerk controleren.
Nog een aantal adviezen:

-Steek vuurwerk aan met een speciaal aansteeklont of met een sigaret, nooit met een aansteker of lucifers. Bij een windvlaag kan de vlam in het vuurwerk waaien en het voortijdig laten ontploffen.
-Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren.

-Steek vuurpijlen niet uit de hand af, maar zet ze in een stevig staande fles. Dit voorkomt de mogelijkheid dat een vuurpijl ineens een onverwachte kant op schiet.

-Steek 'weigeraars' of vuurwerk met een beschadigd of gebroken lontje niet aan, maar gooi ze weg.

-Ga uitermate voorzichtig om met vuurwerk en voorkom ongelukken. Wie wil het jaar 2001 nu niet ingaan met twee handen, tien vingers en twee ogen?

naar boven
HUISVUILINZAMELING


Wijziging tijdstip route:
De route van dinsdag 26 december (tweede kerstdag) vervalt en wordt woensdag 27 december gereden.
Aanbieden Containers:
Week 1: grijze container
Week 2: groene container
Week 3: grijze container
Week 4: groene container
Week 5: grijzen container
Slepen:
In verband met de traditie van het 'slepen' van losstaande spullen in de nacht van de jaarwisseling, adviseren wij u een veilige plek voor uw containers te zoeken.
Resten vuurwerk:
In de eerste week van het nieuwe jaar liggen her en der nog de resten van een 'knallend' uiteinde. De ervaring leert, dat hoe langer de resten van vuurwerk blijven liggen, hoe moeilijker ze weg te krijgen zijn. Als u snel weer een schone stoep of straat wilt hebben, kunt u het beste zo snel mogelijk de bezem ter hand nemen en de rommel even opruimen.

naar boven
MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningsplichtig In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van een Algemene Maatregelen van Bestuur voldoen aan voorschriften, behorende bij het betreffende besluit.
Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* Goudsmederij 34 karaat, Dorpsstraat 34 te Vriescheloo, voor een goudsmederij aldaar.

Op deze melding is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubheer van toepassing.


* Stichting Landschaspsbeheer Groningen, Van Maerlantlaan 1, Haren voor een werkplaats aan de Tweekarspelenweg 5 te Blijham.
Op deze melding is het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer van toepassing.


* M.M. Oostdijck, Tweekarspelenweg 5 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf aldaar;

* J.G.H. Jurrius, Tweekarspelenwef 6 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf aldaar;

* B.L. Dijkhoff, Dorpsstraat 31, Vriescheloo, voor een akkerbouwbedrijf aldaar.

Op deze meldingen is het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.


* Nederlands Hervormde Gemeente Vriescheloo, Dorpsstraat 29, Vriescheloo voor een kerkgebouw aan de Dorpsstraat 119 te Vriescheloo;

* Cursuscentrum Bouw, Koeweg 20, Vriescheloo, voor een cursuscentrum aan de Dorpsstraat 3b te Vriescheloo;

* P. Heutink, Hoofdweg 210 te Bellingwolde voor een praktijk voor Ostheopathie aldaar.

Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing.


* Handelsonderneming De Boer, Bovenvenneweg 27, Veelerveen, voor de opslag van goederen aldaar.

Op deze melding is het Besluit opslag goederen milieubeheer van toepassing.

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 20 december 2000 tot en met 17 januari 2001 ter inzage op het gemeentehuis, bureau milieuzaken. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100), worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

naar boven
AANVRAAG BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 01-12-2000 tot 14-12-2000 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* Voor het oprichten van een garage/berging Lageweg 72 Wedde.
* Voor het oprichten van een garage/berging Louwdijk 26 Blijham.
* Voor het veranderen van een groentewinkel in cafe/groentewinkel Hoofdweg 154 Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage/berging en een vogelhok Kastanjelaan 34 Bellingwolde.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.


naar boven
AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 13-12-2000 zijn afgegeven:
* Voor het oprichten van een mestsilo Nieuwe Veendijk 3 Veelerveen .
* Voor het slopen van een schuur Zandstroom A7 Blijham.
* Voor het oprichten van een garage en een overkapping Ribesweg 16 Vriescheloo.

* Voor het slopen van een dubbele woning Hoofdweg 38-40 Bellingwolde.

* Voor het oprichten van een garage Oostersingel 15 Wedde.
Rectificatie
Op 22 november 2000 is een weigering bouwvergunning afgegeven voor het oprichten van 3 woningen aan de B.L.Tijdenskanaal west 2 Veelerveen, in plaats van een bouwvergunning.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven
GRUNNEGER SCHRIEFWEDSTRIED

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om in 2001 voor de 5ekeer voor de inwoners een Grunneger Schriefwedstried te organiseren. Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 1 februari 2001. U kunt dit opsturen naar de Gemeente Bellingwedde, afd. BAZ, postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad. Doet u daarom toch vooral mee.

De regels zijn eenvoudig nl.:


* De keuze van het onderwerp is vrij.

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken.
* De lengte van de inzending: geschreven maximaal 3xA4; getypt maximaal 2x A4.

* per persoon mag één verhaal of een gedicht worden ingezonden.
* Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 18 jaar en en 18 jaar ouder
* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden.

Veel succes gewenst.

Het gemeentebestuur.

naar boven
VACATURE BRANDWEER BELLINGWEDDE

Brandweer Bellingwedde bestaat uit de blusgroep Bellingwolde. De huidige bemensing bestaat uit 21 personen met een modern blusvoertuig en een goede accommodatie.

Op korte termijn ontstaan er bij de brandweer Bellingwedde een aantal vacatures voor

BRANDWACHTEN m / v

Kandidaten die in principe voldoen aan de volgende uitgangspunten en belangstelling hebben om tot het brandweerkorps toe te treden worden verzocht om op deze oproep te reageren.


* wonend en / of werkend in Bellingwedde, bij voorkeur in Bellingwolde

* bereid te zijn om cursussen en oefeningen te volgen
* op onregelmatige tijden beschikbaar zijn voor inzetten
* beschikbaar zijn tijdens consignaties

* niet baarddragend zijn

Voor de diverse activiteiten geldt de rechtspositieregeling Vrijwilligers bij de Brandweer.

Vrouwen worden met nadruk verzocht om te reflecteren bij de brandweer Bellingwedde.

Informatie kan word verstrekt door:
H.F. Korvemaker, commandant brandweer, tel. 0597 - 537100 of 0597 - 561403

Sollicitaties kunnen binnen twee weken na publicatie worden gezonden aan:
Brandweer Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...