Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen

datum: week 50

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het uitbreiden van het winkelpand Baljuwstraat 9 (ontvangen 1 december 2000);

-het bouwen van een dagopvangcentrum aan de A.R. Verschoorlaan (ontvangen 4 december 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Linieweg 3 (ontvangen 5 december 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 2112 (ontvangen 5 december 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 2115 (ontvangen 5 december 2000); -het optrekken van de achtergevel van de woning Van Speijkstraat 14 (ontvangen 5 december 2000);

-het uitbreiden van het schoolgebouw aan de Drs. F. Bijlweg 234 (ontvangen 5 december 2000);

-het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand Middenweg 149 (ontvangen 6 december 2000);

-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 3 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 11 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 13 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 15 (ontvangen 6 december 2000);
-het inrichten van een pedicuresalon op de verdieping van de garage/berging bij de woning Soembastraat 68 (ontvangen 7 december 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het veranderen van de garage bij de woning Van Westerholtlaan 4 in een verblijfsruimte (verzenddatum 27 november 2000);
-het uitbreiden van de woning Sportlaan 50 (verzenddatum 27 november 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Huygenstraat 16 (ontvangen 1 december 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Jan Hargenstraat 13 (verzenddatum 1 december 2000);

-het vervangen van de garagedeur in de garage bij de woning Vogelzand 3619 door een kozijn met loopdeur, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter deze woning (verzenddatum 30 november 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ooievaarstraat 53, alsmede het bouwen van een berging achter deze woning (verzenddatum 1 december 2000);


-het bouwen van 8 caravan-boxen aan de Robijn Reintjesstraat (6 december 2000);

-het gedeeltelijk herbouwen van de woning Vlamingstraat 84 (verzenddatum 6 december 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Willem Barentszstraat 43 (verzenddatum 6 december 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:
-het verwijderen van de asbesthoudende toegangsdeur van de cv - ruimten in de woningen, deel uitmakende van de complexen 28 (W. Beukelszstraat) en 86 (Middelzand) van Woningstichting Den Helder.

Lastgeving
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van de oude blauwe schaftkeet, die gedurende een langere periode is geplaatst op een parkeerstrook aan de Jan Verfailleweg, op grond van artikel 2.1.5.
1,5.1.3 en 5.1.5 van de APV, deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouders de schaftkeet op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zal het voertuig voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kan deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan Weatherford Oil Tool Ned. BV, Schrijnwerkersweg 6. Het gaat om een vergunning (artikel 8.4) voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met een verandering (in de werking van de inrichting waarvoor eerder een vergunning werd verleend), bestemd als toeleverings?/dienstverlenend bedrijf t.b.v. de petrochemische industrie, gevestigd op het adres Schrijnwerkersweg 6 + 8 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 11150 (ged.).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 15 december 2000 tot 12 januari 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 12 januari 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 12 januari 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving: -Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer ontvangen van DGW&T, Postbus 194 te Den Helder, voor de lokatie Bassingracht 106 (Duik Medisch Centrum).
-Besluit opslag vuurwerk milieubeheer ontvangen van Vaarshop Van Kalsbeek, Zuidstraat 90 te Den Helder, voor de lokatie Ambachtsweg 10.

De kennisgevingen en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

DEN HELDER, 14 december 2000. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Uitwaterende Sluizen
OPENBARE KENNISGEVING

Weatherford Oil Tool Nederland B.V. te Den Helder heeft een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De aanvraag is ingediend op 16 mei 2000 en heeft betrekking op het lozen van afvalwater, afkomstig van de vestiging aan de Schrijnwerkersweg 6 en 8 te Den Helder.

Het afvalwater wordt via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiverings-inrichting (rwzi) Den Helder, geloosd op het Noordhollandsch Kanaal.

Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschrif-ten verbonden ter bescherming van het functioneren van de rwzi en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De aanvraag om een vergunning, de ontwerp-beschikking en de andere van belang zijnde stukken liggen voor u van 15 december 2000 tot 12 januari 2001 ter inzage: - bij de afdeling Vergunningverlening van Uitwaterende Sluizen, Burg. Versteeghsingel 41 te Edam, elke werkdag tijdens kantooruren; - in de Openbare Bibliotheek van Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, maandag en vrijdag 14.00 ? 20.30 uur, woensdag 14.00 ? 17.30 uur, zaterdag 10.00 ? 13.00 uur, - in het gemeentehuis van Den Helder, elke werkdag tijdens kantooruren.

Indien u daarom verzoekt (tel. 0299 - 391331) wordt er vóór 12 januari 2001 een zitting gehouden waarop u mondeling bedenkingen kunt inbrengen. Met vertegenwoordigers van Uitwaterende Sluizen, de vergunningaanvrager en de overige aanwezigen kunt u dan van gedachten wisselen.

Tot 12 januari 2001 kunt u schriftelijk uw bedenkingen inbrengen bij het hoofd van de sector Waterbeheer van Uitwaterende Sluizen, Postbus 15, 1135 ZH Edam. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Maakt u geen gebruik van de gelegenheid bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikking, dan kunt u in een later stadium niet in beroep komen tegen de beschikking.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden. Edam, 7 december 2000

Laaste verandering: december 20, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie