Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen EU

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG DIE Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 20 december 2000 Auteur M.Th. Crucq

Kenmerk DIE-735/00 Telefoon 070 348 48 76

Blad /1 Fax 070 348 40 86

Bijlage(n) 3 E-mail die-(in@minbuza.nl)

Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste infectieziekten in het kader van armoedebestrijding


2. Voorstel voor een verordening (EG, EGKS, Euratom) van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen


3. Mededeling van de Commissie aan Raad en Parlement: Innovatie in een Kenniseconomie

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Fiche 1: Armoedebestrijding

Titel
:

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste infectieziekten in het kader van armoedebestrijding

Datum Raadsdocument
: 2 oktober 2000

Nummer Raadsdocument
: 11901/00

Nummer Commissiedocument
: COM (2000) 585

Eerstverantwoordelijk ministerie
: BZ/OS i.o.m. VWS, EZ

Behandelingstraject in Brussel
:

Het document is kort besproken in de Raadswerkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking, alsmede in Comité 133 (comité voor handelsaangelegenheden).

De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 november 2000 heeft een resolutie aangenomen over dit onderwerp, die mede is gebaseerd op de Mededeling. In de resolutie wordt de Commissie uitgenodigd om met een concreet plan van aanpak te komen, waarin verschillende elementen verder zullen worden uitgewerkt.

Consequenties voor EG-begroting in EURO
:

Nog niet bekend, wordt bekend gemaakt tijdens de follow up bijeenkomst in Okinawa op 7 december 2000.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Gedurende de afgelopen maanden is in verschillende internationale fora aandacht geweest voor de wederkerige relatie tussen gezondheid en armoede. Slotverklaringen van recente bijeenkomsten van de G77 en de G8 roepen op tot een gezamenlijk plan van aanpak voor een drietal infectieziekten die arme landen, en binnen die landen de armste bevolkingsgroepen, onevenredig zwaar treffen. Dit idee is op hoog niveau besproken tijdens een Round Table discussie die op 28 september in Brussel is georganiseerd door de EC, in samenwerking met WHO en UNAIDS. Het Raadsdocument identificeert drie terreinen voor actie:


· Streven naar een optimale impact van de bestaande interventies, met name gericht op het bereiken van de arme bevolkingsgroepen;


· Vergroten van de toegankelijkheid van farmaceutica (vaccins en geneesmiddelen) door middel van een samenhangende aanpak.


· Vergroten van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van globale publieke goederen (medicijnen en vaccins) die gericht zijn op de drie belangrijkste infectieziekten.

Rechtsbasis van het voorstel
:N.v.t., het betreft een mededeling

Subsidiariteit, Proportionaliteit, Deregulering
: :

Nu nog niet opportuun. Het betreft een mededeling. Subsidiariteit en deregulering vormen t.z.t. toetsingscriteria voor de concrete plannen die de Commissie als uitwerking van de geschetste strategie zal gaan voorleggen in het Actieplan dat zij zal presenteren.

Nederlandse belangen
:

De toenemende globalisering heeft ook gevolgen voor infectieziekten. Nederlandse ziekenhuizen worden steeds meer geconfronteerd met tropische infectieziekten, er zijn zieke mensen die in hun eigen land niet behandeld kunnen worden en hun toevlucht zoeken in het westen. De resistente tuberculose vormt ook voor de Nederlandse gezondheid een toenemende bedreiging.

Verder moge duidelijk zijn dat ook westerse landen belang hebben bij effectieve gezondheidszorg en ziektebestrijding in ontwikkelingslanden. Het aantal slachtoffers dat in ontwikkelingslanden gemaakt wordt door de drie grote infectieziekten, heeft een directe invloed op de armoedesituatie in deze landen.

Ook het bedrijfsleven speelt een rol bij de aanpak van de problemen doordat het bereid is prijsdifferentiatie toe te passen onder de voorwaarden van een mechanisme dat parallelle import tegengaat.

Consequenties voor nationale regelgeving/ beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)
Niet van toepassing

Rol EP in besluitvormingsprocedure
:

Het betreft een mededeling; in dit stadium nog niet van toepassing.

Fiche 2: Financieel reglement

Titel:

Voorstel voor een verordening (EG, EGKS, Euratom) van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen

Datum raadsdocument
: 26.10.2000

nr. Raadsdocument
: 12598/00 FIN 412

nr. Commissiedocument
: COM(2000) 461 final

Eerstverantwoordelijke ministerie
: FIN i.o.m. BZ

Behandelingstraject in Brussel
: Behandeling in het begrotingscomité

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) : geen

K
orte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een integrale herziening van het Financieel Reglement. Aan dit voorstel ligt enerzijds het witboek ten grondslag dat de Commissie op 1 maart 2000 presenteerde over de administratieve hervormingen binnen de Commissie naar aanleiding van het terugtreden van de Commissie Santer (de bevindingen van het Comité van Wijzen over fraude en wanbeheer). Anderzijds bestaat het huidige Financieel Reglement ruim 20 jaar en was het ook aan modernisering en vereenvoudiging toe.

De herziening van het Financieel Reglement kan worden onderverdeeld in twee componenten. De eerste component concentreert zich op de vereenvoudiging van de regels in het Financieel Reglement, de verbetering van de opzet en duidelijkheid van de tekst en de koppeling tussen het Financieel Reglement en de andere teksten inzake financieel recht. Uitgangspunt is dat het nieuwe Financieel Reglement de basisvoorschriften zal bevatten en dat concrete toepassingsbepalingen worden opgenomen in uitvoeringsbesluiten.

De tweede component richt zich op de fundamentele aspecten van de hervorming van het Financieel Reglement. Het voorstel wijzigt het huidige Financieel Reglement op zes gebieden:


· definiëring van de zeven beginselen van het begrotingsrecht (eenheid, jaarperiodiciteit, evenwicht, rekeneenheid, universaliteit, specialiteit, goed financieel beheer) en de precisering van de uitzondering hierop; de Commissie heeft elke uitzondering opnieuw bekeken om de rechtvaardigheid ervan te beoordelen;


·
hervorming van de uitvoering van de begroting; belangrijke elementen zijn de herziening van de financiële planningcyclus en van het financieel beheer en de controle. De nieuwe financiële planningcyclus moet leiden tot een betere afstemming tussen beschikbare middelen en beleidsdoelstellingen. Hiertoe zal de Commissie overgaan op een systeem van 'activity based management'
. Beslissingen over beleidsdoelstellingen, activiteiten en allocatie van personele en financiële middelen zullen worden geïntegreerd. De herziening op het terrein van het financiële beheer en de controle wordt gekenmerkt door een decentralisatie van de financiële functie. Het huidige DG Financiële Controle wordt opgeheven, conform de aanbeveling in het eerste rapport van het Comité van Wijzen. De tot op heden door DG Financiële Controle centraal verrichte controles vooraf (ex ante-controles) worden overgeheveld naar de beleidsDG's. Het door het huidige DG Financiële Controle verrichte ex post-onderzoek van het systeem zal door de nieuw ingestelde Centrale Interne Auditdienst worden verricht. Naast de Centrale Auditdienst (die zal worden belast met ex post-systeemcontroles) zal een Centrale Financiële Dienst worden ingesteld die als een helpdesk zal fungeren voor de beleidsDG's die nu zelf de interne controles moeten verrichten;


·
precisering van de bepalingen voor overheidsopdrachten en susidies; in het Financieel Reglement zal onder andere een bepaling worden opgenomen dat inschrijvers die zich schuldig maken aan fraude of corruptie worden uitgesloten van de gunning van een overheidsopdracht;


·
verbetering van de boekhoudregels: het nieuwe Financieel Reglement regelt dat de boekhoudkundige informatie wordt samengesteld volgens internationaal erkende boekhoudmethoden, dat alle met het beheer van de boekhouding belaste instanties dezelfde methoden toepassen en dat de samenstelling en structuur van de financiële staten dienstig is voor degenen voor wie zij bestemd zijn;


·
verduidelijking van de wijze van beheer en controle van de externe acties die zijn gedelegeerd aan steun ontvangende derde landen of aan internationale organisaties; het voorstel vereenvoudigt de huidige titel externe acties door hem te beperken tot de van het gemene recht afwijkende beginselen van het communautair beheer. De titel is aangepast aan de recente verordeningen van de Raad die gericht zijn op de decentralisatie van het beheer van de steun, met name om de kandidaat-lidstaten beter voor te bereiden en te responsabiliseren;


·
overige vraagstukken waaronder de opname van nieuwe titels over de specifieke bepalingen die gelden voor de structuurfondsen en de verwerking van de gevolgen van de oprichting van OLAF voor de opstelling van de begroting.

Rechtsbasis van het voorstel:

A
rtikel 279 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Positief; het EG-verdrag (artikel 279) bepaalt dat de Raad regels vaststelt en de controle organiseert betreffende de verantwoordelijkheid der financiële controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.

Nederlandse belangen
:

Nederland staat achter de basisideeën van de Commissie die ten grondslag liggen aan de herziening van het Financieel Reglement. Kernpunten daarvan zijn de invoering van '
activity based management'
en de overgang naar een nieuwe (gedecentraliseerde) structuur voor financieel beheer en controle. Nederland steunt de plannen van de Commissie om de rollen van de spelers (ordonnateur, rekenplichtige, controleur en interne auditor) in het communautaire begrotingsproces opnieuw te beschrijven. Nederland is het met de Commissie eens dat er een organisatorische scheiding dient te worden aangebracht tussen de ex ante-controles (visum vooraf) en de ex post-systeemcontroles (evaluerende controles achteraf). Deze organisatorische scheiding wordt nu bewerkstelligd via de fast track procedure. Nederland steunt de Commissieplannen om de interne controles (w.o. de ex ante-controles) neer te leggen bij de Commissie-diensten die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid (de beleids-DG's). Dit past ook in een ontwikkeling naar meer integrale managementverantwoordelijkheid. Wel is Nederland van mening dat mede gezien het feit dat de Centrale Interne Auditdienst niet zelf belast is met ex post-controles van de individuele transacties, deze dienst een belangrijke taak moet krijgen in de coördinatie van het toezicht op de ex post-audits die decentraal worden uitgevoerd. Daarnaast dient de centrale auditdienst de onafhankelijkheid van deze decentrale ex post-audits te bewaken.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)
: n.v.t

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
:

Raadpleging Europees Parlement en Europese Rekenkamer, aanname door Raad met eenparigheid van stemmen. Het advies van de Europese Rekenkamer wordt in maart 2001 verwacht.

Fiche 3: Innovatie

Titel
:

Mededeling van de Commissie aan Raad en Parlement: Innovatie in een Kenniseconomie

Datum raadsdocument
: 29 september 2000

nr. Raadsdocument:
11667/00

nr. Commissie-document
: COM (2000) 567 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie
: EZ i.o.m. BZ, VWS, BZK, SZW, LNV, OCW, FIN, V&W

Behandelingstraject in Brussel:

De mededeling heeft als achtergrondstuk gediend tijdens de Industrieraad van 5 december

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar
: Vooralsnog geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In de mededeling 'Innovatie in een Kenniseconomie' van de Europese Commissie worden de algemene beleidslijnen beschreven om de innovatie in Europa te versterken. Het innovatiebeleid is immers een essentieel punt op de agenda die in maart door de Europese Raad van Lissabon is vastgesteld. Het innovatiescorebord dat in de mededeling wordt gepresenteerd, is de eerste concrete toepassing van het in Lissabon gevraagde benchmarkingproject. Het doel ervan is de beste werkwijzen in de lidstaten op het gebied van innovatiebeleid te identificeren. In de mededeling van de Commissie wordt de lidstaten aanbevolen meer inspanningen te leveren om hinderpalen uit de weg te ruimen en onbuigzame houdingen te veranderen, die beletten dat volledig profijt wordt getrokken van de kenniseconomie.

In de mededeling wordt de lidstaten aanbevolen:


· nationaal beleid ter stimulering van innoverende ondernemingen te verbeteren;


· te vermijden dat innovatoren door overmatige bureaucratie worden gehinderd;


· een vruchtbaar klimaat te scheppen voor de oprichting en groei van innoverende ondernemingen;


· ervoor te zorgen dat de economische en sociale structuur van innovatie wordt doordrongen door de werking van de sleutelfactoren in innovatiesystemen te verbeteren;


· naar een goed geïnformeerde Europese samenleving te streven door uitvoerige debatten over innovatie aan te moedigen waarbij belanghebbenden zoals wetenschappers, bedrijfsleven, consumenten en overheid worden betrokken.

De Commissie zal als katalysator fungeren om de maatregelen en het beleid van de lidstaten te verbeteren. Zij zal benchmarking van specifieke nationale innovatieprestaties en -beleid promoten, bijdragen tot de identificatie en verspreiding van de 'beste werkwijzen' en het Europees innovatiescorebord geregeld blijven publiceren. Zij zal meten welke vooruitgang wordt gemaakt bij de verbetering van het wet- en regelgevingskader om het innovatievriendelijker te maken door bijvoorbeeld de bureaucratie te verminderen.

Rechtsbasis van het voorstel
: N.v.t., het betreft een mededeling van de Commissie

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering:

Positief. De voorgestelde acties zijn onderverdeeld in acties van de lidstaten en acties van de Europese Commissie. Acties van de lidstaten zijn bijvoorbeeld


· om zich te blijven inzetten om een fiscaal en financieel klimaat te scheppen dat de oprichting en ontwikkeling van startende ondernemingen bevordert en


· het opstellen van programma's voor onderwijs en opleiding in ondernemerschap en innovatie aan hoger onderwijsinstellingen.

Als acties van de Commissie worden genoemd:


· de toegang van starters tot openbare aanbestedingen voor communautaire programma's vergemakkelijken en


· de vorming van netwerken aanmoedigen, zoals de netwerken voor opleiding en ondersteunende diensten.

Deze onderverdeling is gebaseerd op plausibele overwegingen.

Nederlandse belangen:

Uit het innovatiescorebord blijkt dat Nederland op onderdelen van het innovatiebeleid lager scoort dan het Europese gemiddelde. De aanbevelingen uit het rapport gelden daarom a fortiori voor Nederland.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid cq decentrale overheden (betrokkenheid IPO/ VNG:

Doelstelling 2 van de mededeling beoogt het afschaffen van overbodige regelgeving die innovatie hindert en het zorgvuldig omgaan met vanuit het oogpunt van innovatie gewenste nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Het EP wordt middels deze mededeling geïnformeerd.

Kenmerk
DIE-735/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie