Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening Militaire Vormingscentrum Huize Beukbergen

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieToespraken


De opening van het Militaire Vormingscentrum Huize Beukbergen op 19 december 2000

21-12-2000

Toespraak van de Staatssecretaris van Defensie, de heer H.A.L. van Hoof, ter gelegenheid van de opening van het Militaire Vormingscentrum Huize Beukbergen op 19 december 2000.

Dames en heren,

Huize Beukbergen ademt geschiedenis. Een korte blik in het logboek leert dat het eerste Huis ongeveer driehonderdvijftig jaar geleden werd gebouwd. Anderhalve eeuw later omschrijft een advertentie in de Amsterdamsche Courant van zaterdag 3 mei 1806 Beukbergen als een "spatieuse moderne huizinge". Die omschrijving zou ik ook vandaag willen hanteren. Deze omgeving straalt rust en ruimte uit - een omgeving die hoort bij levensbeschouwing en vorming. De renovatie van het huidige hoofdgebouw en de kapel en de nieuwbouw van het logiesgebouw met onderkomens en conferentieruimten hebben Beukbergen zichtbaar goed gedaan. Beukbergen is klaar voor nieuwe mijpalen in zijn geschiedenis.

Zo'n mijpaal bereiken wij vandaag. De ondertekening van de overeenkomst tussen Defensie en de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, die dat overigens mede doet namens de Stichting tot steun van het Katholieke vormingswerk en de Stichting het Coornherthuis, bekrachtigt onze gemeenschappelijke wens tot "normalisering" van de onderlinge betrekkingen. Dat wil zeggen: een band tussen Defensie en de Stichtingsbesturen die aansluit op de veranderingen in de samenleving, die rekening houdt met de maatschappelijke context waarbinnen de krijgsmacht functioneert, die tegemoetkomt aan het streven naar marktconforme verhoudingen, waarin partijen afspraken maken over prestaties en tegenprestaties, en die eigen verantwoordelijkheden inzichtelijk maakt.

Dit normaliseringsproces is in 1996 ter hand genomen. Destijds stond vooral het bewerkstelligen van een meer marktconforme relatie tussen Defensie en respectievelijk Beukbergen, de Vlasakkers en het Coornherthuis voorop. De geesten bleken nog niet rijp voor verdergaande stappen. Vorig jaar kwam hierin verandering. Meerdere denominaties onder één dak hoefde niet langer meer als "wishful thinking" te worden beschouwd, maar bleek bespreekbaar. Het resultaat van die besprekingen is de co-locatie op Beukbergen van drie vormingscentra met ieder een eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheden. De oud-Hollandse waarschuwing "Meerdere geloven op één kussen, daar komt de duivel tussen" is daarmee wat mij betreft ontkracht!

De co-locatie van de vormingscentra is een bevestiging van het besef dat wij allen werken met dezelfde doelstelling: het geestelijk welzijn van de moderne militair in een moderne krijgsmacht. De voorbereiding, begeleiding en nazorg van militairen bij uitzendingen in het kader van internationale crisisbeheersingsoperaties vormt hiervan de spil. De moderne militair wordt tijdens uitzendingen geconfronteerd met de meest uiteenlopende culturele, sociale en levensbeschouwelijke opvattingen. Dit kan leiden tot situaties waarin hij of zij worstelt met moreel-ethische dilemma's; hij of zij moet met dergelijke dilemma's om kunnen gaan. Juist onder die omstandigheden zijn het besef van normen en waarden, het onderlinge vertrouwen en de individuele aanspreekbaarheid van wezenlijk belang voor de functioneren van de individuele militair - en daarmee ook voor de uitgezonden eenheid. De inspanningen van de geestelijke verzorgers van de krijgsmacht om deze aspecten voor het voetlicht te krijgen in opleidingstrajecten en cursussen zijn een lichtend voorbeeld.

Het vormingswerk van de geestelijke verzorgers past bij een krijgsmacht die zichzelf en zijn personeel serieus neemt. Personeel is kostbaar en kwetsbaar. Goede personeelszorg, waarin ook aandacht bestaat voor levensbeschouwelijke aspecten, is een investering die méér dan de moeite waard is. Geestelijke verzorging is een "normaal" aspect van moderne personeelszorg geworden. Geestelijke verzorgers zijn een schakel tussen de krijgsmacht, de maatschappij en het "hogere". Zij zijn voor de krijgsmacht als geheel, en voor de individuele militair in het bijzonder, klankbord en spiegel tegelijk. Daarvoor past erkenning. De band die Defensie en de Stichtingsbesturen vandaag bekrachtigen is illustratief voor die erkenning.

Een tweede aspect van de normalisering van de onderlinge betrekkingen tussen Defensie en de Stichtingsbesturen heeft betrekking op een typisch Nederlandse discussie, namelijk: wat mag het kosten? Defensie heeft doelmatigheid hoog in het vaandel staan: maximaal rendement halen uit besteding van middelen is "normaal" geworden. Het besluit tot co-locatie van de vormingscentra weerspiegelt de huidige tijdgeest, waarin de overheid vermaatschappelijkt en meer markt-conform optreedt. Middelen, aanwending en resultaat komen hierbij steeds nadrukkelijker in beeld. Co-locatie levert doelmatigheidswinst op: een doelmatiger gebruik van de ruimte op één lokatie, minder facilitaire kosten, minder coördinatie-last, meer opvangmogelijkheden voor piekbelastingen. Bundeling van krachten biedt mogelijk ook ruimte voor het vrijmaken van capaciteit voor onderwijs-ontwikkeling en inhoudelijke verdieping. Kortom, meer zorg, meer kwaliteit en minder verspilling ("more faith for your money").

De co-locatie van de vormingscentra op Beukbergen komt de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht ook op andere punten ten goede: de zichtbaarheid en flexibiliteit van het vormingswerk nemen toe. De geestelijke verzorging in de krijgsmacht krijgt met Huize Beukbergen een eigen gezicht en een herkenbaar baken. Tegelijkertijd presenteert Beukbergen een levensbeschouwelijk menu a la carte uit één keuken met meerdere chef-koks. De inherente keuzevrijheid van dát concept is een afspiegeling van de maatschappelijke trend tot individualisering en versterking van de individuele vrijheid. Beukbergen, als baken van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht, leent zich daardoor bij uitstek voor een luisterend oor, een stille overpeinzing of een moment van reflectie.

Dames en heren,

Reflectie en wijsheid zullen ook de komende jaren hard nodig zijn en blijven. Er zijn nog vele stappen te zetten: Beukbergen biedt daarvoor een inspirerende omgeving. De nieuwe, marktconforme formule die besloten ligt in de overeenkomst die partijen vandaag tekenen zal wellicht enige gewenning vergen. Ik twijfel niet aan het succes van deze formule: het bundelt de krachten van partijen en laat tegelijkertijd de identiteit en eigen verantwoordelijkheden intact. Dit laat onverlet de inherente, niet-zakelijke betekenis van de geestelijke verzorging voor de moderne krijgsmacht. Huize Beukbergen zal de komende jaren als lichtbaken dienen voor het geestelijk welzijn van de krijgsmacht. Ik wens U allen veel vertrouwen, wijsheid en inspiratie toe en reken op Uw bijdrage. Geestelijk welzijn blijft immers mensenwerk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie