Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college Stad Antwerpen

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stad Antwerpen
Zoek soortgelijke berichten
Stad Antwerpen

College van donderdag 21 december 2000


* District Antwerpen. Herinrichting Leien.
* District Antwerpen. Sint-Felixpakhuis, Godefriduskaai 30.
* District Merksem. Oprichten van een monument op het ereperk van de begraafplaats Van Heybeeckstraat.

* Asielzoekers. Ter beschikking stellen van leegstaande panden, eigendom van de stad Antwerpen, voor herhuisvesting van asielzoekers

* Werkgelegenheid. Werkervaringsbeleid.

* Kroonstraat 106, 2140 Borgerhout. Verversrui 5, 2000 Antwerpen. Ter beschikkingstelling.

* Milieuconvenant: optie 7, een duurzaam beleid, rapportering 2000.
* District Antwerpen. Geraniumstraat. Riolerings- en bestratingswerken.

* District Hoboken. Broydenborglaan. Verbreden fietspad.
* District Borgerhout. Kruispunt Bikschotelaan met Lodewijk Van Berckenlaan.

* District Antwerpen. Hoek Leopold de Waelplaats/Beeldhouwersstraat. Laanbeplanting.

* District Hoboken. Oudestraat. Heraanleg.
* District Borgerhout. William Woodstraat . Kruispunt Sterlingerstraat Vandenpeereboomstraat.

* Installatievergaderingen districtsraden. Bijeenroeping door het college

* Renovatie stedelijk olympisch stadion.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Ruimtelijke ordening. District Antwerpen. Herinrichting Leien. Goedkeuring projectbijakte nr. 3. (A)

Op 16 september 1999 werd het voorontwerp voor de eerste fase van de heraanleg van de Leien aan het college voorgesteld. Op 17, 21 en 22 september 1999 werden er over het voorontwerp inspraakvergaderingen voor de bewoners georganiseerd. Rekening houdend met deze bemerkingen gaf het college op 7 oktober 1999 een advies over het voorontwerp. Een nieuw voorontwerp werd op 2 maart 2000 aan het college voorgelegd, dat hier op 9 maart een advies over formuleerde.

Sindsdien werkte het Vlaams Gewest de plannen af, vertaalde ze in een bestek en schreef een openbare aanbesteding uit. Tegelijkertijd werd de bouwaanvraag ingediend. Op 24 oktober vroeg ROHM Antwerpen een stedelijk advies i.v.m. de bouwaanvraag. Op 16 november kwam de vraag van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om het bestek voor de werken aan en de projectbijakte voor de herinrichting van de Leien, tussen Bolivarplaats en Maria-Theresialei goed te keuren.

Op de openbare aanbestedingen van het Vlaams gewest werd intussen voor deelbestek 1 (groenaanleg) en deelbestek 2 (infrastructuur) ingeschreven voor 88 miljoen en 2,3 miljard BEF. Het stadsaandeel bedraagt waarschijnlijk ongeveer 88 miljoen en 288 miljoen BEF, vermeerderd met BTW, studiekosten, milieutechnisch onderzoek en veiligheidscoördinatie (gedeeltelijk). Later volgen nog aanbestedingen voor deelbestek 3 (elektromechanische uitrustingen - geen raming) gedeeltelijk ten laste van de stad, deelbestek 4 (straatmeubilair en openbare verlichting - raming 70 miljoen) volledig op kosten van de stad en deelbestek 5 (tractiestations voor De Lijn). Daarnaast zal de stad ook moeten instaan voor de financiering van de heraanleg van de Bolivarplaats (raming 100 miljoen BEF zonder BTW en erelonen).

Over dit kostenplaatje stuurde het college op 16 november 2000 een brief aan minister Stevaert waarin het standpunt van de stad met betrekking tot de kostenverdeling werd verduidelijkt en het voorliggende voorstel in vraag werd gesteld. Zeker wat betreft de groenaanleg heeft de stad serieuze bedenkingen. Tot op vandaag heeft de stad nog geen antwoord van de minister ontvangen.

Eind oktober en in november bespraken alle bestrokken stadsdiensten het stedelijk advies voor het bestek, de bouwaanvraag en de projectbijakte. Uit die besprekingen kwamen nog een aantal opmerkingen:

* Het ontwerp voor de Leien werd in grote lijnen aangepast aan de opmerkingen van het stadsbestuur, zeker wat betreft het dwarsprofiel en de implementatie ervan op de lengteas. Aanpassingen zijn noodzakelijk, zeker na 1400 bezwaarschriften en opmerkingen van verschillende stadsdiensten (veiligheid/verkeer, veiligheid/brandweer, stedelijk ontwikkelingsbedrijf/verkeer, stedelijk ontwikkelingsbedrijf/groenvoorziening, stedelijk ontwikkelingsbedrijf/archeologie, stedelijk ontwikkelingsbedrijf/wegen, stedelijk
ontwikkelingsbedrijf/monumentenzorg, de welstandscommissie, de jeugdraad, het stedelijk ontwkkelingsbedrijf/openbaar domein.
* Het knooppunt rond de Nationale Bank wordt wel erg gedomineerd door verkeerstechnische overwegingen, zonder enige meerwaarde. Meer nog, zelfs verkeerstechnisch is het verre van optimaal: bepaalde verkeersstromen zullen in de toekomst niet meer mogelijk zijn. De keuze voor een transferium door het bundelen van de tramlijnen 7, 8, 12 en 24 met de buslijnen op de smalle ruimte voor de Nationale Bank is op zich lovenswaardig, maar de gevolgen van die keuze (eenrichtingsverkeer in Bourlastraat, verplaatsen Leopold, tunnelsleuven tot ver in de zijstraten, het verleggen van de (historische) ruien, het vellen van bomen in de zijstraten, het onderbreken van bomenrijen in de langsrichting van de Leien) horen echter teruggekoppeld te worden. Een transferium zoals nu voorgesteld is dan misschien niet langer opportuun. De impact van het idee op het ontwerp is echter heel groot en de nadelen voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer zijn in elk geval niet weggewerkt.

Een groot deel van het probleem wordt veroorzaakt door het verwijderen van de uitgaande autostroom uit de Bourlastraat ten voordele van de eigen tram- en busbaan die op haar beurt een bevredigende oplossing voor het oversteken van voetgangers en fietsers bemoeilijkt. De vraag is of alle alternatieven voor de ligging van deze trambedding hier zijn uitgeput? Een laatste vraag is of het advies van de brandweer met betrekking tot de tunnels wel uitvoerbaar is, laat staan of het wenselijk is? De ontdubbeling van de tunnel voor vluchtwegen vergroot immers de ingreep in de ondergrond die zwaar historisch geladen is en waarvan de kostprijs nu al niet ter verantwoorden is. Het alternatief van het gewest door om de 80 meter een verticale uitgang (een luik of iets verticaals) te creëren is bovendien nog minder aanvaardbaar, zeker niet als hiervoor verticale elementen in het openbaar domein moeten worden opgetrokken.

Het college besliste het openbaar onderzoek af te sluiten en de bouwaanvraag terug te bezorgen aan de afdeling ROHM Antwerpen, cel ruimtelijke ordening, met gunstig advies als rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de bezwaarschriften en de adviezen van de stedelijke diensten. Het gunstige advies heeft geen betrekking op de aanleg van de Bolivarplaats (bovengronds), het gedeelte tussen Stoopstraat en Maria-Theresialei indien dit de aanleg van de operatunnel bemoeilijkt en het kruispunt van de Nationale Bank (boven- en ondergrondse aanleg) zonder daarom het transferium op zich te willen uitsluiten. Dit betekent dat het stadsbestuur voor het kruispunt rond de Nationale Bank een aangepaste oplossing en een nieuwe bouwaanvraag wenst.

Techniek aankoop en logistiek. Bestek TL/99/6045/1. District Antwerpen. Sint-Felixpakhuis, Godefriduskaai 30. Verbouwing en restauratie. Fase 1. Gunning. (A22 nr. 17989)

Op 13 november 2000 keurde de gemeenteraad het bestek TL/99/6045/1 goed voor de eerste fase van de restauratie- en renovatiewerken aan het Sint-Felixpakhuis, Godefriduskaai 30 te Antwerpen. Er werden vijf offertes ingediend.

Het college besliste vandaag deze werken te gunnen voor een bedrag van 151 142 153 BEF, BTW inbegrepen. Verder werd besloten de gunning van hoofdstuk 5, zijnde dakwerken en dakwaterafvoer ten bedrage van 17 579 032 BEF + BTW, om budgettaire redenen uit te stellen tot 2001.

De nieuwe bestemming van het Sint-Felixpakhuis wordt de vestiging van het stadsarchief. In de gaanderijen kan de beschikbare ruimte eventueel verhuurd worden als winkelruimte o.a. aan boekhandels.

Techniek aankoop en logistiek. Bestek TL/2000/5123 (3 delen). District Merksem. Oprichten van een monument op het ereperk van de begraafplaats Van Heybeeckstraat. Gunning. (A19 nr. 17917)

Op het ereperk van de begraafplaats aan de Van Heybeeckstraat in Merksem zijn een aantal grafzerken verzakt. Het is de bedoeling om de begraafplaats in de toekomst opnieuw aan te leggen als park. Daarom besliste het college om de graven niet te laten stutten, maar een kunstwerk met integratie van de naamplaatjes van de overledenen op te richten. Het omvat een symmetrische uitbouw, los van het bestaande monument, waarin dezelfde bouwelementen, weliswaar op beperkte schaal, zijn toegepast. Op het nieuwe monument kunnen de namen van ongeveer 950 personen aangebracht worden. Het geheel geeft een harmonieuze en besloten expressie, passend bij de bestaande opstelling en in het kader van de omgeving.

Op 30 november besliste het college een algemene offerteaanvraag uit te schrijven. Er kwam één offerte binnen en deze voldoet volledig aan de gevraagde kwaliteitseisen. De totale kostprijs voor de oprichting van het monument is 4 767 867 BEF BTW inbegrepen. Het college besliste de werken te gunnen aan de enige inschrijver, maar uit begrotingsoverwegingen te spreiden over de jaren 2000 en 2001.

Burgerzaken. Asielzoekers. Ter beschikking stellen van leegstaande panden, eigendom van de stad Antwerpen, voor herhuisvesting van asielzoekers (B). (A1 nr. 17953)

Op 18 oktober 2000 werd een overleg georganiseerd over de huisvestingsproblemen van asielzoekers toegewezen aan de OCMWs. Op deze vergadering werden ondermeer een aantal maatregelen besproken waarmee huisjesmelkers kunnen worden aangepakt. Asielzoekers die worden toegewezen aan een OCMW hebben vrije woningkeuze. Veel asielzoekers zoeken deze huisvesting in de stad Antwerpen. Regelmatig vallen deze asielzoekers in handen van huisjesmelkers. Deze verhuren panden die niet voldoen aan de minimale woonnormen en waarvoor ze zeer hoge huurgelden vragen.

In de woningen die in het kader van het huidige decreet op de Vlaamse Wooncode onbewoonbaar of ongeschikt verklaard werden, blijken 134 asielzoekers gehuisvest te zijn. Wanneer onbewoonbaar verklaarde woningen door de bevoegde instanties ontruimd worden, dient de stedelijke overheid ook te voorzien in de herhuisvesting van de bewoners.

De stad Antwerpen heeft in het kader van lange termijndoelstellingen een aantal panden aangekocht die nu leegstaan, maar die met minimale ingrepen klaar zijn voor bewoning. Het kan een win-win situatie worden wanneer deze panden ter beschikking gesteld worden voor de herhuisvesting van asielzoekers die de onbewoonbaar verklaarde panden moeten verlaten.

De herhuisvesting binnen Antwerpen kan op twee manieren gebeuren. In de eerste plaats kan een huurwaarborg en huurprijs gevraagd worden aan het verantwoordelijke OCMW, dat ook een installatiepremie kan verstrekken. Kosten van renovatie kunnen niet doorgerekend worden. Ten tweede kan betrokkene voorgesteld worden zijn toestemming te geven om in een opvanginitiatief gehuisvest te worden. In dat geval biedt het Ministerie voor Maatschappelijke Integratie een bedrag aan van 1 125 BEF per dag per persoon (ook voor minderjarige gezinsleden). Dit budget omvat alle kosten van opvang, dus ook kosten van renovatie e.d.

Het college nam kennis van het initiatief van de dienst integratie Antwerpen (DIA) om, in samenwerking met de bedrijfseenheid burgerzaken/huisvesting en de bedrijfseenheid
ontwikkelingsbedrijf/leefstand en verkrotting na te gaan of er binnen het stedelijk patrimonium mogelijkheden zijn om, met minimale middelen, huisvesting ter beschikking te stellen van asielzoekers, die toegewezen zijn aan het OCMW Antwerpen en die een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten. Deze materie zal ook besproken worden op het volgend overlegcomité stad/OCMW.

Burgerzaken. Werkgelegenheid. Werkervaringsbeleid. Invulling contingent 2001 (B). (A4 nr. 17957)

De stad Antwerpen biedt de mogelijkheid aan laaggeschoolde en langdurig werklozen om gedurende één jaar werkervaring op te doen. Hiervoor ontvangt de stad een forse subsidiëring van de bovenlokale overheid (RSZ-vrijstelling, activeringsgelden, opleidingenveloppe, omkaderingspremie). Het college besliste principieel zijn goedkeuring te geven om in 2001 150 werkervaringsplaatsen, gespreid over verschillende bedrijfseenheden, in te vullen.

Het huidige contingent van 150 Wep-plussers treedt uit dienst in het voorjaar 2001. Vanaf januari 2001 starten de voorbereidingen met het oog op doorstroming en bemiddeling van de huidige ploeg Wep-plussers enerzijds en werving en selectie van een nieuwe ploeg en dossieropmaak voor de Vlaamse administratie anderzijds.

Na een intensief overleg met verschillende afdelingsverantwoordelijken wordt door de personeelsverantwoordelijken van de bedrijfseenheden een nieuw voorstel voor invulling van 150 werkervaringsplaatsen ter goedkeuring voorgelegd.

Het college geeft ook opdracht aan burgerzaken/werkgelegenheid om de projectontwikkeling op te volgen en te helpen bij de indiening van het aanvraagdossier. Personeelsmanagement/personeelsvoorziening zal het aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse administratie.

Burgerzaken. Samenlevingsopbouw. Kroonstraat 106, 2140 Borgerhout. Verversrui 5, 2000 Antwerpen. Ter beschikkingstelling. (B)

Het pand aan de Keistraat 5 te 2000 Antwerpen werd begin oktober 2000 gekraakt door een aantal vzws die het het Duivenkot noemden. Hiermee wil men duidelijk maken dat er een leemte bestaat in het opvangaanbod binnen de dak- en thuislozensector.

De stad Antwerpen heeft voor dit pand een andere bestemming. In het beleidsplan prostitutie Antwerpen werd voorgesteld om in het prostitutiegebied, of in de nabije omgeving van dit gebied, één of enkele stedelijke diensten in te planten. Hierbij werd onder andere gedacht aan een politieantenne en een stedelijk wijkkantoor.

Verder werd vastgesteld dat er nood is aan een professionele ondersteuning van de bewonerswerking. De middelen van het federale grootstedenbeleid die voor het prostitutiebeleid werden voorzien, bieden de mogelijkheden om als stad in (de omgeving van) het Schipperskwartier aanwezig te zijn.

Om een stedelijk wijkkantoor, gekoppeld aan een buurtontmoetingscentrum te kunnen starten, moet dit krakersinitiatief het pand zo snel mogelijk verlaten. Voor wat betreft twee van de deelnemende vzws, met name het Daklozen Aktie Comité en De Ketelpatrouille voor de eerstelijnsopvang van Afrikaanse prostitués, die in het pand verblijven, is het wenselijk dat een tijdelijk ander onderkomen ter beschikking gesteld wordt, gezien de winter voor de deur staat. Dit in afwachting van een mogelijk herschikt of bijkomend aanbod vanuit de dak- en thuislozensector.

Daarom besliste het college vanaf 1 januari 2001 het pand gelegen aan de Kroonstraat 106 te 2140 Borgerhout, ter beschikking te stellen aan de initiatiefnemers van het kraakpand Duivenkot, uitsluitend voor wat betreft de opvang van dak- en thuislozen. In januari 2001 agenderen zij de opvang van hun doelpubliek op de stuurgroep thuislozen, om een langetermijnoplossing voor te bereiden. Uiterlijk 31 december 2001 wordt het pand door de betrokken initiatiefnemers ontruimd en toegewezen aan de actie begeleidende maatregelen, opgenomen binnen het programma jongeren van het federale grootstedenbeleid. Alle kosten voor het gebruik van het pand zijn ten laste van de gebruiker. De vzw Ketelpatrouille krijgt het pand gelegen aan de Verversrui 5 te 2000 Antwerpen ter beschikking vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001. In de loop van 2001 zal onderzocht worden in welke vorm in de opvang van Afrikaanse prostituees moet voorzien worden. Ook hier zijn alle kosten voor het gebruik van het pand ten laste van de gebruiker.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Milieuconvenant: optie 7, een duurzaam beleid, rapportering 2000. (A2 nr. 17745)

De stad Antwerpen heeft het milieuconvenant 2000-2001 ondertekend waardoor ze zich er toe verbindt een aantal milieu- en natuurtaken uit te voeren. Er wordt door het beleid bijzondere aandacht besteed aan de optie 7 van het convenant. Duurzame ontwikkeling staat hierin centraal: ze voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Niet alleen het milieu staat centraal, maar evenzeer economische en socio-culturele aspecten. In een eerste fase wordt de aandacht toegespitst op vijf themas: het gebruik van duurzame grondstoffen, het reduceren van bestrijdingsmiddelen, het rationeel gebruik van water, het voorkomen van huishoudelijke afvalstoffen en het rationeel gebruik van energie.

Jaarlijks moet er een rapportering gebeuren van de realisaties en acties omtrent die vijf themas. Als alle onderdelen positief beoordeeld worden door het Vlaams gewest, kan de maximale subsidiëring van 490 000 BEF en 42 BEF per inwoner ontvangen worden. Concreet werden in 2000 o.a. de volgende initiatieven genomen:
* Gebruik van duurzame grondstoffen
De stad moedigt het gebruik van FSC-gelabeld hout aan. FSC (Forest Stewardship Council) is een keurmerkt dat door het WWF wordt toegekend aan bossen die op een verantwoorde manier beheerd worden. Zo wordt in de bestekken die door de stad worden opgemaakt de voorkeur gegeven aan FSC-hout.

* Reductie van bestrijdingsmiddelen
De stadsdiensten engageren zich op zoek te gaan naar alternatieven voor schadelijke pesticiden. Preventief worden er ook sterke, resistente gewassen uitgekozen bij de aanleg van plantsoenen e.d.
* Rationeel watergebruik
De stad wil het rationeel gebruik van water stimuleren door premies toe te kennen voor de aanleg van regenwaterputten en infiltratievoorzieningen. Bij nieuwbouw is men zelfs verplicht een regenwaterput aan te leggen en het regen- en afvalwater gescheiden te lozen.

* Voorkomen van huishoudelijke afvalstoffen In dit kader werden reeds een hele reeks initiatieven genomen: de selectieve inzameling van afvalfracties (vanaf 1 april 2001 uitgebreid met PMD-ophaling), de Geen kakje zonder zakje-actie i.v.m. hondenpoep, het opleiden van compostmeesters en het openstellen van compostpaviljoenen, het opstarten van een proefproject wormenbakken als alternatieve verwerking van GFT-afval, het uitbreiden en verbouwen van de stedelijke recyclagecentra, het verspreiden van zelfklevers met de boodschap Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, ...

* Rationeel energiegebruik
De stad moedigt haar personeelsleden aan om zich naar het werk te verplaatsen met de fiets en/of het openbaar vervoer, door een vergoeding te voorzien. Antwerpen is ook de eerste carpoolstad in Vlaanderen: het personeel kan zich inschrijven op de Vlaamse carpooldatabank van Taxistop. Er worden ook inspanningen gedaan om het stedelijk wagenpark milieuvriendelijk te maken. Zo rijden de voertuigen van stadsreiniging op aardgas. Bij renovatie van gebouwen in eigen beheer worden energiebesparende maatregelen genomen.

Dit zijn uiteraard niet de enige acties in het kader van optie 7: er werden ook talrijke informatie- en sensibiliseringscampagnes (o.a. Milieukrant) op touw gezet. Sinds november zijn er twee duurzaamheidsambtenaren in dienst om deze acties op te volgen, te bestendigen en nieuwe acties te ondernemen. Het spreekt voor zich dat de stad in deze materie een voorbeeldfunctie vervult: begin 2002 zal het Ecohuis geopend worden, een milieu-educatief centrum dat gebouwd is rond het principe van duurzaam gebruik van grondstoffen en energie. Ook de stedelijke recyclagecentra zullen volgens deze principes verbouwd worden.

Het college nam kennis van de rapportering van de vijf onderdelen in het kader van het milieuconvenant voor het jaar 2000 en besliste aan de gemeenteraad te vragen om die goed te keuren.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Goedkeuring. District Antwerpen. Geraniumstraat. Riolerings- en bestratingswerken. Bestek OB/W/99/3118. (A3 nr. 17502)

In de Geraniumstraat, district Antwerpen, werden riolerings- en bestratingswerken voor 5 152 289 BEF uitgevoerd. De werken zijn afgerond, maar er is nog een restkrediet van 748 902 BEF.

Het college besliste dit geld te gebruiken om onderhoudswerken uit te voeren aan de voetpaden in de buurt. Na overleg tussen alle betrokken diensten krijgt de aannemer een termijnverlenging van 20 werkdagen om de opdracht uit te voeren.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Goedkeuring. District Hoboken. Broydenborglaan. Verbreden fietspad. (A4 nr. 17821)

Op 11 mei 2000 keurde het college de prioriteitenlijst voor de aanleg, het onderhoud en de verbetering van fietspaden goed. In deze lijst werd het fietspad Broydenborglaan (tussen Meerlenhoflaan en Krijgsbaan) opgenomen. Er werden twee opties uitgetekend: de eerste ging door het park met verharding en verlichting langs de beukendreef; de tweede hield een verbreding van het bestaande fietspad tot 2,5 meter en met dubbele rijrichting in.

Het district Hoboken, de Vlaamse gemeenschap en het stedelijk ontwikkelingsbedrijf kozen na een bezoek ter plaatse voor de tweede optie. De eerste zou schade berokkenen aan de oude beukenbomen en aan het beschermd landschap van het park. Ook zou deze optie de veiligheid van voetgangers verminderen. Bij de tweede optie zullen er ook bomen moeten verdwijnen en zal de omheining minstens verplaatst moeten worden. De monumentale beuk ter hoogte van de ingang van de tennis zal daarentegen gevrijwaard blijven. Het fietspad zal aangelegd worden in functie van het behoud van de beuk, de platanen op de hoek van de Marneflaan en de zomereiken en taxusbomen.

Het college besliste principieel in te stemmen met de verbreding van het bestaande fietspad langsheen de Broydenborglaan en daarover het advies in te winnen van de afdeling Monumenten en Landschappen van het Vlaams gewest. Nadien moet een hoorzitting georganiseerd en het advies van districts- en jeugdraad van Hoboken gevraagd worden.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Voorontwerp. District Borgerhout. Kruispunt Bikschotelaan met Lodewijk Van Berckenlaan. Aanleg rotonde. (A5 nr. 17822)

De districtsraad van Borgerhout stelde in een advies van 1998 dat er op het kruispunt van de Bikschotelaan met de Lodewijk Van Berckenlaan regelmatig aanrijdingen gebeuren en dat de verkeersas een hindernis vormt voor het lokale en doorgaande verkeer. De districtsraad vroeg toen om een rotonde aan te leggen om de verkeersveiligheid te verhogen. Op vraag van het college schreef de districtsraad de aanleg in op de prioriteitenlijst.

In het lopende raamcontract voor bestratingswerken in zone 30-gebieden is nog financiële ruimte om de rotonde aan te leggen. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf/openbaar domein stelde een voorontwerp op.

Het college besliste het voorontwerp voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Bikschotelaan en de Lodewijk Van Berckenlaan goed te keuren. De stad zal er een hoorzitting over organiseren en de adviezen van de jeugd- en districtsraden van Deurne en Borgerhout over inwinnen.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Vellen van bomen. District Antwerpen. Hoek Leopold de Waelplaats/Beeldhouwersstraat. Laanbeplanting. (A11 nr. 17565)

De actiegroep De Kersentuin heeft onlangs een externe specialist aangetrokken om een paardekastanje op de hoek van de Beeldhouwersstraat en de Leopold de Waelplaats te laten onderzoeken. De boom in kwestie is onderaan immers volledig ingerot. Maar de actiegroep, sterk begaan met het behoud van het groen in deze buurt, had de boom graag gered gezien.

De externe firma kwam echter tot de conclusie dat de stabiliteit van deze boom niet langer te garanderen is, temeer omdat hij een zware kroon te dragen heeft. Zij raadden aan de boom te vellen en te vervangen door een ander exemplaar. Op basis van deze analyse en dit voorstel, heeft de stad een tweede onderzoek laten uitvoeren door een andere externe specialist. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de wanddikte van de boom onvoldoende is om hem als statistisch veilig te verklaren, vooral gezien de druk bezochte omgeving waar de paardekastanje staat.

Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf/groenvoorziening plaatste in het voorjaar om veiligheidsredenen reeds een stalen frame rond de boom, maar deze oplossing biedt toch onvoldoende veiligheidsgarantie. Beide externe deskundigen én groenvoorziening adviseren dan ook om de boom te rooien, maar stellen ook voor om de paardekastanje te vervangen. Hij staat op een plek waar het aangenaam zitten is en hij geeft het open plein met zijn ronde zitbanken een belangrijke meerwaarde.

Het college besliste vandaag dan ook om de paardekastanje op de hoek van de Beeldhouwersstraat en de Leopold de Waelplaats uit veiligheidsoverwegingen te laten vellen. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf / groenvoorziening krijgt de opdracht een gelijkwaardige boom, d.w.z. één met een ruime omvang en omtrek en dus reeds een zekere monumentale uitstraling, op deze plaats te voorzien. De uitgave hiervoor wordt geraamd op 150 000 BEF; de herplanting wordt voorzien in maart van volgend jaar. Tijdens de maand januari zullen de buurtbewoners hiervan nog op de hoogte gebracht worden.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Goedkeuring. District Hoboken. Oudestraat. Heraanleg. Bestek 155-23 van het ingenieursbureau Agipar. (A14 nr. 17857)

Onlangs rondde de aannemer de werken in de Oudestraat, district Hoboken, af. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf stelde kort nadien echter losliggende betonstraatstenen ter hoogte van het nummer 70 vast. Eerst werd vermoed dat, door open voegen insijpelend, regenwater de oorzaak was van in het legbed achterblijvend water. Maar nadat de aannemer het wegdek verschillende malen terug inzandde om alle voegen opnieuw te dichten, bleef het fenomeen zich voordoen. Daarom werd de verharding op verschillende plaatsen (rijweg en voetpad) verwijderd. Door vergelijking met hoogtepeilen in nabijgelegen peilputten kon worden vastgesteld dat een extreem hoge, nog nooit waargenomen grondwaterstand het legbed van de rijwegverharding met water verzadigt. Aangezien het pompeffect van het verkeer en aanhoudende vorst de nieuwe wegverharding niet alleen ernstig kan beschadigen, maar ook zou kunnen verplichten de straat voor verkeer af te sluiten, voert het stedelijk ontwikkelingsbedrijf momenteel enkele plaatselijke en voorlopige ingrepen uit. Deze moeten het legbed van de rijwegverharding zo droog mogelijk krijgen voor de komende winterperiode. Het uitvoeren van een definitieve ingreep die de grondwaterstand bij extreme hoogtepeilen tot onder de fundering van de wegverhardingen verlaagt, is evenwel onontbeerlijk.

Het college besliste de resterende kredieten van de werken in de Oudestraat te gebruiken om de aannemer een definitieve oplossing voor de grondwaterstand onder de wegverharding uit te laten werken.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Goedkeuring. District Borgerhout. William Woodstraat (bestek OB/W/99/3132). Kruispunt Sterlingerstraat Vandenpeereboomstraat (bestek OB/W/99/3130). (A15 nr. 17860)

Het college besliste dat twee restkredieten, overgebleven na het opmaken van de afrekening van bestratingswerken in het district Borgerhout, voor andere noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken in datzelfde district zullen gebruikt worden. Er is een termijnverlenging van 5 dagen voorzien. Concreet gaat het over restkrediet van de bestratingswerken in de William Woodstraat, dat zal gebruikt worden voor herstellingswerken aan voetpaden in Borgerhout. Met het restkrediet van de bestratingswerken aan het kruispunt SterlingerstraatVandenpeereboomstraat zullen eveneens onderhoudswerken uitgevoerd worden. In totaal gaat het om 885 890 BEF.

Stafdienst. Installatievergaderingen districtsraden. Bijeenroeping door het college C (A nr.17990)

Het college neemt kennis dat, na de eerste installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 8 januari 2001, het nieuwe college een beslissing moet nemen over de exacte datum van bijeenroeping en de dagorde van de installatievergaderingen van de districtsraden. Deze eerste installatievergadering zal ten vroegste op 17 januari 2001 kunnen doorgaan.

Sport en cultuur. Renovatie stedelijk olympisch stadion. Eigenaarskosten. C (A nr. 17907)

Rond de renovatie van het stedelijk olympisch stadion besliste het college vandaag dat in de concessieovereenkomst met Germinal Beerschot Antwerpen (GBA) uitdrukkelijk wordt ingeschreven dat de kosten voor de sanering van de historisch vervuilde grond niet ten laste van de concessiehouder zijn. In deze overeenkomst zullen ook de principes voor het gebruik en onderhoud van het olympisch gebouw F opgenomen worden. Het college besliste ook zijn plichten als eigenaar van de resterende oude tribune te aanvaarden door de kosten voor de herstellingen en verstevigingen aan het dak en de vervanging van de verroeste dakplaten van de bestaande hoofdtribune A ten laste te nemen.

Laatst bijgewerkt op donderdag 21 december 2000 door informatie & districtswerking stad Antwerpen, (info@antwerpen.be)

Begin pagina © 1998 Digitale Metropool Antwerpen / Telepolis

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie