Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout wil actiever samenwerken met buurgemeenten

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Regionale positie Oosterhout sterker geaccentueerd

College legt gewijzigde Stadsvisie voor aan raad

Oosterhout zal een actieve rol gaan spelen in samenwerking met buurgemeenten. Aan het sluiten van allianties met die gemeenten zal daadwerkelijk inhoud worden gegeven. Die samenwerking zal op een aantal onderdelen nodig zijn om problemen op te lossen en uitdagingen op te pakken die de gemeentegrenzen overschrijden (onder andere op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en sport).

Met onder andere die aanscherping hebben burgemeester en wethouders de Stadsvisie 2000-2015 van de gemeente Oosterhout aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad zal in zijn vergadering van 19 december een besluit nemen over de visie. De Stadsvisie geeft op hoofdlijnen aan hoe Oosterhout zich in de periode 2000-2015 moet ontwikkelen. Dat geldt dan overigens niet alleen voor ontwikkeling op ruimtelijk, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied.

Burgemeester en wethouders hebben tevens besloten de economische positie van Oosterhout aan te scherpen. Het moet de ambitie zijn die positie te versterken, zonder dat er daarbij gekozen wordt voor nieuwe, grootschalige bedrijventerreinen. "Het is veeleer de bedoeling deze versterking in kwalitatieve zin te zoeken. Versterken betekent dus in dit geval niet per se meer vierkante meters, maar vooral meer kwaliteit per vierkante meter", aldus de Stadsvisie. Zon verbetering kan worden bereikt door "een bijna continu proces van revitalisering, het bij de tijd brengen of houden van de bestaande bedrijfsterreinen", aldus de Stadsvisie. Daarbij zal moeten worden ingezet op intensief ruimtegebruik en het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid.

De concept-Stadsvisie is in maart van dit jaar voor maatschappelijk debat vrijgegeven. Op dat moment hadden b. en w. nog geen inhoudelijk standpunt over de Stadsvisie bepaald. Dat is dus nu gebeurd, mede op aanhang van alle reacties die op het concept zijn binnengekomen. Alle 282 reacties zijn in een bijlage ondergebracht, gerubriceerd en van commentaar door het college voorzien.

Wijzigingen

Ten opzichte van het concept hebben burgemeester en wethouders op bijna vijftig onderdelen wijzigingen aangebracht. Soms gaat het om kleine tekstuele verbeteringen of een uitgebreider toelichting, maar in enkele gevallen hebben b. en w. ook besloten inhoudelijk wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de concept-Stadsvisie. Het gaat dan onder andere om:

het benadrukken van het belang van informatie- en communicatietechnologie voor de ecomische ontwikkeling van Oosterhout;

in het concept was het knooppunt voor openbaar vervoer gedacht aan of in de nabijheid van het Slotjesveld. Het college heeft ervoor gekozen het HOV-knooppunt, vanwege het ruimtebeslag, te stationeren aan de noordoostzijde van het centrum, in een gebied rond Bovensteweg (inclusief aansluiting op de A27) en Pasteurziekenhuis. Via haltes aan het Slotjesveld en, afhankelijk van de locatie van het knooppunt, bij het Santrijngebied moet de HOV toegang bieden tot het centrum;

bij herinrichting van de aansluiting van de Bovensteweg op de A27 komt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Dit gebied kan, gelijk met het ziekenhuisterrein, intensief worden gebruikt voor uitbreiding van zorgvoorzieningen, in combinatie met wonen en kantoren. Hier zou een visitekaartje voor Oosterhout moeten worden ontwikkeld;

toerisme en recreatie zullen een steeds belangrijker drager van de lokale economie worden. Oosterhout heeft hiervoor een aantal belangrijke troeven in handen: een groene bos- en waterrijke omgeving, een gevarieerd aanbod aan horeca, een goed geoutilleerd winkelcentrum, voorzieningen voor verblijfsrecreatie en een gunstige liggen ten opzichte van grootschalige attracties in de regio. Die combinatie biedt goede kansen voor het verder versterken van deze bedrijfstak;

bij de uitvoering van de plannen voor een parallelstructuur langs de A27 zal onderzocht moeten worden in hoeverre die parallelstructuur bijdraagt aan de problemen die Rijen (Vijfeikenweg) en Dongen (Heistraat) hebben met de aansluiting op de A27;

voor de verkeersrelatie op langere termijn tussen Oosterhout en Breda is het van belang na te denken over oplossingen die, bijna letterlijk, buiten de platgetreden paden gaan. Te denken valt aan een verbinding water of een verbinding per kabelbaan tussen beide steden;

het voorgenomen "knippen" van de Bovensteweg als dwarsverband voor doorgaand vrachtverkeer tussen Weststad en A27 wordt afhankelijk gemaakt van aanpassingen van het kruispunt Hooipolder en een rechtstreekse aansluiting van Weststad op de A59;

als de voorgestelde vervanging van de hoge brug over het Wilhelminakanaal (tracé Slotlaan-Burg. Holtroplaan) op grote problemen stuit, zou de aanleg van een brug op maaiveldniveau (tracé Warandelaan-Lukwelpark) te overwegen zijn;

bedoeling is het historisch kleinschalig karakter van de Heilige Driehoek te beschermen. Aan de noordzijde bestaat de begrenzing uit de karakteristieke bebouwing van de Leijsenstraat, aan de zuidzijde kan de Heilige Driehoek worden afgebakend door middel van woningbouw in het gebied tussen Slotjes-Oost en Heilige Driehoek. Die woningbouw dient aan te sluiten bij het open karakter van de Driehoek. In het gebied zelf wordt geen woningbouwontwikkeling voorzien; wel is het na te denken over de (woon)bestemming voor eventueel leegkomende kloosters. In de uitwerking van deze visie-op-hoofdlijnen zal ook de vraag aan de orde moeten komen welke status aan het gebied moet worden toegekend;

de ruimte die op sportpark Heihoef vrijkomt door de verplaatsing van de daar actieve sportverenigingen zou niet alleen kunnen worden gebruikt voor uitbreiding van bedrijventerrein Vijf Eiken, maar ook voor de ontwikkeling van een (sport)hotel annex congresaccommodatie (met het oog op de nabijheid van de golfbaan);

het instrument van de "plattelandsvernieuwing" kan wellicht worden gebruikt om bepaalde voorzieningen voor de kerkdorpen te behouden of terug te krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan agrariërs die via de boerderij levensmiddelen verkopen. Dergelijke winkels hebben ook een duidelijke functie voor de kerkdorpen.

Kernopgaven

In de concept-Stadsvisie zijn vijftien locatie kernopgaven genoemd, die van belang zijn voor het in praktijk brengen van de Stadsvisie. Op basis van de maatschappelijke discussies is daar een zestiende, de ontwikkeling van de locatie Pasteurziekenhuis/A27 aan toegevoegd. Kort samengevat gaat het dan om de volgende onderwerpen:

De ladder: een veilige en herkenbare interne ontsluiting.

Thematische parkenreeks: herkenbare, goed toegankelijke reeks van geschakelde ruimten in de stad.

Groene ruggengraat: drager voor de centrale route voor langzaam verkeer, hoogwaardig openbaar vervoer en parkenreeks.

Opheffen barrières: streven naar verkeerskundige maatregelen Bovensteweg en vervangen hoge brug Wilhelminakanaal door lage brug.

Heilige Driehoek: overgang stad/landschap duurzaam zichtbaar houden en versterken van de karakteristiek.

Blauwe schakel: nieuw stedelijk woonmilieu aan het water, versterkt relatie centrum-Vrachelen.

Parkwonen: wonen in groene setting langs het kanaal.

Voorzieningen in de wijk: onder andere invoering brede school.

(Ont)spannende heide: Vrachelse Heide wordt intensief recreatiegebied.

Natuurpolder: uitbreiding krekenstelsel, gecombineerd met natte natuurontwikkeling in Oranjepolder.

Bereikbaar Oosterhout: realisering HOV met knooppunt voor openbaar vervoer nabij Pasteurziekenhuis/A27.

Capaciteitsvergroting A27: Oosterhout ontsluiten op Breda, betere aansluitingen via parallelstructuur.

Streekeigen Den Hout: behoud cultuurhistorische waarden.

Bedrijvig Oosteind: kleinschalige bedrijvigheid en wonen in het lint.

Dorst in het groen: door omleiding Rijksweg rustig en veilig centrum in het groen.

Ziekenhuis: multifunctioneel ontwikkelingsgebied, combinatie van kantoren, wonen en zorg.

Oosterhout, 21 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie