Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitleg fiscale gevolgen van restauratie monumentenpanden

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien


Fiscale gevolgen van onderhoud of restauratie van monumentenpanden

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling/ domein belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 21 december 2000, nr. CPP 2000/2597M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de Wet op de inkomstenbelasting 1964, besluit van 11 februari 1993, nr.CA93/23.


1.


Sedert 1 januari 1985 bestaat er een regeling op grond waarvan aan eigenaren van een rijksmonument met plannen voor de restauratie van hun monument, vooraf meer duidelijkheid kan worden verschaft over de fiscale gevolgen van deze voorgenomen werkzaamheden.

Deze regeling heeft alleen betrekking op monumentenpanden die zijn ingeschreven in een van de registers, bedoeld in artikel 6 of artikel 7 van de Monumentenwet 1988.

Deze mogelijkheid geldt zowel voor monumentenpanden in privé-vermogen als voor monumentenpanden welke behoren tot een ondernemingsvermogen.

Zowel belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting als belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting komen voor deze mogelijkheid in aanmerking.


2.


Belastingplichtige eigenaren van een dergelijk rijksmonument kunnen de fiscale gevolgen van een restauratieplan vooraf door de Belastingdienst vast laten stellen. De eigenaar moet daartoe een verzoek doen bij de Belastingdienst/Particulieren Amersfoort/Bureau monumentenpanden (hierna: BBM).

Het verzoek moet vergezeld gaan van de voor een juiste beoordeling benodigde gegevens. Het BBM zal aangeven welke gegevens voor deze beoordeling noodzakelijk zijn.

Eigenaren van een rijksmonumentenpand kunnen gebruik maken van een gecombineerd aanvraagformulier.

Bij onderhoud of restauratie van een rijksmonumentenpand kan door middel van dit gecombineerde aanvraagformulier een tweetal verzoeken (gelijktijdig) worden ingediend, te weten:

* een verzoek om toekenning van rijkssubsidie op grond van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (BRRM);
* een verzoek om vaststelling van de fiscale gevolgen van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan een monumentenpand.

Het gecombineerde aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente of bij het BBM.

Het formulier moet worden ingediend bij de gemeente waar het monument is gelegen. De gemeente draagt zorg voor een onverwijlde doorzending van de benodigde gegevens aan het BBM.

Aanvraagformulieren waarin alleen om vaststelling van de fiscale gevolgen wordt verzocht, worden ook bij rechtstreekse indiening door het BBM in behandeling genomen.


3.

Het genoemde verzoek moet gedaan worden vóór de aanvang van de eerste werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het restauratieplan. Bovendien mag met deze feitelijke uitvoering van het restauratieplan pas worden gestart nadat de situatie ter plekke onderzocht is door een restauratiespecialist van de Belastingdienst, tenzij het BBM schriftelijk heeft medegedeeld dat een dergelijk onderzoek niet zal plaatsvinden.


4.

Het BBM neemt binnen 10 weken nadat het verzoek als compleet is aangemerkt een beslissing met betrekking tot de fiscale gevolgen van de voorgenomen restauratie. Indien het BBM niet in staat is binnen de hiervoor genoemde termijn van 10 weken een beslissing te nemen dan wordt de belastingplichtige daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de datum waarop de beslissing kan worden verwacht.

Alvorens tot vaststelling van de fiscale gevolgen van de voorgenomen restauratie over te gaan zal het Bureau monumentenpanden de bevoegde eenheid van de Belastingdienst raadplegen.


5.

Ik heb het BBM gemachtigd om een standpunt in te nemen namens de eenheid van de Belastingdienst waaronder de betrokken belastingplichtige ressorteert.

Het BBM zal echter alleen een bindende beslissing afgeven indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in punt 3 hiervoor.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan kan het BBM in zich daartoe lenende gevallen vooraf nog wel een advies afgeven, dat echter niet bindend is voor de bevoegde inspecteur.

De beslissing van het BBM is bindend voor de bevoegde eenheid van de Belastingdienst, indien en voor zover op het moment waarop aan de beslissing voor de heffing van de inkomsten- of vennootschapsbelasting gevolgen worden verbonden, geen wijziging is opgetreden in de feiten en omstandigheden, welke ten grondslag hebben gelegen aan de onder punt 4 bedoelde beslissing.


6.

Het BBM zal de beslissing of het advies schriftelijk aan de betrokken belastingplichtige meedelen.

Het BBM zal tevens afschriften van de beslissing of het advies zenden aan de betrokken eenheden van de Belastingdienst. Mits de aanvrager daarin heeft toegestemd, zal het BBM ook een afschrift zenden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.


7.

De beslissing heeft het karakter van een mededeling en is dus niet een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking. Eerst nadat de beslissing is verwerkt in een wel voor bezwaar en beroep vatbare beschikking (, (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
e.d.) kan daar tegen worden opgekomen.


8.

De volledige gegevens van het BBM luiden:

Belastingdienst/Particulieren Amersfoort

Bureau monumentenpanden

Postbus 4050

3800 EB Amersfoort

Telefoonnummer:

033-4505222 (doorkiesnummer)

Faxnummer:

033-4560870


9.

Tot slot wijs ik erop dat ik, gelet op de parlementaire geschiedenis inzake de aftrek-regeling voor monumentenwoningen, geen aanleiding heb gevonden deze regeling ook van toepassing te verklaren op de eigen woningen, die vallen onder een beschermd stads- of dorpsgezicht maar die niet zijn aan te merken als beschermde monumenten in de zin van artikel 6 of 7 van de Monumentenwet 1988.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie