Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV over hoofdlijnen aanpak implementatie EU-besluitvorming

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2000/4275
datum
22-12-2000

onderwerp
BSE
(TRC 2000/12389) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 12 december jl. over een aantal aspecten van de uitvoering van de besluiten van de landbouwraad van 4 december jl. informeer ik u over de laatste ontwikkelingen terzake en ga ik in op de hoofdlijnen van de aanpak van de implementatie van de EU-besluitvorming in Nederland.

Inmiddels heeft de Europese Commissie de EU-verordening aangaande buitengewone steunmaatregelen voor de rundvleesmarkt vastgesteld, waarin is voorzien in de bepaling dat vlees van runderen, ouder dan 30 maanden, met ingang van 1 januari 2001 alleen voor menselijke consumptie mag worden vrijgegeven indien het dier negatief is getest op BSE. In deze verordening is daarnaast ook voorzien in een opkoopregeling voor runderen, ouder dan 30 maanden, die niet zijn getest op BSE. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

up

datum
22-12-2000

kenmerk
VVM. 2000/4275

bijlage

De opkoopregeling maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan maatregelen dat moet leiden tot een verdere verkleining van het risico van BSE voor de volksgezondheid en herstel van vertrouwen van de consument.

Met ingang van 1 januari 2001 zal in de nationale regels worden voorzien in de verplichting dat aan de slachthuizen aangeboden runderen van 30 maanden of ouder op BSE worden getest. De overheid zal daarbij zorgdragen voor voldoende test- capaciteit zodat de reguliere slachtstroom doorgang kan vinden. Met het oog op het voorkómen van pieken zijn met het bedrijfsleven inmiddels afspraken gemaakt teneinde de aanlevering van dieren af te stemmen op de beschikbare testcapaciteit. Overheid en bedrijfsleven stellen daarmee alles in het werk om daadwerkelijk vanaf 1 januari 2001 logistiek ook klaar te zijn.

Door op deze manier te handelen voldoe ik aan het primaire doel van de bovengenoemde EU-verordening; bescherming van de volksgezondheid wordt gegarandeerd doordat geen vlees van niet geteste dieren in het consumptiecircuit wordt gebracht.

Tegen deze achtergrond is het niet noodzakelijk de communautaire opkoopregeling in Nederland toe te passen.

Uit mijn gesprekken met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is mij gebleken dat de doelstellingen van mijn beleid en de concrete aanpak in Nederland worden onderschreven.

Het kabinet is van oordeel dat op het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid rust voor structurele inbedding van de maatregelen in het reguliere productie-proces, inclusief de bijbehorende kosten.
Niettemin moet geconstateerd worden dat de sector is geconfronteerd met een pakket aan maatregelen van zeer forse (materiële en financiële) omvang, een pakket ook met een zeer kort implementatietraject en ten dele ook van tijdelijke aard (verbod op diermeel in voer voor niet-herkauwers). Daarnaast moet ook gewezen worden op hetgeen in overige lidstaten aan maatregelen inmiddels is, of naar verwachting zal worden getroffen. In toenemende mate ontstaat daarbij het beeld dat lidstaten (een deel van) de extra kosten (tijdelijk) voor hun rekening nemen.

Het is tegen deze achtergrond dat tijdelijke en aflopende financiële ondersteuning van de overheid noodzakelijk is. Daarbij komt dat voor de overheid getest slachten ook op financiële gronden de voorkeur verdient boven opkopen en vernietigen. Daarom is eenmalig een - in 2000 in het Diergezondheidsfonds te storten - bedrag van f 350 miljoen daarvoor gereserveerd, vanuit de filosofie dat het bedrijfsleven stapsgewijs de extra kosten zal moeten gaan dragen, dan wel doorberekenen aan de consument.

Concreet zullen voor het eerste kwartaal van 2001 de volgende maatregelen worden getroffen:


* vergoeding van de kosten van het testen van runderen op BSE, voorzover deze kosten niet door de Europese Commissie worden vergoed;

* vergoeding van de extra kosten, verband houdende met de uitbreiding van als SRM (gespecificeerd hoog-risico-materiaal) te behandelen materiaal, te weten: darmpakket van runderen, ongeacht hun leeftijd, kadavers van runderen jonger dan 1 jaar en kadavers van varkens, pluimvee en dode gekweekte vis, afgekeurde en ongekeurde slachtafvallen ;

* vergoeding voor een belangrijk deel van voorheen te verwaarden LRM (laag risicomateriaal) dat als gevolg van de maatregel dat bepaalde dierlijke eiwitten (diermelen) niet langer in diervoeder mogen worden gebruikt, thans niet of nauwelijks afzetbaar is geworden;

* vergoeding voor een belangrijk deel van de ophaal- en verwerkingskosten van voorraden diermeel die op 1 januari 2001 nog bestaan en feitelijk waardeloos zijn geworden. Het gaat dan om voorraden die op die datum nog resteren bij de voerindustrie of voerhandel, welke voorraden immers niet meer konden worden afgezet als gevolg van de EG-maatregelen en de - ter implementatie daarvan
- op 15 december jl. in werking getreden Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren.

Voor de primaire bedrijven wordt verwacht dat niet of nauwelijks sprake zal zijn van enige resterende en te vernietigen voorraad zodat er geen aanleiding is daarvoor te voorzien in enige tegemoetkoming. Zodra verder duidelijkheid bestaat over de concrete instrumentatie van de in deze brief geschetste hoofdlijnen en het vervolgtraject omtrent de periode na het eerste kwartaal 2001 zal ik u nader informeren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie