Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit Belastingdienst over privégebruik auto

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Privégebruik autoPrivégebruik auto

Centrum voor proces en productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 22 december 2000, nr. CPP2000/3110M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is het onder de Wet IB 1964 geldende besluit van 22 oktober 1999, nr. DB99/2930M, aangepast aan het sedert 1 januari 2001 geldende wettelijke regime.


1. Inleiding


In dit besluit is beleid opgenomen met betrekking tot de regeling voor privégebruik van personen- en bestelauto's, opgenomen in de artikelen 3.20 en 3.145 Wet IB 2001. Hiermee is het onder de Wet IB 1964 geldende besluit van 22 oktober 1999, nr. DB99/2930M, aangepast aan het sedert 1 januari 2001 geldende wettelijke regime. Voor overige vragen en antwoorden rond het privégebruik van autos onder het regime van de Wet IB 2001 verwijs ik naar het besluit van 15 december 2000, nr. RTB 2000-3235M.


2. Hardheidsclausule.


Met de forfaitaire regeling van de artikelen 3.20 en 3.145 van de Wet IB 2001 heeft de wetgever het privégebruik van een personen- of bestelauto op praktische wijze in de inkomstenbelasting willen betrekken. Een dergelijke bepaling is niet vrij van een zekere ruwheid; dit is een kenmerk van forfaitaire regelingen. De wetgever heeft bewust voor deze ruwheid gekozen.

Alleen voor situaties waarin iemand kan laten blijken te hebben gereden in een bestelauto die door aard of of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen, geldt de forfaitaire regeling niet. Voorts wordt de bijtelling voor de inkomstenbelasting op nihil gesteld indien blijkt dat de auto (personenauto of bestelauto) niet ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld en gebruikt dan wel indien wordt aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor die doeleinden is gebruikt.

In de artikelen 9 en 22 van de Uitvoeringsregeling IB 2001 heb ik aangegeven aan welke voorwaarden een kilometeradministratie moet voldoen om als bewijsmiddel door de Belastingdienst geaccepteerd te worden. Deze kilometeradministratie is overigens niet de enige vorm van bewijs om aan te tonen dat niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. Men is bij een dergelijk gering privégebruik van de auto vrij in het aanvoeren van bewijsmiddelen waaruit het privégebruik van de auto blijkt. De waardering van het aangevoerde bewijs behoort tot de taak van de inspecteur. Bij een blijvend geschil daarover kan de kwestie worden voorgelegd aan de administratieve rechter in belastingzaken.

Gelet op de bewuste keuze van de wetgever wijs ik verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule met betrekking tot de regeling voor privégebruik auto steeds af. Dit geldt bijvoorbeeld in situaties waarin het bedrag van de autokostenfictie hoog is in verhouding tot het aantal daadwerkelijk gereden privékilometers of waarin een duurdere auto wordt gebruikt dan de belastingplichtige gelet op zijn maatschappelijke positie in privé zou hebben aangeschaft.


3. Kosten die voor rekening van de werknemer of ondernemer komen

a. Aan de werkgever betaalde of voor eigen rekening genomen kosten
Uit artikel 3.145, zevende lid, van de Wet IB 2001 blijkt dat een bijdrage voor privégebruik die de werknemer aan zijn werkgever betaalt, rechtstreeks op de bijtelling in mindering wordt gebracht.

Dit geldt niet voor een eventuele bijdrage in de kosten van woon-werkverkeer. Deze kosten worden op grond van het achtste lid geacht niet te zijn gemaakt voor privédoeleinden.

Voorzover de aan de werkgever betaalde vergoeding de bijtelling voor privégebruik te boven gaat heeft de Hoge Raad in het arrest van 17 april 1996, rolnummer 30.995 (BNB 1996/197) beslist dat er geen sprake is van negatief loon of van aftrekbare kosten.

In artikel 3.20, zevende lid, van de Wet IB 2001 is een gelijksoortige regeling getroffen voor de ondernemer die kosten en lasten van de auto-van-de-zaak voor privérekening neemt en ze niet ten laste van de winst laat komen. Voorzover de voor privérekening genomen kosten betrekking hebben op woon-werkverkeer, wordt de onttrekking niet daarmee verminderd.


b. Kosten die aan derden zijn betaald.

Kosten in verband met de auto van de werkgever die aan derden zijn betaald, kunnen niet in mindering komen op de in aanmerking te nemen waarde van het privégebruik, tenzij de betaling is aan te merken als gedaan ten behoeve van de werkgever en bij overeenkomst is voorzien dat die betaling als bijdrage privégebruik auto wordt aangemerkt; zie onder meer de arresten van de Hoge Raad van 11 april 1979, nr. 19.185, BNB1979/143 en van 15 december 1999, nr. 34.945, V-N 2000/7.19.


c. Auto van de zaak wordt gebruikt voor andere werkzaamheden.
Wordt de auto van de zaak gebruikt voor andere werkzaamheden, waarvan de opbrengst wordt aangemerkt als winst uit (een andere) onderneming, loon uit (een andere) dienstbetrekking of resultaat uit een (andere) werkzaamheid, dan zijn de kilometers die daarmee gemoeid zijn voor de toepassing van de artikelen 3.20 en 3.145 van de Wet IB 2001 als privékilometers te beschouwen. De Hoge Raad besliste in het arrest van 8 juli 1986, rolnummer 23.861 (BNB 1986/259) dat in dat geval een evenredig deel van de bijtelling voor privégebruik als aftrekbare kosten in verband met de nevenwerkzaamheden in aanmerking kan worden genomen volgens de formule: kilometers andere werkzaamheden/totale privékilometers x het loon in natura.

Vanaf 2001 dient voor "aftrekbare kosten in verband met nevenwerkzaamheden te worden gelezen: kosten die ten laste van de winst of het resultaat komen, en voor "loon": onttrekking of loon. Voor die situaties dat in de Wet IB 2001 specifieke regelingen of bedragen zijn opgenomen, gaan deze naar mijn oordeel voor de door de Hoge Raad in genoemd arrest geformuleerde algemene regel.

Dit arrest, in samenhang bezien met het arrest van 10 september 1980, BNB 1980/330, leidt tot het standpunt dat voor de berekening van de in aanmerking te nemen kosten als onttrekking/loon in natura in aanmerking genomen wordt het bruto bedrag van de bijtelling voor privégebruik vermeerderd met het bedrag waarmee de vergoeding aan de werkgever de bruto-bijtelling overtreft (c.q. de voor privérekening genomen kosten deze bijtelling overtreft).

In dit kader kan een hoog aantal kilometers in verband met de andere werkzaamheden en overig privégebruik een reden zijn voor een hogere bijtelling voor privégebruik dan de forfaitaire bijtelling.

In de verschillende situaties werkt het hiervóór vermelde als volgt uit.


c.1. Werknemer/ondernemer gebruikt de auto in het kader van zijn (andere) onderneming of voor het verwerven van (ander) resultaat uit een werkzaamheid.

Een door de werkgever ter beschikking gestelde auto is geen tot het privévermogen van de ondernemer behorende of door hem in privé gehuurde personenauto. Daarom is artikel 3.17, eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 niet van toepassing. Dit geldt ook als de auto tot het vermogen van een andere onderneming of werkzaamheid van belastingplichtige behoort.

Wordt de auto gebruikt voor in de (andere) onderneming verrichte werkzaamheden of voor het verwerven van (ander) resultaat uit een werkzaamheid, dan kan een evenredig deel van de bruto-bijtelling voor privégebruik, vermeerderd met het bedrag waarmee de vergoeding aan de werkgever de bruto-bijtelling overtreft, ten laste van de winst uit onderneming worden gebracht of ten laste van het resultaat uit de (andere) werkzaamheid. Dit geldt niet voor de specifieke regeling van artikel 3.18 van de Wet IB 2001 betreffende het woon-werkverkeer. Voor het regelmatig woon-werkverkeer kan geen groter bedrag ten laste van de winst komen dan toegestaan is volgens die regeling.


c.2. De werknemer/ondernemer gebruikt de auto in het kader van een (andere) dienstbetrekking.

Wordt de auto gebruikt voor andere in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden dan kan via de Wet IB 2001 niet tot verlaging van de bijtelling/onttrekking worden gekomen, maar wel is het voor de (andere) werkgever mogelijk om op grond van de Wet LB 1964 (tekst 2001) vrije vergoedingen te verstrekken op basis van artikel 15b, eerste lid, onderdeel b en -voor het regelmatig woon-werkverkeer- artikel 16b van die wet.


c.3. De werknemer/ondernemer gebruikt de auto voor reizen in verband met geneeskundige hulp of ziekenbezoek


c.3.1. Voor vervoer als bedoeld in artikel 6.17, onderdeel a, van de Wet IB 2001 (bijvoorbeeld bezoek aan artsen) wordt in aanmerking genomen een evenredig deel van de bruto-bijtelling voor het privégebruik van de auto vermeerderd met het bedrag waarmee de vergoeding aan de werkgever de bruto-bijtelling overtreft (Hof Arnhem van 14 april 1983, nr. 1387/1981, BNB 1984/222).


c.3.2. Voor de reizen genoemd in artikel 6.17, onderdeel e, van de Wet IB 2001 is in artikel 6.18, zesde lid, onderdeel a, een specifieke regeling getroffen.


c.4. De werknemer/ondernemer gebruikt de auto voor reizen in het kader van scholingsuitgaven.

Deze kosten van deze reizen behoren volgens artikel 6.28, eerste lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001 niet tot de in aanmerking te nemen scholingsuitgaven.


c.5. De werknemer/ondernemer gebruikt de auto voor reizen in het kader van giften

Indien reizen per auto volgens de giftenregeling als gift in aanmerking kunnen worden genomen, geldt daarvoor de specifieke regeling van artikel 6.36 van de Wet IB 2001.

Casus

De werknemer X heeft van zijn werkgever A. een auto ter beschikking gekregen met een cataloguswaarde van f 40.000. Voor het privégebruik betaalt hij in het jaar 2001een vergoeding aan de werkgever A. van f
1.200. De gereden kilometers bedragen in het jaar 2001 inclusief het zakelijk en woon-werkverkeer van de dienstbetrekking bij A. 30.000, waarvan 15.000 km (vanuit A. bezien) voor privédoeleinden onderverdeeld in:


1. reizen in verband met een onderneming/resultaat van X: 5.000 km waarvan 3.000 km woon-werkverkeer over een afstand van 12 km gedurende 3 dagen per week;


2. reizen in verband met een dienstbetrekking bij werkgever B: 5.000 km waarvan 3.000 km woon-werkverkeer over een afstand van 17 km gedurende 2 dagen per week;


3. reizen in verband met bezoek arts: 1.000 km;

4. reizen in verband met het regelmatig bezoeken van een langdurig verpleegd gezinslid: 1.500 km;


5. reizen in verband met scholing: 300 km;


6. reizen die als giften in aanmerking komen: 500 km:

7. overig privégebruik: 1.700 km.

Uitwerking

Vanuit de dienstbetrekking bij A bezien wordt door X in de auto voor 15.000 km voor privédoeleinden gereden, zodat de autokostenfictie van toepassing is: voor de heffing van de inkomstenbelasting volgt een bijtelling van 25% van f 40.000 = f 10.000 -/- vergoeding f 1.200 = f
8.800. "Binnen" dit privégebruik moet iedere "soort" kilometers op zijn eigen merites worden bezien.


1. Ten laste van de winst/resultaat komena. voor het woon-werkverkeer: een evenredig deel van de bijtelling, maar de maximering van de tabel van artikel 3.18 geldt, zodat ¾ * f 1.719 = f 1.290 ten laste van de winst komt;


b. voor de zakelijke kilometers: een evenredig deel van de bijtelling, zijnde 2.000/15.000 * f 10.000 = f 1.333.


2. De bijtelling wordt niet verlaagd, maar werkgever B kan belastingvrij vergoeden:


a. voor het woon-werkverkeer: 12 maanden ½ * f 200,50 = f 1.203 (artikel 16b Wet LB 1964; tekst 2001)


b. voor de dienstkilometers: 2.000 * f 0,60 = f 1.200 (artikel 15b, eerste lid, onderdeel b Wet LB 1964; tekst 2001)


3. Voor de bezoeken aan de arts is als buitengewone uitgaven aan te merken: een evenredig deel van de bijtelling, zijnde 1.000/15.000 * f 10.000 = f 667.


4. De bezoeken aan het gezinslid volgen de regeling van artikel 6.18 Wet IB 2001. Als buitengewone uitgaven is aan te merken:1500 * f 0,33 = f 495.


5. De reizen i.v.m. scholing leiden niet ot een vermindering van de bijtelling.


6. De 'giftenkilometers' volgen de regeling van artikel 6.36 Wet IB 2001. Als buitengewone uitgaven is aan te merken: 500 * f 0,33 = f 165.


7. Aangegeven moet worden voor de inkomstenbelasting de volledige autokostenfictie -/- de vergoeding, dus f 8.800.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...