Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internationale beginmanifestatie Europan 6 in Berlijn

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


INFO-BULLETINinfo-bulletin nummer 26, december 2000

Het Europan info-bulletin is een uitgave van de stichting Europan Nederland en verschijnt drie keer per jaar.

INTERNATIONALE BEGINMANIFESTATIE EUROPAN 6 IN BERLIJN

Zo'n 45 Nederlanders hadden zich aangemeld voor de internationale beginmanifestatie die op 9 en 10 november in het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn plaatsvond. De officiële Nederlandse delegatie met vertegenwoordigers van de locaties en de Europan-organisatie vormde ongeveer de helft van dat aantal. In totaal werden ruim 900 bezoekers aan deze twee-daagse manifestatie geteld.

Wie overwoog mee te doen aan Europan 6 kon op de landenstands informatie krijgen over alle Europese locaties. Ook werden alle locaties audiovisueel gepresenteerd. Voor de presentaties van de Nederlandse locaties was buitengewoon veel belangstelling. In het programma was een aantal lezingen en thematische discussies opgenomen. Stedenbouwkundige Albert Fien nam namens de gemeente Apeldoorn deel aan een discussie met vertegenwoordigers van zes andere Europan 6-steden over 'The Innersuburb Town'. De locatie in Apeldoorn werd door gespreksleiders Marcel Smets en Pascal Amphoux omschreven als 'lege ruimte, ontstaan door het verdwijnen van functies, die moet worden ingevuld'. Zij wilden van Fien weten hoe Apeldoorn het probleem van de ontsluiting van het gebied - dat zij als een enclave kenschetsten - benadert. De gemeente vindt dat het gebied, dat als een afronding van een herstructureringsproject wordt beschouwd, vanuit de directe omgeving voldoende ontsloten is. Er wordt echter wel belang gehecht aan het behoud van het eigen karakter van het gebied, ondanks dat er programmapunten aan toe worden gevoegd.
In de thematische discussie met als titel 'The Peripheral Town' onder leiding van Bernard Reichen, Han Meyer en Finn Geipel, was een van de uitgenodigde locatievertegenwoordigers Robert Jan Wijntjes uit Lelystad. Oorspronkelijk is Lelystad gebouwd volgens een strak, formeel en functioneel plan, waarvan het gebruik en de culturele betekenis in de loop der tijd veranderden. Stedenbouwkundige Wijntjes ging in op vragen over de continuëteit van de ruimte, de relatie tussen de locatie en ontwikkelingen in het centrum van de stad, en de betekenis van de locatie als generator voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld voor de aangrenzende woonwijken. Over mogelijke relaties tussen deze wijken constateerde Wijntjes dat dit niet het doel van de ingreep op de locatie is, maar er wel een gevolg van kan zijn. Dominic Papa van S333 architects leverde een bijdrage aan het programma met een geanimeerde voordracht over een aantal ontwerpen van het bureau: het Cibogaterrein (Europan 3) in Groningen, woningbouw in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) en het prijswinnende plan voor de Europan 4-locatie in Manchester.
Voor diegenen die Berlijn lang niet hadden bezocht, waren de architectuurexcursies die aansluitend op de manifestatie plaatsvonden een interessante inspiratiebron.
De goede organisatie, het bijzondere jaren-vijftiggebouw, de grote opkomst en het mooie weer maakten van deze beginmanifestatie een evenement dat de aanwezigen zich nog lang zullen herinneren.

EUROPAN IN HAARLEM

Begin jaren negentig stelde de gemeente Haarlem de locatie Koningstein in het Rozenprieel beschikbaar voor de derde Europan-prijsvraag. De Londense architecten Gabrielle Higgs en Gary Young wonnen in 1994 met een ontwerp dat was gebaseerd op de Engelse tuinstad-gedachte. Door ernstige bodemvervuiling van het terrein werd planvorming voor de locatie lange tijd stil gelegd, maar onlangs is het saneringsplan gereedgekomen.

De huidige bouwlocatie is ten opzichte van de prijsvraaglocatie verkleind, waardoor er intensief gesleuteld moest worden aan een nieuwe stedenbouwkundige invulling. Het voorlopig ontwerp telt nu 85 woningen, waarvan 42 eengezinswoningen in de vrije (koop)sector en 43 gestapelde (huur)seniorenwoningen. De seniorenwoningen zijn gesitueerd aan het Zuider Buiten-Spaarne en worden aan de tuinkant ontsloten met een galerij. Een deel van de eengezinswoningen heeft een studio of een bedrijfsruimte.
Thijs Asselbergs, tussen 1990 en 1995 stadsarchitect van Haarlem, was als initiatiefnemer lange tijd nauw betrokken bij de ontwikkelingen voor de Europan-locatie. In overleg met de opdrachtgever, woningstichting 't Sant, werd besloten de opdracht voor het uitwerken van het project aan bureau Asselbergs te geven met Higgs & Young als ontwerpende architecten. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst - zoals deze ook werd afgesloten tussen Maccreanor Lavington en Groosman Partners voor het Zaaneiland - werd een zo goed mogelijke vertaling gemaakt van het ÔEngelse gedachtegoed' naar de Nederlandse regelgeving. Asselbergs meent dat na zoveel jaren moed is te putten uit het gegeven dat de feitelijke realisatie van een interessant Europan-project steeds dichterbij komt met een kwalitatief hoogwaardig plan voor een complexe opgave aan de rand van de oude binnenstad van Haarlem.
(deze tekst is ontleend aan een artikel van Thijs Asselbergs in Architectuur Lokaal nr. 30, te verschijnen in januari 2001).

SUBSIDIE TOEZEGGING

Europan Nederland wordt sinds 1997 gesubsidieerd door de ministeries van OCenW en VROM in het kader van de Cultuurnota 1997-2000. Het afgelopen jaar is het beleidsplan voor de komende vier jaar en daarmee een subsidieverzoek ingediend. De Raad voor Cultuur adviseerde staatssecretaris Van der Ploeg het subsidie aan Europan te continueren. De staatssecretaris nam het advies over. Ook het ministerie van VROM zal de subsidi_ring voortzetten. Europan Nederland is verheugd dat daarmee haar toekomst voor de Cultuurplanperiode 2001-2004 zeker is gesteld en zal zich inspannen de voornemens te realiseren en daarmee aan de verwachtingen van de subsidiënten te voldoen.

PUBLICATIES

In de reeks publicaties over gerealiseerde Europan-projecten is een uitgave verschenen over een in Nederland opgeleverd woningbouwproject: De Zaanwerf. 253 woningen in Zaanstad. In dit boekje beschrijft Sjoerd Cusveller het ontwerp- en bouwproces van De Zaanwerf en gaat hij in op de stedenbouwkundige aspecten die bij dit omvangrijke project aan de oevers van De Zaan een grote rol speelden. De Zaanwerf is het resultaat van de prijswinnende inzending voor de Europan 2-locatie in Zaanstad, naar een ontwerp van het Frans-Nederlandse team Tania Concko en Pierre Gautier. Zij kregen in 1999 de Prix de la Premi_re Oeuvre van de Groupe Moniteur in Parijs en in 2000 de Zilveren Medaille Prix Delarue van de Academie d'Architecture te Parijs, beide voor het project De Zaanwerf. Het boekje is drietalig
(Nederlands/Engels/Frans). Voor de prijs van 10 euro is het verkrijgbaar bij de boekhandel van NAi Uitgevers, Museumpark 25, Rotterdam (tel.: 010 - 440 12 03).

IN MEMORIAM

Prof. ir. J.J. Sterenberg, van 1990 tot 1997 bestuurslid van Europan Nederland, is op 3 november j.l. overleden. Jan zette zich met succes in voor de realisatie van winnende projecten in Nederland.

JURY

Volgens internationale richtlijnen is de volgende jury voor de Nederlandse locaties vastgesteld:

* Annemieke Rijckenberg (NL) wethouder gemeente Utrecht
* Peter van der Gugten (NL) directeur Proper Stok
* Huub Smeets (NL) directeur Vesteda

* Wytze Patijn (NL) architect

* Michael van Gessel (NL) landschapsarchitect
* Don Murphy (Irl) architect

* Tony Fretton (UK) architect

* Paul Schnabel (NL) directeur Sociaal Cultureel Planbureau
* Yorgos Simeoforidis (Gr) architect/criticus
* Madeleine Maaskant (NL) architect

* Ruurd Gietema (NL) stedenbouwkundig ontwerper
HET INSCHRIJFFORMULIER NL-LOCATIES EUROPAN 6 (DOWNLOAD)

De inschrijvingen voor Europan 6 zijn gestart, het inschrijfformulier is hier te downloaden (windows of mac) Word 98 document. Het formulier kan na invullen samen met de overige benodigde bescheiden (o.a. een kopie van het paspoort en een inschrijvingsbewijs SBA) per post worden teruggezonden. Lees ook de inschrijfprocedure van Europan 6.

DE NEDERLANDSE LOCATIES VOOR EUROPAN 6

Voor de zesde Europan-prijsvraag zijn weer vijf Nederlandse locaties beschikbaar gesteld. In heel Europa zijn in totaal 70 locaties gevonden binnen het thema 'in between cities', dat naar het Nederlands, en naar de Nederlandse situatie, werd vertaald als 'Hybridisatie van de Stad'. De vijf locaties die door Nederland zijn voorgedragen, liggen in Amsterdam-Noord, Apeldoorn, Groningen, Hoogvliet en Lelystad.

Amsterdam-Noord

Amsterdam Noord: de Europan-locatie heeft nu een recreatieve bestemming.

Het gebied waarvan de Europan-locatie deel uitmaakt heeft momenteel vooral een groene, recreatieve bestemming. In het kader van de vernieuwing van het centrumgebied is er een stedelijk woon-werkgebied gepland. Van de Europan-deelnemers wordt verwacht dat zij hybride gebouwen ontwerpen, waarin wonen is gemengd met kantoren en parkeren. De overgang naar het talud van de Nieuwe Leeuwarderweg moet door middel van de gebouwen worden vormgegeven. De deelnemers mogen met hun ontwerpen het stedenbouwkundig programma van eisen becommentariëren. Met deze opgave is op een centrale plek in de gefragmenteerde opbouw van het stadsdeel de vraag aan de orde welke verhoudingen de diverse ruimtelijke fragmenten met elkaar zouden moeten aangaan en welke rol een architectonische interventie in de vorm van een gebouw of gebouwencomplex daarin speelt.

Apeldoorn

Apeldoorn: de locatie langs het Apeldoorns kanaal

De locatie die door de gemeente beschikbaar werd gesteld voor Europan 6 is een verouderd industriegebied in het zuidoostelijk deel van de binnenstad van Apeldoorn, maar buiten de directe invloedssfeer van het centrum. Functioneel is er een menging van wonen, bedrijvigheid, onderwijs, voorzieningen en grootschalige detailhandel. Daarnaast herbergt het gebied twee grote bedrijvencomplexen, waarvan er een zal verdwijnen. Het andere, de Talens-fabriek, blijft in gebruik. Rondom de locatie zijn momenteel herstructureringsprojecten in uitvoering langs de oevers van het Apeldoorns kanaal en in de omgeving van het station. Kenmerken van deze ingrepen zijn schaalvergroting en intensivering van het ruimtegebruik. De plannen voor de Europan-locatie moeten het 'passtuk' vormen van de aangrenzende herstructureringsoperaties. Een combinatie van bedrijvigheid, kantoren, voorzieningen en woningen is het streven.

Groningen

Groningen: de planlocatie langs het Van Starkenborghkanaal

De locatie voor Europan 6 ligt niet ver van de Europan 3-locatie, aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal - dat als een radiaal de binnenstad benadert - en langs het Van Starkenborghkanaal. Het Oosterhamrikkanaal vormt de grens tussen twee woonwijken uit de jaren dertig, de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. De locatie speelt een rol voor de verdere ontwikkeling van onder andere de biomedische bedrijvigheid die nauw gerelateerd is aan het academische klimaat van de medische (universitaire) instellingen in de buurt. Ingrepen op de locatie dienen niet alleen de relatie tussen de beide aangrenzende woonwijken te herstellen. De locatie dient tevens de 'voorkant' van die wijken te worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele toekomstige infrastructurele ingrepen langs het Oosterhamrikkanaal. De aanpak van het gebied dient als katalysator en als generator voor de directe omgeving en uiteindelijk voor de hele stad te werken.

Hoogvliet (Rotterdam)

Hoogvliet: de groene zone is van ecologisch belang

De Europan-locatie maakt deel uit van de wijk 'Nieuw Engeland'. Met een grootse herstructurering van deze wijk is reeds een aanvang gemaakt. De planlocatie ligt op de overgang van het woongebied en de groene zone langs de A15 en valt binnen het risicogebied van de petrochemische industrie. Op de locatie bevinden zich vijf flats die zullen worden gesloopt. Het groene talud aan de noordzijde van de locatie heeft een parkachtig karakter en is van ecologisch belang, het vormt tevens de geluidswal voor de A15. Op de locatie moet een programma van wonen en werken worden gerealiseerd. Er wordt vooral gedacht aan een combinatie van beide functies in woon-werkunits. Het aanbrengen van variatie in het woningenbestand en de toevoeging van andere functies zal tevens de rest van de wijk moeten verlevendigen.

Lelystad

Lelystad: de Visarenddreef is het verbindende element tussen stadshart en kustgebied

Het gemeentelijk beleid is erop gericht de werkgelegenheid te bevorderen en de sociale samenhang in Lelystad te versterken. Dit is onder andere vertaald in plannen voor deelgebieden. De aanpak van de diverse deelgebieden vraagt niet alleen om fysieke, maar ook om culturele, maatschappelijke en economische verbindingen. Het verbindende element tussen het nieuwe stadshart en het opgewaardeerde kustgebied wordt gevormd door de Visarenddreef, die tevens de aanliggende 'wooneilanden' ontsluit. Verandering van het karakter van de weg zou moeten leiden tot de gewenste culturele, maatschappelijke en economische verbinding. Architectonische en stedenbouwkundige ingrepen moeten leiden tot een interessant gebied, zowel voor bewoners als voor passanten. De deelnemers wordt gevraagd een visie te geven op de verbinding tussen de kust en het centrum en een voorstel te doen voor een stedenbouwkundige structuur waarin een ensemble van gebouwen met een gemengd programma een plaats moet krijgen.

voorpagina

algemeen

europan 6

vragen

winnaars

TIJDSCHEMA EUROPAN 6

Het thema van de zesde Europan-prijsvraag is 'hybridisatie van de stad'.

* 2 oktober 2000 - Start inschrijvingen

* 7 oktober 2000- Nationale informatiemarkt in het NAi
* 9 - 11 november 2000 - Internationale beginmanifestatie in Berlijn
* 12 januari 2001 - Sluiting inschrijving
* 5 maart 2001- Inleveren inzendingen

* april / juni 2001 - Jurering

* 28 juni 2001- Bekendmaking resultaten

* december 2001 - Internationaal Forum van Resultaten
SLUITING PROJECTBUREAU

Het projectbureau is gesloten van 23 december 2000 tot en met 1 januari 2001! Het projectbureau wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2001.

INLICHTINGEN

Voor meer informatie over Europan kan contact worden opgenomen met het projectbureau van de stichting Europan Nederland (Emmie Vos, Anne Hoogewoning, Sandra Mellaart):
Postbus 2182
3000 CD ROTTERDAM
telefoon 010 - 440 12 38
fax 010 - 436 00 90
Bezoekadres: Museumpark 25 in Rotterdam.
e-mail: (europan@nai.nl)

voorpagina

algemeen

europan 6

vragen

winnaars

Archief


* Info-bulletin 10-12-1999

* Info-bulletin 10-11-2000

laatste verandering: 22 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie