Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 27-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 52 - 27 december 2000


Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 15 en dinsdag 19 december 2000

Persberichten

* Noordelijke IJ-oevers op weg naar nieuwe mix van wonen en werken (22-12-00)

^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg HeHet college heeft ingestemd met de volgende herprofileringen in de binnenstad: de even zijde van de Looiersgracht tussen de Prinsengracht en de Eerste Looiersdwarsstraat, de even zijde van de Herengracht tussen de Raadhuisstraat en de Hartenstraat, en de even zijde van het Singel tussen de Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal. Behandeling in de raadscommissie is op 11 januari.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het afsluiten van een kredietbudget van 1,2 miljoen gulden voor het project Brouwer III: de panden Brouwersgracht 282-284, Baanbrugsteeg 20-24 en Vinkenstraat 175-179. Op deze locatie komen o.a. zeven sociale huurwoningen, zeven vrije sector woningen, een bedrijfsruimte en een atelier. De kosten worden gedekt uit het Stadsvernieuwingsfonds. Behandeling in de raadscommissie is op 25 januari en in de gemeenteraad op 7 februari.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met de adviezen van Gemeentebelastingen Amsterdam over de Precario 1998. Concreet betekent dit dat de bezwaren 'liggeld Woonschepen' van vóór 1998 en van 1998 gegrond worden verklaard en de overige bezwaren op hun eigen merites worden beoordeeld. De aanslagen 'liggeld Woonschepen' over 1998 worden niet uitgebracht, wel de aanslagen 'overige tarieven' over 1998. De aanslagen over de jaren na 1998 gaan gewoon door. Behandeling in de raadscommissie is op 16 januari.
Algemene Zaken
Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP over de ontruiming van de Kalenderpanden vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van Mokum Mobiel '99 over de regels voor het gebruik van gemotoriseerde steps vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J.C. Kalt en het duoraadslid M. Danen (Amsterdam Anders/De Groenen) over de ontruiming van de gekraakte Cineac-bioscoop vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Gemeentesecretaris
Het college gaat akkoord met de renovatie en inrichtingswerkzaamheden van de ambtswoning en de daarmee gepaard gaande financiële overschrijding. Het gaat om achterstallig onderhoud. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk met de werkzaamheden te starten, zodat op het moment dat de nieuwe burgemeester de woning betrekt er geen bouwwerkzaamheden meer zullen plaatsvinden.

Financiën
Het college stemt in met het afsluiten van een garantieverklaring met de Staat en de B.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij. Hiervoor wordt een bedrag van 569.105 gulden beschikbaar gesteld.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college heeft kennis genomen van het besluit om de voorbereidende werkzaamheden aan het Noord/Zuidlijnstation Rokin en de Dam gelijktijdig uit te voeren. Gelijktijdige uitvoering in het voorjaar is technisch mogelijk waarbij het gebied voor auto's en fietsers bereikbaar blijft aangezien naast de weg wordt gewerkt. Bovendien levert dit in de zomerperiode een opbreekvrije periode op rond Dam en Rokin, waardoor in het drukke toeristenseizoen de overlast op een belangrijke locatie beperkt blijft. Op voorstel van bureau Stadsregie worden middelen beschikbaar gesteld voor het locatiemanagement (waaronder extra communicatiemiddelen voor medewerkers die ter plekke verkeer kunnen doorverwijzen, en meer aandacht voor de loop-, fiets- en omleidingsroutes) bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. In eerste instantie wordt 540.000 gulden beschikbaar gesteld voor locatiemanagement, handhaving en verkeersbegeleiding bij de voorbereiding van de stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Dit bedrag komt uit de post Onvoorzien, algemene middelen, begroting 2001. Het besluit gaat ter kennisneming (17 januari) naar de raadscommissie.

Het college gaat akkoord met het overmaken van 62,5 miljoen gulden naar het regionale Mobiliteitsfonds. Dit is in overeenstemming met de afspraken in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief, waarmee de gemeenteraad op 20 september jl. akkoord is gegaan. De gemeente heeft zich toen bereid verklaard om 100 miljoen gulden beschikbaar te stellen, onder meer onder de voorwaarde dat het Rijk deze bijdrage verdubbelt. Het Rijk is voornemens om voor 31 december 2000 125 miljoen gulden beschikbaar te stellen.

Het college machtigt de directeur van de dienst IVV voor het opdragen van werkzaamheden aan de civiele constructies in vak 11-13 (verdiepte halte Rietlandpark) van de IJtram. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen 20.527.250 gulden (incl. BTW). Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het derde uitvoeringskrediet van 339.150.000 gulden, dat de gemeenteraad op 3 november 1999 verleend heeft.

Het college gaat akkoord met een aantal nieuwe artikelen in de concept-Verordening Mobiliteitsfonds. Onlangs is het college akkoord gegaan met deze concept-Verordening. Naar aanleiding van overleg met de afdeling Juridische Zaken zijn nu twee artikelen gewijzigd. De Verordening Mobiliteitsfonds wordt op 17 januari als onderdeel van het Parkeerdossier in de raadscommissie behandeld.
Gemeentevervoerbedrijf
Het college heeft de overeenkomst tussen het GVB en G&D Promotions BV over het maken van reclame voor culturele instellingen op metrostations goedgekeurd. Behandeling in de raadscommissie is op 11 januari.

Het college stemt in met het verzenden van de brief aan de directeur van het GVB over de uitgangspunten van de externe verzelfstandiging. Naar aanleiding van het advies van de Ondernemingsraad (OR) op de externe verzelfstandiging geeft het college in deze brief de overweging waarom zij het advies van de OR niet volgt.

Werkgelegenheid
Het college stemt in met het herbenoemen voor een periode van vier jaar van de wethouder Werk als lid van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening. De definitieve benoeming is op 18 januari door het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening.

Openbare Ruimte
Het college stemt in met het vervangen van de muntselector van 2500 parkeerautomaten van de dienst Stadstoezicht waardoor het betalen met de Euro mogelijk wordt.
Grondzaken
Het college heeft besloten de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf te machtigen om het aanbrengen van een damwand in de Riekerpolder op te dragen aan Buitenhuis b.v. te Landsmeer. ^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Advies op bezwaarschrift.

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
* Advies op ongedateerd bezwaarschrift.

Bouwen, Wonen en Economie

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
Algemeen Bestuur

* Twee adviezen op bezwaarschriften.

Onderwijs

* Besluit over asbestsanering.

* Besluit over voorbereidingskosten.

* Besluit over subsidietoekenning.

Diversiteitsbeleid

* Besluit over subsidie.

* Besluit over reservering restant middelen 2000.
Personeel & Organisatie

* Vier brieven over verlening ontslag.

* Drie besluiten over wijziging Mandaatsbesluit.
Sport

* Besluit over eenmalige waarderingssubsidie.
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Twee besluiten over machtiging directeur Noord/Zuidlijn.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Zorg

* Besluit over eenmalige subsidie 2000.

* Besluit over eenmalige subsidie 2001.

Nutsbedrijven

* Besluit over machtigingsaanvraag.

Openbare Ruimte

* Besluit over toekennen eenmalige waarderingssubsidie.
Grondzaken

* Besluit over machtiging tot gunning.

* Besluit over goedkeuring wijze van financieren.
Volkshuisvesting

* Achtentwintig adviezen op bezwaarschriften.
^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 10-01-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie