Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 29-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Kerstbomeninzameling

* Bezoek Commissaris van de Koningin

* Start Milieudienst West-Holland

* Belastingverordening 2001

* Beleidsregels belastingen en Wet WOZ
Op nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2001, is het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag 2 januari 2001 kunt u vanaf 10.30 uur terecht. Vanaf 3 januari gelden de normale openstellingstijden. verwijzen wij u naar de vuilkalender.
Kerstbomeninzameling

Onlangs is door het ministerie van VROM besloten dat de traditionele kerstboomverbranding niet meer plaats mag vinden. Dit met het oog op het milieu.

Door het college is besloten om in plaats hiervan kerstbomen in te zamelen en vervolgens te versnipperen. Aan de inzameling is een grote loterij verbonden.

Inzameling

Iedereen kan vanaf 27 december 2000 tot en met 8 januari 2001 tussen 08.00 - 12.00 uur en tussen 13.00 - 16.00 uur kerstbomen inleveren bij het Uitvoerend Bedrijf aan de Koninklijke Marinelaan 21. Per boom krijgt iedereen één lot.

De loterij

De loterij met grotere en mooiere prijzen dan voorheen wordt gehouden op maandag 8 januari 2001 in de kantine van het Uitvoerend Bedrijf, Koninklijke Marinelaan 21, om 19.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur.Bezoek van de Commissaris van de Koningin.

U bent uitgenodigd op 11 januari 2001

Op donderdag 11 januari aanstaande zal de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, de heer J. Franssen, de gemeente Voorschoten bezoeken. Tijdens dit werkbezoek vindt een gesprek met het college van burgemeester en wethouders plaats, de commissaris maakt kennis met de raadsleden en kijkt rond in de gemeente.

De commissaris maakt tevens kennis met maatschappelijke organisaties in Voorschoten. De heer Franssen wil graag uit de mond van de verenigingen en organisaties horen wat er leeft in Voorschoten. U bent van harte uitgenodigd kennis te maken met de commissaris van de Koningin op donderdag 11 januari tussen 19.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Leidseweg 5. Alle onderwerpen kunnen de revue passeren.

Om een en ander organisatorisch goed te laten verlopen verzoeken wij u van te voren contact op te nemen met de afdeling Voorlichting en Communicatie wanneer u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Het telefoonnummer is 071-5600620.Start Milieudienst West-Holland

Op 1 januari 2001 gaat de Milieudienst West-Holland van start. Deze nieuwe dienst zal milieutaken uitvoeren voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De Milieudienst West-Holland zal worden geleid door directeur D.W.M. Eskes.

Taken

De Milieudienst West-Holland houdt zich bezig met allerlei zaken waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld thema's zoals duurzaam bouwen, bodembeheer en energie. Daarnaast zijn vergunningverlening, handhaving en klachtenafhandeling taken van de nieuwe organisatie. De Milieudienst wil duurzaam ondernemen stimuleren door middel van preventieprojecten. Initiatieven van burgers die hun eigen leefomgeving willen verbeteren wil zij ondersteunen.

De Milieudienst West-Holland is méér dan alleen een uitvoeringsorganistie. Zij ontwikkelt beleid en waarborgt de inbreng van de milieu-aspecten bij andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.

De inzameling van afval behoort niet tot de taken van de Milieudienst West-Holland.

Waarom de Milieudienst West-Holland

Sinds 1990 vormen zes gemeenten in de Leidse Regio een samenwerkingsverband op het gebied van milieu: Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Meer dan het huidige samenwerkingsverband biedt de Milieudienst West-Holland mogelijkheden tot efficiënter werken en tot professionalisering.

In de Milieudienst worden deskundigheid en specialistische kennis gebundeld. Dit leidt tot een grotere uniforme en samenhangende aanpak in de Leidse regio. Tegelijkertijd is de Milieudienst West-Holland een organisatie die dicht bij de gemeenten wil staan.

Gemeenten waarvoor de Milieudienst niet werkt kunnen tegen betaling producten afnemen.

Adres
Milieudienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden Tel.: 071- 516 7501.
Bezoekadres: Langegracht 72, Leiden
Voor meer informatie:
06 21 83 72 54 ( 27 en 28 december)
06 106 15 786 (29 december)

na 2 januari:
071 516 75 55Belastingverordening 2001

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend, dat de gemeenteraad op
21 december 2000 heeft besloten tot vaststelling van de volgende belastingverordening:


- Besluit Nr 150 "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2001"
De verordening treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Met ingang van 1 januari 2001 zijn de vastgestelde tarieven van toepassing.

Dit besluit behoeft enige toelichting. De hertaxatie van het onroerend goed in de gemeente wordt momenteel verwerkt. Het is dus nog niet mogelijk de nieuwe OZB-tarieven op basis van de hertaxatie vast te stellen. Om formele redenen heeft de gemeenteraad op 21 december jongstleden besloten een tarief vast te stellen van f 15,63 per f 5.000 waarde-eenheid. Dit zou het bedrag zijn indien geen hertaxatie zou hebben plaatsgevonden. Wanneer alle gegevens op tijd kunnen worden verwerkt, zal de gemeenteraad op donderdag 25 januari 2001 over de nieuwe tarieven besluiten. Daaraan voorafgaand praat de Commissie Middelen op donderdag 11 januari over de nieuwe voorstellen. Op de Voorlichtingspagina van dinsdag 30 januari 2001 zullen wij de door de raad vastgestelde tarieven publiceren.Beleidsregels belastingen en Wet WOZ

De op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de gemeentewet aangewezen gemeenteambtenaar, het hoofd afdeling Financiën, maakt bekend dat hij op 20 december 2000 heeft vastgesteld:

I Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.De beleidsregels vinden toepassing indien bij het te naamstellen van belastingaanslagen een keuzesituatie bestaat. De regels hebben betrekking op de volgende belastingen:
* onroerende zaakbelastingen;

* hondenbelasting;

* afvalstoffenheffing;

* rioolrechten.

II Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie. De beleidsregels vinden toepassing indien bij het te naamstellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken een keuzesituatie bestaat. Met andere woorden, de regels zijn nodig om te kunnen bepalen op wiens naam de WOZ-beschikking moet staan.

Op verzoek wordt een afschrift van de verordening of van de beleidsregels verstrekt. De verordening en de beleidsregels liggen
-kosteloos- ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 12.30 uur, of op afspraak 's middags en op donderdagavond van 18.00 uur en 20.00 uur bij de afdeling Financiën (onderdeel belastingen) van de gemeente Voorschoten, Leidseweg 29 te Voorschoten.

In de laatste week van het jaar 2000 wordt er niet meer gecollecteerd
* 18 dec Ryanne Carina Ariska, d.v. A.C.A. Tuit en H.M. de Jong;
* 17 dec Annabel Wieske Martine Willeke, d.v. A.G.W.M. Schrijver en L.M.M. Beerepoot;

* 14 dec Alexander Peter James z.v. P.P.R. Bijlstra en C.J. Burrett;
* 10 dec Guilaine d.v. B. Kastelein en S. van Ipenburg;
* 19 dec R.R. Rijsdijk en H.M. Borst;

Gehuwd/Geregistreerde partners:

* 21 dec M. de Vries en J.R. Reinawati;

* 19 dec E.R.M. Kroon en G.T. Leegwater;

* 17 dec M.C.G. Kool, oud 93 jaar;

* 16 dec E.M.F. Berten, oud 90 jaar;
op 28, 29 en 30 december 2000
wk
52
Wk 51

* geen
Aanvraag om bouwvergunning:

Melding tot bouwvoornemen
wk 52

* Joke Smitlaan 96; voor het plaatsen van een berging;

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie