Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overname Gekoma Apeldoorn door Dekamarkt

Datum nieuwsfeit: 29-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV

Overname Gekoma Apeldoorn door Dekamarkt

Zoals het er nu naar uitziet, zal de overname rond 1 april 2001 definitief gaan worden. Tot die tijd moet er natuurlijk wel heel wat werk verzet gaan worden, vooral bij het management van beide ondernemingen. Op dinsdag 19 december jl. zijn wij geïnformeerd door de directies van Gekoma en Dekamarkt.

De beide formules (Dekamarkt en Komart) blijven bestaan. Ook het distributiecentrum van Gekoma in Apeldoorn zal niet verdwijnen. Bij het huidige hoofdkantoor van Gekoma in Apeldoorn zal niet veel veranderen al is er over de precieze ins en outs in dit stadium nog niet veel te melden. Wij verwachten op dit moment geen problemen voor de werknemers van Dekamarkt. De Dienstenbond CNV heeft een traditie van actieve bemoeienis met de belangen van de werknemers van Gekoma. Daarom zullen we de toekomstige ontwikkelingen nauwgezet volgen. Gekoma is een regionale supermarktketen in de omgeving van Apeldoorn. Er is een distributiecentrum en hoofdkantoor gevestigd in Apeldoorn; ook heeft Gekoma onder de naam Komart 16 winkels en 6 slijterijen. Al met al werken er zo'n 1000 mensen bij Gekoma.
Vragen? neem dan contact op met bestuurder Aletta Bulsink, tel.: 055 - 577 2640.

Apeldoorn,
28 december 2000

Aangepaste afspraken functiewaardering bij AH Logistics

Met name magazijnmedewerkers vinden dat zij te laag waren ingeschaald, Dat bleek uit de eerste gesprekken in het kader van de functiewaardering bij de distributiecentra van Albert Heijn Logistics.

Zoals u weet, is afgesproken dat werknemers die tussen 1 augustus 1999 en 1 augustus 2000 7 taken uit de functiematrix (van 5 tot en met 23) hadden uitgevoerd, benoemd zouden worden tot
allroundmagazijnmedewerker.
Gebleken is dat de periode van 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2000 te kort was. Veel werknemers die meenden wel te voldoen aan de eisen voor allround magazijnmedewerker, werden ingeschaald als basismagazijnmedewerker omdat zij de taken uit de matrix vóór 1 augustus 1999 wel uitoefenden, maar dat in het afgelopen jaar niet meer hadden gedaan. Het verwijt van de medewerkers was, dat zij wel wilden, maar dat AH op hun mogelijkheden/capaciteiten geen beroep meer deed. Daarom is besloten om ook te kijken naar de periode vóór 1 augustus 1999. Afgesproken is dat alle medewerkers een brief krijgen waarin AH bevestigd wat is afgesproken met de vakbonden. Medewerkers die voor 1 augustus 1999 bij AH taken volgens het takenpakket van de allround magazijnmedewerker hebben vervuld, kunnen dat aanstrepen op een antwoordformulier dat bij de brief zit.
Zoals u weet, houdt de Dienstenbond CNV de vinger aan de pols bij de invoering van de functiewaardering. Wij kunnen dat alleen maar goed doen, als u ons op de hoogte houdt van uw bevindingen met de functiewaardering. Schroom dus niet om ons te informeren. Er zijn nog enkele brochures over de functiewaardering en de beroepsprocedure beschikbaar, dus heeft u nog geen exemplaar, wees er dan snel bij. Voor hulp bij bezwaar tegen de functie-indeling kunnen leden van de Dienstenbond CNV terecht bij de vakbondsconsulenten en bij de kantoren van de bond. De adressen staan in Akkoord; ook kunt u terecht bij de vakbondsconsulent. Binnenkort maken wij een standaardbrief waarmee u bezwaar kunt maken tegen de indeling. Daarmee maken we het u nog gemakkelijker. Ook de vakbondsconsulenten Martin Wolters (Zwolle) en Gerard van Amelsvoort (Geldermalsen) hebben altijd alle informatie. Voor vragen kunt u ook terecht bij bestuurder Aletta Bulsink (055 - 577 2640).

Apeldoorn,
27 december 2000

Reorganisatie bij Randstad Holding

In een onlangs gehouden overleg met de Directie van Randstad Holding B.V. werden een aantal maatregelen aangekondigd om de resultaten van de Randstad Groep structureel te verbeteren.

Zo moet de overhead terug naar een verhouding direct/indirect personeel van 3:1. Nu is deze ongeveer 3:2. Ook moet de aansturing beter. Een en ader gaat gepaard met afslanking van het personeelsbestand. Volgens Randstad kan dat via natuurlijk verloop. Maar er kunnen gevolgen zijn voor de betrokken personeelsleden in het kader van deze herstructurering en dan wordt er gedacht aan andere functies binnen de onderneming. Daarom moet er wat ons betreft een Sociaal Plan komen. Daar gaan wij deze week met Randstad over praten. Wat is er nog meer aan de hand van Randstad? Bij Yacht ICT wordt de onderbezetting teruggebracht onder de centrale aansturing van de Directie. Duidelijk is aangegeven dat de eerdere procedure niet "de schoonheidsprijs" heeft verdiend. Zo'n 115 feitelijk `gedetacheerden' medewerkers worden bemiddeld naar opdrachten, zodat er een perspectief wordt geboden op een dienstverband buiten de Randstad Groep. Voorts hebben wij vernomen dat Randstad Lavold wordt verkocht aan ISS A/S, daar de Groep zich sterk gaat richten op de uitzend- en detacheringsactiviteiten. De belangen van de betreffende leden die bij Lavold werkzaam zijn worden behartigd door de CNV Bedrijvenbond (CNV Schoonmaak). Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurders Rob Vlietman of Maurice Limmen, 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
22 december 2000

Principe-akkoord CAO Groothandel AGF!!!

Na een aantal onderhandelingsronden is op vrijdag 15 december jongstleden een principe-akkoord bereikt omtrent een nieuwe CAO Groothandel AGF. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een kinderopvangregeling, opleidingstrajecten em over verlofvormen. Zo komt er een mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen of overwerksaldi meerdere jaren op te sparen voor extra langdurig verlof (maximaal zes weken aaneengesloten) eens in de vijf jaar. Afgesproken is dat u in de gelegenheid moet worden gesteld om bij calamiteiten, ernstige ziekte of stervensbegeleiding thuiszorg te organiseren. Indien dit onbespreekbaar is met uw werkgever, dan moet u zich tot de Dienstenbond CNV wenden. De schaalsalarissen van de functiegroepen I tot en met IV (inclusief de aanloopschaal 0) en de feitelijk betaalde salarissen worden verhoogd met: 2% per 1 januari 2001, 2% per
1 juli 2001 en 2% per 1 januari 2002. De CAO gaat in op 1 januari 2001 en loopt tot en met 30 juni 2000. Wij leggen het principe-akkoord met een positief advies aan u voor. Door middel van bijgaand reactieformulier kunt u ons laten weten of u kunt instemmen met het akkoord. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw bestuurder Richard Leloux, tel. 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
21 december 2000

Voortgang CAO Technische groothandel

Ten eerste willen wij u bedanken voor de vele reacties die u ofwel opgestuurd, ofwel via de e-mail aan ons heeft doen toekomen. Dit alles naar aanleiding van het inmiddels voorlaatste CAO-overleg van 20 november jongstleden. Het is goed te weten dat u zo massaal de inzet van de Dienstenbond CNV ondersteund.

Dan het overleg van 18 december jongstleden. De ochtend verliep uitermate teleurstellend en frustrerend. De werkgeversvereniging (WTG) gaf aan dat zij ook hun achterban geraadpleegd hadden. Middels een enquête onder de werkgeversleden met hierin een aantal zeer suggestieve vragen en dus ook te verwachten antwoorden, hebben de werkgevers in het land aangegeven dat zij achter de visie van de WTG staan. Een van de vragen die de werkgevers in het land voorgeschoteld gekregen hebben is: `Verruiming van de dagspiegel (maandag tot en met vrijdag 06.00 - 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur) zonder noemenswaardige verhoging van de loonkosten.' Bent u het hiermee eens of oneens? Wat blijkt, 92% van de werkgevers is het hiermee eens. Met andere woorden, men wil maximale flexibiliteit van werknemers zonder dat daar iets tegenover staat!! U begrijpt dat wij dergelijke vragen niet serieus kunnen nemen. Het probleem is echter ook, dat u als werknemer niet serieus genomen wordt, en dat is een kwalijke zaak. Met klem hebben wij aangegeven dat als de houding van werkgevers niet verandert, acties niet uitgesloten zijn. Maar het is toch te gek dat dat nodig zou zijn. Na veel heen en weer gepraat, waarbij bonden diverse tegenvoorstellen hebben gedaan, zonder dat er aan werkgeverszijde ook maar één beweging te constateren viel is de vergadering geschorst. De bonden hebben vervolgens als ultieme poging een eindbod aan de werkgevers voorgelegd. Het komt er in het kort op neer dat werkgevers daar vóór 15 januari aanstaande in positieve zin op moeten reageren, zo niet, dan ontstaat er een zeer groot probleem. Enkele onderdelen uit dat eindbod:
Looptijd; 1 april 2000 tot en met 1 april 2002; Dagspiegel keuzemodel; verruiming naar 06.00 - 19.00 uur met een compensatie van 3% en een hardheidsclausule, of de huidige dagspiegel handhaven met alle huidige toeslagen;
Loon; een totale loonsverhoging over twee jaar van 7,25%; Werknemers boven de SV-grens; de loonsverhoging uit de CAO blijft de basis, de wijze waarop en het tempo wordt door de werkgever en de werknemer in overleg vastgelegd;
De rest van de CAO niet wijzigen.
De WTG was verrast over dit eindbod. Op 15 januari aanstaande moet blijken hoe hierop gereageerd gaat worden. Positief of negatief. De Dienstenbond CNV is van mening dat hiermee alle opties geprobeerd zijn teneinde conflicten te voorkomen. Heeft u vragen of opmerkingen, bel of mail dan uw bestuurder, Richard Leloux, tel. 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
20 december 2000

Overleg met de Jaarbeurs

Er is opnieuw gesproken over de situatie bij de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Er is toegezegd dat de medewerkers over de toekomstvisie van het bedrijf zijn geïnformeerd. Daar er gesprekken plaatsvinden met een aantal beursgenoteerde bedrijven is de noodzakelijke zorgvuldigheid in deze geboden.

Met betrekking tot de functieclassificatie, gebaseerd op de ORBA-methode en de loonschalen, wordt op mijn verzoek het overzicht van de bandbreedtes toegestuurd, zodat de betrokken leden van de Dienstenbond CNV deze belangrijke informatie kunnen verkrijgen. Ook is nadrukkelijk gesproken over de overhevelingstoeslag. Deze overhevelingstoeslag wordt opgeheven per 1 januari 2001 en op basis daarvan worden de salarissen verhoogd met 1,9% met een maximum van f 1.745,= op jaarbasis. Daar deze aanpassing van de OHT eveneens gevolgen heeft voor de pensioenen is in het Pensioenbestuur gesproken over dit onderwerp. Met uw werkgever zijn er vervolgafspraken gemaakt voor woensdag 14 maart 2001 en op dinsdag 27 maart, daar uw CAO per 31 maart 2001 afloopt. Voorafgaand zal er een ledenvergadering worden georganiseerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder
Rob Vlietman, tel.: 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
15 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie