Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociale verzekeringen per 1 januari 2001 in Euro's

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW : Sociale verzekeringen per 1 januari 2001 in Euro's

Nr. 2000/229

De hier gepresenteerde bedragen zijn afgerond in Euro's weergegeven.

15 december 2000; Met ingang van 1 januari 2001 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Dit als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen of prijzen.

De wijziging leidt er toe dat bijvoorbeeld een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, er vergeleken met de uitkeringen vanaf juli jl. netto ongeveer EURO 54,00 per maand op vooruit gaat. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op EURO 1039,00(exclusief vakantietoeslag) per maand. Iedere partner ontvangt 50% van dit bedrag. Alleenstaande AOW'ers gaan er ongeveer EURO 45,00 netto op vooruit. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.

AOW

Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90% van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50% van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto EURO 572,00). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30%.


- De Sociale verzekeringen -
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2001 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

AOW Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden EURO 572,00 EURO 30,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 1144,00 EURO 60,00 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag EURO 572,00 Ongehuwden EURO 831,00 EURO 42,00 Ongehuwd met kind tot 18 jaar EURO 1029,00 EURO 54,00

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag EURO 831,00 EURO 42,00 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag EURO 313,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 1144,00 EURO 60,00 (partner jonger dan 65 jaar)

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15% van het bruto minimumloon(EURO 173,00) en eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Als recht bestaat op een maximale toeslag bij een AOW ingegaan voor 1 februari 1994 (bruto EURO 313,00), is er bij een bruto inkomen van de jongere partner van meer dan EURO 643,00 per maand,geen recht meer op toeslag. Wanneer de maximale toeslag gelijk is aan het bruto gehuwdenpensioen (EURO 572,00), dan bestaat bij een bruto inkomen van EURO 1032,00 of meer geen recht meer op toeslag. Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben en verzekerd zijn voor het ziekenfonds.

Netto AOW gehuwden (50% indiv. AOW-uitkering per maand)
1-7-2000 1-1-2001 verschil

per maand EURO 492,00 EURO 520,00 EURO 28,00 vakantietoeslag EURO 26,00 EURO 25,00 EURO -1,00 Totaal EURO 518,00 EURO 545,00 EURO 27,00

Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog.


- Netto -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Netto AOW voor alleenstaanden


1-7-2000 1-1-2001 verschil

per maand EURO 696,00 EURO 741,00 EURO 45,00 vakantietoeslag EURO 37,00 EURO 36,00 EURO -1,00 Totaal EURO 733,00 EURO 777,00 EURO 44,00

ANW

De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden met een oude AWW-uitkering krijgen, indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30%.

Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd Nabestaandenuitkering EURO 892,00 EURO 53,00 Halfwezenuitkering EURO 204,00 EURO 15,00 Wezenuitkering tot 10 jaar EURO 286,00 EURO 17,00 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar EURO 428,00 EURO 25,00 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar EURO 571,00 EURO 34,00

AOW en ANW: bijzondere bepalingen

Naast deze pensioenbedragen worden tevens zogeheten fictieve pensioenbedragen vastgesteld die zouden hebben gegolden als in 1990 niet de wijziging in de belasting- en premieheffing (Commissie Oort) was ingevoerd. Op grond van de Wet Brutering Overhevelingstoeslag lonen blijft deze regeling nog tot 1 januari 2005 doorlopen.

De fictieve AOW/ANW-bedragen zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW/ANW-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze fictieve bedragen worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor de aanvullende pensioenen worden geheven.


- AOW -

. . . Sociale verzekeringen . . .

AOW (fictieve bedragen) Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden EURO 490,00 EURO 31,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 980,00 EURO 62,00 Gehuwden zonder toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)
(AOW vóór 1-2-1994) EURO 690,00 EURO 43,00 Ongehuwden EURO 690,00 EURO 43,00 Ongehuwden met kind tot 18 jr EURO 881,00 EURO 56,00 Maximale toeslag (AOW vóór

1-2-1994) EURO 289,00

Maximale toeslag (AOW vanaf

1-2-1994) EURO 490,00

ANW (fictieve bedragen) Bruto p.mnd Brutovak. uitk.p.mnd

Nabestaanden- en half-
wezenuitkering EURO 796,00 EURO 54,00 Nabestaandenuitkering EURO 622,00 EURO 42,00 Verzorgingsuitkering EURO 403,00
Wezenuitkering tot 10 jaar EURO 199,00 EURO 13,00 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar EURO 298,00 EURO 20,00 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar EURO 398,00 EURO 27,00

Kinderbijslag

De kinderbijslagbedragen worden halfjaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het basisbedrag per kind is per 1 januari 2001 EURO 233,00.

Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen geboren vóór 2 oktober 1994, respectievelijk voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 1994, maar vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6, 12 of 18 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin. Met ingang van het eerste kwartaal 2001 zullen de betalingen van het totaalbedrag aan kinderbijslag per gezin niet langer op hele guldens worden afgerond.


- Vanaf -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Vanaf 1 januari 2001 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal.

I. Kinderen die op 1 januari 1995 de 18-jarige leeftijd reeds hadden bereikt:
24 jaar

Gezinnen met:

1 kind EURO 233,00

2 kinderen EURO 264,00

3 kinderen EURO 274,00

4 kinderen EURO 296,00

5 kinderen EURO 309,00

6 kinderen EURO 318,00


II. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden:

6 t/m 11 12 t/m 17 en jaar
18 t/m 24 jaar


Gezinnen met:

1 kind EURO 198,00 EURO 233,00
2 kinderen EURO 224,00 EURO 264,00
3 kinderen EURO 233,00 EURO 274,00
4 kinderen EURO 252,00 EURO 296,00
5 kinderen EURO 263,00 EURO 309,00
6 kinderen EURO 270,00 EURO 318,00
+ In beginsel bestaat er voor kinderen vanaf 18 jaar geen kinderbijslag meer. Voor een overgangscategorie van studerende kinderen bestaat nog recht zolang de studie duurt, mits over het vierde kwartaal 1995 voor hen kinderbijslagrecht bestond.

III. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:
0-6 jaar EURO 163,00
6-12 jaar EURO 198,00
12-18 jaar EURO 233,00
Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.


- WAZ/Wajong -
. . . Sociale verzekeringen . . .

WAZ/Wajong
De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, wordt per 1 januari 2001 verhoogd. Ook de grondslagen voor WAZ/Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum aangepast.

Per 1 januari 2001 zijn deze grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste EURO 53,00
22 jaar ten hoogste EURO 45,00
21 jaar ten hoogste EURO 38,00
20 jaar ten hoogste EURO 33,00
19 jaar ten hoogste EURO 28,00
18 jaar ten hoogste EURO 24,00

De WAZ-/Wajong-grondslagen die lager zijn dan de hiervoor genoemde bedragen worden ook per 1 januari 2001 met 3,93% verhoogd.

Daglonen
De daglonen waarnaar de uitkeringen op grond van de WAO en de WW worden berekend, worden per 1 januari 2001 eveneens verhoogd met 3,93%.

Maximumdagloon
Het maximumdagloon voor de berekening van de WW- en WAO-uitkeringen wordt per 1 januari 2001 vastgesteld op
EURO 153,00.

Kopjes op de uitkeringen
Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op minimumniveau van alleenstaanden van 21 jaar of ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het voor hen geldende sociale minimum dalen, zijn in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering tot dat minimumniveau. Dit zijn de zogeheten kopjes op de uitkering. Deze uitkeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het niveau van
1 juli 2000, omdat ze zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Deze kopjesbedragen zijn per 1 januari 2001 als volgt vastgesteld: ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong+ Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar EURO 40,00
van 22 jaar EURO 32,00
van 21 jaar EURO 26,00

+excl. vakantietoeslag

- Premieheffing -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Premieheffing over uitkeringen per 1 januari 2001 Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet. De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van de werkgever en is voor het jaar 2001 vastgesteld op 1,11%. Wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast.

Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 1,66%.

Op een WAZ-uitkering wordt een vereveningsbijdrage ingehouden die gelijk is aan het bedrag aan premie dat een werkgever inhoudt (op het loon van een WW-verzekerde werknemer). Het betreft het percentage van het werknemersdeel werkloosheidspremie (5,25% met een franchise van EURO 53,00 per dag).

Premiepercentages 1 januari 2001
werkg. werkn. totaal max.premie inkomen AOW -- 17,90 17,90 EURO 27.009,00p.j. Anw -- 1,25 1,25 idem AWBZ -- 10,25 10,25 idem WAO-basis 1) 6,10 0,00 6,10 EURO 153,00p.d. WAO-rekenpremie 1) 1,66 0,00 1,66 idem WAZ 2) 8,80 0,00 8,80 EURO 38.118,00p.j. Wachtgeldverzekering 3) 0,73 0,00 0,73 EURO 153,00p.d. Werkl.heidsverzekering 4) 3,65 5,25 idem ZFW 5) 6,25 1,70 7,95 EURO 103,00p.d. Vorstverlet 0,13 -- 0,13 VUT 0,85 0,83 1,68


1) Geen franchise.

2) Met een franchise van EURO 13.160,00 per jaar.
3) Gemiddelde voor bedrijven voor het jaar 2001.
4) Vanaf 1 januari 2001 bedraagt de premie 8,90%; de marginale premie voor werkgevers is berekend op 3,65% met een franchise van EURO 53,00 per dag en de marginale werknemerspremie AWf bedraagt 5,25% met een zelfde franchise.

5) De loongrens bedraagt EURO 29.813,00 voor mensen jonger dan 65 jaar.

. . . Sociale verzekeringen . . .

jaar en EURO 18.968,00 voor 65-plussers. Verder is een nominale premie ZFW verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de ziekenfondsen zelfstandig vastgesteld. De gemiddelde nominale rekenpremie ZFW bedraagt EURO 147,00 per jaar per volwassene. Voor meeverzekerde kinderen is geen premie verschuldigd. De premie ZFW over AOW-uitkeringen bedraagt 7,95% en over aanvullend pensioen 5,95%.

======

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie