Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociale verzekeringen per 1 januari 2001 in Euro's

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW : Sociale verzekeringen per 1 januari 2001 in Euro's

Nr. 2000/229

De hier gepresenteerde bedragen zijn afgerond in Euro's weergegeven.

15 december 2000; Met ingang van 1 januari 2001 worden de uitkeringen op grond van een aantal socialeverzekeringswetten verhoogd. Dit als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen of prijzen.

De wijziging leidt er toe dat bijvoorbeeld een echtpaar, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn en die alleen AOW ontvangen, er vergeleken met de uitkeringen vanaf juli jl. netto ongeveer EURO 54,00 per maand op vooruit gaat. De totale netto uitkering voor een echtpaar komt daarmee op EURO 1039,00(exclusief vakantietoeslag) per maand. Iedere partner ontvangt 50% van dit bedrag. Alleenstaande AOW'ers gaan er ongeveer EURO 45,00 netto op vooruit. Deze bedragen gelden voor AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en met een ziekenfondsverzekering.

AOW

Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90% van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde bejaarden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50% van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto EURO 572,00). Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30%.


- De Sociale verzekeringen -
De uitkeringsbedragen per 1 januari 2001 zijn in onderstaand overzicht weergegeven.

AOW Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden EURO 572,00 EURO 30,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 1144,00 EURO 60,00 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag EURO 572,00 Ongehuwden EURO 831,00 EURO 42,00 Ongehuwd met kind tot 18 jaar EURO 1029,00 EURO 54,00

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
Gehuwden zonder toeslag EURO 831,00 EURO 42,00 (partner jonger dan 65 jaar)
Maximale toeslag EURO 313,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 1144,00 EURO 60,00 (partner jonger dan 65 jaar)

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de jongere partner. Van dit inkomen (voor zover verkregen uit arbeid) wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15% van het bruto minimumloon(EURO 173,00) en eenderde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft, wordt in mindering gebracht op de toeslag. Als recht bestaat op een maximale toeslag bij een AOW ingegaan voor 1 februari 1994 (bruto EURO 313,00), is er bij een bruto inkomen van de jongere partner van meer dan EURO 643,00 per maand,geen recht meer op toeslag. Wanneer de maximale toeslag gelijk is aan het bruto gehuwdenpensioen (EURO 572,00), dan bestaat bij een bruto inkomen van EURO 1032,00 of meer geen recht meer op toeslag. Inkomen in verband met arbeid, bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering, wordt geheel gekort op de toeslag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben en verzekerd zijn voor het ziekenfonds.

Netto AOW gehuwden (50% indiv. AOW-uitkering per maand)
1-7-2000 1-1-2001 verschil

per maand EURO 492,00 EURO 520,00 EURO 28,00 vakantietoeslag EURO 26,00 EURO 25,00 EURO -1,00 Totaal EURO 518,00 EURO 545,00 EURO 27,00

Voor een echtpaar zijn de bedragen twee maal zo hoog.


- Netto -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Netto AOW voor alleenstaanden


1-7-2000 1-1-2001 verschil

per maand EURO 696,00 EURO 741,00 EURO 45,00 vakantietoeslag EURO 37,00 EURO 36,00 EURO -1,00 Totaal EURO 733,00 EURO 777,00 EURO 44,00

ANW

De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon. De ANW is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50% van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere). Nabestaanden met een oude AWW-uitkering krijgen, indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30%.

Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd Nabestaandenuitkering EURO 892,00 EURO 53,00 Halfwezenuitkering EURO 204,00 EURO 15,00 Wezenuitkering tot 10 jaar EURO 286,00 EURO 17,00 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar EURO 428,00 EURO 25,00 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar EURO 571,00 EURO 34,00

AOW en ANW: bijzondere bepalingen

Naast deze pensioenbedragen worden tevens zogeheten fictieve pensioenbedragen vastgesteld die zouden hebben gegolden als in 1990 niet de wijziging in de belasting- en premieheffing (Commissie Oort) was ingevoerd. Op grond van de Wet Brutering Overhevelingstoeslag lonen blijft deze regeling nog tot 1 januari 2005 doorlopen.

De fictieve AOW/ANW-bedragen zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW/ANW-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze fictieve bedragen worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor de aanvullende pensioenen worden geheven.


- AOW -

. . . Sociale verzekeringen . . .

AOW (fictieve bedragen) Bruto p.mnd Bruto vak. uitk.p.mnd

Gehuwden EURO 490,00 EURO 31,00 Gehuwden met maximale toeslag EURO 980,00 EURO 62,00 Gehuwden zonder toeslag
(partner jonger dan 65 jaar)
(AOW vóór 1-2-1994) EURO 690,00 EURO 43,00 Ongehuwden EURO 690,00 EURO 43,00 Ongehuwden met kind tot 18 jr EURO 881,00 EURO 56,00 Maximale toeslag (AOW vóór

1-2-1994) EURO 289,00

Maximale toeslag (AOW vanaf

1-2-1994) EURO 490,00

ANW (fictieve bedragen) Bruto p.mnd Brutovak. uitk.p.mnd

Nabestaanden- en half-
wezenuitkering EURO 796,00 EURO 54,00 Nabestaandenuitkering EURO 622,00 EURO 42,00 Verzorgingsuitkering EURO 403,00
Wezenuitkering tot 10 jaar EURO 199,00 EURO 13,00 Wezenuitkering van 10
tot 16 jaar EURO 298,00 EURO 20,00 Wezenuitkering van 16
tot 21/27 jaar EURO 398,00 EURO 27,00

Kinderbijslag

De kinderbijslagbedragen worden halfjaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het basisbedrag per kind is per 1 januari 2001 EURO 233,00.

Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen geboren vóór 2 oktober 1994, respectievelijk voor kinderen die geboren zijn na 1 oktober 1994, maar vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6, 12 of 18 jaar worden, bestaat er een overgangsregeling. Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin. Met ingang van het eerste kwartaal 2001 zullen de betalingen van het totaalbedrag aan kinderbijslag per gezin niet langer op hele guldens worden afgerond.


- Vanaf -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Vanaf 1 januari 2001 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal.

I. Kinderen die op 1 januari 1995 de 18-jarige leeftijd reeds hadden bereikt:
24 jaar

Gezinnen met:

1 kind EURO 233,00

2 kinderen EURO 264,00

3 kinderen EURO 274,00

4 kinderen EURO 296,00

5 kinderen EURO 309,00

6 kinderen EURO 318,00


II. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden:

6 t/m 11 12 t/m 17 en jaar
18 t/m 24 jaar


Gezinnen met:

1 kind EURO 198,00 EURO 233,00
2 kinderen EURO 224,00 EURO 264,00
3 kinderen EURO 233,00 EURO 274,00
4 kinderen EURO 252,00 EURO 296,00
5 kinderen EURO 263,00 EURO 309,00
6 kinderen EURO 270,00 EURO 318,00
+ In beginsel bestaat er voor kinderen vanaf 18 jaar geen kinderbijslag meer. Voor een overgangscategorie van studerende kinderen bestaat nog recht zolang de studie duurt, mits over het vierde kwartaal 1995 voor hen kinderbijslagrecht bestond.

III. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de volgende bedragen:
0-6 jaar EURO 163,00
6-12 jaar EURO 198,00
12-18 jaar EURO 233,00
Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.


- WAZ/Wajong -
. . . Sociale verzekeringen . . .

WAZ/Wajong
De grondslag van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), op basis waarvan de uitkering wordt berekend, wordt per 1 januari 2001 verhoogd. Ook de grondslagen voor WAZ/Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum aangepast.

Per 1 januari 2001 zijn deze grondslagen (exclusief vakantietoeslag) per dag:

vanaf 23 jaar ten hoogste EURO 53,00
22 jaar ten hoogste EURO 45,00
21 jaar ten hoogste EURO 38,00
20 jaar ten hoogste EURO 33,00
19 jaar ten hoogste EURO 28,00
18 jaar ten hoogste EURO 24,00

De WAZ-/Wajong-grondslagen die lager zijn dan de hiervoor genoemde bedragen worden ook per 1 januari 2001 met 3,93% verhoogd.

Daglonen
De daglonen waarnaar de uitkeringen op grond van de WAO en de WW worden berekend, worden per 1 januari 2001 eveneens verhoogd met 3,93%.

Maximumdagloon
Het maximumdagloon voor de berekening van de WW- en WAO-uitkeringen wordt per 1 januari 2001 vastgesteld op
EURO 153,00.

Kopjes op de uitkeringen
Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkeringen op minimumniveau van alleenstaanden van 21 jaar of ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het voor hen geldende sociale minimum dalen, zijn in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering tot dat minimumniveau. Dit zijn de zogeheten kopjes op de uitkering. Deze uitkeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het niveau van
1 juli 2000, omdat ze zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. Deze kopjesbedragen zijn per 1 januari 2001 als volgt vastgesteld: ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong+ Alleenstaanden:
vanaf 23 jaar EURO 40,00
van 22 jaar EURO 32,00
van 21 jaar EURO 26,00

+excl. vakantietoeslag

- Premieheffing -
. . . Sociale verzekeringen . . .

Premieheffing over uitkeringen per 1 januari 2001 Voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds is een vervangende premie vastgesteld. De vervangende premie wordt onder meer ingehouden over uitkeringen op grond van de WW, de ZW, en de WAO en over de toeslag op grond van de Toeslagenwet. De vervangende premie, waarvoor dit jaar geen franchise geldt, komt ten laste van de werkgever en is voor het jaar 2001 vastgesteld op 1,11%. Wanneer de uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever uitbetaalt, wordt het bedrijfstakpercentage toegepast.

Voor de gedifferentieerde WAO-premie is in verband met de premieheffing over uitkeringen eveneens een vervangende premie vastgesteld. Deze rekenpremie WAO bedraagt 1,66%.

Op een WAZ-uitkering wordt een vereveningsbijdrage ingehouden die gelijk is aan het bedrag aan premie dat een werkgever inhoudt (op het loon van een WW-verzekerde werknemer). Het betreft het percentage van het werknemersdeel werkloosheidspremie (5,25% met een franchise van EURO 53,00 per dag).

Premiepercentages 1 januari 2001
werkg. werkn. totaal max.premie inkomen AOW -- 17,90 17,90 EURO 27.009,00p.j. Anw -- 1,25 1,25 idem AWBZ -- 10,25 10,25 idem WAO-basis 1) 6,10 0,00 6,10 EURO 153,00p.d. WAO-rekenpremie 1) 1,66 0,00 1,66 idem WAZ 2) 8,80 0,00 8,80 EURO 38.118,00p.j. Wachtgeldverzekering 3) 0,73 0,00 0,73 EURO 153,00p.d. Werkl.heidsverzekering 4) 3,65 5,25 idem ZFW 5) 6,25 1,70 7,95 EURO 103,00p.d. Vorstverlet 0,13 -- 0,13 VUT 0,85 0,83 1,68


1) Geen franchise.

2) Met een franchise van EURO 13.160,00 per jaar.
3) Gemiddelde voor bedrijven voor het jaar 2001.
4) Vanaf 1 januari 2001 bedraagt de premie 8,90%; de marginale premie voor werkgevers is berekend op 3,65% met een franchise van EURO 53,00 per dag en de marginale werknemerspremie AWf bedraagt 5,25% met een zelfde franchise.

5) De loongrens bedraagt EURO 29.813,00 voor mensen jonger dan 65 jaar.

. . . Sociale verzekeringen . . .

jaar en EURO 18.968,00 voor 65-plussers. Verder is een nominale premie ZFW verschuldigd. De hoogte hiervan wordt door de ziekenfondsen zelfstandig vastgesteld. De gemiddelde nominale rekenpremie ZFW bedraagt EURO 147,00 per jaar per volwassene. Voor meeverzekerde kinderen is geen premie verschuldigd. De premie ZFW over AOW-uitkeringen bedraagt 7,95% en over aanvullend pensioen 5,95%.

======

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...