Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Premie standaardverzekeringen & omslagbijdragen vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 01-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Premie standaardverzekeringen en omslagbijdragen vastgesteld

Donderdag 2 november 2000, persbericht nummer 104

Het kabinet stelt elk jaar de bedragen vast die maximaal in rekening mogen worden gebracht voor de standaardverzekeringen op grond van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998) per 1 januari 2001. Deze premiebedragen zijn vandaag aan het parlement bekend gemaakt. De Eerste en Tweede Kamer hebben dertig dagen de tijd om zich hierover te buigen. De hieronder vermelde premiebedragen passen in het koopkrachtbeeld dat met Prinsjesdag is gepresenteerd.

De voorstellen zien er als volgt uit (bedragen in guldens per maand per verzekerde):

maximumpremies 2000 2001
standaardpolis 65- 200,90 221,--
standaardpakketpolis 65- 251,-- 276,10
standaardpolis 65+ 251,-- 276,10
standaardpakketpolis 65+ 251,-- 276,10
standaardpakketpolis studenten 71,44 72,99

Voor de standaardpakketpolis voor studenten wordt uitgegaan van het normbedrag voor ziektekosten, dat de Wet op de studiefinanciering 2000 aangeeft. Dat is in 2001 f 875,88 op jaarbasis. Deze premie is inclusief de wettelijke omslagbijdragen voor Wtz en MOOZ (Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden). Indien deze wettelijke bijdragen worden afgetrokken, resteert een netto maximumpremie van f 15,69 per maand voor studerenden van 20 jaar en ouder en van f 44,34 per maand voor studerenden jonger dan 20 jaar.

De totale verhoging van de maximumpremies bedraagt 10%. Hierin is rekening gehouden met een verwachte kostenstijging van 5,2% en een correctie voor het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde kostenstijging van de twee voorgaande jaren (1999: + 1,7% en 2000:+ 3,1%).

De Stichting uitvoering omslagregelingen (Suo) heeft de Wtz- en MOOZ-omslagbijdrage voor het jaar 2001 vastgesteld. De omslagbijdragen moeten worden goedgekeurd door de Minister van VWS respectievelijk de Minister van Financiën. De Wtz-omslagbijdrage berust op de Wtz 1998. Deze wet waarborgt de toegang tot een ziektekostenverzekering voor personen die zonder de bescherming van deze wet niet of alleen tegen een zeer hoge premie door een ziektekostenverzekeraar op een zogenaamde maat-schap-pijpolis zouden worden geaccepteerd.

Op grond van de Wtz 1998 kunnen bepaalde categorieën van personen wor-den toege-laten op een zogenaamde standaardpakketpolis. Hiervoor geldt een door de over-heid vastge-steld verstrekkingenpakket en een eveneens door de overheid vastge-stelde maximum-premie. Omdat vooral mensen met relatief hoge ziektekosten op een stan-daard-pakketpolis zijn verzekerd, is de door de overheid vastgestel-de maximumpremie niet toereikend om de door die verzekerden veroor-zaakte schade te bekostigen.

Alle particulier verzekerden (behalve 65-plussers) zijn op grond van de Wtz 1998 ver-plicht een bijdrage (de Wtz-omslagbijdrage) te leveren aan de compensatie van de tekorten die de verzeke-raars lijden op de stan-daard(pakket)po-lissen.
De MOOZ-omslagbijdrage is een verplichte solidariteitsbijdrage van particulier verzekerden aan de ziekenfondsverzekering vanwege de meerkosten in de ziekenfondsverzekering als gevolg van het in verhouding grote aantal ouderen dat ziekenfondsverzekerd is.

Wtz-omslagbijdragen bedragen in het jaar 2001:

voor verzekerden van 0 tot 20 jaar
(was in 2000 f 198,--) f 232,80 per verzekerde per jaar (50%) voor verzekerden van 20 t/m 64 jaar
(was in 2000 f 396,--) f 465,60 per verzekerde per jaar (100%) voor verzekerden van 65 jaar en ouder
f 0,--

MOOZ-omslagbijdragen bedragen in het jaar 2001 (onder voorbehoud van goedkeuring):

voor verzekerden van 0 tot 20 jaar
(was in 2000 idem) 111,00 per jaar per verzekerde; ( 50%) voor verzekerden van 20 t/m 64 jaar
(was in 2000 idem) 222,00 per jaar per verzekerde; (100%) voor verzekerden van 65 jaar en ouder
(was in 2000 idem) 177,60 per jaar per verzekerde ( 80%)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie