Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Gemeenteraad Weert

Datum nieuwsfeit: 02-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 21 december vond in de raadzaal van het Weerter stadhuis de raadsvergadering van december plaats.

Van de onderstaande agenda zijn op die avond de agendapunten 1 t/m 12

en 20 en 21 behandeld en akkoord bevonden. De resterende agendapunten

worden behandeld in het vervolg van de raadsvergadering op woensdag 3 januari 2001 om 19.30 uur.


1. a. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2001 en de aanbiedingsbrief van het Gewest Midden-Limburg;

b. Instemmen met de in concept bijgevoegde reactie opgenomen kanttekeningen en opmerkingen. (00 12 223)

2. a. Behandelen van de bestuursrapportage najaar 2000;
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstelling van de begroting 2000 en 2001. (00 12 224)

3. College van burgemeester en wethouders machtigen om het contract met Ernst & Young voor de accountantscontrole te verlengen tot en met 31 december 2002. (00 12 243)

4. Aangaan van een intentieovereenkomst tot ontwikkeling van de woningbouwlocatie Laarveld in samenwerking met Meulen en Amstelland. (00 12 226)

5. Instemmen met de uitwerking van de bestuursopdracht met betrekking tot het ISV-programma van Weert zoals gegeven door Gedeputeerde Staten. (00 12 244)

6. a. Instemmen met de bestuurlijke standpuntbepaling en plan van aanpak van het project Keent Kiest Kwaliteit;
b. Instemmen met de met Balans te sluiten samenwerkingsovereen-komst inzake het project Keent Kiest Kwaliteit. (00 12 229)

7. Instemmen met het beginseldocument Actief Bodembeheer De Kempen. (00 10 183)

8. a. Instemmen met de jaarrekening 1999 van de Stichting Natuur- en Milieueducatie;

b. Toekennen van een exploitatiesubsidie voor 2001 ad 208.700,00. (00 12 227)

9. a. Akkoord gaan met de aanpak legionella-preventie;
b. Beschikbaar stellen van een krediet ad 73.000,00 voor het opstellen van een risicoanalyse en een beheersplan. (00 12 238)
10. Vaststellen van het vrijwilligersbeleid en uitvoeringsmaatregelen en het in de begroting 2000 opgenomen bedrag ter besteding aan het vrijwilligersbeleid overhevelen naar het jaar 2001 zodat het te besteden bedrag ten behoeve van het vrijwilligersbeleid voor het jaar 2001 eenmalig verhoogd wordt met 40.000,00 tot 80.000,00. (00 12 225)

11. Kennisnemen van de jaarrekening 1999 van de Stichting Werknet Land van Weert en het resultaat van deze stichting. (00 12 228)
12. Vaststellen van het beleidsplan 2001 Algemene Bijstandswet. (00 12 230)

13. a. Kennisnemen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag 1999 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 1.727.259,00. (00 12 231)

14. a. Instemmen met het budgetcontract 2001-2004 tussen gemeente en Stichting Welzijnsopbouw Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op
1.865.140,00. (00 12 232)

15. Kennisnemen van de eerste halfjaarrapportage 2000 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert en instemmen met het werkplan 2001. (00 12 233)

16. a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 1999 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1999 op 1.768.560,00. (00 12 235)

17. a. Kennisnemen van de begroting 2001 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op 2.010.489,00. (00 12 236)

18. a. Kennisnemen van de begroting 2001 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert "de Roos";

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op 858.640,00. (00 12 234)

19. Vaststellen van het budgetcontract 2001 met de Stichting Kinderopvang Humanitas, Heerlen. (00 12 245)
20. Vaststellen van de wijzigingen op de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert. (00 12 237)
21. a. Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs 2001;
b. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet ad 1.636.198,00 voor de voorzieningen onder a. (00 12 222)

22. Adviseren aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om twee muren die de rijksmonumentale stadsboerderij Biest 104 omgeven te beschermen op rijksniveau. (00 12 246)

23. Toekennen van een subsidie ad 54.136,60 aan het R.K. kerkbestuur van de parochie St. Oda voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw gelegen aan de Boshoverweg, alhier. (00 12 239)

24. Beschikbaar stellen van een krediet ad 810.000,00 voor planontwikkeling Laarveld. (00 12 241)

25. Beschikbaar stellen van een krediet ad 485.000,00 voor aanpassing en verplaatsing van de overstorten/riolering voor de bestaande wijken Oda II/III en Vrakker in het kader van de realisatie van Vrakker-West. (00 12 240)

26. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Eindverslag inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Aansluiting Straevenweg op Ringbaan-West". (00 12 247)

b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 oktober t/m 16 november 2000 (00 12 247)


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 329 en 330;

b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 332, 337 en 339;
c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 322, 323, 324, 331, 333, 334, 335, 336 en 338.

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (00 12 247)

d. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2000;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
d. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001. (00 12 247)
OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen

3-1 vervolg Raadsvergadering 21-12
8-1 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 8-1 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 9-1 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 10-1 Commissie Gemeentewerken
11-1 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en aansluitend Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu
15-1 Commissie Financiën
25-1 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten

4-1 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
18-1 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie