Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitzonderlijke steun voor de Vlaamse rundvleesmarkt

Datum nieuwsfeit: 03-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

03/01/2001

PERSBERICHT

UITZONDERLIJKE STEUNMAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE RUNDSVLEESMARKT

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten op de hoogte te stellen van de modaliteiten die vanaf januari 2001 in België van toepassing zullen zijn ingevolge de verordening (EG) nr. 2777/2000 van 18 december 2000 houdende uitzonderlijke steunmaatregelen ten gunste van de rundvleesmarkt en in het bijzonder de opkoop door de Lidstaten van runderen ouder dan 30 maand met het oog op de slachting en volledige vernietiging ervan.


1.Toekenningsvoorwaarden


Opdat een rund door de overheid zou kunnen opgekocht worden dient het :
a. ouder zijn dan 30 maand op het ogenblik van opkoop (aanbieding in het slachthuis),
b. ten minste de laatste 6 maanden voor de verkoop hebben verbleven op één of meer bedrijven in België, c. voldoen aan de veterinaire wetgeving, meer bepaald aan de bepalingen van bijlage I, hoofdstuk VI bij richtlijn 64/433/EEG van de Raad, zodat het kan geslacht worden voor menselijke consumptie. Dit betekent dat het rund conform aan de geldende reglementering moet geïdentificeerd zijn, dat het in goede gezondheid moet verkeren en dat runderen die gedwongen moeten worden genoodslacht uitgesloten worden van deze regeling. De runderen ondergaan een ante mortem onderzoek zoals bij de gewone slachtingen.
De runderen die aangeboden worden in het slachthuis en niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen geslacht en vernietigd worden zonder schadeloosstelling.


2. Begunstigde van de schadeloosstelling voor opkoop

Zal als begunstigde van de schadeloosstelling voor opkoop worden beschouwd de producent of zijn gemandateerde die een aanvraag indient bij middel van het daartoe bestemde formulier.

De transportkosten en de kosten die gepaard gaan met de slachtoperaties vallen niet ten laste van de producent.


3. Modaliteiten voor deelname aan de opkoopregeling van runderen door de overheid

a. Gedurende gans de looptijd van deze regeling, wordt door het Bestuur voor het Landbouwbeleid (DG 2) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw elke woensdag de wekelijkse maximale aankoopprijs meegedeeld die gedurende de daaropvolgende week zal worden toegepast in functie van de karkasclassificatie. Op woensdag 3 januari 2001 zouden de eerste prijzen, vastgelegd voor de week van 8 tot 14 januari, door DG 2 moeten worden meegedeeld. De eerste week zal de ophaling van de dieren die moeten worden geslacht op 10 januari 2001 aanvangen.

b. De producenten of hun vertegenwoordigers die wensen dat bepaalde van hun runderen die voldoen aan bovenstaande toekenningsvoorwaarden door de overheid worden opgekocht met het oog op slachting en totale vernietiging ervan, moeten hiervoor een aanvraag doen bij het slachthuis aan de hand van het deelnameformulier voor een bepaalde week. Dit formulier is verkrijgbaar vanaf 3 januari 2001 bij de Provinciale bureaus van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (adressen zie onder). Producenten die een aanvraag indienen voor deelname aan de regeling voor een bepaalde week en een bepaald aantal runderen, moeten dit aantal ter slachting aanbieden indien hun dossier voor die week weerhouden is.

c. Het zorgvuldig ingevulde aanvraagformulier kan uitsluitend per fax worden ingediend bij de verantwoordelijke van het aangeduide slachthuis.


- De aanvragen moeten tegen uiterlijk 16 u van de donderdag volgend op de wekelijkse prijsaankondiging ingediend zijn.
- De aanvragen zullen worden behandeld in functie van het tijdstip (volgorde) van indiening en naargelang de wekelijkse slachtcapaciteit.

- De aanvraag is enkel geldig voor de betrokken week.
d. De verantwoordelijke zal de producenten die een aanvraag ingediend hebben op de hoogte brengen van de datum en het uur waarop de runderen in hun bedrijf zullen worden opgehaald door de daartoe aangeduide vervoerder. De producent ontvangt een door de vervoerder ondertekend ontvangstbewijs dat als garantie geldt dat zijn runderen enkel voor opkoop door de overheid zijn bestemd met het oog op de slachting en de volledige vernietiging ervan.

e. ndien de aanvraag niet werd aanvaard, t.t.z. indien de producent de dinsdag van de week volgende op zijn aanvraag niet op de hoogte werd gesteld van het tijdstip waarop hij zijn runderen ter opkoop kan aanbieden (datum van ophaling), moet de producent die alsnog gebruik wenst te maken van de regeling, de volgende week een nieuwe aanvraag indienen op basis van de nieuwe prijs zoals meegedeeld door DG 2.

f. Producenten die, zonder geldige reden, na aanvraag afzien van hun deelname of de aangegane verbintenissen niet respecteren zullen worden uitgesloten van elke verdere aanvraag.

g. Alle runderen die ter slachting worden aangeboden, moeten voorzien zijn van :


- hun identificatiedocument,

- het origineel aanvraagformulier aangevuld, gedateerd en ondertekend door de aanvrager.

h. Alle runderen die ter slachting werden aangeboden worden geslacht en vernietigd. Enkel de runderen die beantwoorden aan alle reglementaire voorwaarden zullen worden vergoed volgens de wekelijks geldende prijs op basis van het karkasgewicht en de karkasclassificatie.

i. De classificatie gebeurt door een erkend classificator onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur voor Dierengezondheid en de kwaliteit van de dierlijke producten.

j. indien de schadevergoeding wordt geweigerd omwille van niet-naleving van de voorschriften en toekenningsvoorwaarden, zal deze weigering aan de producent worden gemotiveerd. De classificatie en het gewicht van het karkas zullen eveneens aan de producent worden meegedeeld.

De slachthuizen die deelnemen aan deze regeling zullen worden aangeduid op basis van de voorwaarden die werden vastgelegd in een lastenboek opgesteld door het BIRB. De lijst met geselecteerde slachthuizen zal later worden meegedeeld.

Ministerie van Middenstand en Landbouw - DG 3
Provinciale Bureaus (DG 3)

ANTWERPEN :
Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG 3),
Van Heybeeckstraat 28 - 2170 MERKSEM -
Tel. : 03/641.80.90

VLAAMS-BRABANT :
Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG 3),
TC 3, Simon Bolivarlaan 30, 13e verd.
1000 BRUSSEL
Tel. : 02/208.42.06

LIMBURG :
Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG 3),
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9 - 3500 HASSELT
Tel. : 011/26.39.10

OOST-VLAANDEREN :
Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG 3)
Rijksadministratief Centrum "Ter Plaeten",
Sint-Lievenslaan 33A (3e verd.) - 9000 GENT
Tel. : 09/235.29.89

WEST-VLAANDEREN :
Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG 3)
Hoogstraat 9 - 8000 BRUGGE
Tel. : 050/33.77.95reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie