Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 04-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 4 januari 2001

... B & W-nieuws week 51

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft het gemeentelijk inkomensondersteunend beleid voor personen die langdurig op het sociale minimum zijn aangewezen met 1 jaar verlengd. Dat betekent dat deze mensen een eenmalige uitkering voor duurzame gebruiksgoederen; een tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten voor minderjarige kinderen en een korting van circa 50% op het gebruik van de Meertaxi ontvangen. De kosten die voortvloeien uit dit beleid bedragen 1,5 miljoen gulden. Ter voorbereiding van nieuw beleid in het voorjaar 2001een onderzoek gehouden worden naar de effectiviteit van de maatregelen onder de huidige ontvangers van het minimabeleid en de omvang en opbouw van de doelgroep. Het collegevoorstel zal besproken worden in de commissie Onderwijs en Sociale Zaken.

Het college stelt de raad voor om zowel Museum de Cruquius als het Historisch Museum Haarlemmermeer een eenmalige aanvullende subsidie te verlenen van f 50.000.- ten behoeve van uitbreiding van de personeelsformatie voor 2001. De raad wordt voorgesteld de kosten van deze subsidieverlening te dekken uit de begroting 2001 van de dienst WOC.

Het college heeft ingestemd met de jaarstukken van Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. over het boekjaar 1999. Conform het B&W besluit van 26 september 2000 wordt het aan de gemeente teruggestorte bedrag van fl. 222.824 verwerkt in de jaarrekening 2000 van de dienst WOC. Het jaarverslag van Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. wordt behandeld in de Raadscommissie Sport, Recreatie en Floriade.

Het college heeft besloten de Rijksbijdrage Educatie 2001 volledig toe te delen aan de volgende bestemmingen: opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma; opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren; opleidingen Nederlands als tweede taal I en II; andere opleidingen , gericht op sociale redzaamheid; de educatieve component van de uitvoering van het inburgeringbeleid. Deze activiteiten zijn in eerste instantie bedoeld voor de volgende groepen: uitkeringsgerechtigden, met uitstroom op de arbeidsmarkt; uitkerings-gerechtigden/senioren voor sociale activering; nieuwkomers; personen met een onderwijsachterstand of die daartoe risico lopen

Het college neemt kennis van het evaluatieverslag van de Brijderstichting betreffende het alcohol-, drugs-, en gokverslavingspreventieproject in Haarlemmermeer. Door het preventieproject wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan het bewustwordingsproces van jongeren wat betreft de risico's van alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast is in Haarlemmermeer een uitgebreid hulpverleningsaanbod voor jongeren en hun omgeving die in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door hun alcohol en/ of drugsgebruik c.q. gokgedrag.

Het college stelt de raad voor de verordening Vraaggestuurde Gesubsidieerde Kinderopvang vast te stellen zoals verwoordt in het concept raadsvoorstel.

Het college stelt de tweede tranche van de éénmalige subsidie in het kader van het herijkingsonderzoek subsidiegrondslagen aan de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer betaalbaar. Het gaat hierbij om een bedrag van f 315.000,--. In dit kader is er reeds een bedrag van 410.00,-- uitbetaald aan de bibliotheek. Na ontvangst en positieve beoordeling van het meerjarenbedrijfsplan en -begroting van de bibliotheek kan nu de tweede tranche van de subsidie ad. f 315.000,-- betaald worden.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft de subsidies om het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) vastgesteld. De subsidie gaat naar 12 projecten in de sociale huursector in Getsewoud 7, Getsewoud 8, Getsewoud 11, Vijfhuizen deelplan 1a en deelplan 1c en Hoofddorp-Centrum.

Het college gaat akkoord met verdergaande inzet en betrokkenheid van onze gemeente bij het project DuBoGIS (= duurzaam bouwen geluidsisolatieproject Schiphol). Doel van het project is om energiebesparing (DuBO) te koppelen aan het geluidsisolatieproject (ProGis) van Schiphol. ProGis voorziet zo'n 7500 woningen in gemeenten rond Schiphol van geluidwerende maatregelen waarvoor de minister van Verkeer en Waterstaat de eindverantwoordelijke is. Uitgangspunt van DuBoGIS naast het samengaan van geluidsisolatie, duurzaam bouwen en energie is het leveren van meer comfort en minder energiegebruik, aantrekkelijke subsidie en de keuze uit verschillende isolatiepakketten. De gemeente heeft in dit project een trekkersrol, is de uitvoerder en de subsidiegever. Het college gaat akkoord met het beschikbaar stellen van de financiële middelen van f 300.000,-- voor DuBoGIS. De nota wordt nog behandeld in de commissie ROL en VIVO.

Bestuursdienst
Het college heeft toestemming verleend om na 18 december te starten met de voorbereidingen en de communicatie rond de algemene resultaten van de hertaxatie, de voorgestelde tarieven en de daarmee samenhangende de financiële effecten voor de aanslagen OZB-2001. De nota gaat op 8 februari ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

Openbare Werken
Het college heeft ingestemd met de evaluatie van de reorganisatie DOW/FEZ. De sector Financiële Economische Zaken van de dienst Openbare Werken heeft in 1999 een nieuwe structuur gekregen die in het afgelopen jaar geëvalueerd is. Het college heeft ingestemd met de functiewijzigingen zoals deze in de evaluatie zijn voorgesteld.

Het college geeft opdracht verkeersmaatregelen te nemen ten behoeve van de noodlokalen op het perceel Schuilenburg 88 te Hoofddorp. De maatregelen moeten de doorstroming van automobilisten in de straat verbeteren. Dit komt neer op het instellen van een stopverbod langs de stoep ter hoogte van Schuilenburg 108 t/m 118 en het creëren van vijf langparkeerplaatsen ter hoogte van het speelveld naast de school.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie