Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgische steunmaatregelen voor rundvleesmarkt

Datum nieuwsfeit: 04-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België


UITZONDERLIJKE STEUNMAATREGELEN
TEN GUNSTE VAN DE RUNDSVLEESMARKT

Minister van landbouw en middenstand Jaak Gabriels wenst de rundveehouders te informeren over de meest recente Belgische modaliteiten in verband met de Europese reglementering (EG) 2777/2000 van 18 december 2000 die maatregelen voorziet in verband met de uitzonderlijke ondersteuning van de rundvleesmarkt en meer bepaald in verband met de opkoop door de lidstaten van niet op BSE-geteste runderen ouder dan 30 maanden met het oog op hun slachting en en hun totale vernietiging.


1. De begunstigde van de opkoopvergoeding


Zal beschouwd worden als begunstigde de sanitaire verantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag heeft ingediend met behulp van het aanvraagformulier dat u hierbij vindt.
De identiteit en de inlichtingen in verband met de aanvrager op het aanvraagformulier moeten overeenstemmen met de identiteit van de sanitaire verantwoordelijke op de Sanitel- begeleidingsdocumenten. De sanitaire verantwoordelijke wordt dus beschouwd als de aanvrager. Geen enkele andere persoon kan een aanvraag tot deelname aan de opkoopregeling indienen dan de sanitaire verantwoordelijke, tenzij deze persoon uitdrukkelijk door de sanitaire verantwoordelijke werd aangeduid. Het bewijs van deze eventuele aanduiding moet samen met het aanvraagformulier gefaxt worden.

Er mag aan de veehouder geen enkele transport- of slachtkost aangerekend worden. De transport-, slacht- en diverse bijdragekosten (sanitair fonds, VLAM) zijn in het kader van deze opkoopregeling niet ten laste van de producent.


2. Aanvraagmodaliteiten voor het aanbieden van runderen

a. Startprocedure van de opkoopregeling

i. De administratie van het bestuur van het landbouwbeleid (DG II) van het Ministerie van Landbouw en Middenstand deelt heden de opkoopprijzen mee die gelden voor de week van 8 tot 12 januari.

ii. De veehouders of hun vertegenwoordigers die dieren wensen aan te bieden die beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden, tegen de voor de volgende week vastgestelde prijzen, kunnen een aanvraag indienen uitsluitend per fax die zij sturen op vrijdag 5 januari vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur naar het faxnummer 02/208 79 08 (8 lijnen) van DG III. Zij gebruiken daarvoor het formulier dat vanaf donderdag 4 januari om 12 uur beschikbaar is op de provinciale bureaus van het Ministerie van Landbouw en Middenstand.
De aanvraagformulieren kunt u eveneens downloaden van de internet-site van het departement landbouw.
Indien een veehouder of zijn vertegenwoordiger in één week méér runderen zou willen aanbieden dan er plaatsen beschikbaar zijn op het aanvraagformulier, zal een bijkomend volledig ingevuld formulier tijdens dezelfde faxcommunicatie meegestuurd worden.

iii. De aanvragen zullen behandeld worden in chronologische volgorde van binnenkomen en à rato van de wekelijkse beschikbare opkoopcapaciteit.

iv. De veehouders wiens aanvraag weerhouden is zullen ingelicht worden in verband met de datum en het uur van de ophaling van hun rund(eren). Bij de ophaling moet de vervoerder een kopie van het gefaxte aanvraagformulier van de verantwoordelijke-aanvrager waarvan hij rubriek 3 volledig heeft ingevuld en ondertekend, aan de veehouder overhandigen.
Het zal het slachthuis zijn dat de slachting uitvoert dat de verantwoordelijken zal contacteren om hun datum en uur op hetwelke de runderen zullen geladen worden op hun bedrijf door de door hen aangeduide erkende vervoerder mee te delen.

v. De ingediende aanvraag is slechts één week geldig. Als er (wegens overaanbod) geen gevolg kan gegeven worden aan de aanvraag, dit betekent dat als de veehouder ten laatste op de dinsdag die volgt op zijn gefaxte aanvraag niet is ingelicht over de datum van ophaling, dan moet de veehouder die runderen wenst laten op te kopen een nieuwe aanvraag indienen voor de volgende week op basis van de nieuwe prijzen die door DG II zullen bekend gemaakt worden op woensdag 10 januari 2001.

b. Verdere procedure :

i. Vanaf 10 januari 2001 en verder gedurende de hele periode van toepassing van deze opkoopregeling, zal het bestuur van DG II elke woensdag de prijzen bekendmaken die zullen gelden voor de volgende week, in functie van de karkasclassificatie.

ii. De aanvragen van de veehouders die wensen dat hun dieren die voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden, door de federale overheid opgekocht woren aan de bekendgemaakte prijzen kunnen uitsluitend per fax gedaan worden op het nummer 02 208 79 08 (DG III) en dit telkens de donderdag en de vrijdag (van 8 uur tot 16 uur) die volgen op de woensdag waarop de aankoopprijzen voor de volgende week worden bekendgemaakt.

iii. De aanvragen zullen behandeld worden in chronologische volgorde van binnenkomen en à rato van de wekelijkse beschikbare slachtcapaciteit.

iv. Het slachthuis dat de slachting uitvoert zal de verantwoordelijken contacteren om hen datum en uur mee te delen op dewelke de runderen zullen geladen worden op hun bedrijf door de door het slachthuis aangeduide erkende vervoerder.

v. De ingediende aanvraag is slechts één week geldig. Als er (wegens overaanbod) geen gevolg kan gegeven worden aan de aanvraag, dit betekent dat als de veehouder ten laatste op de dinsdag die volgt op zijn gefaxte aanvraag niet is ingelicht over de datum van ophaling, moet de veehouder die runderen wenst laten op te kopen een nieuwe aanvraag indienen voor de volgende week op basis van de nieuwe prijzen die door DG II zullen bekend gemaakt worden telkens op woensdag. vi. Bij de ophaling moet de vervoerder een kopie van het gefaxte aanvraagformulier van de verantwoordelijke-aanvrager waarvan hij rubriek 3 volledig heeft ingevuld en ondertekend, aan de veehouder overhandigen. Dit document geldt als bewijs van oplading.

Opmerkingen


1. De sanitaire verantwoordelijke die wenst deel te nemen aan de opkoopregeling voor een bepaalde week, met een bepaald aantal runderen waarvan hij de Sanitel-werknummers heeft gefaxt, is verplicht al deze aangemelde dieren ter opkoop aan te bieden indien zijn aanvraag wordt weerhouden. Veehouders die, zonder geldige reden, de aangegane verbintenissen niet respecteren zullen worden uitgesloten van elke verdere aanvraag.


2. Op het moment van de ophaling overhandigt de veehouder aan de vervoerder :

1) de begeleidingsdocumenten (luik 3) van de runderen
2) het originele aanvraagformulier, gedateerd en ondertekend door de aanvrager.


3. Alle runderen die in het slachthuis aankomen worden geslacht en vernietigd. Alleen die runderen die aan alle reglementaire voorwaarden voldoen (ouder zijn dan 30 maanden op het ogenblik van het aanbieden in het slachthuis, ten minste zes maanden in België hebben verbleven op één of meerdere rundveebedrijven, geschikt zijn om geslacht te worden voor menselijke consumptie (noodslachtingen worden dus niet aanvaard), correct geïdentificeerd zijn met twee oormerken, de levende keuring in het slachthuis met goed gevolg doorstaan) zullen opgekocht worden door de federale overheid en vergoed worden op basis van de wekelijks bekendgemaakte prijzen en in functie van het koud karkasgewicht en de neutrale karkasklassificatie.


4. De klassificatie zal uitgevoerd worden door een erkende klasseerder die onder toezicht staat van het bestuur dierengezondheid en kwaliteit van de dierlijke produkten (DG V).


5. In geval van weigering van de vergoeding omwille van niet-naleving van de reglementering en/of de vooropgestelde voorwaarden, zal de reden van weigering aan de veehouder worden meegedeeld. Ook het karkasgewicht en de klassificatie zullen aan de veehouder worden meegedeeld.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie