Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weerselo

Datum nieuwsfeit: 08-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 03-01-01ALGEMENE INFORMATIE

Het fusieproces als gevolg van de herindeling is in volle gang. Vele zaken moeten nog geregeld worden.
Zoals eerder aangekondigd is het gemeentebestuur per 1 januari 2001 gehuisvest in het gemeentehuis te Denekamp. In de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Weerselo en Ootmarsum blijven de ambtelijke diensten normaal gehuisvest en u kunt daar voor de zaken terecht, die het grondgebied van die voormalige gemeente raken. Met andere woorden:
Waarvoor u tot 1 januari jl. naar het gemeentehuis in uw voormalige gemeente ging, kunt u dat voorlopig blijven doen. Wilt u een contact met een van de bestuurders dan kunt u het gemeentehuis te Denekamp bellen.
Deze situatie duurt tot dat er inzake de ambtelijke organisatie nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden. Veranderingen worden omstreeks juni a.s. verwacht. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

In de komende periode zal met voortvarendheid gewerkt worden aan de externe communicatie. De situatie is nu eenmaal zo, dat thans nog niet alles tot in details geregeld kan zijn. Enige ongemakken zijn dus niet te voorkomen.
Voorlopig beperkt de gemeentelijke voorlichtingspagina zich tot een samenvoeging van het nieuws uit de 3 gemeentehuizen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerard Flinkers, hoofd van de afdeling Algemene en bestuurszaken, telefonisch bereikbaar onder nummer: 0541 - 669615.

OFFICIËLE PUBLICATIES

SUBSIDIEVERORDENING SOASELER MÖLL
De raad van de gemeente Weerselo heeft op 20 december 2000 de "Subsidieverordening rijksmonument "Soaseler Möll 2000" vastgesteld. De verordening regelt de wijze waarop de gemeente wenst bij te dragen in het behoud van de Saasveldse molen voor onze gemeenschap. De raad heeft tegelijkertijd besloten het raadsbesluit van 16 juni 1987 dat de subsidiëring tot nu toe regelde in te trekken.
Belangrijkste wijziging in het subsidieregime is dat de gemeente niet meer automatisch garant staat voor tekorten die ontstaan in de exploitatie van de molen en ten gevolge van het onderhoud en de eventuele restauratie van de molen. Wat betreft de (financiële) rol van de gemeente wordt er nu een onderscheid gemaakt tussen exploitatie-, onderhouds- en restauratiekosten. Met het vaststellen van de nieuwe verordening heeft de raad uitdrukkelijk bedoeld de beherende Stichting Soaseler Möll meer eigen verantwoordelijkheid te geven.

De subsidieverordening is in werking getreden op 1 januari 2001 en ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling VROM in het gemeentehuis van Weerselo.

RUIMTELIJKE ORDENING:

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:
Burgemeester en wethouders zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:

* Bouwen van een schuur aan de Epmanweg 5 te Noord Deurningen. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte en goothoogte.

* Bouwen van een schuur aan de Priorweg 4 te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 4 januari 2000 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM in het gemeentehuis te Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om vrijstellingen te verlenen op basis van artikel 19, lid 3 WRO voor de volgende bouwplannen:


* Bouwen van een serre aan een woning aan de Varwick 7 te Tilligte. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum oppervlakte.

* Uitbreiden woning middels een erker aan de Alerdink 17 te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het verkleinen van de minimum voorschreven afstand van de erker tot de zijkant van de woning.

* Uitbreiden van een woning en bouwen van een garage/carport/berging aan de Van der Heijdenstraat 31 te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het uitbreiden van de woning in verband het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

De vrijstellingen liggen met ingang van 4 januari 2001 gedurende vier weken ter inzage op het bureau VROM. Gedurende die tijd kan een ieder zijn zienswijze over deze voornemens kenbaar maken bij B en W.

INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen zijn ingekomen:


* Uitbreiden van een woning aan het Klokkenpad 1 te Denekamp.
* Bouwen van een woning aan de Kanaalweg 8 te Noord Deurningen.
* Uitbreiden van een woning aan de Meester Lazonderstraat 42 te Denekamp.

* Bouwen van een erker aan een woning aan de Havik 10 te Denekamp.
* Uitbreiden van een winkel aan de Oldenzaalsestraat 26 te Denekamp.

* Uitbreiden van een logiesgebouw met serre en wijziging van een trappenhuis aan de Gravenallee 20 te Denekamp.

De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM in het gemeentehuis van Denekamp.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN POSITIEVE MELDINGEN OP BOUWVOORNEMENS Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunningen verleend:


* Verbouwen van een schuur tot restaurant aan de Vasserweg 37 te Nutter.

* Uitbreiden van een veeschuur aan de Laagsestraat 43 te Oud Ootmarsum.

* Uitbreiden van een woning aan de Eekmanweg 19 te Denekamp.
* Uitbreiden van een keuken en bergruimte aan de Prins Bernhardstraat 16 te Denekamp.

* Vernieuwen van een schuur aan de 5 te Tilligte.
Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging beschikking / intrekking vergunning Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 4 januari 2001 tot 15 februari 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefoni-sche afspraak ter inzage de beschikking tot intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van de heer F.J.H van der Heide, Rossumerstraat 11 in Agelo.
De vergunning is ingetrokken, omdat de heer Van der Heide zijn ammoniakrechten gaat verkopen. Deze intrekking gaat in op het moment, dat de milieuvergunning van de agrariër, die de rechten koopt, onherroepelijk is geworden.

Tegen deze beschikking kan vóór 16 februari 2001 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage beroep worden ingesteld door degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 16 februari 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Terinzagelegging ontwerp-beschikking
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 4 januari tot 1 februari 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het veehoude-rijbedrijf van de maatschap Laarhuis, Penninksbrugweg 18 in Denekamp.

B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 2 februari 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen in-brengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 2 februari 2001 bij b. en w. worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om monde-linge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


1. degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

2. de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
3. degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Terinzagelegging melding

Bij de afdeling V.R.O.M. in het gemeentehuis van Weerselo ligt vanaf 4 januari 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, ter inzage de melding van:


* Beekdorpweg 24 te Saasveld: Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer; het omwisselen van vee (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

Vanaf 4 januari 2001 liggen in het gemeentehuis van Denekamp de meldingen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer ter inzage van:


* de heer H.J.B. Tijink, Vollenhoekweg 4 in Tilligte voor het aanleggen van een spoelplaats en het aanleggen van een extra toegangsweg.

* Schulte Zonwering en Rolluiken aan de Hanzeweg 2A in Denekamp voor het uitbreiden van de bedrijfshal.

* Sleiderink Hout- en Bouwmaterialen B.V. aan de Hanzeweg 20 te Denekamp voor interne wijzigingen t.b.v. het verbeteren van de logistiek in de arbeidsomstandigheden.
Tegen deze beschikking kan door aanvrager en eventuele derde belanghebbende voor 15 februari a.s. een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven welke bezwaren tegen deze beschikking bestaan en zijn voorzien van de dagtekening en de naam en het adres van de indiener. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Een verzoek om schorsing kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage worden ingediend.

Tevens ligt de melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter inzage van :


* de heer G.B.A. Kosse, B.A.A. Engelbertinklaan 67 in Oldenzaal volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer (opslagruimte voor visprodukten) aan de Kloppendijk 52 te Denekamp.

Deze meldingen kunnen op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp worden ingezien op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

Verzoek wijziging vergunning Drank- en Horecawet Van de heer H.G.T. Demmer uit Saasveld is ten behoeve van "De Witte Hoeve" aan de Vasserweg 34 te Nutter een verzoek om wijziging van de vergunning ontvangen in verband met uitbreiding van de inrichting.

Het verzoek ligt vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage op bureau P&O. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar gemaakt worden wat zowel mondeling als schriftelijk kan.

Verzoek evenementenvergunning 2001
De afgelopen periode is het volgende verzoek ontvangen. Stichting "'n Doarp löp Oet" uit Denekamp: dorpsfeest Denekamp op het evenemententerrein 't Goor te Denekamp van 29 juni tot en met 1 juli 2001, dagelijks tot 02.00 uur 's nachts.

Het verzoek ligt vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage op bureau P&O te Denekamp. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar gemaakt worden wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BELEIDSVERSLAG ALGEMENE BIJSTANDSWET
Met ingang van morgen ligt tijdens de openingstijden bij het bureau sociale Zaken in het gemeentehuis van Denekamp het door het gemeentebestuur op 20 november 1999 vastgestelde beleidsverslag Algemene Bijstandswet voor iedereen ter inzage.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie