Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Waalre: Inspraak bestemmingsplan Aalst

Datum nieuwsfeit: 09-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Waalre


GEMEENTE WAALRE PERSBERICHTEN

Terug naar gemeente Waalre actueel


Leerling stratenmakers in waalre

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan aalst

Oplevering natuurbouwplan en start bouwplan ekenrooi-oost

LEERLING STRATENMAKERS IN WAALRE

Op 12 januari aanstaande bezoekt wethouder P.T. Kloos, portefeuillehouder van ondermeer civieltechniek en verkeer, om 10.00 uur de leerling stratenmakers die op dit moment bezig met het herstel van het trottoir in de Brabantialaan. De leerling stratenmakers zijn in dienst bij het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, weg- en waterbouw (SPG) en werken via hen voor projecten bij gemeenten. Zij voeren al geruim een maand werkzaamheden aan de weg uit in opdracht van de gemeente Waalre.

De Gemeente Waalre heeft firma de Bont BV uit Veldhoven opdracht verleend om door de SPG-stratenmakers het trottoir van de Brabantialaan tussen het bedrijfspand van Brabantia en de ingang van het sportpark in Aalst te hertegelen. Naar verwachting zullen de leerling stratenmakers hun werkzaamheden in Waalre medio januari 2001 afronden. Daarna vertrekt de ploeg waarschijnlijk naar de gemeente Best.

Projecten

In Waalre zijn de stratenmakers al voor kerst 2000 begonnen met het herstraten van Markt in Waalre, een gedeelte van het Gebroeders De Koningplantsoen en de Henricus de Waderloolaan. Ook hebben zij een gedeelte van De Voort in Aalst bestraat. Nu vernieuwen zij het noordelijk trottoir van de Brabantialaan tussen het bedrijfspand van Brabantia en de entree van het sportpark Aalst aan de Sophiastraat. Eerdere projecten die leerling stratenmakers van het SPG in Waalre hebben uitgevoerd zijn de aanleg van een nieuwe rijweg in de Hulterbussel in Waalre en het herstraten van een rijweg op de Markt in Waalre.

SPG

SPG bestaat uit een groep wegenbouwbedrijven die met gemeenten samenwerkt om in de toekomst over voldoende wegenbouwers in de sector te beschikken. Er is namelijk behoefte aan goed opgeleide mensen in de groeiende wegenbouwsector. De gemeenten in de regio geven aan lidbedrijven opdracht om wegwerkzaamheden door de leerlingen uit te laten voeren. In zo'n project stelt de aannemer die lid is van de SPG machines en materialen beschikbaar. Onder begeleiding van een leermeester van de SPG dragen de leerlingen zorg voor de aanleg van nieuwe wegen of het herstel van bestaande wegen.

Leren en werken

De leerlingen gaan met de SPG een `leer-arbeidsovereenkomst' aan waarna de opleiding met een examen afgerond wordt. Alle aspecten die de wegenbouw bevat worden belicht zodat na afronding van de opleiding een betaalde baan in de sector gegarandeerd kan worden. Het SPG leidt op tot ondermeer wegenbouwer/-stratenmaker, vakman spoorlegger/wisselbouwer en machinist van wegenbouwmachines en kranen. Met de leus `Je toekomst ligt op straat' werft SPG kandidaten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij SPG op telefoonnummer: 0164
- 255 605.

Waalre, 8 januari 2001

Terug naar index

10 JANUARI: INFORMATIE-AVOND IN 'T HAZZO, TROLLIUSLAAN 7 IN WAALRE

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Aalst

In januari 2001 kunnen inwoners van Waalre hun mening geven over het voorontwerp van het bestemmingsplan Aalst. Op termijn gaat dit plan gelden voor het gehele bebouwde gebied van het kerkdorp Aalst, het villagebied ten zuiden van het kerkdorp én de wijk Voldijn. Echter, de planvorming bevindt zich in de beginfase. Hierna wordt nog een aantal vervolgstappen - met inspraakmomenten - gezet. Desondanks is het zeer zinvol om nu al mee te praten over het plan. Want mede aan de hand van de tijdige inbreng van belanghebbenden kan de kwaliteit van het uiteindelijke plan worden verhoogd.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 4 januari 2001 t/m 31 januari 2001 voor belangstellenden ter inzage in het gemeentehuis. Bovendien wordt op 10 januari 2001 een informatiebijeenkomst gehouden in 't Hazzo, Trolliuslaan 7 te Waalre. Tijdens deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, wordt het voorontwerp toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Belanghebbenden kunnen hun mening en opmerkingen gedurende de inzageperiode schriftelijk kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. De reacties worden betrokken bij de volgende fase van de planvorming.

Standaardisering

Als gevolg van wijzigende inzichten en omstandigheden in de loop der tijd, moeten bestemmingsplannen periodiek worden geactualiseerd. In Aalst speelt echter meer mee. Het plangebied telt momenteel 39 bestemmingsplannen met een grote variëteit aan voorschriften. Dit komt de duidelijkheid voor én gelijkheid van bewoners niet ten goede. Bovendien zijn veel van deze plannen niet meer van deze tijd.

Door het opstellen van één nieuw bestemmingsplan voor het hele plangebied, kan uniformiteit in bouwmogelijkheden worden bereikt. Voorbeeld: in het voorontwerp bestemmingsplan Aalst zijn de bouw- en verbouwmogelijkheden voor vergelijkbare typen woningen zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Bovendien is aansluiting gezocht bij andere actuele bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan `Waalre-dorp'.

Vooronderzoek

Bij een bestemmingsplanherziening moet de gemeente onderzoek verrichten naar de bestaande toestand én de mogelijke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. Voor het bestemmingsplan Aalst is een uitgebreid inventarisatierapport opgesteld. Het biedt inzicht in de bestaande situatie en in mogelijke knelpunten. Verder zijn in de afgelopen periode diverse onderzoeken verricht op verschillende terreinen, te weten: het Volkshuisvestingsplan, het Revitaliseringsplan, een distributie planologisch onderzoek en een groenstructuurplan. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt als onderlegger voor het voorontwerp bestemmingsplan Aalst.

Beheersplan

Het bestemmingsplan Aalst is vooral een `beheersplan'. Dit houdt in dat met name de huidige feitelijke situatie in het plan wordt weergegeven. Aan de andere kant is geprobeerd een - op bepaalde aspecten - zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te maken. De flexibele regeling voorziet in de mogelijkheid van uitbreiding van gebouwen en het wijzigen van het gebruik. Zo kan ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen, die op dit moment nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd. Via `wijzigingsbevoegdheden' wordt het mogelijk gemaakt om bestemmingen in de toekomst via een wijzigingsplan te veranderen. Met deze aanpak beoogt de gemeente Waalre enerzijds de rechtszekerheid voor burgers en anderzijds de flexibiliteit voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk te waarborgen.

Waalre, 4 januari 2001

Terug naar index

OPLEVERING NATUURBOUWPLAN EN START BOUWPLAN EKENROOI-OOST

Op vrijdag 10 november 2000 wordt om 16.00 uur, aan de Gorlooplaan de aanleg van het natuurbouwplan én de start van de bouwwerkzaamheden in het plan Ekenrooi-Oost feestelijk gemarkeerd. Dit zal gebeuren door onthulling van een bouwbord door de heer J. Teuwen, wethouder VROM van de gemeente Waalre. Indien het weer het toelaat zullen de heren A. van Poppel, directeur van Ballast Nedam en H. Siebers, directeur van woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen samen met wethouder Teuwen de laatste groenvoorziening in het natuurbouwplan planten.

Het natuurbouwplan Ekenrooi-oost is 1½ ha. groot. Het noordelijk deel van het gebied is afgegraven, waardoor een `moeras-achtig gebied' is ontstaan. Het riviertje de Gorloop is voorzien van een extra lus (`by-pass') en in het gebied is een poel aangelegd. Meer zuidelijk is gekozen voor een droog hooiland. In totaal zijn een zevental terreintypen ontstaan die geleidelijk in elkaar overgaan. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie LNV, de provincie Noord-Brabant, het Waterschap de Dommel, IVN Waalre en Stichting Het Noord Brabants Landschap.

Start bouwwerkzaamheden

Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van het gebied Ekenrooi-oost. Dit houdt in dat de riolering, een bouwweg en de nutsvoorzieningen worden aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind december 2000 klaar. Eind maart/begin april 2001 zal vervolgens gestart worden met de 1e fase van de woningbouw. Deze fase omvat 24 patio-bungalows en drie bouwkavels. De patio-bungalows worden gebouwd door Ballast Nedam Woningbouw, waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten voor de ontwikkeling van het gebied Ekenrooi-Oost. In het totale plan Ekenrooi-oost zullen 132 woningen gebouwd worden.

Waalre, 9 november 2000

Terug naar index

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie