Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak bij presentatie beeldmerk en huisstijl Defensie

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieToespraken


Presentatie nieuwe beeldmerk en de huisstijl van Defensie

10-01-2001

Toespraak van minister mr. F.H.G. de Grave ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe beeldmerk en de huisstijl van Defensie (Delft, 10 januari 2001)

Meneer Lambrechts,

hartelijk dank voor de aanbieding van dit bijzondere exemplaar van de Defensiekrant, waarmee het nieuwe beeldmerk en de huisstijl van Defensie worden gepresenteerd. Ik stel het zeer op prijs dat de presentatie hier plaatsvindt, in de Delftse vestiging van de Brouwer Groep. Dit is voor deze gelegenheid een meer aansprekende ambiance dan de ontvangstruimte in het A-gebouw van het ministerie van Defensie of de P.J.S. de Jongzaal van het Defensievoorlichtingscentrum.

Dames en heren,

het doet me veel genoegen dat ik me te midden van een gemêleerd gezelschap bevind. U geeft er in uw verscheidenheid immers blijk van dat de introductie van het nieuwe beeldmerk en de huisstijl van Defensie niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in een veel bredere kring als een belangrijke gebeurtenis wordt beschouwd. Gezamenlijk bent u er getuige van dat de samenwerking, of zo u wilt, het wij-gevoel binnen Defensie vandaag zijn beslag krijgt in een schitterend nieuw beeldmerk, dat centraal staat in de beoogde huisstijl van de Defensieorganisatie.

Defensie beschikt met de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marechaussee over vier perfecte "merknamen" die bekend zijn bij het publiek. Tegelijkertijd ontlenen de krijgsmachtdelen hun waarde aan het gegeven dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Het gaat om een eenheid in verscheidenheid. Daarom wordt Defensie door de buitenwacht ook als één geheel beoordeeld. De terechte trots op de eigen werkomgeving, het eigen fregat, bataljon of squadron of de eigen brigade moet dus in evenwicht worden gebracht met het gevoel dat we het sámen doen. Een huisstijl is in dit opzicht een uitnemend bind-middel.

Over de ontwikkeling van de huisstijl is uitgebreid gesproken in het Politiek Beraad, het hoogste overlegorgaan van Defensie. De bespre-kingen waren nodig omdat de invoering van een huisstijl alleen dan zin heeft wanneer daarvoor voldoende draagvlak in de organisatie bestaat. Dat draagvlak is er ook gekomen, omdat alle betrokkenen inzien dat we hier te maken hebben met een project dat goed is voor de gehele organisatie.

Strategie, organisatie en cultuur bepalen samen het imago en daarmee ook het draagvlak van Defensie in de samenleving. Dat imago is positief, zo wijst opinie-onderzoek keer op keer uit. Maar het kan nòg beter. Het onderzoek laat namelijk ook zien dat de Nederlandse bevolking weliswaar veel waardering heeft voor Defensie, maar lang niet altijd weet waar de krijgsmacht voor staat. Daarom moet de Defensie-boodschap met kracht worden uitgedragen. Wat is het zelfbeeld van Defensie en wat beweegt deze organisatie? Dàt moet voor het voetlicht worden gebracht.

Sinds de start van het Veranderingsproces Defensie komt het antwoord op deze vragen steeds duidelijker in beeld. Defensie verbetert haar communicatie voortdurend en is wat dat betreft op de goede weg. Dat blijkt ook uit andere maatregelen die in het kader van het Veranderingsproces zijn genomen, zoals de omvorming van het eerdergenoemde Politiek Beraad. Het functioneren van dit college werd verbreed en verdiept door er de bevelhebbers in op te nemen, die integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Defensiebeleid. Met deze ontwikkeling is een nog betere interne communicatie bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering verzekerd. Een ander punt uit het Veranderingsproces zijn de toprapportages, waarmee aan de hand van duidelijk geformuleerde doelstellingen informatie wordt verstrekt over de stand van zaken binnen de krijgsmachtdelen en de Centrale Organisatie. Maar ook op andere gebieden is veel veranderd. Zo is de rol van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht als militaire ombudsman drastisch versterkt. Dit is slechts een greep uit de diverse beleidsmaatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen. Defensie kan inmiddels slagvaardiger omgaan met onverwachte gebeurtenissen, heeft door het gebruik van een moderne website op internet een beter gestructureerde informatievoorziening en besteedt in de opleiding van haar personeel extra aandacht aan de maatschappelijke omgeving van de organisatie.

De kernbegrippen uit het Veranderingsproces - transparantie, doelgerichtheid en het afleggen van verantwoording - golden en gelden als onmisbare pijlers voor een goed verlopende in- en externe communicatie. In- en extern, want interactie met de samenleving en interne informatievoorziening zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een corporate identity, waarvan een huisstijl deel uitmaakt, draagt ertoe bij dat medewerkers in de grote Defensie-organisatie het zo belangrijke gevoel krijgen dat men niet alleen een eigen werkplek en directe collega's heeft, maar samen werkt aan één doel. Het wij-gevoel dus.

De kracht en de bekendheid van de vier krijgsmachtdelen dienen mede daarom in evenwicht te worden gebracht met de noodzaak de organisatie te beschouwen als één geheel met een daarbij passende uitstraling. Dat die organisatie in de praktijk inmiddels functioneert als één geheel, blijkt uit de aanwezigheid van 1109 Nederlandse militairen, afkomstig uit alle krijgsmachtdelen, die in het kader van UNMEE schouder aan schouder bijdragen aan vrede en veiligheid in het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea. Samen, als Defensie. Dat wordt ook weergegeven door het nieuwe beeldmerk, waarin de vier losse pijlen staan voor de vier onderdelen van de Defensieorganisatie: de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee die gezamenlijk bijdragen aan één doel. Die gezamenlijkheid komt vervolgens tot uiting in één pijl, waarvan de kleur blauw symbool is voor vrede.

Dames en heren, het Veranderingsproces bij Defensie dat in 1998 in gang werd gezet, heeft inmiddels vruchten afgeworpen. Het creëren van een wij-gevoel is iets dat tussen de oren van de medewerkers moet zitten. Dat bereik je niet door de invoering van een symbool. Een huisstijl is dan ook onderdeel van het bredere Veranderingspro-ces, waarbinnen het kan dienen als katalysator. De huisstijl is eigenlijk het zetten van het puntje op de i, of 'the icing of the cake' van het Veranderingsproces.

De ontwikkeling van de huisstijl en het nieuwe beeldmerk nam een half jaar in beslag en had organisatorisch en wat betreft personele inzet veel voeten in de aarde. Velen hebben een enorme inspanning geleverd om te komen waar we nu zijn. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor.

Dames en heren, het is mij een genoegen u nu (vers van de pers) het eerste exemplaar te tonen van de Defensiekrant met daarin opgenomen het nieuwe beeldmerk en de huisstijl.

Ik dank u voor uw aandacht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie