Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO voor ANP-journalisten

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlandse Vereniging van journalisten
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging van journalisten

CAO voor ANP-journalisten

Resultaten van de werkgroep
Een paritaire werkgroep heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met de volgende zaken. Daarover meldt de werkgroep het volgende:

1. Inconveniëntieregeling
Er wordt gedacht aan een basis percentage voor het feit dat een werkdag bij het ANP langer duurt dan van 9.00 uur tot 17.00 uur en de flexibele houding van alle medewerkers beloond dient te worden. Daarnaast gelden er extra percentages voor de avonden, ochtenden, nachten en weekenden. Op dit moment kan er nog geen nieuw inconveniëntieregeling voorgelegd worden omdat eerst gekeken moet worden of een nieuw systeem geen nadelige gevolgen zal hebben voor de pensioenopbouw.
Indien er geen eenduidig plan vóór de aankomende CAO-onderhandelingen klaar ligt zal de delegatie wel kijken naar in ieder geval een betere regeling voor Poldep omdat deze redactie met het huidige inconveniëntiesysteem wel erg mager beloond wordt.

2. Winstdelingsuitkering
Dit onderwerp is naar volgend jaar verschoven omdat het nog lang niet zeker is of en zo ja wanneer het ANP van rechtspersoonlijkheid verandert.

3. Prestatiegericht belonen
Er is afgesproken dat eerst het functionerings- en beoordelingssysteem goed moet werken voordat er überhaupt gekeken kan worden naar een verandering van het periodiekensysteem waarbij gedacht wordt aan het toekennen van nul, één of twee periodieken afhankelijk van het functioneren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit onderwerp pas weer in het najaar van 2001 ter sprake worden gebracht.

Onderhandelingspakket
1. Looptijd voor de CAO van één jaar

2. Een structurele loonsverhoging van 4,5 %.
De werkgevers menen soms dat de lonen van de journalisten een onredelijk groot beslag op de middelen leggen. De NVJ meent dat op andere kosten door automatisering, schaalvergroting of samenwerking vaak zozeer is bezuinigd en dat daarbij zoveel taken naar de redacties zijn verschoven, dat het vanzelf spreekt dat de loonsom van de redactie een steeds groter deel van de totale begroting vergt. Alleen al de verwachte inflatie maakt overigens de gestelde looneis zeer bescheiden. Vanuit de Verenigingsraad van de NVJ wordt een structurele loonsverhoging van 4,0 % voorgesteld. De onderhandelings-delegatie is van mening dat dit voor het ANP 4,5 % moet bedragen om zo de achterstand ten opzichte van de CAO voor dagbladjournalisten enigszins in te halen.

3. 0,1 procent van de loonruimte voor internationaal solidariteitswerk,
bij voorbeeld via de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking, die vijftien jaar geleden is opgericht door onder meer NDP, NVJ en Genootschap van hoofdredacteuren. De verenigingsraad van de NVJ heeft bovenstaande besloten. Tijdens de onderhandelingen wordt nog gekeken of er een verdeling tussen werknemer en werkgever kan worden afgesproken aangaande de 0,1 % loonruimte.

4. Een onderzoek naar gelijke beloning van man en vrouw. Uit verschillende onderzoek naar dit onderwerp blijkt dat in veel organisaties sprake is van een ongelijke beloning. De delegatie is van mening dat het zeker geen kwaad kan dit ook bij het ANP te onderzoeken. Er zal worden voorgesteld hiervoor een paritaire commissie op te richten.

5. Omzetting van een deel van de ATV-dagen in vakantiedagen. In de praktijk is het vaak lastig om ingeroosterde ATV-dagen ook daadwerkelijk op te nemen. Daarnaast vervallen deze dagen bij ziekte. Om flexibeler met dagen om te kunnen gaan zou het praktischer zijn deze als vakantiedagen aan te merken.

6. Vaste vervanging bij ziekte
Het ANP is verplicht, uit hoofde van goed werkgeverschap, voor vervanging te zorgen wanneer iemand wegens arbeidsongeschiktheid afwezig is. In de praktijk wil het daar nog wel eens aan schorten. Om de wettelijke verplichtingen kracht bij te zetten stelt de delegatie voor in de CAO op te nemen dat er deugdelijke vervanging moet komen zodra iemand langer dan twee maanden ziek is of wanneer bij aanvang van ziekte duidelijk is dat deze langer dan twee maanden zal bedragen. Zo kan worden voorkomen dat de werkdruk van de directe collega's van een zieke collega niet structureel stijgt.

7. Brutering van de overhevelingstoeslag dient zodanig te worden uitgevoerd zodat de gevolgen kostenneutraal voor de werknemer uitpakken, de salarisschalen evenredig stijgen en zonder nadelige gevolgen voor de pensioenopbouw.
Per 1 januari 2001 vervalt de overhevelingstoeslag. Deze wordt met het percentage van 1,9% gebruteerd. Vanuit de overheid is daarbij een maximum aangegeven. Dit zou inhouden dat alle salarisschalen vanaf ongeveer f7.200,- bruto per maand ten opzichte van elkaar zouden inlopen. De verschillen tussen de salarisschalen worden daardoor kleiner waardoor een periodiek uiteindelijk minder oplevert. Vandaar dat de delegatie voorstelt alle salarisschalen met 1,9% te laten stijgen. De uitvoering hiervan dient kostenneutraal uit te pakken. Daarnaast kan de brutering (negatieve) gevolgen hebben voor de pensioenopbouw. Consequenties dienen dus uitgezocht te worden.

8. Een aanpassing van de opzegtermijnen van 3 maanden naar 2 maanden, zowel voor werkgever als voor werknemer
Steeds meer ontbindingen van arbeidsovereenkomsten vinden plaats via de Kantonrechter. Een Kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst beëindigen zonder rekening te houden met de opzegtermijn. Na de ontbinding wordt er veelal een WW-uitkering aangevraagd. Sinds de invoering van de Flexwet keert het GAK geen uitkering uit over de zogenaamde fictieve opzegtermijn indien er een afvloeiingsregeling is toegekend, hetgeen meestal het geval is. De fictieve opzegtermijn is de geldende opzegtermijn minus één maand. De betrokken dient voor deze periode een deel van de afvloeiingsregeling te gebruiken. Een lange opzegtermijn heeft dan als nadeel dat er een aantal maanden geen WW-uitkering ontvangen wordt. Een voordeel van een lange opzegtermijn is dat een werknemer niet zo snel uit dienst is indien er een ontslagprocedure middels het Arbeidsbureau wordt gestart. Echter deze procedure wordt steeds minder gehanteerd, waardoor dit voordeel is weggevallen. Daarnaast kan een werknemer het ANP sneller verlaten indien dat gewenst is.

9. Aanpassing van de bepalingen betreffende de
loonaanvullingverplichting tijdens ziekte door wijziging van de WAO. Normaliter bestaat er voor een arbeidsongeschikte werknemer een wachttijd van 52 weken voordat er aanspraak op een WAO-uitkering bestaat. Met de Wet Amber is dit veranderd. "Indien degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van arbeidsongeschiktheid is ingetrokken binnen vijf jaar na de datum van die intrekking dan wel binnen vijf jaar na het bereiken van het einde van die wachttijd arbeidsongeschikt wordt en deze arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waaruit de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten dan wel als die op grond waarvan hij ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, vindt toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats, zodra die arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd." De wachttijd is voor deze groep verkort van 52 weken naar 4 weken. Om eventuele loonaanvullingsperikelen te voorkomen stelt de delegatie voor om de WAO-aanvullingsverplichting welke is vastgelegd in de huidige CAO zodanig te herformuleren zodat de aanvullingsverplichting van twee jaar alleen bij elkaar opgeteld kan worden indien de periode van beterschap langer dan vier weken bedraagt.
Dit voorstel is voortgekomen uit een recente rechtszaak waarbij een werkgever van mening was dat hij de verschillende periodes van loonaanvulling bij elkaar op mocht tellen ongeacht de duur van beterschap. Dit kan inhouden dat iemand bijvoorbeeld twee jaar ziek is, dus één jaar aanvulling heeft genoten, drie jaar later weer ziek is en dan nog maar één jaar recht heeft op aanvulling omdat dat samen twee jaar bedraagt.

In de onderhandelingsdelegatie zullen zitting nemen: Henk Kool (voorzitter),
Rob van Rooijen,
Henk van Lierop,
Ed Oudenaarden,
Marijke Wilms,
Linda Lemmens

.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie